• Ko`nikmalar
 • 6-sinf Bilimlar
 • 7-sinf Bilimlar
 • 8-sinf Bilimlar
 • 9-sinf Bilimlar
 • Jismoniy tarbiya fanidan o`quv dasturi Uqtirish xati
 • 1–9 sinflar toshkent 2010
  Download 1.95 Mb.
  bet20/27
  Sana15.03.2017
  Hajmi1.95 Mb.
  1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   27

  Bilimlar:

  Jismoniy mashqlarning gigienik qoidalari asoslarini, badantarbiya mashqlarini, uyga berilgan topshiriqlarni mustaqil bajarishni, o`z-o`zini tibbiy nazorat qila olishni bilish;

  - 4x10 metrga mokisimon yugurish, 30, 60, 100, 400, 1000 metr masofalarga yugurishlar;

  - uzunlikka yugurib kelib oyoqlarni bukish usulida sakrash;

  - himoya va hujumchi holatlarida harakatlarni bajarib to`pni qabul qilish, uloqtirish, uzatish va tashlashlar (basketbol savatiga)ni bilish;

  - milliy kurashning kelib chiqish tarixi, uning turkumi to`g`risida ma`lumotga ega bo`lish;

  - kurashchilarning turish va harakatlarda siljib yurishlarni, o`zini himoya qilish va yugurish, tashlash usullarini bilish;

  - suzishda krol, ko`krakda yotgan holda va chalqanchasiga orqa bilan suzish usullari (basseyn, suv havzalari bo`lganda)ni bilish;

  - improvizatsiyalashtirilgan (o`xshash) holda milliy raqslarga «Barigal», «Namanganning olmasi», «Sho`x qizlar», «Yalla» raqsga tusha bilish;

  - ritmik gimnastika va badiiy gimnastika mashqlarini bajarish. (qizlar uchun)  Ko`nikmalar:

  - buyumlar va buyumlarsiz bajariladigan mashqlarni bajarish;  • 6-8 ta mustaqil tuzilgan gimnastik mashqlarni bajarish;

  • saf mashqlarini bajarish, safda har-xil tezlikda yurish hamda burilishlarni bajarish;

  • turnikda tortilish;

  • past startdan yugurishni o`rganish, 200-300 metrga 4-5 marta yugurish. 150 metrgacha yugurish bilan almashlab yugurishni birga qo`shib olib borish, tepalikka va tepalikdan pastga yugurib tushish mashqlarini bajarish;

  • himoya vazifasini har tomondan bajarish, to`pni ilib olish, ko`krakdan uloqtirish, joy almashtirib har tomonlama harakat qilish, to`pni o`ng va chap qo`llarda yerga urib olib yugurish usullarini bajarish;

  • basketbolda himoya vazifasini turli tomonlardan bajarish, to`pni ilib olish, ko`krakdan uloqtirish, joy almashtirib har tomonlama harakat qilish, to`pni o`ng va chap qo`llarda yerga urib olib yurish usullarini bajarish;

  • voleybol to`pini ikki qo`llab pastdan qabul qilish, uzatish usullarini bajarish;

  • voleybol to`pini ikki qo`lda yuqoridan bir-birlariga uzatishda joylarni o`zgartirib mashq bajarish, pastdan bir qo`llab uzatish usulini bajarish;

  • qo`l to`pida 20 metr masofaga to`pni yerga urib olib yugurish (tezlikda) usullarini bajarish;

  • futbol o`yinida, harakatlanish texnikasini to`g`ri bajarish, yugurish, sakrash, yonlanma va chalishtirma qadamlab yugurish mashqlarini bajarish;

  - milliy kurash usuli: kurashchilarning turish va siljish holatlari, milliy kurashda ta`qiqlangan harakatlar bo`yicha ma`lumotga ega bo`lish;

  - epchillik, chaqqonlik muvozanat saqlash, sakrovchanlik va egiluvchanlik sifatlarini harakatli o`yinlar orqali bajarish;

  - suvda va sport inshoatlarida munosabat qoidalarini bilish, suvda burilish va qutidan sakrash mashq usullarini bajarish.

  Malakalar:

  - bir oyoqda (chap yoki o`ng) «Qaldirg`och» bo`lib turish mashqini bajara olish;  • oldinga, orqaga o`mbaloq oshish, orqa tomonga oyoqlarni yuqoriga ko`tarib kuraklarda tik turish, chalqancha yotgan holda ko`prik hosil qila olish;

  • muvozanat saqlash mashqlarini bajara olish;

  - gimnastik o`rindiqqa tayanib qo`llarni bukish va yozish, qizlar uchun -4-6 marta;

  - yakka cho`p ustidan sakrab burilish mashqlarini bajara olish;

  - 1 metr balandlikdagi «Ot» (kon) ustidan yumshoq sakrab tushish mashqlarini bajara olish;

  - yugurib kelib «Oyoq bukish» usulida uzunlikka sakrashni o`rganish, yugurib kelib «Hatlab o`tish» usulida balandlikka sakrashni bajarish, to`pni 1-3 qadamdan yugurib kelib uloqtirishni (shuningdek, nishonga, doira chambarak ichiga tushirish bilan) bajarish;

  - yengil atletika bo`yicha mezon talablarini bajara olish;

  - to`pni halkaga bir qo`l bilan yelkada (boshka qo`l yordamida) ikki qadam yurib tashlash usulini bajara olish;

  - mini basketbol o`yinini turli elementlar yordamida o`ynash;

  - voleybol to`pini barmoq uchlarida qabul qilish va uzatish usullarini bajarish; qabul qilish va uzatish usullarini bajarish;

  - voleybol o`yini va musoboqa qoidalari, hakamlik bo`yicha ma`lumotga ega bo`lish;

  - pastki va yuqoridan kelgan to`pni qaytarish usullarini bajara olish;

  - qo`l to`pida to`pni zarb bilan darvozaga otish usulini bajara olish;

  - futbolda oyoq yuzasining ichki yoni, o`rta qismi bilan to`p tepish usulini bajara olish;

  - futbol bo`yicha o`yin mashqlarini va mezon talablarini bajarish;

  - kurash usuli: «Yiqilishdan saqlan» usuli, yiqilish usuli, yon tomonlarga yiqilish usullarini bajara olish;

  - «Olib qochar», «To`pni aylana ichiga tushirma», «Qo`riqchi», «To`p o`rtaga», «Arg`amchi bilan estafeta», «Kuchlilar va chaqqonlar», «Kim uzoqqa otadi» kabi harakatli o`yinlarni bajara olish.

  6-sinf

  Bilimlar:

  - sport gimnastik anjomlarida bajariladigan mashqlar kompleks bajarilishini bilish;

  - tikkasiga qo`yilgan to`siqlardan tayanch hosil qilib, tayanchsiz holatlarga (40-50 sm balandlikda) o`tishni o`rganish;

  - yugurib kelib, uzunlikka va balandlikka sakrashlar;

  - 10 minut davomida bir me`yorda yugurish;

  - 1 minut davomida gardishni belda aylantirish hamda arg`amchida sakrash;

  - basketbol to`pini yerga urib yurishda balandligi va tezligini o`zgartirib olib yurishlar;

  - basketbol, qo`l to`pini bir va ikki qo`llab sherigiga uzatishlar;

  - basketbol to`pini bir va ikki qo`llarda savatga tushirishlar;

  - qo`l to`pini (past, balanddan va yondan) sherigiga uzatishlar: ikki tomonlama o`yinlarda qatnashish;

  - kurashchining turli harakatlarini (ushlashlar, chalishlar, himoyalanishlar qarshi hujum) bajarish;

  - suzishning brass usulini burilish bilan bajara olish.  Ko`nikmalar:

  - mashg`ulotda kiyiladigan sport kiyimlarining gigienik talablarini bilish;

  - saf mashqlari: turgan joyida orani ochish va yaqinlashtirish, chalish qadamlar bilan sakrab-sakrab, juft qadamlar bilan orani ochish va yaqinlashtirish mashqlarini bajarish;

  - 30-40 sm balandlikdagi to`siq ustidan o`mboloq oshish;

  - past turnikdan osilib turgan holatda, bir oyoq bilan depsinib, ikkinchi oyoqda siltanib, to`ntarilib tayanchga ko`tarilish mashqlarini bajarish;

  - balandligi 100-110 sm uzunasiga qo`yilgan xari (kozyol) ustidan oyoqlarni kerib sakrash (o`g`il bolalar);

  - yugurib kelib xari ustiga tayanib tizzalarda turish va cho`qqaygan holda qo`llar bilan siltanib kerishib sakrab tushish (kiz bolalar);

  - muvozanat saqlash mashqlarini bajarish;

  - 10-13 minut davomida asta-sekin bir maromda yugurishni bajarish;

  - yugurib kelib «Xatlab o`tish» usulida balandlikka sakrashda depsinish usullarini bajarish;

  - basketbolda: to`pni yerga urib yo`nalishini o`zgartirib, tezlik bilan olib yugurish, to`pni joyida turib bir qo`l bilan yelkadan sherigiga uzatish, shuningdek, joyni o`zgartirib, harakatlanib uzatish texnik usullarini bajarish;


  • voleybolda: o`yinda turish holatini va joylarini o`zgartirish qoidalarini, katta qadamlab chapga, o`ngga, orqaga, oldingga tezlik bilan yurish usullarini bajarish;

  • qo`l to`pida: to`pni qo`l panjalari orqali uloqtirish, yumalab kelayotgan va yerdan sakrab otilgan to`pni ushlash usullarini bajarish;

  • futbolda yurakning qisqarish tezligini mustaqil o`lchashni, to`pni tepish texnik usullarini bajarish;

  • harakatli o`yinlarda: yugurish, sakrash, uloqtirish yoki irg`itish mashqlarini to`g`ri va aniq bajarish;

  • kurashda: o`quvchilarda diqqat e`tibor, harakatchanlikni, kuchni, egiluvchanlikni, chaqqonlikni va statik chidamlilikni rivojlantirishga qaratilgan mashqlarni bajarish;

  • suzishda: ko`krakda chalqancha yotib krol usulida suzish vaqtida burilishlarni bajarish.

  Malakalar:

  - saf yurishlar: turgan joyida qo`llarni saf yurishdagidek harakatlantirish, safda oyoq va qo`l harakatlarini muvofiqlashtirib olib borgan holda mashqlarni bajara olish;

  - yakka cho`p ustida ko`llarni har xil holatda tutib, «Qaldirg`och» hosil qilish;

  - 200-300 metr 5 martada 100 metrdan yurib yugurish, yugurib kelib «Oyoqni bukish» usulida uzunlikka sakrashni bajara olish;

  - yengil atletika bo`yicha mezonlarni topshirish;

  - basketbolda: to`pni ikki qo`l bilan ko`krakdan, bir qo`l bilan ikkinchi qo`l yordamida joydan turib 3 metr masofadan halqaga otishni bajarish, o`rganilgan basketbol elementlarini qo`llab ikki tomonlama mini- basketbol o`ynash;

  - pastdan kelgan to`pni ikki qo`lda qaytarish, voleybol to`ri ustidan 4-6 metr masofada turib, pastdan to`g`riga to`pni bir qo`lda ushlab, ikkinchi qo`l bilan urib o`tkazish texnik usullarini bajara olish;

  - qo`l to`pida: to`pni darvozaga pastdan, yuqoridan uloqtirishda to`siq hosil qilishni bajara olish;

  - harakatli o`yinlarda: o`yinlarni mustaqil ravishda tashkil etish va o`tkazishda ishtirok eta olish;

  - futbolda: o`rtacha me`yorda to`g`riga va doira bo`ylab oyoq yuzasining tashqi va ichki tomoni bilan to`pni olib yurish, «Bo`sh o`rinni tanlash» taktik harakatini bajara olish;

  - belbog`li kurash usulidagi turish holatlari, siljish va ushlash, kift urish (kiftlashish), himoyalanish, qoqib tashlash (qoqma), qarshi harakat mashqlarini bajara olish.
  7-sinf

  Bilimlar:

  - jismoniy mashqlarni bajarishda o`z-o`zini nazorat va muhofaza qilish qoidalarining asoslarini bilish;

  - 60 metr masofaga past startdan chiqib yugurish;

  - 3-4 minut davomida o`rta tezlikda asta-sekin yugurish;

  - 800-1000 metr masofaga yugurish;

  - 4x100 metrga estafetali yugurish;

  - uzunlikka va balandlikka to`liq yugurib kelib sakrashlar, to`p uloqtirishlar;

  - mo`ljallangan (basketbol, qo`l to`pi voleybol) usullarni bajarish;

  - to`pni tezlik bilan yerga urib olib yurish (basketbol, qo`l to`pi);

  - jarima to`pini halqaga tashlash: ikki tomonlama o`yinda qatnashish;

  - kurashda ushlashni, tashlashni, himoyalanishni va qarshi usullarni qo`llashni bilish;

  - suzishda 50 metrli masofani vaqtga suzib o`tish usullarini bilish.  Ko`nikmalar:

  • past startdan chiqib yugurish, masofa bo`ylab yugurish, 10-15 minut davomida bo`sh notekis joylardan bir me`yordagi tezlik bilan yugurishlarni bajarish;

  • basketbolda: to`pni yerga urib olib yurish va to`xtash, to`xtashdan keyin to`p bilan aylanishlar, to`pni joyida turib hamda harakatlanishda to`pni uzatish mashqlarini bajarish;

  • voleybolda: pastdan kelayotgan to`pni ikki qo`llab qabul qilish va qaytarish, to`pni musht bilan urib qaytarish usullarini bajarish;

  • qo`l to`pida: yugurib kelib ikkala oyoqda to`xtash, oldinga, orqaga, chapga, o`ngga harakat qilib siljish mashqlarini bajarish;

  • kurashda: harakat sifatlarini rivojlantirish uchun beriladigan mashqlarni bajarish;

  • futbolda: to`pni oyoqning ichki yoni va yuzasi bilan yo`nalish hamda tezlikni o`zgartirib olib yurish usullarini bajarish;

  • to`pni oyoqda va boshda jangler usulida bajarish;

  • sport o`yinlari elementlari bor harakatli o`yinlarni bajarish.

  Malakalar:

  • 3-4 metrli arqonga tirmashib chiqish (qiz bolalar);

  • 5 metrli arqonga tirmashib chiqish usullarini bajara olish (o`g`il bolalar);

  • muvozanat saqlash mashqlarini bajara olish;

  - yengil atletika bo`yicha mezonlarni topshirish;

  • basketbolda: to`pni bir qo`lda yelkadan joyida turib va harakatda, ikkala qo`llarda jarima chizig`idan halqaga otish usullarini bajara olish;

  • turli basketbol elementlarini qo`llab, ikki tomonlama o`ynash usullarini bajara olish;

  • voleybolda: turgan joyida har-xil usulda ikki qo`l bilan yuqoridan va pastdan tushgan to`pni yuqoriga chiqarib o`ynash usullarini bajara olish;

  • 3 urinish qoidasiga rioya qilgan holda bir-birlariga to`pni uzatib o`ynash usullarini bajara olish;

  • qo`l to`pida: qarama-qarshi yugurish harakatida to`pni sherigiga uzatish, 7 metrli jarima to`pini otish usullarini bajara olish;

  • kurashda: kurash usulidagi oyoq oldidan chalish usulini, qarshi usulini, ichkaridan boldir bilan ilib orqaga tashlash texnik usullarini bajara olish;

  • belbog`li kurash usulidagi kurashda, to`shga tizza urib yonga tashlash, tashqaridan to`sib tashlash, taktik va texnik tayyorgarlik usullarini bajara olish;

  • dumalab kelayotgan to`pni oyoq yuzasining tashqi tomoni bilan tepish, havoda uchib kelayotgan to`pni bosh bilan urib qaytarish, yon chiziqdan to`pni o`yinga kiritish usul qoidalarini bajara olish;

  - harakatli o`yin qoidalarini, vaqt belgilari, uslublarini bilish, shuningdek, o`yinni o`tkazishda yordamchi hakam vazifasini bajara olish.

  8-sinf

  Bilimlar:

  - jismoniy tarbiyada inson salomatligi, chidamlilik, chaqqonlik, egiluvchanlik hamda tezkorlik jismoniy sifatlarni rivojlantirishga qaratilgan mashqlarni va uyga berilgan topshiriqlarni mustaqil bajarishda xavfsizlikni ta`minlash qoidalarini bilish:

  - maydon va maysazorlarda o`rta me`yorda 15 minutgacha yugurishlar;

  - jarima to`plarini bajarish va o`yinda o`rganilgan usullarni qo`llab o`ynash;

  - pastdan to`pni to`g`riga va aniq uzatish, hujumga o`tib to`pni zarba bilan urish (voleybol);

  - qo`l to`pida sherigi tomonidan uzatilgan to`pni ushlash va sakrab darvozaga zarb bilan otish;

  - qo`l to`pida ikki tomonlama o`yinda qatnashish va o`yin qoidasini bilish;

  - kurashda o`quv-mashq bellashuvlarida qatnashish;

  - 100 metr masofaga tezlikda har xil usullarda suzishni bilish;

  - ritmik va badiiy gimnastika elementlarini 20 minut davomida bajarish (qizlar uchun).  Ko`nikmalar:

  - o`qituvchining yordami bilan cho`qqayib tayanish holatidan qo`llarda tik turish holatiga o`tish bilan orqaga o`mboloq oshish mashqini bajarish;  • past startdan yugurish, 60 metrgacha tez yugurish, 50 metrgacha bosqichlar bo`yicha estafetali yugurish mashqlarini bajarish;

  • yugurib kelib “Oyoqni bukish” usulida uzunlikka sakrash, 10-20 metr masofadan yugurib kelib to`pni (vertikal, gorizontal 2x2 metr hajmdagi to`rtburchakka) uzoqqa va nishonga uloqtirish texnik usullarini bajarish;

  • baketbolda: joyida turib to`p bilan burilishlar, to`pni qabul qilish, uzatish, to`pni yerga urib olib yurish, sakrab to`pni bosh ustidan halqaga tashlash usullarini bajarish;

  • voleybolda: katta qadam bilan o`ngga (chapga) yurib kelib to`xtash, darhol orqaga qaytish, baland kelgan to`pni bir-birlariga turgan joyda sakrab to`r orqali oshirish mashqlarini bajarish;

  • qo`l to`pida: to`pni yashirish, sherik bo`lib uchlikda va o`yin davomida uzatish hamda to`pni qabul qilib olish mashqlarini bajarish;

  • futbolda: dumalab kelayotgan to`pni oyoq yuzasining o`rtasi hamda ichki va tashqi tomonlari bilan tepish, to`pni oyoqning ichki tomoni bilan to`xtatish, to`pni bosh bilan va ko`krakda to`xtatish texnik usullarini bajarish;

  • kurashda: umumrivojlantiruvchi, kuch, egiluvchanlik, chidamlilik sifatlarini rivojlantiruvchi mashqlarini bajarish;

  • suzishda: 150 metr masofaga turli tezlikda har xil usullar bilan suzish mashqlarini bajarish.

  Malakalar:

  - umumrivojlantiruvchi mashqlarni buyumlar (arg`amchi, gantel, to`ldirma to`plar, tayoqcha, gardishlar) bilan va buyumlarsiz bajara olish;

  - to`ldirma to`p ustidan yoki 40-60 sm balandlikdagi to`siq ustidan yugurib kelib oldinga o`mboloq oshish mashqlarini bajara olish;

  - gimnastika devoriga osilgan holatda oyoqlarni ko`tarib tushirish (burchak hosil qilish);

  - 4-5 metr arqonga qo`llar bilan 3 usulda (vaqtga qarab) tirmashib chiqish (o`g`il bolalar);

  - 110 sm li xari (kozyol)dan yugurib kelib oyoqlarni kerib sakrab o`tish (qizlar uchun) ;  • muvozanat saqlash mashqlarini bajara olish;

  • 100 metrga masofa bo`ylab yugurish, marraga yetib kelish texnik usullarini bajara olish;

  • qo`l to`pida: to`pni darvozaga 3 qadamdan tayanch hosil qilib, darvozaga zarb bilan otish hamda chalg`itish mashqlarini bajara olish;

  - futbolda: aldamchi harakat (fint), guruhli taktika bilan harakatlanish texnik usullarini bajara olish;

  - futbol bo`yicha o`yin mashqlarini va mezon talablarini bajarish;  • milliy kurash usulida oyoqlar yordamida, oyoqlar ichidan ko`tarib tashlash, himoyalanish, yonboshdan tashlash, texnik tayyorgarlik mashqlarini bajara olish;

  • belbog`li kurash usulida sondan oshirib tashlash, himoyalanish, qarshi usul, musobaqa qoidalari va taktik tayyorgarlik mashqlarini bajara olish.


  9-sinf

  Bilimlar:

  - maktab dasturi bo`yicha o`tkaziladigan musobaqa qoidalarini, hakamlikni bilish;

  - estafeta bosqichlarida bir tekis tezlikda yugurish, 60, 100 va 1000, 1500 metr masofalarga yugurishni bilish;

  - kurash bo`yicha o`quv-mashq bellashuvlarida ishtirok etish;

  - basketbolda: himoyaning zona va shaxsiy harakatlanish turlarini bilish (2x3, 3x2, 2x1x2 1x2x2);

  - suzishda 50-100 metr masofaga qatnashib, o`quv me`yorlarining natijasini topshirish;  - guruh bo`lib turnik va badiy gimnastikadan chiqishlar uyushtirish.

  Ko`nikmalar:

  • saf mashqlarida: ketma-ket qatorda turgan joyida yurishdan oldinga yurishga o`tish, shuning o`zini guruh bo`lib bajarish, bo`lib-bo`lib (10 kishi) bajarish;

  • 30-100 metrgacha bo`laklarda qisqa masofadan yugurish, burilib turib yugurish usullarini bajarish;

  • to`g`riga harakatlanib va burilish bo`yicha yugurishda estafeta tayoqchasini uzatish usullarini bajarish;

  • basketbolda: himoyada faol harakat qilish, to`pni yaqin va o`rta masofadan sakrab savatga tashlash (o`g`il bolalar);

  • joyida turib hamda o`rta masofadan to`pni halqaga tashlash texnikasini bajarish (qiz bolalar);

  • qo`l to`pida: joyni almashtirib to`pni uzatish, “8” bo`lib hujumda harakat qilish, zona bo`lib himoya qilish texnikalarini bajarish;

  • voleybolda: to`r ustida sakrab yon tomondan orqa bilan uzatishlarni, to`rga tegib qaytgan to`pni qabul qilish va uzatish, to`pni sakrab turib uzatish mashq usullarini bajarish;

  • kurashda: harakat sifatlarini rivojlantirish uchun beriladigan mashqlarni bajarish;

  • suzishda: 200 metrli masofaga har xil tezlikda va turli usullarda suzib o`tish.

  Malakalar:

  • 5 metrli arqonga qo`llar yordamida tirmashib chiqish (vaqtga qarab), mashqni 90° burchak hosil qilib bajara olish;

  • muvozanat saqlash mashqlarini bajara olish;

  • qo`shpoyada (brus) tayanch holatda tebranishdan, orqaga tebranish bilan o`ng va chap tomondan sakrab qo`nish (tushish) usullarini bajara olish;

  • qo`shpoyada tayangan holatda qo`llarda siljish, qo`llarni bukib-yozish;

  • 4x100 metrga bosqichli estafeta yugurishni, 600-800 metr masofaga uch martadan (100 metr oralig`ida) yurish va yugurish bilan almashib harakat mashqlarini bajara olish;

  • 10 metr kenglikdagi yo`lakcha bo`ylab to`liq yugurib kelib, to`pni uzoqqa uloqtira olish;

  - yengil atletika bo`yicha mezonlarni topshirish;

  • basketbolda: o`yin elementlariga xos har xil mashq usullarini bajara olish;

  • qo`l to`pida: aralash himoya, asta-sekin hujum qilish, o`yin texnik va taktik usullarini bajara olish;

  • voleybolda: maydonning 4 va 2-zonasidan hujumga o`tib to`pni zarb bilan urish, to`pni yuqoridan raqib tomonga uloqtirish, to`r yonida tepadan kelayotgan to`pga to`siq qo`yish texnik usullarini bajara olish;

  • o`rganilgan mashqlarni o`yin davomida qo`llay olish va o`yinga hakamlik qila olish;

  - futbol bo`yicha o`yin mashqlarini va mezon talablarini bajarish;

  • kurashda: milliy kurash usulida qo`llar bilan qo`lidan ushlab yelkadan tashlash, himoyalanish, qarshi usul, ikki oyog`ining oldidan oyoq yordamida ko`tarib tashlash, yenglaridan ushlab, yelkadan oshirib tashlash texnik usullarini bajara olish;

  • belbog`li kurash usulida yonbosh, himoyalanish, qarshi harakat va taktik tayyorgarlik usullarini bajara olish;

  • raqs elementlarida: tasma, (uzunligi 5 metr) har xil yo`nalishda, yuqoriga pastga, orqaga, chapga, o`ngga, ilon izi, tik va yonbosh, turli balandlikda va burama (spiral) usullarni bajara olish;

  - 50-100 metr masofaga suzish.


  Jismoniy tarbiya fanidan o`quv dasturi

  Uqtirish xati
  Ushbu o`quv dasturi hozirgacha amalda qo`llanilib kelgan dasturlarga tanqidiy yondashilib, ularning eng yaxshi jihatlari, ilg`or maktab o`qituvchilarining va boshqa mutaxassislarning ijobiy ish tajribalari e`tiborga olingan holda qayta ishlab chiqildi.

  Maktabda haftasiga 2 soat o`tkaziladigan jismoniy tarbiya darsi bola organizmiga to`laqonli jismoniy yuklama berish uchun yetarli emasligini hamda ilmiy tadqiqotlarga ko`ra o`quvchilarning kundalik harakatga bo`lgan fiziologik 45 daqiqali jismoniy tarbiya darsi faqatgina 11 % ni hisobga olgan holda O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi vazirligi 1-4 sinf o`quvchilari bilan qo`shimcha mashg`ulot darslarni o`tkazish uchun maktab ixtiyoridagi soatdan foydalanishga, haftasiga 3 soatgacha, agarda qaerda imkoniyat bo`lsa, 4-5 soatli jismoniy tarbiya soatlarini o`tishga ruxsat etildi.

  Respublikamizning urf-odati va milliy an`analariga ko`ra, yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda, o`quvchilarning jinsiga qarab sinfni ikki guruhga bo`lish masalasi hal etildi. Qiz bolalar bilan (8-9 sinflarda) darsni ayol o`qituvchi olib borishi ma`qul deb topildi.

  Jismoniy tarbiya darslarini o`tkazishdan maqsad - bolalarning salomatligini saqlash, ularning jismonan yetuk bo`lib yetishishlari uchun shart-sharoitlar yaratish va mashg`ulotlarda xavfsizlik qoidalariga rioya qilish ko`nikmalarini shakllantirish. Qanday holatda bo`lmasin, barcha imkoniyatlardan foydalanib, jismoniy tarbiya darslarini muntazam tashkil etish, ularda o`quvchilarning faol qatnashishini ta`minlash, organizmiga foydali yuklamalar berish juda muhim.  Shunday qilib, 1-sinfdan 4-sinfgacha maktab dasturidagi bo`limlar bo`yicha o`quv yiliga tavsiya qilinadigan o`quv soatlari quyidagicha bo`ladi.

  T/r


  Dastur bo`limlari


  Sinflar


  1


  2


  3


  4


  1.


  Nazariy bilim asoslari


  Dars jarayordda

  2


  Gimnastika


  16


  16


  16


  14


  3.


  Yengil atletika


  13


  16


  16


  18


  4.


  Harakatli va sport o`yinlari elementlari


  37


  36


  36


  12


  5.


  Sport o`yinlari (basketbol, voleybol, qo`l to`pi)


  -


  -


  -


  12


  6.


  Futbol o`yini


  -


  -


  -


  12


  7.


  Kurash


  -


  -


  -


  -


  8


  Suzish


  -


  -


  -


  -

  Jami

  66

  68

  68

  68


  Download 1.95 Mb.
  1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   27
  Download 1.95 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  1–9 sinflar toshkent 2010

  Download 1.95 Mb.