2019 o‘quv yili uchun “Biologiya” dan mok uchun kirish va chiqish testi, oraliq nazorati topshiriqlari
Download 44.56 Kb.
Sana31.12.2019
Hajmi44.56 Kb.
#6695

2019 o‘quv yili uchun “Biologiya” dan MOK uchun kirish va chiqish testi, oraliq nazorati topshiriqlari
1. Yer yuzidagi eng yirik ekotizmni ko‘rsating?

*a) Biosfera

b) Litosfera

c) Gidrosfera

d) Ekosfera
2. Buyuk Britaniyada necha yoshdan necha yoshgacha ta’lim olish majburiy hisoblanadi?

*a) 5-16


b) 6-16

c) 7-16


d) 5-17
3. Qaysi davlatda davlat byudjeti hisobidan bepul ta’lim 93% ni xususiy, pullik ta’lim 7% ni tashkil etadi?

*a) Buyuk Britaniya

b) AQSh

c) Yaponiyad) Xitoy
4. Geterotroflarga nimalar kiradi?

*a) hayvonlar, odamlar, zamburug‘lar, bakteriyalar

b) o‘simliklar va odamlar

c) hayvonlar va bakteriyalar

d) barcha suvo‘tlari
5. Autotroflarga nimalar kiradi?

*a) yashil o‘simliklar

b) hayvonlar

c) parazitlar

d) mikroorganizmlar
6. Qaysi davlatda gigiena va jismoniy tarbiyaga katta e’tibor qaratiladi?

*a) AQSh


b)Buyuk Britaniya

c) Yaponiya

d) Xitoy
7. STEAM qanday yondoshuv?

*a) (S - fan, T - texnologiya, E - muhandislik, A - san’at, M - matematika) - ilm-fan, A - san’at, M - matematika) - ilm-fan, texnologiya, muhandislik, san’at va matematikani birlashtiruvchi zamonaviy yondashuv.

b) san’at va matematikani birlashtiruvchi zamonaviy yondashuv

c) A - san’at, M - matematika) - ilm-fan, texnologiya, muhandislik, san’at va matematikani birlashtiruvchi zamonaviy yondashuv

d) A - san’at, M - matematika) - ilm-fan, texnologiya, muhandislik, san’at va matematikani birlashtiruvchi zamonaviy yondashuv
8. STEAM yondashuv qaysi davlatda ishlab chiqilgan?

*a) Amerikada

b) Angliyada

c) Xitoyda

d) Yaponiyada
9. STEAM o‘quvchilarning loyiha va o‘quv-tadqiqot faoliyati qaerda amalga oshiriladi?

*a) maktabda va maktabdan tashqarida

b) bitiruvchilarning keyingi faoliyatida

c) oliy o‘quv yurtlarida

d) kasb –hunar kollejlarida
10. TIMSS xalqaro tadqiqotlarining maqsadi nima?

*a) Matematika va tabiiy fanlarni o‘rganish natijasida olgan bilim va ko‘nikmalarini baholash

b) Matematika va tabiiy fanlarni o‘qtish bo‘yicha xalqaro an’analar deb nomlangan xalqaro tadqiqotlar

c) o‘qituvchilar uchun mavzu bo‘yicha o‘qitish vaqtini uzaytiradi.

d) Uyda topshiriqlar bajarish o‘quvchilarga maktabda o‘rganilgan materialni mustahkamlash imkonini beradi
11. TIMSS yordamida o‘quvchilarning qanday yutuqlari baholanadi?

*a) bilish, qo‘llash, mulohaza yuritish

b) mulohaza yuritish

c) bilish

d) bilish, qo‘llash
12. Biogeosenoz deb ni maga aytiladi?

*a) bir –biri bilan va atrof –muhit bilan o‘zaro muosabatga bo‘lgan organizmlarning populyasiyalariga

b) bir-biriga bog‘liq biotik qismlar majmuiga

c) bir-biriga bog‘liq abiotik qismlar majmuiga

d) bir-biriga bog‘liq ekotoplarga, edafotoplar majmuiga
13. Ergonomika qanday fan?

*a) inson va mashinalarning o‘zaro miunosabatlari to‘g‘risidagi fan

b) inson organizmini o‘rganuvchi fan

c) hayvonlar hatti –harakatini o‘rganuvchi fan

d) o‘simliklar va mashinalarning munosabatini o‘rganuvchi fan
14. PISA tadqiqotlari natijalari nimani aniqlashga imkon beradi?

*a) 15 yoshli o‘quvchilarning asosiy bilim va ko‘nikmalarini ifodalovchi miqdor ko‘rsatkichlarini

b) 15 yoshli o‘quvchilarning asosiy bilim va ko‘nikmalarini ifodalovchi sifat ko‘rsatkichlarini

c) 13 yoshli o‘quvchilarning asosiy bilim va ko‘nikmalarini ifodalovchi miqdor ko‘rsatkichlarini

d) o‘quvchilarning ta’lim natijalari va maktabda ishning yo‘lga qo‘yilishiga ta’sir etuvchi ko‘rsatkichlarni
15 “Tabiiy fanlardan savodxonlik” yo‘nalishida o‘quvchilarning fizika, biologiya, kimyo, geografiya fanlaridan egallagan bilim va ko‘nikmalarini kompleks holda tekshiradigan tadqiqotni aniqlang?

*a) PISA

b) TIMSS

c) STEAM


d) PISA, STEAM
16. Tirik organizmlarning uyushganlik darajasiga ko‘ra ekologiya qaysi bo‘limlarga bo‘linadi?

*a) Aut ekologiya va sin ekologiya

b) Dem ekologiya, bio ekologiya

c) Biosferalogiya, ekosferalogiya

d) Botanika, zoologiya
17. Ekologiya fanining o‘rganish predmetini toping?

*a) Populyatsiya, tur, biogeosenoz, biosfera

b) O‘simlik turlari, xayvon turlari

c) Biosfera, gidrosfera, atmosfera

d) Litosfera, noosfera, ekotizim
18. “Ekologiya ” tushunchasini fanga birinchi bo‘lib kiritgan olimni belgilang?

*a) Ernest Gekkey

b) Charlz Darvin

c) Vladimir Vernadskiy

d) Karl Ber
19. O‘zbekistonda uchraydigan zararli va foydali hashoratlar(ftofoglar va entomofoglar)tarqalishini biologiyasini o‘rgangan olim?

*a) Xamrayev Aloviddin Shamsitdinovich

b) Musayev Jo‘ra Azimboyevich

c) To‘raqulov Yolqin Xolmatovich

d) Raximov Muradxam Mirxakimovich
20. Biologiya fani bo‘yicha umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb- hunar ta’limi muassasalari bitiruvchilariga qo‘yiladigan malaka talablari?

*a) biologik obektlarni tanish ,ularda boradigan jarayolarni tushunish va izohlash, jarayonlarni kuzatish, tajribalar o‘tkazish va xulosa qilish, sog‘lom turmush tarsi va ekologik kompetensiyalarni shakllantirish

b) biologik obektlarni tanish ,ularda boradigan jarayolarni tushunish va izohlash kompetensiyalari

c) biologik jarayonlarni kuzatish tajribalar o‘tkazish va xulosa qilish kompetensiyalari

d) global mintaqaviy va mahalliy ekologik muammolarni anglab, ularni oldini olish malakalari
21. UO‘T muassasalarining pedagogik kengashlariga dars jadvalini tuzishda tayanch o‘quv rejadagi umumiy soatlar hajmidan oshmagan holda, ma’lum bir fanlarni chuqurlashtirib o‘qitish maqsadida necha foizgacha o‘zgartirish kiritish huquqi beriladi?

*a) 15 % gacha

b) 25 % gacha

c) 10 % gacha

d) 20 % gacha
22. umumiy o‘rta ta’lim maktablarining o‘quv dasturi qaysi tashkilot tomonidan ishlab chiqiladi va tasdiqlanadi?

*a) O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi tomonidan ishlab chiqiladi va tasdiqlanadi.

b) O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi tomonidan ishlab chiqiladi va Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanadi.

c) Respublika ta’limi vazirligi tomonidan ishlab chiqiladi va tasdiqlanadi.

d) Ijodiy guruh tomonidan tomonidan ishlab chiqiladi va RTM tomonidan tasdiqlanadi.
23. Umumiy o‘rta ta’limning malaka talablari umumta’lim fanlari bo‘yicha ta’lim mazmunining majburiy minimumi va yakuniy maqsadlariga, o‘quv yuklamalari hajmiga hamda ta’lim sifatiga qo‘yiladigan qanday tarkibiy qismlardan iborat?

*a) bilim, ko‘nikma, malaka, kompetentsiya;

b) nazariy bilim, ko‘nikma, malaka, kompetentsiya;

c) bilim, ko‘nikma, amaliy malaka, kompetentsiya;

d) bilim, amaliy ko‘nikma, malaka, tayanch va xususiy kompetentsiya
24.“Umumiy o‘rta ta’lim to‘g‘risida” gi Nizom qachon va qaysi qaror asosida tasdiqlandi?

*a) O‘zbekiston Respublikasi VMning 2017 yil 15 martdagi 140- sonli qarori asosida

b) O‘zbekiston Respublikasi VM ning 1998 yil 13 maydagi 203- sonli qarori asosida

c) O‘zbekiston Respublikasi VM 1998 yil 15 yanvardagi 5- sonli qarori asosida

d) O‘zbekiston Respublikasi VM ning 1999 yil 12 yanvardagi 12 –sonli qarori
25. Umumiy o‘rta ta’lim to‘g‘risida” gi nizom necha bob va necha banddan iborat?

*a) 10 bob 85 banddan iborat

b) 12 bob 94 banddan iborat

c) 8 bob 80 banddan iborat

d) 7 bob 65 banddan iborat
26. A1 standart darajasi qanday nomlanadi?

*a) Biologiya fanini o‘rganishning boshlang‘ich darajasi

b) 1-4-sinf darajasi

c) Boshlang‘ich ta’lim darajasi

d) fanlarini o‘rganishning boshlang‘ich darajasi
27. A2 standart darajasi qanday nomlanadi?

*a) Biologiya fanini o‘rganishning tayanch darajasi

b) Umumiy o‘rta ta’lim fanlarini o‘rganish darajasi

c) Boshlang‘ich ta’lim fanlarini o‘rganishning tayanch darajasi

d)5-9 sinf fanlarini o‘rganish darajasi
28. Biologiya fanini o‘zlashtirilishida tayanch kompetentsiyalar necha turga bo‘linadi?

*a) 6 ta

b) 8 ta

c) 2 ta

d) 5 ta
29. Biologiya faniga oid kompetentsiyalar nechta?

*a) 3 ta

b) 8 ta

c) 6 ta

d) 5 ta
30. Kompetentsiya nima?

a) Mavjud bilim, ko‘nikma va malakalarni amalda qo‘llay olish qobiliyati.

b) Mavjud bilim, ko‘nikma va malakalarni amalda qo‘llay olish layoqati.

c) Mavjud bilim, ko‘nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo‘llay olish layoqati

*d) Mavjud bilim, ko‘nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo‘llay olish qobiliyati.
31. Interfaol jarayon bu-...

*a) o‘zaro faollashtirish jarayoni

b) xalqaro sayd

c) internetdagi ma’lumot

d) barcha javoblar to‘g‘ri
32. 5-sinf Biologiya o‘quv dasturiga necha % o‘zgartirish kiritildi?

*a) 91 %


45%

c) 3%


d) 15%
33. 5-sinf Biologiya dasturidan necha soat 6-sinf Biologiya dasturiga o‘tkazildi?

*a) 25 soat

b) 36 soat

c) 20 soat

d) 40 soat
34. 6-sinf Biologiya dasturidagi umumiy o‘zgarishlar necha foizni tashkil qiladi?

*a) 53.4%

b) 36.4%

c) 20%


d) 40.4%
35. 5-11 Sinflarda biologiya fanidan umumiy laboratoriya mashg`ulotlari necha soatni tashkil qiladi?

*a) 42 soat

b) 36 soat

c) 24 soat

d) 43 soat
36. O‘zini-o‘zi rivojlantirish kompetensiyasini belgilang?

*a) O‘quvchi biologiya fanining yangiliklari, rivojlanishi bo‘yicha respublikamizda amalga oshirilayotgan ishlar, tirik organizmlarning o‘ziga xos xususiyatlari, organizmlarning hujayraviy tuzilishini mustaqil o‘rganish.

b) O‘quvchi biologiya fanining ilmiy-amaliy soha ekanligini, uning inson va tabiatdagi ahamiyatini anglash, biologiya fani o‘rganadigan ob’ekt, hodisa, jarayonlarni, tirik organizmlar ustida kuzatish va tajribalar olib borish.

c) o‘quvchi kattalashtirib ko‘rsatuvchi asboblar buyumlarni necha marta kattalashtirishini hisoblay olishi, mikroskoplar bilan ishlay olish qobiliyatlarini rivojlantirgan bo‘lishi.

d) tirik organizmlarning o‘ziga xos jihatlarini bilishi, ularning salbiy tomonlarini o‘zidan kichik bo‘lgan yoshlarga o‘rgatish jarayonida faol ishtirok etishi.
37. “Smart education” qanday ta’lim texnologiyasi hisoblanadi?

*a) Smart education (aklli ta’lim) ochiq axborot resurslari yordamida interfaol virtual muhitda amalga oshiriladigan moslashuvchan va induviduallashtirilgan yangi global ta’lim texnologiyasidir

b) Smart education (aklli ta’lim) moslashuvchan va induviduallashtirilgan yangi global ta’lim texnologiyasidir

c) Smart education (aklli ta’lim) asosiy xususiyati uning butun dunyo miqyosida amalga oshirilishi va hammaga birdek axborot olish imkoniyatlarini yaratilishini ta’minlamaydigan texnologiyadir

d) Smart education (aklli ta’lim) global ta’lim texnologiyasidir
38. Smart (aklli) - jamiyatni milliy goya va asosiy siyosiy vazifa sifatida qaysi davlvtlarda e’lon qilindi?

*a) Gollandiya, Avstraliya, Koreya davlatlarida

b) AQSh, Avstraliya, Koreya davlatlarida

c) Finlandiya, Avstraliya, Koreya davlatlarida

d) Buyuk Britaniya, Avstraliya, Koreya davlatlarida
39. Elektron darslik nima?

*a) Ma’lum vositalar yordamida yaratilgan elektron shakldagi darsliklar

b) Darsliklarning kompyuter xotirasidagi nusxalangan ko‘rinishi

c) Ixtiyoriy elektron ma’lumotlar

d) Qog‘ozga chop etilgan darslik
40. Interfaol jihoz nima?

*a) maxsus rangli markerlar bilan yozish, o‘quv materialini namoyish qilish, ekrandagi tasvir ustiga yozma sharx berish

b) doska ichida urnatilgan video yozuvchi moslama yordamida yozib olinishi

c) ma’lumotlarni saklashning turli vositalarida saqlanishi

d) ekrandagi tasvir ustiga yozma sharx berish
41. Smart Classroom Suite dasturi qanday dastur?

*a) interfaol o‘quv dasturi kompyuterlashtirilgan sinflarda o‘qituvchilar va o‘quvchilar uchun mo‘ljallangan maxsus dasturiy paket

b) interfaol surovlarni amalga oshirish dasturiy ta’minoti.

c) hamkorlikda ta’lim olish dasturiy ta’minoti

d) o‘quvchilar uchun mo‘ljallangan maxsus dasturiy paket
42. Biologiyada o‘quv filmlaridan foydalanishning afzalligi nimada?

*a) O‘quvchi ko‘radi, eshitadi tahlil qiladi, qo‘shimcha ma’lumot oladi

b) O‘quvchi eshitadi ko‘radi amalga oshiradi

c) O‘quvchi ko‘radi bajaradi

d) O‘quvchi ko‘radi ,eshitadi, chizadi, ma’lumot to‘playdi
43. Biologiyani o‘qitishda foydalaniladigan tasviriy o‘qitish vositalariga nimalar kiradi?

*a) Jadval, sxema, diagramma, mulyaj, modellar

b) Gerbariy, makro-mikro preparatlar, kolleksiyalar

c) Tabiiy, tasviriy jihozlar

d) Makro-mikro preparatlar, tabbiy ko‘rgazmalar
44. O‘quv maqsadlari taksonomiyasi kim tomonidan ishlab chiqilgan?

*a) B.Blum tomonidan

b) D.Tollingerova

c) Kerol G reyder

d) Z.Yu.Axmedova
45. O‘quv maqsadi faktlarni ularning mohiyatini to‘liq tushunmasdan ham eslab qolish va qaytadan aytib berish (reproduktsiya), o‘tilgan materialni eslab gapirib berish B.Blum taksanomiyasining qaysi bosqichiga kiradi?

*a) Bilish

b)Tushunish

c)Sintez


d)Mulohaza yuritish
46. O‘quv maqsadini axborotni tarkibiy qismlarga bo‘lish va ular o‘rtasidagi boglanishlarni aniqlash B.Blum taksanomiyasining qaysi bosqichiga kiradi?

*a) tahlil

b) amalda qo‘llash

c) baholash

d) bilish
47. Respublikamizda g‘o‘za genetikasini o‘rganishi sohasida qilingan ishlarni dunyoga tanitgan olim kim?

*a) J. A. Musaev

b) A.A.Abdullaev

c) M.X.Avazxujaev

d) Sh.Yunusxonov
48. O‘zbekistonda biokimyo maktabining asoschisini toping?

*a) Yo.X.To‘raqulov

b) J. A. Musaev

c) Sh.Yunusxonov

d) M.Miraxmedov
49. Biofizika ilmiy maktabiga asos solgan olim kim?.

*a) B.O.Tashmuxamedov

b) Z.U.Bekmuxametova, ,

c) A.K.Dosimov

d) A.I.Gagelgans
50. “Fitogelmintologiya” ilmiy maktabining asoschisini toping?

*a) T.A.To‘laganov

b) O.Z.Zoxidova

c) Z.N.Norbaev

d) O.M.Mavlonov
51. Respublikamizda ovqat hazm qilish fiziologiyasi maktabiga asos solgan olim kim?

*a) Raximov Karim Raximovich

b) Raximov Miradxam Mirxakimovich

c) Musaev Jura Azimbaevichdir

d) Xamraev Aloviddin Shamsitdinovich
52. O‘zbekistonda uchraydigan zararli va foydali hasharotlar (fitofaglar va entomofaglar) tarqalishi, biologiyasini o‘rgangan olimni aniqlang?

*a) Xamraev Aloviddin Shamsitdinovich

b) Raximov Miradxam Mirxakimovich

c) Musaev Jo‘ra Azimbaevichdir

d) ) Raximov Karim Raximovich
53. Xromosomalarni himoya qiluvchi telomerlar (xromosoma oxirlardagi tuzilmalar)ni aniqlagan olimani toping?

*a) Elizabet Xelen Blekbon

b) Elen Margaret

c) Kerol G reyder

d) Z.Yu.Axmedova
54. SMART texnologiyalar orqali nimalarga erishish mumkin?

*a). Zamonaviy ta’lim tizimini shakllantirish orqali sifatli ta’limga erishish mumkin

b). Ta’lim tizimini shakllantirish mumkin .

c). Sifatli ta’limga erishish mumkin

D). Ta’lim tizimini shakllantirish orqali maqsadga erishish mumkin
55. Smartonlar, mobil telefonlar, planshetlar va boshqa aqlli qurilmalar maktab o‘quvchilariga qanday yordam berishi mumkin?

a) Barcha javoblar to‘g‘ri

b) Internetda onlayn rejimida test topshirish yoki anketa

savollariga javob berish;

c) Video ma’ruzalarni tomosha qilish, turli laboratoriya ishi va tajribalarini o‘tkazish.

d) Internet ensiklopediyalaridan ma’lumotlarni olish, tarjimon orqali so‘z yoki iboralarni tarjima qilish;


56. Biologik ta’limning asosiy g‘oyalarini belgilang?

*a) Organizm-biologik sistema, ekologik tizimlar, organik olam evolyusiyasi

b) Organizmlarning hujayraviy tuzilishi, modda va energiya almashinuvi

c) G.Mendel va Morganning irsiyat qonunlari

d) Organik olam evolyusiyasi, xromosoma nazariyasi
57. Tana massasi 70 kg bo‘lgan odam uchun bir kecha kunduzda asosiy moddalar almashinuvini taminlashda sarflanadigan energiya miqdorini belgilang?

*a) 1680 kkal

b) 1580 kkal

c) 1685 kkal

d) 1780 kkal
58. Gomozigota dominant gen letal xususiyatiga ega deganda nimani tushunasiz?

*a) Organizmning nobud bo‘lishiga olib kelishini

b) Organizmning ko‘payishiga sabab bo‘lishini

c) Miqdoriy belgilar rivojlanishini

d) Miqdoriy organizmlar o‘zgarmasligini

59. Malla tolali g‘o‘za navi oq tolali g‘o‘za bilan chatishtirildi. F1 fenotipini belgilang?

*a) Novvotrang tolali

b) Oq tolali

c) Malla tolali

d) Novvot va malla
60. Qaysi metod o‘quvchilar yoki qatnashchilarni mavzu bo‘yicha tayanch tushunchalarni o‘zlashtirish darajasini aniqlash, o‘z bilimlarini mustaqil ravishda tekshirish, baholash, shuningdek, yangi mavzu bo‘yicha dastlabki bilimlar darajasini tashxis qilish maqsadida qo‘llaniladi?

*a) “Tushunchalar tahlili” metodi

b) “Muammoli vaziyat” metodi

c) “Kichik guruhlarda ishlash” metodi

d) “Aqliy hujum” metodi


61. O‘quv-metodik majmua nima?

*a) darslik, mashq daftari, o‘qituvchi uchun metodik qo‘llanma, darsliklarning multimediali ilovasidan iborat majmua.

b) darslikning tarkibiy qismi hisoblanadigan, davlat ta’lim standartlariga muvofiq o‘quvchilar tomonidan egallangan bilim va ko‘nikmalarni mustahkamlash hamda o‘quv fanining mavzulariga mos ravishda ishlab chiqilgan shakli

c) darslikning tarkibiy qismi hisoblanadigan, davlat ta’lim standartlariga muvofiq o‘quvchilar tomonidan egallangan bilim va ko‘nikmalarni mustakkamlash hamda o‘quv fanining mavzulariga mos ravishda ishlab chiilgan shakli

d) axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida o‘quv faniga oid materiallarni davlat ta’lim standarti va o‘quv dasturiga mos ravishda yorita oladigan, o‘quv fanini samarali o‘zlashtirishga mos ravishda ishlab chiqilgan shakli
62. Mashq daftari nima?

*a) davlat ta’lim standartlariga muvofiq o‘quvchilar tomonidan egallangan bilim va ko‘nikmalarni mustahkamlash hamda o‘quv fanining mavzulariga mos ravishda ishlab chiqilgan, mantiq va tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan topshiriqlardan iborat bo‘lgan didaktik vosita.

b) ta’lim oluvchilarning yoshi va psixofiziologik xususiyatlarini hisobga olgan holda ishlab chiqiladigan, nazariy ma’lumotlardan tashqari amaliy-tajriba va sinov mashqlarini qamrab olgan kitob shaklidagi o‘quv nashri.

c) darsda foydalaniladigan vositalar va ulardan foydalanish usullari, darsning mazmuni, amaliy mashg‘ulotlar, qo‘shimcha topshiriqlar va boshqalar haqida metodik ko‘rsatmalar aniq bayon qilingan kitob shaklidagi o‘quv nashri.

d) axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida o‘quv faniga oid materiallarni davlat ta’lim standarti va o‘quv dasturiga mos ravishda yorita oladigan, o‘quv fanini samarali o‘zlashtirishga mos ravishda ishlab chiqilgan shakli
63. Davlat ta’lim standartining maqsadi nimadan iborat?

*a) umumiy o‘rta ta’lim tizimini mamlakatda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, rivojlangan xorijiy mamlakatlarning ilg‘or tajribalari hamda ilm-fan va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan holda tashkil etish, ma’naviy barkamol va intellektual rivojlangan shaxsni tarbiyalashdan iborat.

b) umumiy o‘rta ta’lim tizimini mamlakatda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar hamda ilm-fan asoslangan holda tashkil etish, ma’naviy barkamol va intellektual rivojlangan shaxsni tarbiyalashdan iborat

c) rivojlangan xorijiy mamlakatlarning ilg‘or tajribalari hamda ilm-fan va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan holda tashkil etish, intellektual rivojlangan shaxsni tarbiyalashdan iborat.

d) rivojlangan xorijiy mamlakatlarning ilg‘or tajribalari hamda ilm-fan va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan holda tashkil etish, intellektual rivojlangan shaxsni tarbiyalashdan iborat.
64. O‘quv -uslubiy majmualarni yaratishga qanday zamonaviy talablar qo‘yiladi?

*a) Didaktik. ilmiy-metodik,pedagogik-psixologik ,estetik ,gigienik talablar

b) Pedagogik-psixologik talablar:

c) Estetik talablar:

d) estetik ,gigienik talablar
65. 11-chi sinf “Biologiya” fanini o‘qitishda nechta labaratoriya mashg‘uloti o‘tkaziladi?

*a) 5ta


b) 5ta

c) 5ta


d) 5ta
66. Biologiya oʻquv fanining mazmuni nima orqali aniqlashtiriladi?

*a) oʻquv dasturlari, darsliklari, oʻquv qoʻllanmalari

b) Darsliklarning multimediali ilovalari

c) Oʻquv qoʻllanma

d) Metodik tavsiya


67. Biologiya o‘quv fanining asosiy biologik tushunchalariga nimalar kiradi?

*a) morfologik, anatomik, fiziologik, tsitologik, genetik, ekologik, gigienik, sistematik, embriologik, evolyutsion, shuningdek, agronomik tushunchalar

b) , tsitologik, genetik, ekologik, gigienik, sistematik tushunchalar

c) fiziologik, tsitologik, genetik, ekologik, gigienik, sistematik, embriologik, evolyutsion, shuningdek, agronomik tushunchalar

d) embriologik, evolyutsion, shuningdek, agronomik tushunchalar
68. Biologik ko‘nikmalarni umumiy holatda ko‘nikma guruhlariga kirmaydigan ko‘nikmani aniqlang?

*a) matematik ko‘nikmalar

b) morfologik ko‘nikmalar

c) anatomik ko‘nikmalar

d) ekologik ko‘nikmalar
69. Biologiya o‘quv fanining mazmuni bo‘lmish biologic qonunlar qaysilar?

*a) Irsiyat qonunlari, Ber qonuni, Xardi-Vaynberg qonuni, atomlarning biogenmigrasiyasi qonuni

b) Organik olamning evolyusion nazariyasi, irsiyat qonunlari, Ber qonuni

c) Filembriogenez nazariyasi, irsiyat qonunlari, atomlarning biogen migrasiyasi qonuni

d) Filembriogenez, irsiyat qonunlari,Xardi-Vaynberg qonuni
70. Anatomik ko‘nikmalarni belgilang?

*a) Hujayra organoidlarining tuzilishi va funksiyasini aniqlash, kattalashtiruvchi asboblarni ishlatish, mikropreparatlar tayyorlay olish

b) Tirik organizmlarda sodir bo‘ladigan hayotiy jarayonlarni o‘rganishga oid oddiy tajribalar o‘tkazish, kuzatishlar olib borish

c) Tirik organizmlarda sodir bo‘ladigan hayotiy jarayonlarni o‘rganishga oid oddiy tajribalar o‘tkazish, kuzatishlar olib borish

d) Tayanch harakatlanish organlarining o‘ziga xos xususiyatlarini aniqlash, tuzilishi va funksiyasini belgilash

71. Biologiya fanidan ijodiy faoliyat tajribalari qanday amalga oshiriladi?

*a) oʻquvchilarning avval oʻzlashtirgan bilim, koʻnikma va malakalarini yangi kutilmagan vaziyatlarda qoʻllash orqali tarkib toptiriladi

b) oʻquvchilar tomonidan oʻquv dasturida koʻzda tutilgan koʻnikmalarni egallashini qoʻllash orqali tarkib toptiriladi

c) oʻquvchilar tomonidan oʻquv dasturida koʻzda tutilgan koʻnikma va malakalarni egallashini qoʻllash orqali tarkib toptiriladi

d) kuzatish va tushunishni qoʻllash orqali tarkib toptiriladi
72. Yu.K.Babanskiy o‘qitish metodlarini nechta guruhlarga ajratgan?

*a) 8 ta


b) 7 ta

c) 4 ta


d) 5 ta
73. “Interfaol” so‘zining lug‘aviy ma’nosini ayting?

*a) Interfaol” so‘zi (inglizcha «inter» - o‘zaro, «act» - harakat qilmoq)

b) Interfaol” so‘zi (lotincha «inter» - o‘zaro, «act» -harakat qilmoq)

c) Interfaol” so‘zi ( frantsuzcha«inter» - o‘zaro, «act» - harakat qilmoq)

d) Interfaol” so‘zi (inglizcha «act» - harakat qilmoq)
74. Biologiyani oʻqitishda foydalaniladigan faol metodlar guruhiga qaysilar kiradi?

*a) muammoli-izlanish metodlari, mantiqiy metodlar, mustaqil ishlash metodlari, oʻquvchilar faoliyatini ragʻbatlantirish va asoslash metodlari, nazorat va oʻz-oʻzini nazorat qilish metodlari

b) hikoya, muammoli-izlanish metodlari, mantiqiy metodlar, mustaqil ishlash metodlari, oʻquvchilar faoliyatini ragʻbatlantirish va asoslash metodlari, nazorat va oʻz-oʻzini nazorat qilish metodlari

c) Ma’ruza, hikoya, suhbat, induktiv, deduktiv metodlar

d) Reproduktiv metodlar
75. Interfaol oʻqitishning asosiy mohiyati nimadan iborat?

*a) muammolarni, voqea va hodisalarning rivojini tushunadi, muammoli vaziyatlarni anglaydi, uni hal etish yoʻllarini izlab, eng maqbul variantni tavsiya etadi.

b) Oʻqtuvchi barcha oʻquvchilarga individual topshiriqlar beradi

c) Oʻqtuvchi mashgʻulotlarni ma’ruza, hikoya, suhbat, induktiv, deduktiv metodlari orqali tashkil etadi

d) barcha oʻquvchilar muammoli vaziyatlarni anglaydi, uni hal etish yoʻllarini izlaydi
76. Mavjud nazariy bilimlar va amaliy tajribalarni tahlil qilish, taqqoslash orqali muammoni hal etish yo‘llarini topishga, bilimlarni mustahkamlash, takrorlash, baholashga, mustaqil, tanqidiy fikrlash, nostandart tafakkurni shakllantirishga xizmat qiladigan metodni toping?.

*a) SWOT-tahlil

b) FSMU

c)Aqliy hujumd) Tushunchalar tahlili.
77. Muammoli talim jarayoni deb nimaga aytiladi?

*a) oʻqituvchi tomonidan pedagogik ta’sir koʻrsatishning eng muqobil varianti yordamida fikr yuritish qonuniyatlariga tayangan holda, oʻquvchilarning bilimlarni oʻzlashtirish jarayonida fikrlash qobiliyatini rivojlantirish va bilish ehtiyojini qondirish maqsadiga yoʻnaltirilgan, shaxsning umumiy va maxsus rivojlanishiga zamin tayyorlaydigan jarayon

b) ta’lim oluvchi oʻziga taqdim etilgan individual oʻquv dasturi asosida mustaqil tayyorgarlik koʻradi. Bu oʻquv dasturini bajarish uchun harakatlar rejasi, axborotlar majmuasi, oʻqitish natijalariga erishish boʻyicha aniq metodik tavsiyanomalar boʻlishi zarur

c) oʻqituvchi tomonidan pedagogik ta’sir koʻrsatishning eng muqobil varianti yordamida fikr yuritish qonuniyatlariga tayangan holda, oʻquvchilarning bilimlarni oʻzlashtirish

d) ta’lim oluvchi oʻziga taqdim etilgan individual oʻquv dasturi asosida mustaqil tayyorgarlik koʻradi. Bu oʻquv dasturini bajarish uchun harakatlar rejasi, axborotlar majmuasi
78. “Aqliy hujum” metodi nechta bosqichda amalga oshiriladi?

*a) 6 ta


b) 7 ta

c) 4 ta


d) 5 ta
79. Mantiqiy metodlarning xususiy tushunchalardan umumiy tushuncha hosil qilishi qaysi metodga kiradi?

*a) Induktiv

b) Deduktiv

c) Qiyoslash

d) sub’yektiv
80. Mantiqiy metodlarning umumiy tushunchadan xususiy tushunchalar hosil qilishi qaysi metodga kiradi?

*a) Deduktiv

b) Induktiv

c) Qiyoslash

d) sub’yektiv
81. Faqat bitta mavzuda rivojlantiriladigan tushunchalar qanday ataladi?

*a) Lokal

b) Sistemali

c) Global

d) Umumiy
82. Nazoratning to‘liqliligi, haqqoniyligi, keng ko‘lamliligi, muntazamliligi barcha metodlar kabi bu metodlarning ta’limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi va o‘quvchilarga tafovutlab yondashish kabi funktsiyalarini amalga oshirish imkonini beradigan metodni aniqlang?.

*a) O‘qitishda nazorat va o‘z-o‘zini nazorat metodlari

b) O‘quvchilarning faoliyatini rag‘batlantirish va asoslash metodlari

c) Mustaqil ishlash metodlari

d) Mantiqiy metodlar
83. Didaktik o‘yin texnologiyasi nechta bosqichda amalga oshiriladi?

*a) 8 ta


b) 7 ta

c) 4 ta


d) 5 ta
84. Biologiya fanini o‘qitishda modulli oʻqitishning mohiyati nimadan iborat?

*a) ta’lim oluvchi oʻziga taqdim etilgan individual oʻquv dasturi asosida mustaqil tayyorgarlik koʻradi. Bu oʻquv dasturini bajarish uchun harakatlar rejasi, axborotlar majmuasi, oʻqitish natijalariga erishish boʻyicha aniq metodik tavsiyanomalar boʻlishi zarur

b) ta’lim oluvchi oʻziga taqdim etilgan individual oʻquv dasturi asosida mustaqil tayyorgarlik koʻradi. Bu oʻquv dasturini bajarish uchun harakatlar rejasi, axborotlar majmuasi bo‘lishi kerak

c) oʻqituvchi tomonidan pedagogik ta’sir koʻrsatishning eng muqobil varianti yordamida fikr yuritish qonuniyatlariga tayangan holda, oʻquvchilarning bilimlarni oʻzlashtirish jarayonida fikrlash qobiliyatini rivojlantirish va bilish ehtiyojini qondirish maqsadiga yoʻnaltirilgan, shaxsning umumiy va maxsus rivojlanishiga zamin tayyorlaydi

d) oʻqituvchi tomonidan pedagogik ta’sir koʻrsatishning eng muqobil varianti yordamida fikr yuritish qonuniyatlariga tayangan holda, oʻquvchilarning bilimlarni oʻzlashtirishdan iborat
85. Qaysi texnologiyalarda oʻquvchilarda aqliy faoliyat usullarini shakllantirish funksiyasi yetakchi oʻrin egallaydi?

*a) Muammoli ta’lim texnologiyalari

b) Loyihalash texnologiyalari

c) Didaktik oʻyin texnologiyalari

d) Modulli ta’lim texnologiyalari
86. Qaysi texnologiyalarda oʻquvchilarni ijodiy faoliyatga yoʻllash funksiyasi yetakchi oʻrin egallaydi?

*a) ) Loyihalash texnologiyalari

b) Muammoli ta’lim texnologiyalari

c) Didaktik oʻyin texnologiyalari

d) Modulli ta’lim texnologiyalari
87. Hamkorlikda o‘qitish texnologiyasining kichik guruhlarda o‘qitish metodi kim tomonidan ishlab chiqilgan?

*a) R. Slavin

b) D. Jonson va R. Jonson

c) E. Aronson

d) SH. SHaran
88. Darsdan tashqari ishlarning o‘ziga xos xususiyatlarini toping?

*a) O‘quvchilar topshiriqlarni individual , guruhlarda, ommaviy bajaradilar

b) O‘quvchilar individualishlarni darsdan keyin yakka, individual bajaradilar

c) O‘quvchilar guruh topshiriqlarini birgalikda guruhda bajaradilar

d) O‘qitishning ixtiyori yshakli bo‘lib topshiriqlarni ommaviy bajaradilar
89. Biologiya darslarida maktabdan tashqari ishlarni belgilang?

*a) Ekskursiya

b) Amaliy tajriba

c) kecha, amaliy mashg‘ulot

d) To‘garak ishlari
90. О’quvchilarning individual yoki guruhlarda belgilangan vaqt davomida, belgilangan mavzu bo‘yicha axborot yigish, tadqiqot o‘tkazish va amalga oshirish ishlarini olib borishida xizmat qiladigan metodni aniqlang?

*a) “Loyiha” metodi

b) “Muammoli vaziyat” metodi

c) “Kichik guruhlarda ishlash” metodi

d) “Aqliy hujum” metodi91. Mazkur metod ishtirokchilardagi umumiy fikrlardan xususiy xulosalar chiqarish, taqqoslash, qiyoslash orqali axborotni o‘zlashtirish, xulosalash, shuningdek, mustaqil ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi

*a) «FSMU» metodi

b) “Muammoli vaziyat” metodi

c) “Kichik guruhlarda ishlash” metodi

d) “Aqliy hujum” metodi


92. Xromosomalar kimyoviy tarkibiga ko‘ra qanday moddalardan tarkib topgan?

*a) DNK va oqsil

b) DNK va RNK

c) DNK va lipid

d) DNK va xromotin
93. Oqsil biosintezida nima ishtirok etadi?

*a) ferment va RNK

b) t-RNK i-RNK r-RNK

c) gormon ferment nukleotid

d) ferment va r-RNK.
94.Genlar bir xromosomada qancha yaqin joylashsa qanday holat kuzatiladi?

*a) to‘liq birikadi

b) krossingover

c) chala birikadi

d) mustaqil irsiylanadi
95.DNK molekulasida 880 ta guanin aniqlangan. Guanin DNK tarkibidagi barcha nukleotidlarning 22% ini tashkil etadi. DNK tarkibidagi boshqa nukleotidlar soni (a) ni, DNK fragmentining uzunligi (b) ni aniqlang?

*a) 2240 ta

b) 2340 ta

c) 1240 ta

d) 2230 ta
96. Tirik organizmlarda boradigan qaysi jarayonda ko‘p miqdorda energiya ajralib chiqadi?

*a) aerob parchalanish

b) anaerob

c) kislorodsiz parchalanish

d) glikoliz
97. ATFning qaysi molekulasi eng ko‘p energiyaga ega?

*a) trifosfat,difosfat,monofosfat

b) difosfat

c) monofosfat

d) trifosfat,difosfat
98. Gen injeneriyasi nechta bosqichda olib boriladi?

*a) 3 bosqich

b) 4 bosqich

c) 5 bosqich

d) 2 bosqich
99. Bir hujayra DNK bo‘lagining ikkinchi hujayra genomiga funksional faol holatda ko‘chib o‘tishi......?

*a) Transformasiya

b) Transduksiya

c) Translyasiya

d) Reduplikatsiya
100. Biotexnologiya bu qanday texnologiya hisoblanadi?

*a) Biologik makromolekulalar va organizmlardan foydalanib mahsulot ishlab chiqarish texnologiyasi

b) genomidan biror genni olib chiqib ketish texnologiyasi

c) Gen yoki genlar yig`indisini maqsadga muvofiq o‘zgartirish texnologiyasid) Bakteriyalar klonini yaratish texnologiyasi

Download 44.56 Kb.
Download 44.56 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa2019 o‘quv yili uchun “Biologiya” dan mok uchun kirish va chiqish testi, oraliq nazorati topshiriqlari

Download 44.56 Kb.