Iqtisodchilar tuproq unumdorligini qaysi turlarga ajratganlar
Download 234.86 Kb.
bet32/32
Sana13.01.2021
Hajmi234.86 Kb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32
345. Iqtisodchilar tuproq unumdorligini qaysi turlarga ajratganlar

346. Yagona yer solig‘ining baza stavkalari va baza stavkalariga tuzatish koeffitsientlari qaysi tashkilot tomonidan tasdiqlanadi

347. Kapital qo‘yilmalar

348. Ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligi qanday aniqlanadi

349. Ishlab chiqarish iqtisodiy samaradorligida xususiy ko‘rsatkich qaysilar?

ko‘rsatkich qaysi

351.Iqtisodiyot nazariyasi qachon fan sifatida shakllana boshlagan?

352. Agar iqtisodiyotdakorxona,firma,uyxo‘jaligi,alohida olingan bozorlarmuammosi tadqiqqilinsa,bundaytahlil:

353. Qur’oniKarimdaaksetganasosiyiqtisodiyg‘oyanimadan iborat?

354. Iqtisodiyot nazariyasining qaysi oqimida savdo-sotiq va asosan, tashqi savdo barcha boyliklarning manbai deb hisoblanadi?

355. “Iqtisodiyot nazariyasi” faniningpredmeti nimadan iborat?

356. Ehtiyojlarningqondirilishusuligaasoslanganturinianiqlang:

357. Iqtisodiy rivojlanish nima?

358. Iqtisodiy resurslar nima?

359. Samaradorlik nima?

360. Ozbekistondamulknidavlattasarrufidanchiqarishdaqaysi usulga ustuvorlik berildi?

361. Qaysinazariyada“tovarningqiymatiungasarflangan ijtimoiyzaruriymehnat xarajatlaribilano‘lchanadi, deyiladi?

362. Pulagregatlari,bu...

363. Demonitizatsiyadeganda nimatushuniladi?

364. Mehnatintensivliginima?

365. Pulningqaysi vazifasi narxning shakllanishibilanbog‘liq?

366. Natural xo‘jaligi nima?

367. Qaysinazariyadatovarlarayriboshlanishiasosidaularning qiymatiyotadi,qiymatningmiqdoriesaijtimoiy-zaruriymehnat sarflari bilananiqlanadidebhisoblanadi?

368. Talab vataklifningnarxnitartibgasolishdagirolinitushunti-rish uchunmisolqilib qaysi bozorniko‘rsatishmumkin?

369. Tarmoqda40tafirmabo‘lib,ulardanhechbirigaumumiy ishlabchiqarishhajmining3%danortig‘ito‘g‘rikelmaydi. Mahsulot bozordatabaqalashganhisoblanadi. Bundaytarmoq:

370. Raqobatningamalqilishdoirasigako‘raturkumlangan shakliniko‘rsating:

371. Qaysiraqobatbozorkuchlariningta’sirida,tabiiyravishda ro‘y beradi?

372. Kapitalningqaysishakliharakatiiqtisodiyfaoliyatuchun zarurshart-sharoit yaratishga qaratiladi?

373. O‘rtachao‘zgaruvchixarajatlaryigirmamingso‘m, o‘rtachadoimiyxarajatlaruningto‘rtdanbirqisminitashkilqilsa, umumiyxarajatlar qanchagatengbo‘ladi?

374. Quyidagilardanqaysibirikorxonauchunichkixarajat hisoblanadi?

375. Iste’moltovar(xizmat)larinarxi150%gatushib,nominal ish haqi150%ga oshsa,real ish haqi darajasi qanday o‘zgaradi?

376. Mehnatninganiqturigaishhaqiningdarajasinimata’sirida shakllanadi?

377. YAIM(YAMM)nidaromadlar bo‘yichahisoblash:

378. Bozor iqtisodiyotini harakatlantiruvchi kuch, bu – ...

379. Bozor iqtisodiyotining obʻyekti:

380.Bozor iqtisodiyotining subʻyekti:

381.Biznes reja nima?:

382. Biznes – rejani to’zishda kanday uch masalani xal kilishga katta e’tibor beriladi?:

383. Biznes reja kimlar uchun to’ziladi?:

384. Biznes reja bo’lgusi investor va sheriklar bilan bo’ladigan munozalarda kanday vazifani bajaradi?:

385. Biznes reja faning predmeti nima?:

386. Biznes reja fani ning asosiy usuli nima?:

387. Biznes reja fani kanday fanlar bilan boglik?:

388. Rejalashtirishning nechta tamoyili bor?:

389. Rejalashtirishning birinchi tamoyilini ayting?:

390.Rejalashtirishning ikkinchi tamoyili?:

391. Rejalashtirishning uchinchi tamoyili?:

392. Rejalashtirishning to’rtinchi tamoyili?:

393. Rejalashtirishning beshinchi tamoyili?:

394. Rejalashtirishning oltinchi tamoyili?:

395. Biznes - rejaning xajmi qancha bo’ladi?:

396. Biznes reja kanday vazifalarni bajaradi?:

397. Ishlab chiqarish vakillarining asosiy maqsadari nimalardan iborat?:

398. Firmaning ustun tomonlari?:

399. Firmaning zaif tomonlari?:

400. Rez’yume nima?:

401. Rez’yumeda kanday kursatkichlar yoritiladi?:

402. Xozirgi kunda kichik biznesda faoliyat yunalishi buyicha tadbirkorlikning kanday shakllari mavjud?:

403. Tadbirkorlikning vazifani bajarishga yo’naltirilganligiga karab qanday shakllari mavjud?:

404. Tadbirkorlik subyektlari kanday makomga ega bo’lishi mumkin?:

405. Yuridik shaxs deb nimaga aytiladi?:

406. Tadbirkorlik faoliyatining kanday shakllari mavjud:

407. Biznes rejada ishlab chikarilayotgan maxsulot tavsifi nima uchun zarur?:

408. Tovarning xayotiylik davri deb nimaga aytiladi?:

409. Tovar nima?:

410.Kattik tovarlarga kanday tovarlar kiradi?:

411.«Menejment» so’zining ma’nosi nima:

412. Quyidagilarning qaysi biri Anri Fayolning boshqarish tamoyillariga kirmaydi:

413. Qaysi maktab nazariyasida “Ishchi-bu robot emas, balki ob’ro’-e’tiborga, o’z-o’zini hurmat qilishga, o’z qadr qimmatini his eta oladigan individdir”deb ta’rif etilgan:

414. Menejmentning dastlabki yozma qonun-qoidalari qaysi manbalarda uchraydi:

415. Menejment qancha yillik tarixga ega:

416. Amerikali Jozef Varton nechanchi yilda birinchi marta kollejlarda o'qitish uchun menejment kursini ishlab chiqqan:

417. Menejment fani qachondan barcha yo’nalishlarda o’qitila boshlangan:

418. Menejment maktablari asoschilarining qaysi birini neft zavodida birinchi marta konver usulida ishlab chiqarish qo’llanilgan:

419. “X” va “Y” nazariyasining asoschisi kim:

420. Boshqaruv nazariyasining tarixan dastlabki yo’nalishi «klassik» (an’anaviy) maktab nomini olgan asoschilardan kimlarni bilasiz:

421. O’z qo’l ostidagilarni “qo’rquv bilan umid o’rtasida ushlash” bo’yicha boshqargan shaxs kim edi:

422. Menejmentda “Mehnatni texnokratik boshqarish” deb nimaga aytiladi:

423. Ishlab chiqarish samaradorligiga qaysi nazariyadagi kishilar ijobiy ta’sir ko’rsatadilar:

424. Qaror qabul qilish jarayonini elektron hisoblash texnikasi hamda eng yangi matematik usul va vositalarni qo’llagan holda tadqiq qilish qaysi maktabga taalluqli:

425. X (iks) nazariyasiga ko’ra xodimning fe’l-atvori qanday bo’ladi:

426. Insoniy munosabatlar maktabi qayerda vujudga kelgan:

427. “Menejment” fanida qanday boshqaruv o’rganiladi:

428. Menejmentda bosh maqsad nima:

429. Fanning predmeti nima:

430. “Boshqariluvchi ob’yekt tarkibiy qismlarga bo’lib o’rganiladi” ta’rifi boshqarishning qaysi tahlilusuli haqida:

431. Qaysi javobda menejment tamoyillarini keltirilgan:

432. Qaysi javobda boshqaruv sub’yektining ta’rifi keltirilgan:

433. Qaysi javobda O’zbekistonning bozor munosabatlariga o’tish tamoyillari keltirilgan:

434. Qaysi javobda Bozor iqtisodiyoti sharoitida O’zbekistonda davlatni boshqarish tamoyillarikeltirilgan:

435. “Kaban” usulini qanday tushunasiz:

436. Boshqarish nazariyasi maktablari soni nechta:

437. X nazariyasi qaysi maktabga taalluqli:

438. Quyidagilardan qaysi biri mikrodarajada menejment sub’yektlari bo’la oladi:

439. Quyidagi qayd etilgan organlarning qaysi biri tarmoq organlariga kiradi:

440. Qaysi marketing konsepsiyasi taklifdan talab ko‘p bo‘lganda va mahsulot tannarxini pasaytirishda qo‘llaniladi:

441. Institusional matrisa – nima?

442. Matrisalarning asosiy va qo’shimcha institutlarning muayyan to’plami bilan tavsiflanuvchi nechta xili mavjud?

443.“Nokooperativ o’yinlar” nazariyasidagi muvozonatni birinchi bor tahlil qilib chiqqanligi uchun iqtisodiyot bo’yicha Nobel mukofotiga sazovor bo’lgan olimlarni ko’rsating?

444. “O’yinlar nazariyasi va iqtisodiy xatti-harakat” (1944) kitobi asoschilari kimlar?

445. O’yinlar nazariyasi tadqiqot usulining o’ziga xos asosiy belgilari qaysi javobda to’g’ri berilgan?

446. O’yinlar nazariyasidagi formal modelni tashkil etish uchun qaysi qoidalar amal qiladi?

447. O’yinlar nazariyasi tarkibiy jihatdan qanday nazariyalarga ajratiladi?

448. Qaysi formulada o’yinning asosi ko’rsatilgan?

449. Har bir o’zaro hamkorlik uchun muvozanatlarning turli xillari mavjud bo’lishi mumkin: Bular qanday muvozanat turi?

450. Pareto bo’yicha muvozanat – nima?

451. Iqtisodiyot konstitusiyasi – nima?

452. Iqtisodiyot konstitusiyasi qanday normalarga amal qiladi?

453. Bozor konstitusiyasi – nima?

454. Empatiya – nima?

455. Legalizm – nima?

456. Amal qilish xarakteriga qarab bozor qanday tasnifga ega?

457. Transformasiya xarajatlari – nima?

458. Transformasiya xarajatlarining oshishiga sabab bo’ladigan omillar?

459. Bozor intervensiyasi – nima?

460. Shartnoma tizimidan foydalanishning imkonsizligi bilan bog’liq xarajatlar quyidagilarni o’zichiga oladi:

461. Institusional iqtisodiyotda mulk huquqlari nazariyasining rivojlanish yo’nalishi metodologiyasi:

462. Mulk huquqlari – nima?

463. Tabaqali mulkning asosiy xususiyatlariga nimalar kiradi?

464. Xususiy mulkchilikning asosiy xususiyatlariga nimalar kiradi?

465. Korporativ mulk asosiy xususiyatlariga nimalar kiradi?

466. Ijtimoiy mulkning asosiy xususiyatlariga nimalar kiradi?

467. Xolding tuzilmasi –nima?

468. Shartnoma – nima?

469.Insonlarning xatarga nisbatan munosabatlari nuqtai nazaridan ularning nechta xili mavjud?

470.Sotish to’g’risidagi shartnoma – nima?

471.Korxona aktivlariga nimalar kiradi?

472. Korxona kapitaliga nimalar kiradi?

473. Korxona majburiyatlariga nimalar kiradi?

474. Qaysi javobda korxona aktivlar to’g’ri ko’rsatilgan?

475. Korxonaning joriy aktivlariga nimalar kiradi?

476. Korxonaning uzoq muddatli aktivlariga nimalar kiradi?

477. Xo’jalik jarayonlari qaysi javobda ko’rsatilgan?

478. Ishlab chiqarish jarayonida qaysi schyotlar ko’p ishlatiladi?

479. Xo’jalik jarayonining oxirgi jarayoni qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

480. Sotish jarayonida qaysi schyotlar ko’p ishlatiladi?

481. Hujjat so’zi qaysi tildan olingan va qanday ma’noni anglatadi?

482. Hujjat deb nimaga aytiladi?

483. Xo’jalik operasiyalarining haqiqatda sodir bo’lganligini, bo’layotganligini yozma ravishdagi tasdig’i nima deb ataladi?

484. Hujjatlashtirish deganda nima tushuniladi?

485. Chetdan jalb etiladigan qarz mablag’lari qaysi manbalar evaziga bo’lishi mumkin: 1. Tijorat banklarining kreditlari; 2. Budjetdan tashqari jamg’armalarning kreditlari; 3. Xalqaro moliya tashkilotlarining mablag’lari (tijorat banklari loyihalari orqali); 4. Davlat budjetining mablag’lari hisobidan kreditlar; 5. Kredit ittifoqlari va boshqa kredit beruvchi subyektlar kreditlari.

486. Xo’jalik subyekti o’rtasida qo’llaniladigan hisoblashuvning asosiy shakllari.

487. Muddatlilik tamoyili nimani bildiradi.

488. Qaytarishlik tamoyili nimani bildiradi.

489. To`lovlilik tamoyili nimani bildiradi.

490. Ta`minlanganlik tamoyili nimani bildiradi.

491. Bank kreditlari loyihaning xususiyatiga ko`ra

492. Kreditlarni olish uchun qarz oluvchilar bankka quyidagi hujjatlar (kredit paketi) ni qaysi birini taqdim etadilar:1) kredit buyurtmasi; 2) qarz oluvchining bank hisob varag`idagi pul tushumlari taxmini (pul oqimi) ko`rsatilgan biznes – rejasi; 3) oxirgi hisobot sanasiga davlat soliq xizmatining mahalliy (tuman) idorasi tomonidan tasdiqlangan buxgalterlik balansi; 4) debitorlik va kredittorlik qarzlari haqidagi ma`lumotnoma, shuningdek, 90 kundan ortiq, muddatdagi qarzdorlikning solishtirma dalolatnomalari; 5) moliyaviy natijalar xaqida xisobot; 6) ta`minot shakllaridan birini.

493. Ko’p nuqtaning o’rnini to’ldiring: Olingan kreditni qaytarmaslik xatarining oldini olish maqsadida qarz oluvchi ....ta`minotga ega bo`lishi kerak.

494. Qarz oluvchi bankka quyidagi ta`minot turlarining qaysi birini taqdim etish huquqiga ega:1) mulk yoki qimmatli qog`ozlar garovi; 2) bank yoki sug`urta tashkiloti kafolati; 3) uchunchi shaxsning kafilligi; 4) sug`urta kompaniyasining qarz oluvchi kreditni qaytara olmaslik xatarini sug`urta qilgani to`g`risidagi sug`urta polisi; 5) fuqarolar yig`inlarining mahalla, qishloq, ovul Kengashlari kafilligi.

495. Asosiy vositalarni qurish, sotib olish, rekonstruksiya qilish va kengaytirish uchun sarflangan mablag‘lar - …

496. Kapital qo‘yilmalarning umumiy mikdori –

497. Kapital qo‘yilmalarning yalpi mikdori –

498. Sof kapital mablag‘ –

499. «Investitsiya» suzining ma’nosi?

500. Investitsiya – bu …

.Download 234.86 Kb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32
Download 234.86 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaIqtisodchilar tuproq unumdorligini qaysi turlarga ajratganlar

Download 234.86 Kb.