• Příklady realizace některých referentních elektrod
 • 13.1. METODY, PŘI NICHŽ NETEČE ELEKTROCHEMICKÝM ČLÁNKEM ELEKTRICKÝ PROUD
 • - dynamický rozsah – od asi pI=0 do asi 6 (1 mol/l až 10 -6 mol/l);
 • Měření pH: speciální voltmetry – pH-metry;
 • 13. elektroanalytické metody
  Download 421.38 Kb.
  bet2/2
  Sana24.04.2021
  Hajmi421.38 Kb.
  1   2

  Hlavní typy elektrod  elektrody I. druhu:

  kov (plíšek, drátek) ponořený v roztoku svých iontů, např. stříbrná elektroda:  AgAgNO3 (a = 0,1)

  Ag+(aq) + e  Ag(s)  E = Eo(Ag) + 0,059 log a(Ag+) = 0,799 - 0,059 = 0,740 V
  plyn v kontaktu se svými ionty v roztoku, např. vodíková elektroda:

  Pt/Pt čerň, H2 (p = 0,1 MPa)  H+ (a = 1,0)

  2H+(aq) + 2e  H2  E = Eo(H2/H+) + 0,059 log a(H+)/  p(H2) = 0 V

  Potenciál standardní vodíkové elektrody (SHE) je definitoricky roven nule při všech teplotách. Elektrodový potenciál libovolné elektrody je pak definován jako rovnovážné napětí článku:

  SHE  Měřená elektroda

  E = E(Měř.el.) - E(SHE) = E(Měř.el.)


  elektrody II. druhu:

  kov pokrytý vrstvou své málo rozpustné soli v roztoku obsahujícím anion této soli. Běžné jsou:


  kalomelová elektroda:

  Hg, Hg2Cl2 KCl (nasyc.)

  Hg2Cl2 + 2e  2Hg + 2Cl-  E =Eo(Hg2Cl2) - 0,059 log a(Cl-) = 0,268 - 0,059 log a(Cl-)
  argentchloridová elektroda:

  Ag, AgCl  KCl (nasyc.)

  AgCl + e  Ag + Cl-  E = Eo(AgCl) - 0,059 log a(Cl-) = 0,222 - 0,059 log a(Cl-)
  merkurosulfátová elektroda:

  Hg, Hg2SO4  K2SO4 (nasyc.)

  Hg2SO4 + 2e  2Hg + SO42-  E = E0(Hg2SO4) - 0,029 log a(SO42-) =

  = 0,615 - 0,029 log a(SO42-)


  elektrody redoxní:

   inertní kov (Pt, Au, Hg, případně uhlík) ponořený v roztoku obsahujícím oxidovanou i redukovanou formu téže látky, např. Fe2+/Fe3+ elektroda:  Pt  Fe3+ (a = 0,01), Fe2+ (a = 0,1)

  Fe3+ + e  Fe2+  E = Eo(Fe2+/Fe3+) - 0,059 log [a(Fe2+)/a(Fe3+)] = 0,771 - 0,059 = 0,712 V
  elektrody membránové:

   membrána oddělující dva roztoky obsahující ionty, které se účastní výměnné reakce s ionty v membráně, např:


  E1

  E2


  a(X+)1 = 0,01  membrána a(X+)2 = 0,1

  EM = E1 - E2 = 0,059 log [a(X+)1/a(X+)2] = - 0,059 V
  EM = membránový potenciál
  Použití elektrod v elektroanalytické chemii:

  elektrody I. druhu, redox elektrody a elektrody membránové jako elektrody indikační či pracovní, elektrody II. druhu jako elektrody referentní.  Příklady realizace některých referentních elektrod:


  A) standardní vodíková elektroda (SHE), B) nasycená kalomelová elektroda (SCE), C) argentchloridová (Ag/AgCl) elektroda.


  Základní rozdělení elektroanalytických metod:  13.1. METODY, PŘI NICHŽ NETEČE ELEKTROCHEMICKÝM ČLÁNKEM ELEKTRICKÝ PROUD

  13.1.1 ROVNOVÁŽNÁ POTENCIOMETRIE


  je analytickou metodou, při níž se koncentrace analytu stanovuje z rovnovážného napětí elektrochemického (galvanického) článku, E, tvořeného indikační elektrodou ponořenou do analyzovaného roztoku a elektrodou referentní spojenou s analyzovaným roztokem solným můstkem. Teoretickým základem analytického využití potenciometrie je Nernstova rovnice.
  Přímá potenciometrie
  Schema a realizace základního uspořádání elektrochemické cely pro potenciometrická měření.

  Indikační elektrody:

  a) elektrody I. (a II. druhu)  ()

  b) membránové elektrody  Schema potenciometrického měření s membránovou elektrodou, vyměňuje se kation Xz+

  Membránový potenciál určovaný výměnou kationtu Xz+ (v případě, že obě referentní elektrody jsou stejné) je dán Nernstovo rovnicí
  .
  Membránovými elektrodami jsou Iontově Selektivní Elektrody, ISE.
  Je-li roztok 2, kde a(Xz+)2 = konst., roztokem referentním (vnitřním), pak pro potenciál kationtové ISE platí
  EM = K + (0,059/z) log a(Xz+)1
  Vyměňuje-li membrána s roztokem anion Yz-, jehož aktivita ve vnitřním roztoku a(Yz-)2 = konst., pak pro potenciál aniontové ISE platí:
  EM = K/ – (0,059/z) log a(Yz-)1


  Grafické znázornění závislosti kationtové (A) a aniontové (B) ISE na koncentraci.

  Materiál iontově selektivních membrán musí být:

  - schopný vyměňovat určitý ion s roztokem - ten ion, který membrána vyměňuje může být příslušnou ISE stanoven;  - nerozpustný v analyzovaném roztoku;
  a) skleněné membrány - používané pro stanovování iontů: H+, Na+, K+, NH4+, Li+, selektivita dána složením skla:


  b) krystalické membrány  monokrystalické, např. LaF3, stanovení F-;

  lisované z polykrystalického materálu, např.  materiál

  stanovovaný ion

  AgI

  I-

  Ag2S

  Ag+, S2-

  PbS

  Pb2+

  CuS

  Cu2+

  CdSe

  Cd2+

  solid-state ISE  c) kapalné membrány - membrána z vhodného nosiče (PVC) obsahující rozpuštěnou aktivní komponentu S:

  S = iontoměnič (tvoří asociát Y- + S+  Y-S+);

  S = ionofor (tvoří komplex X+ + S  XS+);  používané pro stanovení např. Ca2+, Ca2++Mg2+, K+, Cl-, NO3-  Příklady aktivních komponent kapalných iontově selektivních membrán – tridodecylmethylamonium-nitrát a valinomycin (v inkluzním komplexu s draselným iontem.

  Analyt. využití ISE (obvyklé vyjadřování koncentrace, pI = -log[I]):

  - dynamický rozsah – od asi pI=0 do asi 6 (1 mol/l až 10-6 mol/l);


  - lin. dynam. rozsah – od asi pI=5 do asi 2 (10-5 mol/l až 10-2 mol/l);

  - doporučená vysoká iontová síla analyzovaných roztoků;

  - využitelnost při speciaci.
  Selektivita ISE:

  vliv interferujících iontů v roztoku vzorku na odezvu ISE popisuje rovnice Nikolského:

  pro stanovení kationtů

  EM = K + (0,059/n) log {[Xn+] +  kX,B[Bn+]}

  pro stanovení aniontů  EM = K - (0,059/n) log {[Yn-] +  kY,B[Bn-]}
  [Xn+], [Yn-] koncentrace kationtu či aniontu

  [Bn] koncentrace interferujícího iontu  kX,B, kY,B koeficient selektivity

  Měření pH skleněnou elektrodou:

  Struktura skla: (SiO4)4-, Na+, Ca2+;

  Vytvoření hydrat. vrstvy: Na+Gl- + H+(aq)  H+Gl- + Na+(aq);

  Iontově výměnná reakce: H+Gl-  H+(aq)


  Membránový potenciál (kationtová ISE):

  EM = K + EASYM + 0,059 log a(H+) = K*- 0,059 pH

  Závislost potenciálu skleněné elektrody na pH
  Praktická definice pH – porovnání potenciálu elektrody v analyzovaném roztoku s jejím potenciálem v roztoku o známém pH:


  Měření pH: speciální voltmetry – pH-metry;  Kalibrace pH-metrů:

  Schema kalibrace pH-metrů jedním (A) a dvěma (B) standardními pufry.

  Příklady primárních standardních pufrů pro kalibraci pH elektrod (IUPAC)  Pufr*

  pH (25oC)

  hydrogenvinan draselný, nasycený roztok

  3,557

  0,05m hydrogenftalan draselný

  4,008

  0,025m KH2PO4 + 0,025m Na2HPO4

  6,865

  0,01m tetraboritan sodný

  9,180

  * ) Koncentrace jsou uvedeny v molalitách (počet molů/kg rozpouštědla) z důvodů přesnosti přípravy při různých teplotách.

  Jiné metody zjišťování pH:

  indikátory, elektroda antimonová či bismutová, polovodičové sensory...  13.1.2 Potenciometrické titrace

  j
  sou objektivní metodou zjišťování konečného bodu titrace měřením závislosti potenciálu indikační elektrody na objemu odměrného roztoku přidaného do titrovaného vzorku(nepřímá potenciometrie).
  Experimentální sestava pro provádění titrací s potenciometrickou indikací (manuální či automatická titrace).
  Volba indikační elektrody:


  Titrační metoda

  Indikační elektroda

  acidobazické titrace
  argentometrické titrace
  redoxní titrace
  komplexometrické titrace


  Titrační křivka: závislost E, pH či pI na objemu přidaného odměrného činidla – možnost odečtení některých důležitých fyz.-chem. konstant (pK, Ef).
  Katalog: ~opekar -> analchem

  Download 421.38 Kb.
  1   2
  Download 421.38 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  13. elektroanalytické metody

  Download 421.38 Kb.