• Цчбуъаг бирляшмядя хятти мяфтилляр арасындакы эярэин­лик­ляр (хятти эярэинликляр) ейни заманда фаза эярэинликляри олур
 • Üçfazalı dövrənin gücü.
 • Цчфазалы дюрдмяфтилли дюврядя хятти эярэинликлярин ани гиймятляри уйьун фаза эяр­эин­ликляринин ани гиймятляринин фяргиня барябярдир
  Download 2.79 Mb.
  bet3/15
  Sana06.11.2020
  Hajmi2.79 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

  Цчфазалы дюрдмяфтилли дюврядя хятти эярэинликлярин ани гиймятляри уйьун фаза эяр­эин­ликляринин ани гиймятляринин фяргиня барябярдир.

  уА, уБ, уЪ эярэинликляри синусоидал ганунла дяйишир, ейни тез­лийя малик­дир­ляр. Буна уйьун олараг уАБ, уБЪ, уЪА-да синусоидал дяйишир. Он­да комплекс хятти эярэинликляр

  олар. Йяни, хятти эярэинлик векторлары фаза эярэинлик вектор­ла­ры­нын фяргиня бярабярдир. Онлары щям аналити­к дцстурларла, щям дя вектор диаграмы васитясиля тяйин етмяк олар.

  Вектор диаграмындан эюрцнцр ки, ики гоншу фаза эярэинлик векторлары уйьун хятти эярэинлик вектору иля бирликдя гапалы цчбуъаг ямяля эятирир. Эярэинликляр симметрик олдуьундан бу цчбу­ъаг бярабярйанлы олур: буъаглары 30°, 30° вя 120°-дир. Бу цчбуъаглардан

  йяни хятти эярэинлик фаза эярэинлийиндян дяфя бю­йцк олур. Xətt gərginlik məlum olduqda faza gərginliyini tapılır = Ulduz birləşmədə xətt cərəyani faza cərəyanına bərabər olur:

  7.Üçfazalı üçbucaq birləşmə sxemində , münasibətləri

  Эенератор долаглары цчбуъаг бирляшяндя биринъи долаьын сону (Х), икинъи долаьын башланьыъы (Б) иля, икинъи долаьын сону (У) цчцнъц долаьын башланьыъы (Ъ) иля, цчцнъц долаьын сону (З) биринъи долаьын башланьыъы (А) иля бирляшдирилир.

  Цчбуъаг бирляшмядя хятти мяфтилляр арасындакы эярэин­лик­ляр (хятти эярэинликляр) ейни заманда фаза эярэинликляри олур, йяни

  Цчбуъаг бирляшдирилмиш ишлядиъилярин щяр фазасы хятти эяр­эин­лик алтында олур. Симметрик йцклянмяdя бцтцн фазаларда ъяряйанлар ейнидир. Ифадядян эюрцнцр ки, симметрик йцклянмиш цчбуъаг бир­ляш­­мядя хятти ъяряйанлар фаза ъяряйанларындан дяфя бюйцк олар.  Üçbucaq birləşmədə simmetrik yük zamanı faza gərginliyi xətti gərginliyə bərabər = olur. Fazalardakı cərəyanlar aşağıdakı kimi təyin edilir:

  =

  8. Üçfazalı dövrənin gücü.

  Симметрик цчфазалы дюврядя щяр бир фазанын эцъц бирфазалы дяйишян ъяряйан дюврялярдяки щесабат дцстурлары иля тапылыр. Бе­ля дюврялярдя фаза эярэинликляри, ъяряйанлар вя онлар ара­сын­дакы фаза сцрцшмя буъаьы ейни олур, она эюря дя дюврянин эцъцнцн тяйин едилмясиндя ашаьыдакы дцстурлардан истифадя едилир.

  Улдуз бирляшмядя: Цчбуъаг бирляшмядя: олдуьуну нязяря алсаг, эцъляр ъяряйан вя эярэинликлярин хятти гиймятляри васитясиля ашаьыдакы дцстурларла щесабланыр.  Qeyri simmetrik yüklənmədə hər fazanın gücləri ayrılıqda təyin edilir.  A fazası üçün; ;

  Anoloji olaraq o biri fazaların gücləri də təyin edilir.

  Bütün üçfazalı dövrənin aktiv gücü fazaların aktiv güclərinin cəminə bərabərdir.

  P = PA+ PB+ PC =

  Bütün üçfazalı dövrənin reaktiv gücü fazaların reaktiv güclərinin cəminə bərabərdir.  Q= QA+ QB+ QC =

  Bütün üçfazalı dövrənin tam gücü fazaların tam güclərinin cəminə bərabərdir.  S= SA+ SB+ SC= və ya


  Download 2.79 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
  Download 2.79 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Цчфазалы дюрдмяфтилли дюврядя хятти эярэинликлярин ани гиймятляри уйьун фаза эяр­эин­ликляринин ани гиймятляринин фяргиня барябярдир

  Download 2.79 Mb.