• Sinov mashqlari
 • Uyga beriladigan topshiriqlar
  Download 1.95 Mb.
  bet22/27
  Sana15.03.2017
  Hajmi1.95 Mb.
  1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27  Uyga beriladigan topshiriqlar:

  1. Baland turnikda tortilish (2-3 marta).

  2. Turgan joyda balandga sakrash va yumshoqgina tushish.

  3. Har kuni ertalabki gimnastika mashqini qaytarish.

  4. 15-20 metrga tezlanib yugurish.
  YENGIL ATLETIKA

  Nazariy ma`lumotlar:

  Jismoniy mashqlarning salomatlikni mustahkamlashga, jismoniy sifatlarni rivojlntirishga, qaddi-qomatni yaxshilashga, ish qobiliyatini oshirishga ta`siri. Yurish va yugurishda nafas olish. 2-sinf o`quvchilarining kun tartibi, ovqatlanish va unga qo`yiladigan talablar. Yengil atletika mashg`ulotlarida o`zini tutish (yurish-turish) qoidalari.  O`quvchilarga qo`yilgan talablar:

  Yengil atletika mashg`ulotlarida o`zini tutish qoidalarini bilishi. Yuqori startdan yugurishni bilish. To`ppa-to`g`ri tez yugurishni bilish. 30 metrga yugurishda o`zining natijasini bilish. 3 daqiqa davomida bir me`yorda va asta-sekin yugurishni bilish. To`pni uzoq masofaga uloqtirishni bilish.  O`quv mezonlari:

  1. 30 metrga yugurish:

  - o`g`il bolalar - 6,0 - 6,5 - 7,0 soniya;

  - qiz bolalar - 6,3 - 6,8 - 7,3 soniya.

  2. 1000 metrga yugurish - vaqti hisobga olinmagan.

  3. To`pni uzoqqa va nishonga uloqtirish (6 metr masofadan 5 imkoniyatda):

  - O`g`il bolalar - 20 - 17 - 13 metrdan 4 - 3 - 1 marta tekkizish;

  - qiz bolalar - 15 - 12 - 8 metrdan 4 - 2 - 1 marta tekkzish.

  4. Turgan joydan uzunlikka sakrash:

  - O`g`il bolalar - 130 - 120 - 110 sm;

  - qiz bolalar -120 - 110 - 80 sm.

  5. Yugurib kelib uzunlikka sakrash:

  - O`g`il bolalar - 230-200-170 sm;

  - qiz bolalar - 200-190-150 sm.

  6. 3x10 metrga mokisimon yugurish:

  - O`g`il bolalar - 9,1-9,8-10,4 soniya;

  - qiz bolalar - 9,6-10,4-11,0 soniya.

  Uyga beriladigan topshiriqlar:

  1. Ertalabki gigienik gimnastika mashqlarini bajarish (mashq maktabda jismoniy tarbiya darsida o`tkaziladi).

  2. 6 -7 daqiqa davomida asta-sekin yugurish.

  3. Sonni va tizzani baland ko`tarish bilan yugurish (turgan joyda), 2x10 marta.

  4. To`pni devorga to`g`ri uloqtirish - 10- 15 marta.

  5. To`xtamasdan 2x10 dan 20 marta sakrash.

  6. Tayanib cho`qqayib o`tirish, qo`lga tayanib yotish va turish, 7- 10 marta.

  7. Turgan joydan uzunlikka sakrash - 10 martagacha.

  8. Arg`amchi bilan sakrash (ikki oyoqda) - 50 martagacha sakrash.

  HARAKATLI O`YINLAR

  Nazariy ma`lumotlar:

  Harakatli o`yinlarning bolalar organizmiga ta`siri, ularning sog`lom jismoniy rivojlanishida, chiniqishida, qaddi-qomatini tiklanishida, harakat faoliyatining o`sishi, ishchanlik hamda jismoniy ko`nikma, malaka va sifatlarining rivojlanishi; harakatli o`yinlarning tarbiya va ta`lim jarayonidagi roli, o`yin qoidalari va ularga rioya qilish, o`qituvchi hamda ona boshiga ko`maklashish.  O`quvchilarga qo`yiladigan talablar:

  Harakatli o`yinlarning tartib - qoidalarini bilish; to`plar, arg`amchi, zambarak va boshqa jihozlarni to`g`ri va aniq ishlata bilish.

  "Sinfdaman!", "Boy o`g`li", "Topchi, kimning ovozi", "Bolalarda tartib qat`iy", "Tez joyingizga!", "Oq ayiqlar", "Tezda saflan!", "Qutqar", "Insiz quyon", "Nina, ip va tuguncha", "Charxpalak", "Karnaymi, surnaymi?", "Kim uzoqqa otadi?", "Tulkilar va na`matak", "Qurbaqa va laylak", "Mergan ovchi", "Musiqaga jo`r bo`lib yurish", "Botqoqliqdan o`tish", "Ovchilar", "Qirq tosh", "Qafasdagi qushlar", "Pohta-pochta", "Do`ngdan-do`ngga sakrash", "Meni qutqar!", "Signalga quloq sol!", "Uh chopar ot", "Kim kiyadi?", "Hushyor posbon", "Tulki", "Durra", "Olib qochar", "To`pni boshdan oshirib uzat", "To`pni oyoqlar orasidan uzatish", "Bo`sh joy", "Joyga tez qaytish", "G`ozlar va oqqushlar", "Ikki tovuq", "Yo`lakchalar ustidan sakrash", "Masofani kim sakrab o`tadi?", "Man qilingan mashq", "Simsiz telefon", "Beshtosh" va boshqa o`yinlar ishtirokida (1-sinfdagi) harakat sifatlari va fazilatlarni tarbiyalash va rivojlantirish.

  RAQS ELEMENTLARI

  Milliy musiqa ritmlarini ijro etish: «Andijon polkasi», «Lazgi», «Qadamlarda sakrab oldinga va o`ng tomonlarga yurish». Qo`l va oyoq harakatlarini musiqaga moslab borish. Ritmik gimnastika elementlari va aerobika: «Vals», «Polka qadamlari», «O`rdakchalar raqsi».  SUZISH

  Erkin suzish usuli elementlarini o`rganish. 25 metrga erkin usulda suzish. «Laylak va qurbaqalar», «Baliqchi va baliqlar», «To`pli quvlashmachoq», «Dengizchi».  Uyga beriladigan topshiriqlar:

  1. Arg`amchida turli sakrashlar.

  2. 3-4 mashqni uyda mustaqil bajarish.

  3. «Sehrli nuqtalar» ni bilish va qo`llash.


  3-SINF

  Jismoniy tarbiya 68 soat

  (haftasiga 2 soat)

  GIMNASTIKA

  Nazariy ma`lumotlar:

  1. Jismoniy mashqlarning inson sog`ligini mustahkamlashda, qomatining to`g`ri rivojlanishida, jismoniy ish qobiliyatlariga ta`siri.

  2. Inson mushaklarini bo`shashtirilishining ahamiyati.

  3. Har xil nojo`ya harakatlardan shikastlanishning oldini olish usullari.

  Qomatni rostlaydigan, ertalabki badan tarbiya mashqlari majmuasini bajarishga, to`ldirma to`plar bilan (1,5-2 kg) mashq bajarishga o`rgatish. Boshni chap va o`ng tomonlarga aylantirish. Gavdani (chapga, oldinga, orqaga, o`ngga) har xil tomonga egish.

  AKROBATIKA

  Har xil dastlabki holatlardan oldinga o`mbaloq oshishlarni, g`ujanak bo`lib o`tirgan holatdan orqaga dumalash, oldinga dumalab dastlabki holatga qaytishni, sidirg`asiga 2-3 marta o`mbaloq oshishni o`rgatish.

  Dastlabki holat asosiy turish, to`xtamasdan ikki marta oldinga o`mbaloq oshishi, orqaga dumalash bilan kuraklarda tik turish, shu holatda oyoqlarni bukish, birdaniga «ko`prik» hosil qilish va bir qo`lda tayanib, yondan orqaga burilish bilan cho`qqayib tayanishga o`tish va gavdani to`g`rilab yuqoriga sakrab, yumshoq qo`nish.

  Tirmashib chiqish va oshib otish mashqlari:

  Qiya joylashtirilgan gimnastika o`rindig`i ustidan qo`llarda tortilib tirmashib chiqishda qo`l kuchini rivojlantirish, arqonga 3 usulda tirmashib chiqishni o`rgatish. Gimnastik narvonga orqa bilan qo`llarda osilib 30 soniya mobaynida turish. Qo`llarda osilib, tizzalarni yuqoriga ko`tarish. Baland turnikda tortilish (o`g`il bolalar), gimnastika o`rindig`ida tayanib, qo`llarni bukish va yozish (qiz bolalar).  Muvozanatni saqlash mashqlari:

  1 metr balandlikdagi yakka cho`p ustida yoki gimnastik o`rindiq ustida oyoq uchida yurish, yonboshlab qadam tashlab yurish, 180° cho`qqayib o`tirish, saokrab tushish. Yurib, o`rindiq o`rtasida «qaldirg`och» hosil qilish.  Tayanib sakrash mashqlari:

  O`g`il bolalar - balandligi 90 sm «xari» ustiga sakrab chiqish va yuqoriga kerilib yumshoq sakrab tushish; oyoqlarni yozib sakrash. «Kozyol» (xari) ustiga tayanib, sakrab chiqish va yumshoq kerilib tushish.

  Qiz bolalar - balandligi 80-90 sm «ot» ga qo`llarga tayanib chiqish va yuqoridan qerilib yumshoq sakrab tushish.

  Sport zalida 5 to`siqdan iborat to`siqlardan o`tish mashqlari:

  1. Uzunasiga qo`yilgan gimnastik to`shakda 2 marta oldinga o`mbaloq oshish.

  2. 60 sm balandlikdagi eniga turgan «xari» ustiga tizzalar bilan chiqib, gimnastik to`shak ustiga sakrab tushish.

  3. 60-70 sm balandlikdagi yakka cho`p ustiga chiqib, qo`llarni yonga uzatib, oxiriga borish va to`shak ustiga sakrab tushish.

  4. 3 ta gimnastik to`shakni uzunasiga qo`yib, 35-40 sm balandlikda har bir to`shakni o`rtasidan ikki yon tomonga arqoncha (rezinka) bilan tortib qo`yish va rezinkalarga tegmasdan emaklab o`tish.

  4. 5-7 metr oraliqda kichik to`pni belgilangan doira shaklidagi nuqtaga uloqtirish (bu mashqni eni 80 smli va uzunasi 2 metrli chuqur ichidagi gimnastik to`shakka sakrab tushish bilan almashtirish mumkin).


  QUVNOQ O`YINLAR VA ESTAFETALAR

  1. 3-4 ta o`rgatilgan akrobatika mashqlaridan o`quvchilar xohishiga qarab o`yin va estafeta otkazish.

  2. «Bosh joy», to`plarni qo`lda urib olib yurish va ma`lum joyga tashlash estafetasini o`tkazish. 3-sinfda yurish, burilish mashqlarini bilish.

  3. Ertalabki gimnastika mashqlar majmuasini bilish.  1. Safda yurish, burilish mashqlarini bilish.

  2. Yugurish, sakrash va turli to`siqlardan o`tishda turli estafetali o`yinlarni bilish.

  3. Akrobatikadan o`quv kombinatsiyasini bilish.

  O`quv mezonlari

  T/r

  Sinov mashqlari

  Natijalari va ballar

  O`g`il bolalar
  Qiz bolalar

  «5»


  «4»


  «3»


  «2»»


  «1»


  «5»»


  «4»@


  «3»


  «2»


  «1»


  1.


  Past turnikda tortilish (marta)


  4


  3


  2


  1


  -


  -


  -


  -


  -


  -


  2.


  Arg`amchida sakrash daqiqada(marta)


  50


  40


  30


  20


  15


  60


  50


  40


  35

  30


  3.


  Gardishni 1 daqiqagacha belda aylantirish (marta)


  -


  -


  -


  -


  -


  50


  35


  25


  20


  15


  4.


  Polda tortirib, oldinga tizzalarni bukmasdan egilish (sm)


  6


  8


  10


  12


  14


  6


  8


  10


  12


  14  Download 1.95 Mb.
  1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
  Download 1.95 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Uyga beriladigan topshiriqlar

  Download 1.95 Mb.