Uyga beriladigan topshiriqlar
Download 1.95 Mb.
bet23/27
Sana15.03.2017
Hajmi1.95 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

Uyga beriladigan topshiriqlar:

1. Har kuni ertalabki gimnastika mashqlarini bajarish.

2. Arg`amchida sakrash.

3. Chalqancha yotgan holda oyoqlarni yuqoriga ko`tarish.

4. Turnikda ikki-uch marta tortilish.

5. 2-3 daqiqa yugurish.


YENGIL ATLETIKA

Nazariy ma`lumotlar:

Jismoniy tarbiyaning salomatlikni mustahkamlashda, mehnatga tayyorlashdagi roli. Chiniqtirish muolajalarning ahamiyati. Chiniqishning tabiiy omillari: quyosh, havo, suv. Chiniqishning asosiy turlari. Mashq bajarish vaqtida to`g`ri nafas olish. Yengil atletika darslarida xavfsizlik qoidalari. 200 masofaga sekin va o`rta tezlikda yugurish, (yurish va yugurish bilan almashtirib olib borish). Sakrash chuqurchasiga yugurib qelib uzunlikka sakrash. To`pni uzoqqa va aniq nishonga joyidan turib uloqtirish.O`quv mezonlari:

1. 30 metrga yugurish:

- o`g`il bolalar - 5,5-6,0-6,8 soniya;

- qiz bolalar - 6,0-6,5-7,0 soniya.

2. 4x10 metrga mokisimon yugurish:

- o`g`il bolalar - 11,5-12,0-12,5 soniya;

- qiz bolalar- 12,0-12,5-13,0 soniya.

3. 60 metrga yugurish:

- o`g`il bolalar - 10,7-11,0-11,3 soniya;

- qiz bolalar - 11,0-11,5-12,0 soniya.

4. 1000 metrga yugurish:

- o`g`il bolalar - 6,00-6,30-7,00 daqiqa;

- qiz bolalar - 6,30-7,00-7,30 daqiqa.

5. Turgan joydan uzunlikka sakrash:

- o`g`il bolalar - 150-130-110 sm;

- qiz bolalar - 130-110-90 sm.

6. Yugurib kelib uzunlikka sakrash:

- o`g`il bolalar - 260-230-200 sm;

- qiz bolalar - 230-300-190 sm.

7. To`pni uzoqqa uloqtirish:

- o`g`il bolalar - 25-23-20 metr;

- qiz bolalar - 17-14-10 metr.Uyga beriladigan topshiriqlar:

1. Ertalabki gimnastika (6-8 mashq).

2. 1-8 daqiqagacha sekin-asta yugurish (o`rta me`yorda).

3. Arg`amchida 60-80 martagacha sakrash.

4. Turgan joydan uzunlikka sakrash (9-10 marta).

5. Tayanib, cho`qqayib o`tirish, qo`llarda tayanib yotish va turish (8-12 marta).

6. Sakrab qo`llarni daraxt shoxiga yoki biror jismga tekizish (12-15 marta).

7. Turgan joydan tizzalarni baland ko`tarib yugurish

8. Oyoqdan oyoqqa kiyikcha sakrash ( 3x10 marta).
HARAKATLI O`YINLAR

Nazariy ma`lumotlar:

Harakatli o`yinlarning bolalar harakat tayanch malaqalarini osishi va rivojlanishidagi ahamiyati. Harakatli o`yinlarning ochiq havoda o`tqazilishining ahamiyati. Harakatli o`yinlarning o`tqazilishida hayotiy faoliyat uchun zarur bo`lgan jismoniy sifatlarni, o`yinlar jarayonida sport maydonida yoki sport zalida o`quvchilarni tartib-intizomni saqlashi va o`yin qoidalariga rioya qilishi to`g`risida.O`quvchilarga qo`yilgan talablar:

O`yinlarda tartib-intizomga, sabr-qanoatga, shoshilinch chiqishlar, chaqirishlarning me`yorida bo`lishiga odatlantirish. To`plarni uzatish, arg`amchilarda to`g`ri sakrash, aniq nishonga, masofaga otish, o`yinlarda o`rganilgan harakatlardan unumli foydalanish. Sport o`yinlari bo`lgan harakatli o`yinlarni bajarish.

«To`plarni qatordan uzatish», «Man etilgan mashq», «Doira bo`ylab to`p uzatish», «Hamma o`z bayroqchasiga», «Bolalarda tartib qat`iy», «Qun va tun», «Oq ayiqlar», «Olib qochar», «Insiz quyon», «Yugurishli estafeta», «Nina, ip va tuguncha», «Qopqon», «Charxpalak», «Cho`rtan baliq va baliqlar», «Kim uzoqqa otadi?», «Tulkilar va namatak», «Qurbaqa bilan laylak».
4-SINF

Jismoniy tarbiya 68 soat

(haftasiga 2 soat)

(GIMNASTIKA)

Nazariy ma`lumotlar:

1. Odam organizmining tuzilishi va rivojlanishida badan tarbiyaning o`rni.

2. Qaddi-qomatning tuzilishiga maxsus mashqlarning ta`siri.

3. Badanni chiniqtirishning asosiy qoidasi va ahamiyati haqida tushuncha berish.

4. Mashg`ulot vaqtida shikastlanishning oldini olish va birinchi tibbiy yordam qo`rsatish to`g`risida ma`lumot berish.

5. Qomat buzilishining oldini olish, ogohlantirish qoidalari haqida. Qomatni rostlaydigan mashqlar haqida tushuncha berish. Ommaviy sport turlari to`g`risida (futbol, voleybol, qo`l to`pi, basketbol, badminton, tennis va hokazolar) ma`lumot berish. O`z-o`zini nazorat qilish to`g`risida bilim berish.Umumrivojlantiruvchi mashqlar:

Gimnastika mashqlarini qo`llab dars va tanafus vaqtida o`yinlarga o`rgatish, qo`llar bilan simmetrik va assimetrik harakatlarni bajarish. Bir oyoq tizzasida turib, qo`llarni bosh orqasiga, qo`llarni belga, qo`llarni yonga uzatish. Tizzalarda cho`kkalab, qo`llar yordamisiz tik turish, gimnastika narvonida hamda gimnastika o`rindig`ida mashqlar bajarish.

Buyumlar bilan umumrivojlantiruvchi mashqlarni bajarish (gimnastika tayoqchalari, gantellar, gardishlar, kichik to`plar, arg`amchi va h.o.)

AKROBATIKA

1. «Yarim shpagat» va «shpagat» o`tirishlarni bajara olish uchun maxsus mashqlar bilan shug`ullantirish.

2. Yonga to`ntarilish uchun ko`nikma hosil qiluvchi mashqlar.

3. Boshda tik turishni o`rgatish (o`g`il bolalar uchun).

4. Kuraklarda tik turishni o`rgatish (qiz bolalar).


  1. Mashqlar majmuasi. Dastlabki holat oyoqlar kerilgan, qo`llar yuqorida orqaga engashib «ko`prik» hosil qilish, chap (o`ng) qo`lga tayanib burilib, cho`kkayib tayanish holatini olish, tik turib qo`llar yonda, o`ng (chap) oyoqda «qaldirg`och» hosil qilish, shu holatdan suvga sakrovchilarning start holatiga otish va ikki marta qetma-qet oldinga o`mbaloq oshib, yuqoriga kerishib sakrash.

Osilish va tayanishlar:

Gimnastika narvoniga o`rgatilgan usullarda tirmashib chiqishlar (oddiy, bir taraflama, har taraflama). Gimnastika narvonida osilib turgan holatdan, qo`llarga tortilish bilan tirmashib chiqishlar. Gimnastik narvonidan qiya qo`yilgan gimnastik o`rindiqqa o`tish. Gimnastik narvonga tayanib turgan holda chap va o`ng oyoqni yon tomonga uzatish


Aralash va oddiy osilishlar:

Turnikda osilish, oyoqlarni bukib osilish, osilishda oyoqlarni bukib to`g`rilab oldinga ko`tarilish.

Past turniqda osilib turishdan to`ntarilib tayanchga ko`tarilish (bir oyoqda depsinib, ikkinchisida siltanib bajariladi). Mashqni bajarish uchun oyoq harakatlanganda qo`llar buqilib, oyoq va gavdani turnikka yaqinroq olib borishga harakat qilinadi.

Yerda qorin bilan yotgan holda o`rmalash. Tik arqonga uch harakat usulida tirmashib chiqish:

1. Gimnastika devorida osilib turishdan, uch harakat usuli texnikasi bilan tirmashib chiqish.

2. Tik arqonda ko`rsatilgan usulda 2-3 metrgacha tirmashib chiqish.

Tayanib sakrashlar: 1 metr balandliqdagi «Ot» ustiga sakrash va oyoq tizzalariga cho`kkayib tayanish. Shu mashqni 60-65 sm balandliqda taxlangan gimnastika to`shagi ustiga sakrab chiqib, tayanib turib bajarish.

Muvozanatni saqlash mashqlari:

1. Yakka cho`p ustida yurish usullari: oddiy, oyoq uchlarida, yonlarga juftlama qadam bilan, oldinga va orqaga juftlama qadam bilan yurish. Shuningdek, yakka cho`p ustida yon bilan turib oyoqlarni chalishtirib yurishlarga o`rgatish.

2. Yakka cho`p ustida sakrab burilishlar: avval yerda to`ntarilgan gimnastik o`rindig`ida, reykasida 90°, 180° o`ng (chap)ga sakrab burilishlarga o`rgatish,

3. Yakka cho`p ustida turgan holatdan 35-40 sm balandliqdagi to`siqlar ustidan xatlab o`tish bilan yurish.

4. Yakka cho`pni oxirida yarim cho`kkayish holatidan sakrab yerga tushishni o`rgatish (yordamchi mashqlar uchun 3-sinf materiallariga qaralsin).

O`quvchilarga qo`yilgan talablar:

1. Ertalabki gimnastika mashqlari majmuasini bajara bilish.

2. Safda turish, joylarni o`zgartirish va burilishlarni bilish.

3. Uyga berilgan vazifalarni bajara olish.

4. Akrobatikada o`rganilgan mashqlarni bajara olish.

O`quv mezonlari

T/r

Sinov mashqlari

Natijalari va ballar


O`g`il bolalarQ`iz bolalar


"5"


"4"


"3"


"2"


"1"


"5"


"4"


"3"


"2"


"1"


1.


Baland turniqda tortilish

(marta)5


4


3


2

1

-


-


-


-

-

2.


Arg`amchida 1 daqiqa davomida sakrash

(marta)60


50


40


35

30

70


60


50


45

40

3.


Gardishlarni 1 daqiqagacha belda aylantirish (marta)

-


-


-


-

-

55


50


40


30

20

4.


Gimnastik o`rindiqqa tayanib, qo`llarni bukish va yozish. (marta)

-


-


-


-


-

5


4


3


2

1

5.


Chalqancha yotgan holda gavdani 90° ko`tarib o`tirish, 1 daqiqa davomida

(marta)


15


13


8


5


3

13


10


7


4

2

6.


Polga tayanib, qo`llarni bukish va yozish

(marta)10


8


6


4

2

-


-


-


-

-

Uyga beriladigan topshiriqlar:

1. Har qungi ertalabki gimnastika mashqlarini bajarish.

2. Arg`amchida sakrashlar.

3. Chalqancha yotgan holda oyoqlarni yuqoriga ko`tarish.

4. Turnikda ikki uch marta tortilish.

5. 3-5 daqiqa davomida yugurish.


YENGIL ATLETIKA

Nazariy ma`lumotlar

Harakat tartibi (rejimi) hamda uning o`quvchilar salomatligi va qobiliyatini oshirishdagi ahamiyati. Yengil atletika mashg`ulotlarida o`zini tuta bilish qoidalari. 4-sinf o`quvchilarining kun tartibi. Qomat buzilishi va shikastlanishining oldini olish chora tadbirlari.O`quvchilarga qo`yilgan talablar:

Guruh bilan birga 60 metr masofaga past startdan turib yugurish. 200 metr masofaga o`rta tezlikda 3-4 marta dam olish bilan almashtirib yugurish. To`pni uzoq masofaga 3-4 qadam tashlab uloqtirish. Mokisimon yugurish.O`quv mezonlari:

1. 30 metr ga yugurish:

- o`g`il bolalar - 5,3-5,8-6,5 soniya;

- qiz bolalar - 5,5-6,0-6,8 soniya.

2. 60 metr ga yugurish:

- o`g`il bolalar- 10,5-11,0-11,5 soniya;

- qiz bolalar- 10,8-11,3-11,8 soniya.

3. 1000 metrga yugurish vaqtga:

- o`g`il bolalar - 5,30-6,00-6,30 daqiqa

- qiz bolalar - 6,00-6,30-7,00 daqiqa

4. 4x10 metrga mokisimon yugurish:

- o`g`il bolalar-11,0-11,5-12,0 soniya;

- qiz bolalar- 11,5-12,0-12,5 soniya.

5. Yugurib qelib uzunlikka sakrash:

- o`g`il bolalar - 300-260-230 sm;

- qiz bolalar - 260-230-200 sm.

6. Turgan joydan uzunlikka sakrash:

- o`g`il bolalar- 160-140-120 sm;

- qiz bolalar- 140-120-100 sm.

7. Yugurib kelib balandlikka sakrash:

- o`g`il bolalar - 90-80-70 sm;

- qiz bolalar - 80-70-60 sm.

8. To`pni uzoqqa uloqtirish (6 metrdan 5 imkoniyatda):

- o`g`il bolalar -27-25-23 metr;  • qiz bolalar-18-15-13 metr.

Uyga beriladigan topshiriqlar:

1. Ertalabki gigienik gimnastika mashqlarini bajarish (mashq maktabda jismoniy tarbiya darsida o`rgatiladi).

2. 6-7 daqiqa davomida asta-sekin yugurish.

3. Tizzani baland ko`tarib yugurish (turgan joyda) 2x10 marta.

4. To`pni devorga to`g`ri uloqtirish - 10 - 15 marta.

5. To`xtamasdan 2x10 dan 20 marta to`g`ri sakrash.

6. Tayanib cho`qqayib o`tirish, qo`lga tayanib yotish va turish 7-10 marta.

7. Turgan joydan uzunlikka sakrash - 10 martagacha.

8. Arg`amchi bilan (ikki oyoqda) - 50 martagacha sakrash,

BASKETBOL

Nazariy ma`lumotlar:

1. Salomatlikni saqlashda jismoniy mashqlarning ahamiyati.

2. O`zbekistonda basketbolning rivojlanishi to`g`risida qisqacha ma`lumot.

3. Mini-basketbol o`yinining soddalashtirilgan qoidasi.O`quvchilarga qo`yiladigan talablar:

Tik turgan holda himoya va hujum harakatlarini bajarib yurish, to`pni ilib olish va ikkala qo`l bilan joyda turib va joyni almashtirib harakatlanish, to`pni bir qo`l bilan to`g`ri chiziqdan urib yurish, so`ng to`pni joydan turib bir qo`lda yelkadan oshirib tashlash, ikki tomonlama mini-basketbol o`yinining oddiy elementlarini soddalashtirib bajarish.O`quv mezonlari:

1. Basketbolning barcha o`rganilgan elementlarini bajarish (bajarilish texnikasi baholanadi).

2. Shit oldida 45° burchak hosil qilib to`pni yelkadan bir qo`l bilan o`ngdan (chapdan) va joyidan turib savatga tashlash 2,5 metr (3 urinishda).

3. Juft bo`lib 20 soniya 2,5 metrdan to`pni uloqtirish va ilib olish.

4. To`pni ko`krakdan halqaga tashlash (3,5metrdan) o`g`il bolalar -7 imkoniyatdan, qizlar 8 imqoniyatdan 3 marta tushirish — 5-«a`lo», 2 marta tushirish - 4- «yaxshi», 1 marta tushirish - 3- «o`rta».

5. Usullar birlashmasi - to`pni ilib olib, yerga urib yurish, sakrab turib to`xtash, yaqin masofadan bir qo`l bilan halqaga tashlash.Uyga beriladigan topshiriqlar:

1. Arg`amchida to`xtamasdan 30 marta sakrash.

2. Sakrab turib, tizzalarni ko`tarib ko`krakka yetkazish (2 marta takrorlash).

3. Qo`llar bilan devorga 45° tayanib ularni bukib yozish:

12 marta- 10 marta -8 marta - o`g`il bolalar uchun;

10 marta - 8 marta - 6 marta - qiz bolalar uchun.


VOLEYBOL

Nazariy ma`lumotlar:

1. Maktabda o`tkaziladigan voleybol haqida tushuncha va uning ahamiyati.

2. Voleybol o`yinida turish holatini, o`yin qoidasini, o`rin o`zgartirish qoidalarini o`rganish. Jismoniy mashqlarni a`zolarga ijobiy yoki salbiy ta`siri haqida tushuncha berish. O`yinchilarning asosiy burchi va huquqlari.

O`quvchilarga qo`yiladigan talablar:

Ikki qo`l bilan yuqoridan kelgan to`pni bir-biriga uzatishni bajarish. O`yinchilarning asosiy burchi va huquqlarini, o`ynash qoidalarini bilish.

To`pni pastdan uzatishni bajarish.

O`quv mezonlari:

1. Devor oldida to`rt devorga otib, devordan qaytgan to`pni ikki qo`lda qoidasiga rioya qilgan holda qaytarish; to`pni devorga urishda to`xtamasdan ikki qo`lda qaytarishni baholash: 10 martagacha - «5», 8 martagacha - «4», 5 martagacha tushirmasdan qaytarganga - «3» ball qo`yiladi,

2. O`quvchi to`pni turgan joyida, yuqoriga otib, ikki qo`lida, «qo`l uchida» qoidasiga rioya qilgan holda o`ynashi va bir-biriga to`pni uzatishlar baholanadi.

Uyga beriladigan topshiriqlar:

1. Ertalabki gigienik gimnastika mashqlaridan 8-10 tasini bajarish.

2. Umumrivojlantiruvchi mashqlardan, asosan, ko`proq yelka, qo`l mashqlarini bajarish.

3. Arg`amchi (gardish), gimnastika tayoqchasi, kichik gantellar bilan mashqlarni mustaqil bajarish.

4. Jismoniy kuchli mashqlarni bajarish.

5. Ko`proq balandlikka sakrash mashqlarini bajarish.

6. 1 daqiqa arg`amchida sakrash.

7. Polga tayanib yotgan holda, qo`llarni 20 martagacha bukish va yozish.QO`L TO`PI

Nazariy ma`lumotlar:

1. O`zbekistonda qo`l to`pi (qisqacha ma`lumot).

2. O`quvchilarning shaxsiy gigienasi.

3. Jismoniy tarbiyaning chiniqishdagi ahamiyati.


O`quvchilarga qo`yiladigan talablar:

O`yinchining tik turgan holatida turishni bilish; to`pni uloqtirish va ushlab olishni bilish, to`pni yerga urib (asta-sekin) darvozaga otishni o`rganish.O`quv mezonlari:

1. To`pni yerga urib olib yurish, 10-15 metrga yugurish texnikasini to`g`ri bajarish.

2. To`pni uloqtirish va qabul qilish.

Uyga beriladigan topshiriqlar:

1. O`g`il bolalar: polga (yerga) tayanib yotgan holda qo`llarini 10-12 marta bukib-yozish (har kuni).

Qiz bolalar: polga tayanib yotgan holda qo`llarni 4-5 marta bukib-yozish (har kuni).

2. To`pni yerga urib ushlab olish.

3. To`pni yerga urib olib yurish.

FUTBOL

Nazariy ma`lumotlar:

O`quvchilarning salomatligini mustahqamlashda jismoniy tarbiyaning o`rni. Jismoniy mashq bilan shug`ullanishning gigienik qoidalari.

- Futbolchilarning o`yinda o`zini tutishi va xavfsizlik qoidalariga rioya qilishi.

- Yosh futbolchilarning sport formasi va kiyimlari.

Nafas olish a`zolarining tuzilishi va vazifasi. Shu a`zolarni futbol bilan muntazam shug`ullanish orqali chiniqtirish. Futbolchilarning o`yin mashqlari va o`yin paytida xavfsizligining asosiy qoidalari. Futbolchilarning kiyim va poyafzallariga qo`yiladigan talablar.

O`quvchilarga qo`yiladigan talablar:

Futbolchilarning o`yin va mashqlarni bajarish paytida xavfsizlik qoidalarini bilishi, ertalabki gigienik gimnastika mashqlari majmuasini bajarish. Futbol bo`yicha o`yin mashqlari va mezon talablarini bajarish. To`pni olib yurishni va sherigiga uzatishni o`rganish. To`pni o`yinga kiritishni bajarish.O`quv mezonlari:

1. 30 metrga yugurish: 5,3-5,8-6,2 soniya.

2. Turgan joydan uzunlikka sakrash: 160-140-120 sm.

3. Baland turnikda tortilish: 4-3-2 marta.

4. To`pni janglyor qilish: 5-4-3 marta.

5. 4 x 10 metrga mokisimon yugurish: 11,0-11,5-12,0 soniya.Uyga beriladigan topshiriqlar:

1. Ertalabki gigienik gimnastika (8-10 mashq).

2. Arg`amchida 50 marta sakrash.

3. Yonlama va chalishtirma qadamlar bilan yugurish.

4. Bolalarga tanish bo`lgan harakatli o`yinlarda qatnashish.

5. 7-8 daqiqa davomida asta-sekin yugurish.

6. O`rindiqda tayanib yotgan holda qo`llarni bukish va yozish (10 marta).
HARAKATLI O`YINLAR

Nazariy ma`lumotlar:

Harakatli o`yinlarning insonning har tomonlama rivojlanishidagi ahamiyati, o`yinlar jarayonida ta`lim-tarbiya, axloq-odob, do`stlarga qanday munosabatda bo`lish belgilarini aniq misollar bilan yetkazish, harakat paytida o`zining qobiliyatini o`zi aniqlay bilish, uzoq-yaqinni, tevarak-atrofda qilinayotgan harakatlarni ko`ra bilish.O`quvchilarga qo`yiladigan talablar:

Tanish harakatli o`yinlarni tashkil etishda o`qituvchiga, ona boshiga ko`maklashish, o`yinlar qoidasini, mazmunini tashkiliy tomonlarini bilish; tartib-intizom qoidalariga rioya qilish hamda harakat belgilari-sakrash, uloqtirish, tortilish, yugurish me`yorlarini bajarish.


HARAKATLI O`YINLAR VA ESTAFETALAR

"Oq terakmi, ko`k terak?", "Raqam bilan chaqirish", "Qirq tosh", "Kim chaqqon?", "Olib qochar", "To`pni tushirib yuborma", "To`rt tomondan to`p uzat", "To`pni savatga tashla", "Quloq cho`zma", "Tungi soqchi", "Otishma", "Bo`ron", "Qubba", "Doiraga tort", "Sakrab va o`rmalab o`tish estafetasi", "To`pni uzatib yugurish estafetasi", "Balandlikka sakrash estafetasi", "Yo`laklar bo`ylab sakrash", "Halqachani kiygizish", "Ilon izi bo`lib yurish", "Kalxat hujumi", "To`xtamasdan qidir", "Eng sezgir o`yinchi", "Kim ko`p qo`ziqorin teradi", "Bo`sh o`rin", "Otib qochar", "Estafetali yugurish", "Chizmadan shakl yasash", "Sehrli kataklar", "Man etilgan mashq" va boshqa o`yinlar bilan o`quvchilarni har tomonlama rivojlantirish.


RAQS ELEMENTLARI

Milliy raqs elementlarini uyg`unlashtirish: Juftlik raqs «Askariy», «Lazgi», «Doloncha», 16 ta raqs tushish elementlari. Ritmik gimnastika va badiiy gimnastika elementlari. 3-sinfda o`rgatiladigan milliy raqs elementlarini takrorlash.SUZISH

3-sinfda o`tilgan mashqlarni takrorlash.

Erkin suzish usulida suzish. 50 metrdan 100 metrgacha bo`lgan masofada erkin suzish. Suvdagi o`yinlar: «Koptok uchun kurash», «G`ovvos», «Torpedo».

II QISM

Umumta`lim maktablari kun tartibida jismoniy sog`lomlashtirish tadbirlari, tashkiliy-metodik ko`rsatmalarning mazmuni, vazifasi va maqsadi dasturning ushbu qismida ifodalangan. Ularga quyidagilar kiradi:

- ertalabki badan tarbiya, darsgacha gimnastika mashqlari, jismoniy tarbiya daqiqasi, tanaffuslar vaqtida o`yinlar, sport soati, kuni uzaytirilgan guruhlar sayrlari;

- ertalabki badan tarbiya har kuni uy sharoitida o`quvchi tomonidan mustaqil bajariladi. Jismoniy tarbiya darslarida o`qituvchining rahbarligi ostida mashqlar majmuasi o`rgatiladi.Darsgacha gimnastika mashqlari. Uning maqsadi - o`quvchilarning aqliy ish qobiliyatlari va oldilarida turgan o`quv faoliyatlariga tayyorlash hamda a`zolardagi salbiy holatlarning oldini olish, uzoq vaqt harakatsizlikda bo`lgan vaziyatni yo`qotish. Majmua mashqlari qiyin bo`lmagan 5-6 ta mashqlardan jismoniy tarbiya o`qituvchisi yoki yuqori sinf o`quvchisi, o`qituvchi tomonidan berilgan topshiriq asosida qoidaga muvofiq tuziladi va mashg`ulotlar ochiq havoda o`tkaziladi.


Download 1.95 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
Download 1.95 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaUyga beriladigan topshiriqlar

Download 1.95 Mb.