Rentgenoqramda klinkerin tərkibində olan sərbəst CaO-in analitik xətti hansıdır?
Download 396.87 Kb.
bet3/4
Sana25.03.2017
Hajmi396.87 Kb.
1   2   3   4

215. Rentgenoqramda klinkerin tərkibində olan sərbəst CaO-in analitik xətti hansıdır?

A) 1,701

B) 12

C) 0,5

D) 1,2

E) 10216. Orta kateqoriyaya hansı sinqoniyalar daxildir?

A) tetraqonal, triqonal, heksaqonal

B) triklin, monoklin

C) monoklin, triqonal

D) triklin, heksaqonal

E) kubik, triklin217. Ali kateqoriyaya hansı sinqoniyalar daxildir?

A) kubik

B) triklin, monoklin

C) triqonal

D) triklin

E) heksaqonal218. Kristallarda uyğun üzlər arasındakı bucaq nə ilə ölçülür?

A) qoniometr

B) xətkeş

C) manometr

D) densimetr

E) ampermetr219. Optik qoniometrin iş prinsipi nəyə əsaslanır?

A) kristalın səthindən işıq şüasının əks olunmasına

B) densimetrin maddənin içərisinə salınmasına

C) kristalların tərəzidə çəkilməsinə

D) ampermetrin kristallara qoşulmasına

E) Om qanunu220. Kristallar necə təsvir olunur?

A) proyeksiyaya üsulu ilə

B) kimyəvi üsulla

C) fiziki üsulla

D) riyazi üsulla

E) təyini üsulla221. Kristalları təsvir etmək üçün ən geniş yayılmış proyeksiyaya üsulu hansıdır?

A) stereoqrafik proyeksiya

B) müstəvi proyeksiya

C) xəyali proyeksiya

D) abstrakt proyeksiya

E) məcburi proyeksiya222. Proyeksiyada kristal üzləri arasındakı bucağı ölçmək üçün nədən istifadə olunur?

A) Vulf torundan

B) ələkdən

C) şəbəkədən

D) asbest torundan

E) transportirdən223. Simmetriya nədir?

A) ayrı-ayrı hissələrin qanunauyğun təkrarlanması

B) kristalların uzanmasıdır

C) kristalların periodikliyi

D) kristalların perpendikulyarlığı

E) kristalların paraleliyi224. I-ci növ simmetriya əməliyyatı hansıdır?

A) fırlanma

B) əksetmə

C) yazma

D) köçürmə

E) difraksiya225. II-ci növ simmetriya əməliyyatı hansıdır?

A) əksetmə

B) yazma

C) fırlanma

D) difraksiya

E) köçürmə226. III-cü növ simmetriya əməliyyatı hansıdır?

A) köçürmə

B) əksetmə

C) yazma

D) fırlanma

E) difraksiya227. Ən simmetrik həndəsi cisim hansıdır?

A) kürə

B) üçbucaq

C) trapesiya

D) tetraedr

E) kvadrat228. Kristal maddələrdə neçə simmetriya elementi mövcuddur?

A) 7


B) 100

C) 99


D) 1

E) 80


229. P(=m) ilə işarələnən hansı simmetriya elementidir?

A) simmetriya müstəvisi

B) simmetriya oxu

C) simmetriya təpəsi

D) simmetriya ortası

E) simmetriya ocağı230. C(=) işarələnən hansı simmetriya elementidir?

A) simmetriya mərkəzi

B) simmetriya ucu

C) simmetriya həlqəsi

D) simmetriya oxu

E) aynalı ox231. L1(=1) hansı tərtibli simmetriya oxudur?

A) 1


B) 10

C) 20


D) 30

E) 15


232. L2(=2) hansı tərtibli simmetriya oxudur?

A) 2


B) 1

C) 3


D) 4

E) 5


233. L3(=3) hansı tərtibli simmetriya oxudur?

A) 3


B) 2

C) 1


D) 4

E) 5


234. L4(=4) hansı tərtibli simmetriya oxudur?

A) 4


B) 3

C) 2


D) 1

E) 5


235. L6(=6) hansı tərtibli simmetriya oxudur?

A) 6


B) 3

C) 2


D) 1

E) 5


236. Lbc(=) hansı tərtibli simmetriya oxudur?

A) 6 (aynalı)

B) 2

C) 3


D) 4

E) 5


237. Bərkimə zamanı koaqulyasiyalı quruluş əmələ gətirən maddələr hansılardır?

A) gil


B) fenol-formaldehid

C) sement

D) gips

E) melamin-formaldehid238. fenol-formaldehid bərkimə zamanı hansı quruluş əmələ gətirir?

A) kondensasiyalı

B) koaqulyasiyalı

C) kristallik

D) buxar

E) plazma239. Materiallarda adi gözlə görünən quruluş hansıdır?

A) makroquruluş

B) kapilyar

C) mikroquruluş

D) kristallik quruluş

E) kimyəvi quruluş240. Aşağıdakılardan hansı aktiv dolduruculardır?

A) uçucu kül

B) kvars

C) topaz

D) qranit

E) diorit241. Bajenova görə ideal sıx quruluş almaq üçün iri fraksiyanın dənəciklərinin ölçülərinin nisbəti neçə olmalıdır?

A) 0,226

B) 5

C) 0,5


D) 1

E) 100


242. İri məsamələrin ölçüləri nə qədər olur?

A) 50 mkm-1-2 mm-ə qədər

B) 10

C) 1 m


D) 10 HM

E) 1 mkm243. Materialın mikroquruluşu hansı üsulla öyrənilir?

A) elektron mikroskopu ilə

B) mexaniki

C) dinamik

D) rentgenoqrafiya və presləmə üsulu ilə

E) elektroliz üsulu ilə244. Hissəciklərin qarşılıqlı əlaqələrinin xarakterinə görə eynicinsli mikroquruluşlar neçə yerə bölünür?

A) 3


B) 2

C) 10


D) 12

E) 9


245. Hansı maddələr həm kristallik, həm də amorf ola bilir?

A) SiO2

B) gips daşı

C) əhəng daşı

D) korund

E) çöl şpatı246. Eyni kimyəvi tərkibə və müxtəlif xassələrə malik olan maddələrə hansılar aiddir?

A) polimorf maddələr

B) anizotrop maddələr

C) buxar halında olan maddələr

D) qazlar

E) izotrop maddələr247. Hnası maddələrin xassələri möhkəmliklə ölçülür?

A) bərk cisimlərin

B) mayelərin, qazların

C) bərk cisimlərin və mayelərin

D) plazmanın və qazların

E) buxarın248. Mikrokristallik ölçüsü onun möhkəmliyinə necə təsir edir?

A) ölçüsü artdıqca möhkəmliyi azalır

B) ölçüsü artdıqca möhkəmliyi artır

C) ölçüsü artdıqca möhkəmliyi dəyişmir

D) ölçüsü azaldıqca möhkəmliyi dəyişmir

E) ölçüsü azaldıqca möhkəmliyi azalır249. CaO→Ca(OH)2→CaCO3 ardıcıllığında kimyəvi əlaqə enerjisi necə dəyişir?

A) artır

B) azalır

C) dəyişmir

D) azalır, artır

E) sabit qalır250. İon rabitəsinin əmələ gəlməsi necə baş verir?

A) və - yüklü ionların əmələ gəlməsi ilə

B) neytral atomlarla

C) yalnız yükün əmələ gəlməsi ilə

D) yalnız - yükün əmələ gəlməsi ilə

E) molekulların əmələ gəlməsi ilə251. Kovalent rabitə necə yaranır?

A) atomlarda elektron cütləşməsi ilə

B) və - yüklü ionlarla

C) atomların parçalanması ilə

D) yalnız yüklü ionlarla

E) yalnız - yüklü ionlarla252. Hansılar kristal hidratlardır?

A) CaSO4∙2H2O

B) CaCO3

C) SiO2

D) Al2O3

E) NaCl253. Hnasılar kristal hidratlar deyil?

A) CaCO3

B) CaSO4∙0,5H2O

C) Na2SO4∙10H2O

D) CaSO4∙2H2O

E) SiO2∙ Al2O3∙6H2O254. İki simmetriya müstəvisi bucağı altında kəsişərsə onların kəsişməsindən hansı simmetriya oxu keçir?

A) =2

B) =5

C) =8

D) =6

E) =7255. İki ikitərtibli simmetriya oxu bucağı altında kəsişərsə onların kəsişməsindən minimum bir ikitərtibli simmetriya oxu keçdiyini təsdiq edən teorem hansıdır?

A) Eyler

B) Lents

C) Pifaqor

D) Arximed

E) Sinuslar teoremi256. Cüt tərtibli (L2n) simmetriya oxuna perpendikulyar simmetriya müstəvisi varsa kəsişmədə hansı simmetriya mərkəzi yaranır?

A) L2a P=C

B) P=S

C) P≠S


D) P≥S

E) P≤S


257. Kristal formaların, molekulların və kristal quruluşunun simmetriyası hansı işarələnmə ilə göstərilir?

A) Şenflis

B) Qessel

C) Belov

D) Qoldşmit

E) Breqqler258. Aşağı kateqoriyaya daxil olan 3 sinqoniya neçə bəsit forma ilə səciyyələnir?

A) 7


B) 21

C) 31


D) 41

E) 51


259. Kubik sinqoniyanın kristalları neçə bəsit forma ilə səciyyələnir?

A) 15


B) 1

C) 3


D) 6

E) 9


260. Van-Der-Vals rabitəsi neçə cür qarşılıqlı təsirdə olur?

A) 3


B) 5

C) 7


D) 6

E) 9


261. Van-Der-Vals rabitəsində orientləşmiş qarşılıqlı təsir nədir?

A) daimi dipola malik molekulların qarşılıqlı cazibəsi

B) ionların qarşılıqlı cazibəsi

C) elektron və protonun cazibəsi

D) qravitasiya cazibəsi

E) maqnit təsiri262. Van-Der-Vals rabitəsində induksion qarşılıqlı təsir nədir?

A) polyar molekullar və dipollar arasında əlavə cazibə

B) qravitasiya cazibəsi

C) maqnit təsiri

D) ionların qarşılıqlı təsiri

E) elektron cazibəsi263. Van-Der-Vals rabitəsində induksion qarşılıqlı təsir nədir?

A) daimi dipolu yaranmayan simmetrik sistemlər

B) elektron cazibəsi

C) kulon cazibəsi

D) maqnit təsiri

E) ionların qarşılıqlı təsiri264. Elektromənfiliyin qiymətini kim təyin etmişdir?

A) Polinq

B) Belov

C) Kulon

D) Maksvell

E) Berq


265. Hissəciklərin bir-birini əvəz etməsi ilə müşahidə izomorfizm hadisəsi necə adlanır?

A) birinci növ bərk məhlul

B) maye məhlul

C) suspenziya

D) Nyuton məhlulu

E) plazma266. CaO birləşməsində hansı kation hansı aniona çevrilə bilir?

A) Ca kationa O aniona

B) Ca aniona O kationa

C) Ca aniona O molekula

D) Ca dipola O kationa

E) Ca neytral halda olur267. Kovalent rabitəni eyni tip atomlar əmələ gətirdikdə rabitə necə adlanır?

A) qeyri-polyar

B) polyar

C) hidrogen

D) heç biri

E) metallik268. Kovalent rabitəni müxtəlif tip atomlar əmələ gətirdikdə rabitə necə adlanır?

A) polyar

B) qeyri-polyar

C) hər ikisi

D) heç biri

E) ion


269. Aşağıdakı rabitədən hansı polyardır?

A) :Cl:Cl:

B) H : Cl

C) Na Cl-

D) Ca Cl2

E) H:H


270. Aşağıdakı rabitələrdən hansı qeyri-polyardır?

A) :Cl:Cl:

B) H : Cl

C) Na Cl-

D) Ca Cl2

E) H:H


271. Aşağıdakı rabitələrdən hansı ion rabitəsidir?

A) Na Cl-

B) :Cl:Cl:

C) H : Cl

D) H:H

E) H: F:272. Polyar rabitə necə yaranır?

A) müxtəlif tip atomlar arasında

B) eyni tip atomlar arasında

C) kationlar arasında

D) elektronlar arasında

E) cisimlər arasında273. Qeyri-polyar rabitə necə yaranır?

A) eyni tip atomlar arasında

B) kationlar arasında

C) anionlar arasında

D) cisimlər arasında

E) elektronlar arasında274. Amorf maddələrin ərimə qrafiki vaxta görə necə olur?

A) düz mütənasib

B) sinusoidal

C) ellepsoid

D) paralel

E) perpendikulyar275. Hansılara simmetriya elementləri deyilir?

A) inversiya mərkəzi, simmetriya oxu, simmetriya müstəvisi

B) simmetriya oxu, yay oxu, kiriş

C) fəza qəfəsi, mis, qurğuşun

D) inversiya mərkəzi, rayon mərkəzi, çevrənin mərkəzi

E) çevrənin mərkəzi, yay oxu276. Kristallarda oxlar neçə tərtibdə olur?

A) 2, 3, 4, 6

B) 10, 12

C) 1, 5, 8

D) 6, 8

E) 1, 3, 5277. Kristallarda 5 tərtibli oxlar olar?

A) olmur

B) olur

C) həm olur, həm də olmur

D) perpendikulyar olduqda olur

E) paralel olduqda olur278. Hansı kvarsın polimorfizmi deyil?

A) kalsit

B) kristoballit

C) tridmit

D) kristoballit, tridmit

E) kvars279. Hansılar izomorfizmin tipləri deyil?

A) izoyük

B) izovalent

C) heterovalent

D) izoquruluş

E) xüsusi növ izomorfizm280. Günəş enerjisi hesabına yerin səthində baş verən proseslər hansılardır?

A) ekzogen

B) oksidləşmə

C) neytrallaşma

D) parçalanma

E) dönər281. Vaterit kalsitin nəyidir?

A) polimorf birləşməsi

B) kalsitin maye halı

C) qaz halıdır

D) bərk halıdır

E) quruluşudur282. Maddənin sıxlığını hansı cihazla təyin edirlər?

A) areometr

B) voltmetr

C) vatmetr

D) termometr

E) ampermetr283. Hansı bərk maddədir?

A) daş


B) buz, su

C) su, daş

D) ozon

E) oksigen284. Nüvəni təşkil edən hissəciklər hansıdır?

A) proton, neytron, elektron

B) atom

C) molekul

D) atom, elektron

E) molekul, neytron285. Simmetriya hansı maddələrə xasdır?

A) kristallik

B) amorf

C) mayelərə

D) qazlara

E) suya286. İon-kovalent, kovalent-metallik, ion-metallik rabitələr kristallarda necə adlanır?

A) keçid kimyəvi rabitələr

B) istilik rabitələri

C) qeyri-metallik

D) tipik rabitə

E) kalloidləşmə287. Kristal üzləri arasındakı bucaq necə ölçülür?

A) Vulf toru vasitəsi ilə

B) un ələyi ilə

C) asbest toru ilə

D) transportirlə

E) xətkeşlə288. Alt kateqoriya hansı sinqoniyalardan ibarətdir?

A) kubik

B) ortoqonal

C) heksaqonal

D) triklin

E) oktaedr289. Hansı sinqoniyalar orta kateqoriyaya daxildir?

A) tetraqonal, triqonal, heksaqonal

B) kubik, triklin

C) triklin

D) kubik

E) monoklin290. Hansı cisim ən simmetrikdir?

A) kürə

B) üçbucaq

C) trapesiya

D) kvadrat

E) romb


291. Sement bərkimə zamanı hansı quruluş əmələ gətirir?

A) kristallizasiyalı

B) koaqulyasiyalı

C) polikondensasiyalı

D) keçid quruluş

E) kovalent quruluş292. Stereoqrafik proyeksiyaları harada tətbiq etmək olar?

A) bəsit formaların təsvirində

B) alit formaların təsvirində

C) planlaşdırmada

D) riyaziyyatda

E) binalarda293. Parametrlər nisbətinin sabitliyi qanunu harada tətbiq olunur?

A) kristalloqrafiyada

B) astronomiyada

C) riyaziyyatda

D) planimetriyada

E) tikintidə294. Kristalların ixtiyari üzünün onun iki zonasına mənsubluğunu hansı qanun izah edir?

A) Beys

B) Nyuton

C) Eynşteyn

D) Hegel

E) Maksvell295. Kristalların real formaları dedikdə nə başa düşülür?

A) göyərdilmiş kristal formaları

B) kristalların kimyəvi formaları

C) astronomik formalar

D) təsviri

E) tarixi formaları296. Üzləri hüdudlanmış və normal inkişaf etmiş kristallar necə adlanır?

A) iziomorf

B) müstəvi

C) fəza

D) amorf

E) mikro297. Kristal üzlərini ayırmaq mümkün olmayanda kristallar necə adlanır?

A) Ksenomorf

B) amorf

C) makromorf

D) izotop

E) prizmatik298. Kristalın hansı həndəsi elementləri olur?

A) təpə, til və üz

B) tənbölən, üz, oturacaq

C) meridian, til, üz

D) hündürlük, en dairəsi, üz

E) hipetenuz, katet, til299. Kristal ikiləşmələr neçə cür olur?

A) 2


B) 20

C) 30


D) 40

E) 50


300. Kristal quruluşu ilə əlaqədar olan ikiləşmə necə adlanır?

A) Epitaksiya

B) planimetriya

C) cütləşmə

D) üst-üstə yığılma

E) antisimmetriya301. Maye və amorf cisimlər hansı nizamlılığa malik olmur?

A) Aşağı

B) Yuxarı

C) Yüksək

D) Çox yüksək

E) Çox aşağı302. Maye və amorf cisimlər hansı nizamlılığa malik olur?

A) Yuxarı

B) Yüksək

C) Aşağı

D) Çox yüksək

E) Çox aşağı303. Kristallokimya bir elm kimi neçənci illərdə meydana gəlmişdir?

A) 1910 – cu ilin əvvəllərində

B) 1915 – ci ilin axırlarında

C) 1920 – ci ilin axırlarında

D) 1940 – cı ilin ortalarında

E) 1950 – cı ilin əvvəllərində304. Kristallik maddələrdə aşkar olunmuş ilk qanunlardan biri hansıdır?

A) Bucaqların sabitliyi qanunu

B) Anizotroplik

C) Dinamik

D) Bucaqların sınma qanunu

E) Stenoqrafik305. Optik qanimotr – Kristal səthində hansı prinsip əsaslanmışdır?

A) İşıq şüasının əks olunması

B) İşıq şüasının sınması

C) İşıq şüasının dalğalanması

D) İşıq şüasının düşməsi

E) İşıq şüasının sınma bucaq prinsipi306. Nizamlı sistemlərdə hansı ölçülü dövrlük mövcuddur?

A) Bir, iki və üç ölçülərdə

B) İki və üç ölçüdə

C) Beş və altı ölçüdə

D) Bir, üç və beş ölçüdə

E) ölçüdə307. Kristallik maddələrdə neçə sərbəst və ya sadə simmetriya elementi mövcuddur?

A) 7 (L1, L2, L3, L4, L6, P, C )

B) 5 (L2, L5, L6, L8, C )

C) 3 (P, L3, L6 )

D) 2(P,C)

E) 8(L,L,L,L,L),P,C,P,C308. Kristal formaların,molekulların və kristal quruluşunun simmetriyası hansı işarələnmə ilə göstərilir?

A) Şenflis və German-Moyen

B) Şenflis

C) German-Moyen

D) German

E) Moyen309. Şenflis işarələnməsində simetriya oxları neçə qrupa ayrılır?

A) 2


B) 14

C) 16


D) 8

E) 19


310. Ən geniş istifadə olunan proyeksiya üsulu hansıdır?

A) Spektrlanaliz

B) Analitik üsul

C) Streoqrafik

D) Linza

E) Kimyəvi analiz311. Kristalloqrafik maddələrindən biri hansıdı?

A) Zəncirvari

B) Simmetriya

C) Üfüqi

D) Şaquli

E) Uzunsov312. Əks etmə əməliyyatı nəticəsində neçə simmetriya elementi var?

A) 4


B) 3

C) 7


D) 6

E) 2


313. Əks etmə əməliyyatı nəticəsində neçə simmetriya müstəvisi var?

A) 3


B) 6

C) 2


D) 7

E) 4


314. Kristal coxüzlülər xarici formasına görə neçə qrupa ayrılırlar?

A) 3


B) 2

C) 5


D) 8

E) 6


315. Kubik sinqoniyanın kristallarında neçə yeni bəsit forma rast gəlinir?

A) 10


B) 15

C) 7


D) 13

E) 12


316. Simmetriya elemetləri neçə fəza qrupu yaradır?

A) 200


B) 230

C) 150


D) 170

E) 210


317. Elektronların mənbəyi hansı hansı sapdır?

A) Gümüş

B) Dəmir

C) Volfram

D) Kalsium

E) Qızıl318. Volfram sap hansı rolu oynayır?

A) Anod

B) Atom

C) Elektron

D) Katod

E) Nüvə319. Lauye neçənci ildə isbat etmişdir ki, rentgen şüaları adi işıq şüalarından fərqlənmir?

A) 1912

B) 1905

C) 1915

D) 1919

E) 1917320. İlk dəfə X şüalarını kim kəşf etmişdir?

A) Eynşteyn

B) Nyuton

C) Arximed

D) Cozef

E) Rentgen321. Rentgen X şüalarını neçənci ildə kəşf etmişdir?

A) 1912

B) 1895

C) 1915

D) 1919

E) 1917322.

A) 1912

B) 1895

C) 1915

D) 1919

E) 1917
Download 396.87 Kb.
1   2   3   4
Download 396.87 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaRentgenoqramda klinkerin tərkibində olan sərbəst CaO-in analitik xətti hansıdır?

Download 396.87 Kb.