• Studijní materiály: 308SA2 - Seminář AV postprodukce 2 Způsob zakončení: Z Rozsah: 4/T Semestr
 • Studijní materiály: 308SAN - Sluchová analýza Způsob zakončení: Z Rozsah: 13/S Semestr
 • 308SAV - Společné AV dílo 1 2 Způsob zakončení: KZ Rozsah: Semestr: L Kredity
 • Studijní materiály: 308SBP1 - Seminář k bakalářské teoretické práci 1 Způsob zakončení: Z Rozsah: 13/S
 • Studijní materiály: 308SBP2 - Seminář k bakalářské teoretické práci 2 Způsob zakončení: Z Rozsah: 13/S
 • Studijní materiály: 308SH - Střih hudby Způsob zakončení: Z Rozsah: 13/S Semestr
 • Studijní materiály
 • Poznámka: Anotace
 • Studijní materiály: 308SNO2 - Studiová nahrávka orchestru 2 Způsob zakončení: KZ Rozsah: Semestr
 • Studijní materiály: 308SOC1 - Soubor oborových cvičení 1 Způsob zakončení: Z Rozsah: Semestr
 • Studijní materiály: 308SOC2 - Soubor oborových cvičení 2 Způsob zakončení: Z Rozsah: Semestr
 • Studijní materiály: 308SOC3 - Soubor oborových cvičení 3 Způsob zakončení: KZ Rozsah: Semestr
 • Studijní materiály: 308SOC4 - Soubor oborových cvičení 4 Způsob zakončení: KZ Rozsah: Semestr
 • Studijní materiály: 308ST1 - Studiová technika 1 Způsob zakončení: Z Rozsah: 2/T Semestr
 • 308abp- absolventská praktická práce Způsob zakončení: z rozsah: Semestr: L kredity: 12 Poznámka: Anotace
  Download 0.85 Mb.
  bet6/9
  Sana24.03.2017
  Hajmi0.85 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

  Studijní materiály:

  308SA1- Seminář AV postprodukce 1

  Způsob zakončení: KZ

  Rozsah: 4/T

  Semestr: Z

  Kredity: 1

  Poznámka:

  Anotace:

  Posluchači na cvičném materiálu procvičují míchání zvuku AV díla ve vícekanálovém formátu v reálném čase. Účelem je zvládnutí techniky a technologie ve studiu, vlastní řešení koncepčních a parciálních problémů mixu, procvičování reakcí, spolupráce s režisérem (v roli režiséra pedagog) a druhým mixerem.  Sylabus:

  Míchají se postupně vormixy dialogů a ruchů, potom vlastní mix. Při mixu jde o to, aby byly vytvořeny takové horizontální i vertikální vazby mezi současně znějícími zvukovými pásmy, jež by dokázaly v interakci s obrazem vyvolat v divákovi zamýšlené reakce. Zároveň jde o celkovou vyváženost mixu a o vytvoření esteticky vyznívajících zvukových přechodů. Důležitým aspektem je vícekanálový formát mixu. Posluchači si cvičí také své reakce, paměť a dále si osvojují práci na zařízení, na němž ( nebo na obdobném) budou dokončovat svá další společná cvičení. Práce jednotlivých dvojic (míchá se ve dvojicích) je pedagogy řízena průběžně a hodnocena při závěrečné kontrolní projekci. O výsledku se vede s posluchači věcná diskuse.  Studijní materiály:

  308SA2- Seminář AV postprodukce 2

  Způsob zakončení: Z

  Rozsah: 4/T

  Semestr: L

  Kredity: 1

  Poznámka:

  Anotace:

  V semináři jde o přípravu, organizaci a praktickou realizaci cvičného nahrávání postsynchronů dialogů a ruchů, ev. hudby a jejich digitální úpravy a výrobu. Jde o průpravu pro společná cvičení ostatních kateder FAMU. Výsledky se uplatní také jako cvičný materiál pro předmět 2.ročníku KZT "Počítačové zpracování zvuku k mixáži 2".  Sylabus:

  Výuka se bude pohybovat dle těchto orientačních bodů.

  1) Vytvoření technologického řetězce - mikrofony, propojení, konfigurace prostředí Protools, odposlechy, hlasitá kontrola, paravany

  2) Příprava "smyček" - předpříprava logických začátků a konců nahrávaných sekvencí

  3) Volba korekcí, prostor, haly, práce s více mikrofony

  4) Práce s hercem - výraz, hlasitost, komunikace

  5) Návaznosti - hlasitost, výraz, prostorovost, barva

  6) Problematika kombinace kontaktního zvuku s postsynchronem

  7) Postsynchron ruchů - příprava a elementární cvičné nahrávání - úskalí

  8) Postsynchron hudby - elementární cvičné nahrávání - úskalí

  9) Otázky synchronnosti, otázky dynamiky

  10) Počítačová úprava postsynchronních ruchů, tvorba umělých zvuků

  K uvedeným okruhům bude teoretický úvod, pedagogické vedení praktické části, společná diskuse a hodnocení.

  Významným prvkem je spolupráce s hercem, ruchařem či hudebníkem.  Studijní materiály:

  308SAN- Sluchová analýza

  Způsob zakončení: Z

  Rozsah: 13/S

  Semestr: Z

  Kredity: 1

  Poznámka:

  Anotace:

  Cílem předmětu je procvičit a zjemnit sluchové vnímání jednotlivých parametrů zvuku, zdokonalit sluchovou představu a paměť. Posluchači, kteří nemají základní hudební vzdělání, se v tomto předmětu naučí také rozeznávat základní melodické, harmonické a rytmické hudební útvary, zázněje, změnu témbru pomocí alikvotních tónů, typický dynamický průběh.  Sylabus:

  1/ Parametry zvuku. Unisono, rozladění dvou a tří blízkých tónů - zázněje, problematika čistého ladění, poměry kmitočtů v čistém ladění, temperované ladění.

  2/ Pojem interval, jeho obraty. Čisté intervaly - kvarta, kvinta, oktáva, určování sluchem, obraty čistých intervalů, zápis výšky tónu

  3/ Rozdělení oktávového intervalu, diatonická soustava - celé tóny a půltóny, jiné tónové soustavy - celotónová, chromatická, čtvrttónová soustava.

  4/ Sekunda a septima, určování sluchem, tónina a stupnice, systém celých tónů a půltónů v durové tónině, rytmus, zápis délky tónu.

  5/ Tercie a sexta, určování sluchem, diatonický systém mollové tóniny, aiolská (přirozená), harmonická, melodická mollová tónina.

  6/ Zvětšené a zmenšené intervaly, barva tónu, vliv tvaru kmitu na barvu tónu, poslech tónů různých výšek s různým tvarem kmitu - sinusovka, pila, obdélník, impuls, určování a tvorba jednoduchých rytmických modelů.

  7/ Dur tóniny s # - kvintový kruh, dynamický průběh zvuku - obálka tónu, ASR a ADSR (attack, decay, ustain, release), jednoduchý melodický a rytmický diktát.

  8/ Dur tóniny s b - kvartový kruh, změna barvy zvuku pomocí korekcí výšek, určení a oprava chyby v melodii poslouchané skladby. Moll tóniny s předznamenáním.

  9/ Sluchová anlýza změny barvy zvuku korekcemi hloubek, melodický a rytmický diktát. Konsonantní a disonantní souzvuky, pojem akord, kvintakord dur a moll,změna barvy zvuku pásmovými korekcemi, určování stejných nebo podobných barevných registrů.

  10/ První a druhý obrat kvintakordu - intervalová struktura, určování obratů durového kvintakordu sluchem, určení a oprava chyb v jednoduchém harmonickém doprovodu.

  11/ Obraty moll kvintakordu, určování obratů moll kvintakordů sluchem. Vibrato - změna hloubky modulace a kmitočtu vibráta, složitější rytmické diktáty.

  12/ Pojem alterace, zmenšený trojzvuk a jeho obraty, doškálné akordy (akordy v rámci tóniny) v dur i moll.

  13/ Základní harmonické funkce, zvětšený trojzvuk, určování a oprava chyb (melodie, ry  Studijní materiály:

  Ant.Dolinský - Hudební nauka (příp. jiná publikace o hudební nauce)

  V. Holzknecht - Kniha o hudbě

  M. Doležil - Intonace a elementární rytmus  308SAV- Společné AV dílo 1 2

  Způsob zakončení: KZ

  Rozsah:

  Semestr: L

  Kredity: 12

  Poznámka:

  Anotace:

  Povinností studenta 4. ročníku je vytvořit minimálně dvě společná AV cvičení. Podle příležitosti to mohou být cvičení společná s KR či s KDT, případně s KAT. Cílem cvičení je vytvoření kompletní zvukové složky zadaného AV projektu, kde student prokáže schopnost zvukově dramaturgického myšlení i zvládnutí zvukové techniky a potřebné technologie.  Sylabus:

  Práce studenta na zvukové složce zadaných praktických cvičení zahrnuje celý obvyklý technologický postup tvorby AV díla. V první fázi: studium scénáře, konzultace s režisérem a pedagogem KZT, příprava natáčení a samotné natáčení v určeném prostředí (studio, exteriér či reál). V druhé fázi: dokončovací práce na digitální pracovní stanici (DAW) - nasazování zvuku na obraz, čištění, úpravy a synchronizování zaznamenaného zvuku, doplňování hudbou, ruchy a zvukovými atmosférami dotáčenými či vybíranými z archivu. Závěrečnou operací je zvuková mixáž připravených záznamů, rozvržených do více stop.

  Při natáčení je student ve funkci mistra zvuku, který řídí práci svého asistenta ve funkci mikrofonisty - zpravidla studenta KZT z nižšího ročníku.

  Nedílnou součástí cvičení je písemná explikace, kterou je nutné odevzdat zároveň s AV záznamem cvičení. V explikaci má student vysoké školy prokázat, že vedle talentu pro tvůrčí činnost má i schopnost racionálního pohledu na profesní problematiku, že uložené úkoly zvládá nejen prakticky, ale že je schopen svoji práci systematicky popsat, analyzovat, pochopit podstatu zadaného problému a ze získaných zkušeností vyvodit obecné teoretické poučení.

  V explikaci je třeba

  - prokázat rozborem zadání, že student pochopil smysl a specifickou povahu praktického úkolu

  - zvážit možné varianty a zdůvodnit zvukově dramaturgická a realizační řešení, jež zvolil

  - popsat uplatněnou technologii, použitá technická zařízení a způsob práce včetně přesných údajů o technických úpravách apod.,

  - komentovat okolnosti, jež ovlivnily realizaci, (vliv prostředí, spolupráce mezi členy štábu...),

  - zhodnotit výsledek své práce a vyvodit obecnější závěry, případně analyzovat příčiny nedostatků a navrhnout, jaké by bylo vhodnější řešení,

  - prokázat schopnost kultivovaného písemného projevu stylizovaného jako odborný text - tedy ve spisovné formě, bez slangových výrazů a gramatických chyb.

  Explikace by měla mít vhodnou formální úpravu, systematické uspořádán  Studijní materiály:

  308SBP1- Seminář k bakalářské teoretické práci 1

  Způsob zakončení: Z

  Rozsah: 13/S

  Semestr: Z

  Kredity: 1

  Poznámka:

  Anotace:

  Seminář se zabývá v první řadě obecnějšími otázkami závěrečné práce bakalářského studia - formou a obsahem, rozsahem a kriterii hodnocení, termíny atd., v další fázi má za úkol zmapovat spektrum problémů, ze kterých se posluchači spolu s pedagogem následně snaží vybrat konkrétní témata vhodná pro zpracování.  Sylabus:

  Základní používanou metodou pro výběr námětu pro bakalářskou práci je využívání starších bakalářských i magisterských prací - z jejich kladů a chyb si posluchači berou ponaučení pro vlastní práci. Posluchači mají za úkol prostudovat práce, které je možno zařadit do okruhu jejich zájmu. Z těchto poznatků a vlastních nápadů, jakož i z potřeb katedry se postupně vykrystalizují jednotlivá témata, jejichž obsah je průběžně společně diskutován a upřesňován. Návrhy témat a nástin osnovy bakalářských prací se na zasedání katedry posoudí a po diskusi a ev. doplnění, či dílčích změnách jsou na konci ZS témata bakalářských prací posluchačům oficiálně zadána. Zároveň jsou určeni vedoucí a oponenti bakalářských prací.  Studijní materiály:

  308SBP2- Seminář k bakalářské teoretické práci 2

  Způsob zakončení: Z

  Rozsah: 13/S

  Semestr: L

  Kredity: 1

  Poznámka:

  Anotace:

  Ve fázi po zadání tématu bakalářské práce seminář pokračuje - jsou již konzultovány problémy, které se objevily při přípravě jednotlivých posluchačů. Koncepce je sice již nastíněna, ale ještě mnoho dílčích otázek zůstavá nezodpovězeno - až do konce semestru trvají diskuse, které mají posluchače připravit na vlastní psaní.  Sylabus:

  V průběhu letního semestru posluchači sbírají podklady a materiály, jež jim mají pomoci při psaní. S pedagogem konstruktivně konzultují, předkládají k posouzení úvodní části bakalářské práce. Po zadání témat sice konzultují již hlavně s vedoucím práce, ale v semináři mohou nalézt a často i nalézají další inspirační zdroj.  Studijní materiály:

  308SH- Střih hudby

  Způsob zakončení: Z

  Rozsah: 13/S

  Semestr: Z

  Kredity: 1

  Poznámka:

  Anotace:

  Seznámit studenty s konkrétními možnostmi střihových úprav hudební nahrávky zejména pro účely práce s archivní hudbou a umožnit jim, aby získali v tomto směru vlastní praktické zkušenosti. Výklad směřuje k pochopení hudební logiky a akustických zákonitostí, což je primární předpoklad dovednosti provádět kultivované zásahy do hudební struktury.  Sylabus:

  1. Seznámení s technickým zařízením a způsobem práce. Obecný etický problém zásahu do původního tvaru autorova hudebního díla. Orientace v záznamu - nalezení a vystřižení zvukového kazu ("lupance") v hudební nahrávce.

  2. Úhel střihu - jeho vliv a uplatnění.

  3. Vytvoření umělého začátku hudby v průběhu nahrávky.

  4. Zastřižení nejednotně zahraného nástupu hudební fráze.

  5. Značení dob za běhu pásku.

  6. Zkrácení hudby vystřižením vhodného úseku.

  7. Prodloužení hudby.

  8. Vytvoření hudební smyčky. Její praktické uplatnění.

  9. Napojení dvou hudeb za sebou. Rozdíl v délce pauzy v případě hudeb nasazovaných k film. obrazu a v případě nahrávky určené k poslechu.

  10. Klamný spoj: přechod střihem z hudby do ruchu před cílovým bodem vývoje hudby.

  11. Druhy hudební prolínačky, jejich příprava a provedení.

  12. Střih hudby s překrytím na harmonicky totožném úseku.

  13. Pokus o hudební kompozici mixáží několika hudebních smyček k tomuto účelu připravených. (Student si pokusně ověří možnost vertikálně kombinovat různý zvukový materiál, rozvrhnout si jeho uplatnění v průběhu určeného časového rozměru a vystavět logickou, esteticky působivou formu.)

  V seminářích vykoná každý student sérii připravených praktických úkolů od jednoduchých technických úprav až k náročným hudebně kompozičním operacím. Z důvodů názornosti se práce provádějí klasickou analogovou technikou - mechanickým střihem mg pásku 6.25 mm, rychlost 38cm/sec.

  Hodnocení: Zápočet za splnění praktických úkolů (75%) a za kontrolní pohovor o znalosti zadané literatury (25%).  Studijní materiály:

  Bláha, I.: Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla, FAMU 1995 - kapitoly: Zpracování zvukového záznamu, Zvukové přechody, Míchací plán.  308SNO1- Studiová nahrávka orchestru 1

  Způsob zakončení: KZ

  Rozsah:

  Semestr: L

  Kredity: 3

  Poznámka:

  Anotace:

  Cílem cvičení je seznámit se s praxí při nahrávání zvukového snímku orchestrální hudby.  Sylabus:

  Studenti se aktivně účastní studiového nahrávání orchestrální hudby, přičemž mají možnost vyzkoušet si různé varianty výběru a postavení mikrofonů. Vzniklou vícestopou nahrávku pak samostatně míchají podle vlastní představy o výsledném znění skladby.  Studijní materiály:

  308SNO2- Studiová nahrávka orchestru 2

  Způsob zakončení: KZ

  Rozsah:

  Semestr: L

  Kredity: 3

  Poznámka:

  Anotace:

  Cílem cvičení je seznámit se s praxí při nahrávání zvukového snímku orchestrální hudby.  Sylabus:

  Studenti se aktivně účastní studiového nahrávání orchestrální hudby, přičemž mají možnost vyzkoušet si různé varianty výběru a postavení mikrofonů. Vzniklou vícestopou nahrávku pak samostatně míchají podle vlastní představy o výsledném znění skladby.  Studijní materiály:

  308SOC1- Soubor oborových cvičení 1

  Způsob zakončení: Z

  Rozsah:

  Semestr: Z

  Kredity: 2

  Poznámka:

  Anotace:

  Soubor praktických cvičení, ve kterých se posluchači seznamují s elementárními zvukařskými činnostmi. Zároveň mají prokázat své organizační a tvůrčí schopnosti.  Sylabus:

  1) CVIČNÁ MIXÁŽ DANÝCH ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ

  Na zadaném úkolu si má student uvědomit významovou hierarchii spojovaných zvukových vrstev mluveného slova a hudby, tříbit si cit pro vhodný typ hudby a poměry hlasitosti, osvojit si elementární mixážní techniky (prolínání, fade out...) a cvičit paměť pro časový průběh zvukového dění.

  2) NAHRÁVKA ZVUKOVÉ ATMOSFÉRY V KAVÁRNĚ

  Úkolem je vytvořit záznam zvukové atmosféry charakteristické pro interiérové prostředí konkrétní určené kavárny. Technické zvládnutí úkolu je základním předpokladem, podstatný je hlavně informativní obsah snímku a jeho estetické kvality. Nahraný zvuk má obsahovat typické atributy daného prostředí ve vhodných poměrech.

  3) MLUVENÉ SLOVO S HUDBOU

  Cílem cvičení je prokázat a) schopnost zvukově dramaturgické práce: výběr textu a volba hudby vhodné výrazem i zvukovým charakterem, b) schopnost realizace: volba speakera a zvuková režie studiového nahrávání, následné zpracování záznamu (stři h, korekce) a mixáž s hudbou do formově uceleného tvaru.

  4) NAHRÁVKA ZVUKOVÉ ATMOSFÉRY SCHODIŠTĚ LAŽAN

  Cílem je praktické seznámení s problematikou natáčení zvukové atmosféry v reálu a zpracování nahrávky klasickou analogovou technologií. Úkolem je vytvořit záznam zvukové atmosféry charakteristické pro dané prostředí. Technické zvládnutí je samozřejmým předpokladem, podstatný je tvůrčí výsledek - informativní obsah snímku a jeho estetické kvality. Nahraný zvuk má obsahovat typické atributy prostředí ve vhodných poměrech.

  Studijní materiály:

  308SOC2- Soubor oborových cvičení 2

  Způsob zakončení: Z

  Rozsah:

  Semestr: L

  Kredity: 2

  Poznámka:

  Anotace:

  Soubor praktických cvičení, ve kterých se posluchači seznamují s dalšími zvukařskými činnostmi. Mají prokázat své organizační a tvůrčí schopnosti.  Sylabus:

  1) NAHRÁVKA ZVUKOVÉ ATMOSFÉRY STŘELECKÉHO OSTROVA

  Cílem je praktické seznámení s problematikou natáčení zvukové atmosféry v exteriéru a zpracování nahrávky digitální technologií. Úkolem je vytvořit záznam zvukové atmosféry charakteristické pro dané prostředí přírodní oázy uvnitř velkoměsta. Vedle technického zvládnutí úkolu je podstatný hlavně informativní obsah snímku a jeho estetické kvality. Nahraný zvuk má obsahovat typické atributy prostředí ve vhodných poměrech.

  2) NAHRÁVKA PŘÍJEZDU A ODJEZDU TRAMVAJE

  Cílem je zvládnout problémy exteriérového nahrávání v nepříznivých podmínkách. Úkol: vytvořit pokud možno čistý, detailní a kompletní exteriérový záběr pohybujícího se objektu. Nahrávku lze střihově, dynamicky a korekčně upravit, odevzdává se pouze výsledná verze.

  3) NAHRÁVKA VYVOLÁVAČŮ

  Úkolem je vytvořit autentickou nahrávku, působící jako reálný záběr ze života. Dominovat musí hlas mluvčího, ale má být zachyceno též okolní prostředí. Kromě technického zvládnutí úkolu se hodnotí hlavně obsahová a estetická stránka a formální ucelenost práce.

  4) SESTŘIH HUDEBNÍ NAHRÁVKY

  Příprava k práci zvukového režiséra studiové nahrávky hudebního snímku. Úkolem studenta je zkombinovat střihem dvě nahrávky téže skladby tak, aby vyloučil řadu simulovaných zvukových kazů (hluky a interpretační závady). Výsledkem má být čistá nahrávka jakoby pořízená vcelku. Pracuje se dle partitury.

  5) PŘÍBĚH BEZE SLOV

  Cvičení probíhá v těsné dramaturgické i realizační spolupráci dvojice autorů - studentů 1. ročníku dokumentární tvorby a zvukové tvorby. Úkolem je vytvořit zvukový příběh bez použití dialogu, tedy jen s pomocí ruchů a hudby. Mluvené slovo lze popřípadě uplatnit jen jako charakterizační zvukovou atmosféru, nikoli jako nositele konkrétní sémantické informace. Je přípustné použít vedle natáčených zvuků i archivní zvukové materiály.

  Studijní materiály:

  308SOC3- Soubor oborových cvičení 3

  Způsob zakončení: KZ

  Rozsah:

  Semestr: Z

  Kredity: 2

  Poznámka:

  Anotace:

  Soubor praktických cvičení, která mají komplikovanější stavbu. Posluchači již využívají získané teoretické znalosti a praktické zkušenosti.  Sylabus:

  1) a) NAHRÁVKA ZVUKOVÉ ATMOSFÉRY PRAŽSKÉ ULICE S RUŠNOU DOPRAVOU, BEZ CHODCŮ

  Dílčí úkol ke cvičení c). Je třeba dosáhnout takového charakteru nahrávky, aby se při mixáži vhodně doplňovala s dále uvedenou zvukovou komponentou - záznamem cvičení b).

  b) NAHRÁVKA ZVUKOVÉ ATMOSFÉRY DAVU CHODCŮ BEZ DOPRAVY

  Dílčí úkol ke cvičení c). Je třeba dosáhnout takového charakteru nahrávky, aby se při mixáži vhodně doplňovala s předešle uvedenou zvukovou komponentou - záznamem cvičení a).

  c) ZVUKOVÁ ATMOSFÉRA MĚSTSKÉ ULICE S RUŠNÝM PROVOZEM A S DAVEM CHODCŮ

  Výsledná mixáž zvukových záznamů a) a b). Hodnotí se obsahová i zvuková vyváženost obou komponent a celkový charakter.

  2) ANKETA NA VOLNÉ TÉMA

  Student má prokázat schopnost volby vhodného tématu i dovednost navazování kontaktu a vedení hovoru s lidmi. Základním předpokladem je zvládnutí techniky záznamu a dosažení potřebných estetických kvalit nahrávky, především dynamické a barevné vyrovnanosti zvuku. Nahrávka má působit autenticky, ale má mít i vytříbenou formu ucelené, svébytné kompozice. Hodnotí se také dramaturgická stránka - výběr a řazení výpovědí, způsob uplatnění kladených otázek ve zvukové skladbě, práce s temporytmem apod.

  Studijní materiály:

  308SOC4- Soubor oborových cvičení 4

  Způsob zakončení: KZ

  Rozsah:

  Semestr: L

  Kredity: 2

  Poznámka:

  Anotace:

  Soubor praktických cvičení, ve kterých se posluchači seznamují s dalšími typickými zvukařskými činnostmi.  Sylabus:

  1) NAHRÁVKA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ

  Cílem cvičení je seznámit se v praxi s problematikou nahrávání hudebního interpretačního výkonu - vyzkoušet vhodné pozice mikrofonů při snímání a způsoby následného zpracování záznamu. Úkolem je vytvořit nahrávku určenou k poslechu. Důležitá je tu estetická kvalita, již ovlivňuje komplex parametrů, zejména barevný a prostorový charakter nahrávky, vzájemné poměry zvuku odpovídající hudební roli nástrojů ve skladbě, rozložení po stereofonní bázi apod. Hodnotí se také soulad ztvárnění zvuku s charakterem hudebních nástrojů a povahou hudby.

  2) TUNEL


  Cílem cvičení je prokázat zvukovou představivost a schopnost uplatnit teoretické poznatky o akustických zákonitostech na praktickém příkladě. Úkol: Zvolenou archivní hudební nahrávku upravit tak, jako by to byl zvuk procházející dlouhým železničním tunelem. Výsledek nemá směřovat k obvyklému poslechovému dojmu z hudební skladby. Smyslem je výstižná deformace zvuku.

  3) NAHRÁVKA SOUBORU RUCHŮ

  Úkolem je nahrát komplex zvukových projevů libovolně zvoleného reálného objektu tak, aby zvukovou kvalitou, obsahem, charakterem i formou vyhovoval požadavkům pro zařazení do archivu ruchů KZT - s určením k využití v AV tvorbě. Kromě explikace musí být k záznamu přiložen průvodní popis pro fonotéku, jednotně upravený podle vzoru evidence ruchových CD katedry.

  4) EDITACE A ÚPRAVA HUDEBNÍ NAHRÁVKY

  Průprava ke studiovému zpracování hudebního snímku digitální technikou. Úkolem studenta je sesadit několik částí instrumentální skladby, nahraných více mikrofony, tak, aby vyloučil interpretační nedostatky. Práce pokračuje vhodnými digitálními úpravami (tempo, rytmus, témbr, prostorovost) nahrávky dle vlastních estetických představ. Student pracuje dle partitury.

  Studijní materiály:

  308ST1- Studiová technika 1

  Způsob zakončení: Z

  Rozsah: 2/T

  Semestr: Z

  Kredity: 1

  Poznámka:

  Anotace:

  Základem předmětu je seznámení se základními funkčními elektronickými bloky, jejichž pomocí lze ovládat nebo monitorovat jednotlivé parametry zvukového signálu. I velmi složitá zařízení pak mohou být popsána jako struktura, vzniklá vhodnou aplikací a skladbou těchto bloků.  Sylabus:

  1 Přehled základních funkčních elektronických obvodových bloků užívaných v zařízení pro zpracování zvukového signálu.

  2. Obvody pro řízení úrovně zvukového signálu.

  3. Obvody pro analýzu úrovně zvukového signálu.

  4. Obvody pro úpravu spektra zvukového signálu.

  5. Obvody pro analýzu spektra zvukového signálu.

  6. Obvody pro časovou a kmitočtovou transpozici zvukového záznamu.

  7. Pomocné řídicí a monitorovací obvody.

  8. Aplikace základních funkčních bloků a jejich propojování jako prvků v systémech pro zpracování zvukového signálu.

  9. Zařízení pro úpravu dynamického rozsahu zvukového signálu.

  10. Zařízení pro redukci šumu.

  11. Efekty způsobované fázovým a časovým posuvem zvukového signálu.

  12. Zařízení pro různé druhy efektových úprav.

  13. Metody synchronizace zvukových a obrazových nosičů.
  Download 0.85 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
  Download 0.85 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  308abp- absolventská praktická práce Způsob zakončení: z rozsah: Semestr: L kredity: 12 Poznámka: Anotace

  Download 0.85 Mb.