İzotropluq hansı maddələrə xasdır?
Download 396.87 Kb.
bet2/4
Sana25.03.2017
Hajmi396.87 Kb.
1   2   3   4

107. İzotropluq hansı maddələrə xasdır?

A) kristallik, amorf

B) amorf

C) kristallik

D) qaz

E) şüşə


108. Araqonit nəyin polimorf birləşməsidir?

A) kalsit

B) topaz

C) talk

D) kaolinit

E) dolomit109. Vaterit hansı maddələrin polimorf birləşməsidir?

A) kalsit

B) mirabillit

C) talk

D) kaolinit

E) kvars110. Kristoballit, hansı maddənin polimorf birləşmələridir?

A) kvarsın

B) kalsit

C) gips

D) talk

E) topaz111. tridmit hansı maddənin polimorf birləşmələridir?

A) kvarsın

B) kalsit

C) gips

D) dolomit

E) topaz112. İon, atom, molekul, metal hansı qəfəslərdir?

A) kristal qəfəslər

B) elektron, proton

C) qeyri-metal, şüşə

D) atom, nüvə, neytron

E) pozitron, molekul113. Kristal qəfəslərə hansılar aiddir?

A) ion, atom

B) elektron

C) proton

D) nüvə

E) pozitron114. Le-Şatelye cihazı ilə nə təyin edilir?

A) maddənin sıxlığı

B) elektron, proton

C) qeyri-metal, şüşə

D) atom, nüvə, neytron

E) pozitron, molekul115. maddənin sıxlığı necə təyin edilir?

A) Le-Şatelye cihazında

B) tərəzidə

C) havada

D) presdə

E) mikroskopda116. Preslə kristalın hansı parametri təyin edilir?

A) maddənin möhkəmliyi

B) maddənin sıxlığı

C) maddənin ölçüsü

D) maddənin atomu

E) maddənin pozitronu117. Məmulatın möhkəmliyi hansı aparatda təyin edilir?

A) presdə

B) tərəzidə

C) mikroskopla

D) havada

E) kalorimetrdə118. Maddənin xüsusi səthi hansı cihazda təyin edilir?

A) PSX


B) Le-Şatelye

C) pres

D) indikator

E) voltmetr119. Kvars hansıdır?

A) SiO2

B) CaO

C) MgO


D) CO2

E) HCl


120. Tridmit hansıdır?

A) SiO2

B) CaO

C) MgO


D) CO2

E) HCl


121. Kristoballit hansıdır?

A) SiO2

B) CaO

C) MgO


D) CO2

E) HCl


122. Kristallik maddə hansıdır?

A) NaCl

B) H2O

C) CH4

D) CO2

E) HCl


123. NaCl necə maddədir?

A) kristallik

B) amorf

C) qaz


D) şüşəvari

E) buxar124. amorf maddə hansıdır?

A) şüşə

B) kvars

C) əhəng daşı

D) xörək duzu

E) dolomit125. Hansı maddə izotropdur?

A) şüşə

B) kvars

C) əhəng daşı

D) mirabillit

E) kristoballit126. Molekulu təşkil edən zərrəciklər

A) atomlar

B) protonlar

C) elektronlar

D) nüvə

E) neytronlar127. Molekul hansı zərrəciklərdən təşkil olunmuşdur?

A) atomlar

B) protonlar

C) elektronlar

D) nüvə

E) neytronlar128. Nüvənin tərkibi

A) proton və neytronlar

B) molekullar

C) kristallar

D) qaz

E) maye129. Proton və neytronlardan nə təşkil olunmuşdur?

A) nüvə

B) molekul

C) qaz


D) maye

E) maddə130. Kristallik maddələrdə aşkar olunmuş ilk qanun hansıdır?

A) bucaqların sabitliyi qanunu

B) sinqoniya qanunu

C) matrisa qanunu

D) koordinasiya qanunu

E) simmetriya qanunu131. Bucaqların sabitliyi qanunu hansı maddələrə aiddir?

A) kristallik

B) maye

C) qaz


D) buxar

E) duman132. Kristalın ixtiyari üzünün koordinat oxlarına və müəyyən ilkin üzə nəzərən vəziyyəti nə ilə təyin olunur?

A) kristalloqrafik simvollarla

B) oxlarla

C) müstəvilərlə

D) qəfəslə

E) tillərlə133. Kristal üzlər hansı üsullarla təsvir olunur?

A) proyeksiya və xarici formalarına görə

B) kürə və düzxətlə

C) sferik və müstəvi ilə

D) koordinat və nöqtəvi

E) nöqtəvi və düzxətli134. Hansı üsullarla kristal üzləri təsvir etmək olar?

A) proyeksiya və xarici formalarına görə

B) kürə və düzxətlə

C) sferik və müstəvi ilə

D) koordinat və nöqtəvi

E) nöqtəvi və düzxətli135. X-şüalarını kim kəşf etmiştir?

A) rentgen

B) O. Brave

C) Şenflis

D) A. İ. Kitayqarodski

E) D. İ. Mendeleyev136. Simvollar anlayışı kristalloqrafiyanın hansı əsas qanununu meydana çıxarır?

A) parametrlər nisbətinin sabitliyi qanunu

B) çoxüzlülər qanunu

C) koordinat oxlar qanunu

D) müstəvilər qanunu

E) parçalar qanunu137. kristalloqrafiyanın hansı qanunu simvollar anlayışına əsaslanır?

A) parametrlər nisbətinin sabitliyi qanunu

B) çoxüzlülər qanunu

C) koordinat oxlar qanunu

D) müstəvilər qanunu

E) parçalar qanunu138. kristallik maddələri atom və molekul səviyyəsində öyrənən əsas difraksiya üsulları hansılardır?

A) rentgen quruluş təhlili, elektronoqrafiya və neytronoqrafiya

B) spektral

C) həyəcanlama enerjisi

D) elektron örtüklər

E) kimyəvi rabitə139. Hansı difraksiya üsulları kristallik maddələri atom və molekul səviyyəsində öyrənir?

A) rentgen quruluş təhlili, elektronoqrafiya və neytronoqrafiya

B) spektral

C) həyəcanlama enerjisi

D) elektron örtüklər

E) kimyəvi rabitə140. Rentgen şüaları spektrdə hansı dalğa uzunluğunda yerləşir?

A) 120-dən 0,05 A0

B) 5-dən 10 A0

C) 1-dən 8 A0

D) 150-dən 6 A0

E) 0,1-dən 0, 5A0141. Rentgenoqrammanı neçə üsulla almaq olar?

A) 2


B) 10

C) 5


D) 3

E) 1


142. Rentgenoqrammanı hansı üsulla almaq olar?

A) Deba-Şerera, Lave

B) Rezerford, Bayer

C) Mendeleyev, Eynşteyn

D) Poling, Maksvell

E) Məmmədov, Belov143. Politipizm nədir?

A) maddənin bir neçə modifikasiyada kristallaşa bilməsi

B) temperaturun artması

C) koordinasion qruplaşmalar

D) fazaların quruluşu

E) aralıq vəziyyətlər144. İzomorfizm hadisəsi neçə kateqoriyaya ayrılır?

A) 3


B) 6

C) 5


D) 10

E) 8


145. Kristallik maddələrin fiziki-kimyəvi xassələri neçə qrupa ayrılır?

A) 2


B) 5

C) 3


D) 7

E) 1


146. Quruluş hissiyatlı xassələrə hansı aiddir?

A) mexaniki

B) fiziki

C) elektron

D) rabitə

E) ion


147. Quruluş hissiyatsız xassələrə hansı aiddir?

A) elektrik və optik xassələr

B) kristal

C) fiziki

D) rabitə

E) quruluş148. Kristallik maddələrin əsas xassələrindən biri hansıdır?

A) simmetriya

B) çoxüzlülər

C) perpendikulyar

D) bucaq

E) müstəvi149. Yüksək nizamlığa malik sistemlər hansı simmetriya əməliyyatı ilə səciyyələnir?

A) fırlanma, əksetmə, köçürmə

B) simmetriya, müstəvi

C) parça, cisim

D) sferik, molekul

E) molekul, fəza150. İlk böyüdücü cihaz kim tərəfindən yaradılmışdır?

A) Levençuk

B) O. Brave

C) Mendeleyev

D) Laye

E) Kepler151. Kim tərəfindən ilk böyüdücü cihaz kəşf edilmişdir?

A) Levençuk

B) O. Brave

C) Mendeleyev

D) Laye

E) Kepler152. Elektron mikroskopunun iş prinsipi hansı nəzəriyyəyə əsaslanır?

A) difraksion

B) Okulyer

C) elektron

D) obyektiv

E) optik153. hansı nəzəriyyə elektron mikroskopunun iş prinsipini təmin edir?

A) difraksion

B) Okulyer

C) elektron

D) obyektiv

E) optik154. Kristallarda keçid kimyəvi rabitələr hansılardır?

A) ion-kovalent, kovalent-metallik, ion-metallik

B) atom, simmetriya

C) enerji, istilik

D) molekul, polyar

E) ion, atom, elektron155. Kristallarda hansılar keçid kimyəvi rabitələrdir?

A) ion-kovalent, kovalent-metallik, ion-metallik

B) atom, simmetriya, ion-kovalent

C) enerji, istilik, ion-metallik

D) molekul, polyar, kovalent-metallik

E) ion, atom, elektron156. Kristal çoxüzlülər xarici formalarına görə neçə qrupa ayrılır?

A) 2


B) 5

C) 8


D) 1

E) 3


157. xarici formalarına görə kristal çoxüzlülər neçə qrupa ayrılır?

A) 2


B) 5

C) 8


D) 1

E) 3


158. Bəsit formalar neçə kateqoriya və neçə sinqoniya üzrə təsnif olunur?

A) 3 və 7

B) 5 və 3

C) 2 və 1

D) 5 və 8

E) 10 və 4159. 3 kateqoriya və 7 sinqoniya üzrə hansı formalar təsnif olunur?

A) bəsit

B) düzəltmə

C) adi


D) mürəkkəb

E) ali


160. Aşağı kateqoriyaya daxil olan sinqoniyalar hansılardır?

A) triklinik, monoklinik, rombik

B) monoedr, prizmalar

C) dipiramida, tetraqonal

D) skalonoedr, trapesiya

E) triqonal, heksaedr161. triklinik, monoklinik, rombik sinqoniyalar hansı kateqoriyaya aiddir?

A) aşağı

B) orta, ali

C) ali, yan

D) yan, kmar

E) kənar, aşağı162. Hansılar mineralların optik xassələri deyil?

A) sıxılma

B) rəng

C) parıltı

D) şəffaf

E) parıltı və şəffaflıq163. Mineralların optik xassələri hansılardır?

A) rəngi, cizginin rəngi, parıltı və şəffaflığı

B) deformasiya, dartılma

C) əyilmə, sürtünmə

D) sıxılma, darılma

E) sındırma, deformasiya164. Ayrılma dərəcələrinə görə mineralların ayrılma qabiliyyətləri neçə şkalaya bölünür?

A) 5


B) 3

C) 1


D) 2

E) 8


165. Bazalt süxurunun polikristalları hansı minerallardan təşkil olunmuşdur?

A) çöl şpatları, aktiv, olivin

B) araqonit, maqnezit

C) kalsit, sulfid

D) xlorid, bromid

E) ilmenit, pirit, pirofollit166. Differensial termik analizin əsasını nə təşkil edir?

A) müəyyən bir sistemdə qızdırma

B) intensivliklərin təyini

C) məsafənin təyini

D) dalğa uzunluğu

E) səthi gərilmə167. CaO kristalları hansı formada olur?

A) kubik

B) üçbucaq

C) əyri xətt

D) ovalvari

E) kvadratik168. Tobermerit hansı formada olur?

A) lifvari

B) kubik

C) rombik

D) ovalvari

E) kvadratik169. Ksonolit hansı formada olur?

A) iynəvari

B) lövhəvari

C) ovalvari

D) rombik

E) kvadratik170. Ettringit mineralı hansı formada olur?

A) iynəvari

B) hersaqonal

C) rombik

D) kvadratik

E) prizmatik171. Mikroskop altında olan preparat necə olmalıdır?

A) şəffaf

B) tutqun

C) tünd

D) boz

E) qara


172. Elektron mikroskopu necə işləyir?

A) elektronla

B) molekullarla

C) kürəciklərlə

D) protonla

E) neytronla173. Elektron mikroskopunda hansı üsullardan istifadə olunur?

A) birbaşa, dolayı

B) siniusodial

C) hiperbolik

D) parabolik

E) düzxətli174. Kalsit kristalları elektron mikroskopu altında hansı formada olur?

A) romb

B) kürə

C) kvadrat

D) düz xətt

E) əyri xətt175. Elektron mikroskopu hansı ölçülü hissəcikləri görə bilir?

A) 3-50A

B) 5 sm

C) 1 sm

D) 1 mm

E) 1 dm


176. Elektron mikroskopu neçə dəfə böyükdür?

A) 300000

B) 100

C) 10


D) 1000

E) 5


177. Elektron mikroskopu ölçmə dərəcəsinə görə neçə yerə bölünür?

A) 3


B) 100

C) 1000

D) 50

E) 150


178. Elektron mikroskopunun sistemi hansı şəraitdə yerləşdirilir?

A) vakuumda

B) açıq havada

C) atmosfer təzyiqində

D) suda

E) qazda179. CaCO3 rabitə enerjisi nə qədərdir?

A) 2860

B) 500

C) 10


D) 100

E) 1000180. CaO rabitə enerjisi nə qədərdir?

A) 1075

B) 100

C) 10


D) 650

E) 0


181. SiO2 rabitə enerjisi nə qədərdir?

A) 1861

B) 10

C) 100


D) 700

E) 500


182. Al2O3 rabitə enerjisi nə qədərdir?

A) 3039

B) 400

C) 800


D) 600

E) 2000183. Fe2O3 rabitə enerjisi nə qədərdir?

A) 2373

B) 600

C) 0


D) 1200

E) 100


184. MgO rabitə enerjisi nə qədərdir?

A) 990


B) 100

C) 500


D) 300

E) 1000185. Ca(OH)2 rabitə enerjisi nə qədərdir?

A) 2110

B) 100

C) 200


D) 500

E) 2000186. 3CaO∙SiO2 rabitə enerjisi nə qədərdir?

A) 5239

B) 6000

C) 200


D) 5000

E) 1000187. SiO2 rabitə enerjisi nə qədərdir?

A) 4139

B) 0

C) 2000D) 5000

E) 1000188. Kvarsın hansı modifikasiyaları məlumdur?

A) ,

B)

C)

D)

E)189. Kvars hansı sinqoniyada kristallaşır?

A) heksaqonal

B) rombik

C) moneklin

D) müstəvi

E) düz xətt190. Kvarsın quruluşunu kim öyrənmişdir?

A) Breq və Qibbs

B) Mendeleyev

C) Om


D) Lents

E) Budnikov191. Moos şkalasına görə kvarsın bərkliyi neçədir?

A) 7


B) 1

C) 3


D) 2

E) 10


192. Qızdırdıqda və soyutduqda kristalların səthində elektrik yükünün yaranması nə hadisəsidir?

A) piroelektrik

B) termoqrafik

C) ionlaşma

D) polyarlaşma

E) neytrallaşma193. Tridmitin hansı modifikasiyaları var?

A) , ,

B) , ,

C)

D) ,

E)194. Kristoballitin hansı modifikasiyaları var?

A) ,

B)

C) , σ

D) , Θ

E)195. İzolə olunmuş teraedrli silikatlar hansılardır?

A) gillimanit, alit, belit

B) tridmit, kristoballit

C) okermanit

D) asbest

E) talk196.

Asbest (yun. asbestos - so‘nmaydigan, yemirilmaydigan) - egi-luvchan va ingichka (0,5 mkm gacha) tola-larga ajralish xususiyatiga ega bo‘lgan tolasimon minerallar nomi. Ikki guruhga - serpentinlarga (xrizotil-as-best) va am-fibollarga (amfibol-asbest) bo‘linadi.

Radikal ucluqlu (diortosilikatlar) hansılardır?

A) okermanit

B) kaolin

C) talk

D) tridmit

E) kvars197. Zəncirvari və lentvari silikatlar hansılardır?

A) ksonotlit

B) kaolin

C) vaterit

D) montmorillonit

E) asbest198. Laylı quruluşlu silikatlar hansılardır?

A) slüda, talk

B) tridmit

C) alit

D) belit

E) okermanit199. Karkas quruluşlu silikatlar hansılardır?

A) ortoklaz, albit

B) talk

C) asbest

D) kvars

E) kaolin200. Laylı silikatların Moos şkalasına görə bərkliyi neçədir?

A) 2-3


B) 7

C) 10


D) 8-9

E) 6-7


201. Karkas quruluşlu silikatların Moos şkalasına görə bərkliyi neçədir?

A) 6


B) 2-3

C) 3


D) 1

E) 10


202. Halqavari silikatların Moos şkalasına görə bərkliyi neçədir?

A) 7-8


B) 1

C) 2


D) 10

E) 3


203. Ortosilikatların Moos şkalasına görə bərkliyi neçədir?

A) 6-7


B) 1

C) 3


D) 2

E) 10


204. Qoniometr hansı aparatda olur?

A) rentgen

B) mikroskop

C) pres

D) fotoaparat

E) kalorimetr205. Rentgen aparatında katod ionunu hansı metal oynayır?

A) volfram

B) Al

C) Cu


D) Li

E) Na


206. Rentgen aparatında anod ionunu hansı metal oynayır?

A) Cu, Fe

B) Al

C) Zn


D) Ti

E) Ag


207. Hansılar rentgen aparatıdır?

A) DRON-1

B) KAL-1

C) PC-200

D) Vika

E) Le-Şatelye208. Debay-Şerar üsulunda nümunələr necə hazırlanır?

A) toz halında

B) maye halında

C) qaz halında

D) plazma

E) buxar209. Laye üsulu ilə hansı analiz aparılır?

A) rentgen

B) mikroskop

C) termoqrafik

D) kimyəvi

E) topoqrafik210. Kristallarda simmetriyanı hansı analiz üsulu ilə aparırlar?

A) Laye (rentgen)

B) kimyəvi

C) riyazi

D) fiziki

E) astroloji211. Rentgenoqramda C3S-in analitik xətti hansıdır?

A) 3,02

B) 100

C) 15

D) 1,2

E) 0,5212. Rentgenoqramda C2S-in analitik xətti hansıdır?

A) 2,86

B) 0,5

C) 15

D) 1,2

E) 100213. Rentgenoqramda C2A-ın analitik xətti hansıdır?

A) 2,70

B) 0,5

C) 15

D) 1,2

E) 100214. Rentgenoqramda C4AF-ın analitik xətti hansıdır?

A) 2,63

B) 0,5

C) 15

D) 1,2

E) 100
Download 396.87 Kb.
1   2   3   4
Download 396.87 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaİzotropluq hansı maddələrə xasdır?

Download 396.87 Kb.