4137 a qr Hesablama təcrübələri. Doğru cavablar a -da yerləşdirilib
Download 1.26 Mb.
bet4/9
Sana18.11.2020
Hajmi1.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

49. Bu funksiya nəyi göstərir?

A) düz DFÇ

B) əks DFÇ

C) Sürətli DFÇ

D) Xətti DFÇ

E) determinə prosessi


50. Bu funksiya nəyi bildirir ?

A) əks DFÇ

B) düz DFÇ

C) Sürətli DFÇ

D) Xətti DFÇ

E) determinə prosessini


51. Müxtəlif süni əvəzləmələrdən istifadə etməklə DFS- nın cüt hasillərini cəminin hesablanması üçün alqoritm necə adlanır?

A) Sürətli Furye Çevrilməsi - SFÇ

B) əks DFÇ

C) düz DFÇ

D) kompleks DFÇ

E) müəyyən olunmuş DFÇ


52. Əgər parça, hansında ki, f (x) funksiyası verilmişdir, sonsuzdur, onda onun Furye sırayana ayrılması bu parçada necə olur?

A) qeyri-mümkün

B) sürətli

C) sürətli

D) diskret

E) yavaş


53. Avadanlığa avtomatlaşdırılmış nəzarət sistemlərinin məsələsi nədən ibarətdir?

A) avtomatlaşdırılmış ölçmədən

B) parametrlərin diskretləşdirilməsi

C) avadanlıqların siqnalizasiyası

D) kanalların ölçülməsi

E) parametrlərin ötürülməsı


54. Avadanlıqlara avtomatlaşdırılmış nəzarət sistemlərinin məsələsi nədən ibarətdir?

A) parametrlərin qiymətlərininqeyd edilməsi

B) parametrlərin diskretləşdirilməsi

C) avadanlıq siqnalizasiyalar

D) kanalların ölçülməsi

E) parametrlərin ötürülmələri


55. Avtomatikanın inkişafının erkən mərhələlərində hər nəzarət edilən parametrin qiymətinin adətən nəzarət-ölçü cihazlarına nədə qurulmuş cihazdan çıxarılmışdır?

A) ümumi pulta

B) ölçü kanalına

C) distans şittə

D) siqnalizasiya şittinə

E) distans pulta


56. Ölçü cihazlarının böyük sayı vaxtı nəzarət şiti necə olur?

A) yekə və bahalı

B) böyük olmayan və bahalı

C) ucuz və əlçatan

D) mümkün olmayan

E) qəzalı


57. Mürəkkəb ANQ - avadanlıqlara nəzarət qurğusu istifadəsinəyə görə kibernetika sistemləri tərəfindən tədricən sıxışdırılıb çıxardılırdı, nəyə görə?

A) EHM-ə


B) Kamak modullarına

C) ucuz və əlçatan sistemlər tərəfindən

D) deyil əlçatan sistemlər tərəfindən

E) qəzalı sistemlər tərəfindən


58. Yeni ANQ- qurğularının əsas xarici fərqləndirici xüsusiyyəti, böyük sayda müxtəlif ölçü cihazlarının şkalalarının pultunda yerləşdirilməsinin əvəzində az sayla …… əks etdirən qurğunun olmasıdır

A) təsvirləri

B) siqnallari

C) rəqəmliləri

D) diskretləri

E) analoqlari59. Furye sırasında bu düsturun altında nə təyin edilir?

A) amplituda

B) faza

C) tezlikD) siqnal

E) spektr


61. ANQ -ın rəqəmli qurğularına aşağıdakılardan hansı qiymətləri çıxarıla bilərlər?

A) nəzarət edilən parametr

B) siqnallar

C) spektrləri

D) tezlikləri

E) faza
62. ANQ-ın rəqəmli qurğularına aşağıdakılardan hansı çıxarıla bilərlər?

A) parametrin dəyişikliyinin tarixi

B) spektr

C) faza

D) tezlikE) siqnal
63. Parametrlərin və funksiyaların qiymətinin ANQ-unun rəqəmli qurğusunda hansı viddə çıxardılır?

A) rəqəmli

B) analoq

C) diskret

D) siqnal

E) spektral


64. Hansı formada parametrlərin və funksiyaların qiymətinin ANQ-unun rəqəmli qurğusunda çıxardılır?

A) qrafiki

B) simvolik

C) analoq

D) diskret

E) spektral


65.ANQ-un rəqəmli EHM-ində nəzarət edilən parametrlərin qiymətlərinin qeyd olunması nədə yeriə yetrilir?

A) elastik maqnit disklərə

B) kağıza

C) ekrana

D) monitora

E) printerə


66.Mürəkkəb və rəqəmli ANQ-nun tərtib edilməsi nəzarət edilən avadanlığın nəyindən asılıdır ?

A) tərkibindən

B) parametrdən

C) siqnaldan

D) səs-küydən

E) korreksiyalardan


67. Rəqəmli ANQ-tərtib edilməsi və mürəkkəbliyi asılıdır nəzarət edilən avadanlığın nəyindən?

A) yerləşdirilməsindən

B) parametrdən

C) siqnaldan

D) səs-küydən

E) korreksiyalardan


68. Əgər bütün nəzarət edilən nöqtələr və idarə etmənin pultu bir yerdə yerləşdirilmişsə, onda pulta kontrolun nöqtələrindən siqnallara aşağıdakılardan hansı növdə ötürülə bilər?

A) analoq

B) rəqəmli

C) siqnalla

D) spektrlə

E) fazayla


69. Kontrol olunat nöqtələrin nəzarət pultundan böyük məsafədə yerləşdiyi vaxtı nədən istifadə etmək məqsədəuyğundur?

A) rəqəmli tənzimçilərdən

B) analoq tənzimçilərindən

C) nəzarət siqnallarıdan

D) rəqəmli xəttlərdən

E) analoq məftillərindən


70. Kontrol olunat nöqtələrin nəzarət pultundan böyük məsafədə yerləşdiyi vaxtı nədən istifadə etmək məqsədəuyğundur?

A) ölçmə yerlərində rəqəmli koda çevirmək

B) analoqda dəyişiklik ölçülərin yerlərində kod

C) analoqda dəyişiklik monitorda kod

D) monitorda diskret koda dəyişiklik

E) monitorda simvollara dəyişiklik


71. Kontrol olunan nöqtələrdən informasiyanın pulta ötürülməsi sistemi əhəmiyyətli dərəcədə ucuzlaşdırılmış ola bilər ,nəyin hesabına?

A) lokal konsentratorlar görə

B) lokal yaddaşa görə

C) lokal idarəetmə görə

D) lokal disklər görə

E) lokal sistemlər görə


72. Lokal konsentrator ən sadə .......rəqəmli qurğunu təşkil edir.

A) yaddaşlı

B) parametrlərli

C) ekranlı

D) printerli

E) monitorlu


73. Ayrı- ayrı xəttlərlə lokal konsentratora böyük sayda nə qoşula bilər?

A) rəqəmli tənzimçilər

B) modullar

C) parametrlər

D) lokal disklər

E) lokal yaddaşları


74. Hər gələn rəqəmli kodları lokal konsentrator qəbul edərək, avtomatik olaraq hər belə koda müəyyən nömrəni yazır, nəyin kodu yazılır?

A) xəttin kodu

B) xəbərlərin kodu

C) simvolların kodu

D) nişanların kodu

E) ünvanın kodu


75. Böyük məsafələrə ötürülmə vaxtı rəqəmli siqnallar necə olurlar?

A) zəifləşirlər və təhrif olunurlar

B) güclənirlər və təhlil edilirlər

C) analoqa keçirlər

D) diskretə keçirlər

E) əsasını itirirlər


76. Xüsusi gücləndirici-formalaşdırıcı qurğular nəyi bərpa edirlər?

A) ilkin siqnalların ölçüsünü

B) gücləndirən siqnalların ölçüsünü

C) siqnalı artırırlar

D) spektrlərə bölürlər

E) tezliklərə bölürlər


77. Xüsusi gücləndirici-formalaşdırıcı qurğular nəyi bərpa edirlər?

A) ilkin siqnalların formasını

B) siqnalların formasını

C) tezliyin formasını

D) amplitudanın formasını

E)faza formasını


78. Universal EHM istifadə edən avtomatlaşdırılmış kontrolun mürəkkəb sistemlərində, maqnit interfeysiylə qəbul edilən informasiyanın qoşulması üçün xüsusi nədən istifadə olunur?

A) multipleksorlar

B) disklər

C) siqnallar

D) translyatorlar

E) monitorlar


79. Proqramlaşdırılan multipleksorlar, hansılar ki, proqramın dəyişikliyinin köməyi ilə istənilən nəyə sazlana bilərlər?

A) interfeyslərə

B) skanerlərə

C) monitorlara

D) klaviaturalara

E) printerlərə


80. Proqramın dəyişikliyinin köməyi ilə proqramlaşdırılan multipleksorlar hansı dəyişiklikləri edə bilir?

A) məlumatların formatları

B) yaddaşın ünvanları

C) formatlar kodunu

D) şinlərin formatları

E) pultun formatlarını


81. Multipleksor Bars onun üçün hazırlanmış xüsusi olaraq nə ilə komplektləşdirilir?

A) lokal konsentratorlarla

B) monitorlarla

C) skanerlərlə

D) klaviaturayla

E) interfeyslərlə


82. Multipleksora Barsa nə qədər müxtəlif rəqəmli verici birləşdirmək olar?

A) 128


B) 120

C) 100


D) 226

E) 256
83. Multipleksorla Barsla nəzarət olunan nöqtələrinin hansı maksimal sayına nail olmaq olar?

A) 1282

B)1202

C) 1002

D) 2262

E) 2562
84. Böyük tezlik vaxtı Bars multipleksorunun vericisinin sürəti necə ola bilər?

A) 2 milyon əməliyyat saniyəsində

B) 1000 əməliyyat saniyəsində

C) 1 milyon əməliyyat saniyəsində

D) 20 milyon əməliyyat saniyəsində

E) 10 milyon əməliyyat saniyəsində


85. Mürəkkəb multipleksorlardan istifadəylə avtomatlaşdırılmış nəzarət qurğularının mürəkkəb strukturu yalnız o hadisələrdə istifadə edilir, nə vaxt ki, tələb olunur……

A) informasiyanın mürəkkəb emalı

B) mürəkkəb məsələlər

C) deyil mürəkkəb məsələlər

D) diskret məsələlər

E) interfeyslər tənzimçilər


86. Mürəkkəb multipleksorlardan və EHM-dən istifadəylə avtomatlaşdırılmış nəzarət qurğularının mürəkkəb strukturu yalnız o hadisələrdə istifadə edilir, nə vaxt ki, tələb olunur aşağıdakılardan hansısa?

A) informasiyanın mürəkkəb emalı

B) informasiyanın ilkin emalı

C) informasiyanın bir neçə emalı

D) səmərəli informasiyanın emalları

E) qeyti mürəkkəb informasiyanın emalı


87. Avtomatik tənzimçilərlə yanaşı avtomatlaşdırılmış kontrolun sistemlərində müxtəlif növ qurğu istifadə edilə bilərlər, informasiyanın necə daxil edilməsi üçün onlar lazımdırlar?

A) əllə


B) ilkin

C) informasiyanın emalı üçün

D) səmərəli informasiyanın emalları üçün

E) mürəkkəb olmayan informasiyanın emalı üçün


88. Bars sistemində informasiyanı əllə daxil etmək kimi üsulunda hansı aparatlardan istifadə edilə bilərlər?

A) telefonlar

B) çox sistemlərdən

C) çoxkanallılardan

D) reqistrlərdən

E) multipleksordan


89. Aşağıdakılardan hansı nəzarətin avtomatlaşdırması əsas məqsəd deyil və yalnız əhəmiyyətli vasitələrdən birinə xidmət edir?

A) nəzarət edilən obyekti idarə etmək

B) parametrin ölçüsünün idarə etmək

C) siqnalların ölçüsünün idarə etmək

D) spektrin ölçüsünün idarə etmək

E) əlaqə kanalının idarə etmək


90. Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri- AİS- in məqsədyönlü təsirləri nəyə yönəldilibdir?

A) sistemin idarə olunan parametrlərinə

B) obyektə

C) proqrama

D) EHM- ə

E) avadanlıqa


91. Ən sadə texniki vasitələr hansıki, idarə olunan parametrlərə təsir edirlər?

A) düymələr

B) modemlər

C) borular

D) telefon bağlantısı

E) interfeyslər


92. Ən sadə texniki vasitələr hansıki, idarə olunan parametrlərə təsir edirlər?

A) çeviricilərə

B) siqnallara

C) interfeysə

D) telefon bağlantısı

E) borulara


93. Ən sadə texniki vasitələr hansıki, idarə olunan parametrlərə təsir edirlər?

A) çeviricilərə

B) interfeysə

C) modemə

D) borulara

E) printerə


94. Mürəkkəb texniki vasitələrlə idarə olunan parametrlərə təsir edənlər aşağıdakılardan hansıdır?

A) pnevmatik qurğular

B) interfeys

C) modemlər

D) borular

E) çeviricilər


95. Mürəkkəb texniki vasitələrlə idarə olunan parametrlərə təsir edənlər aşağıdakılardan hansıdır?

A) hidravlik qurğular

B) interfeyslər

C) borular

D) modemlər

E) çeviricilər


96. Ən sadə texniki vasitələr idarə olunan parametrlərə təsir edənlər kimi hansı təsirlər üçün xidmət edir?

A) əllə


B) sonlu

C) siqnalla

D) diskretlə

E) analoqla


97. Mürəkkəb texniki vasitələr idarə olunan parametrlərə təsir edənlər kimi nəyin köməyi ilə idarəetməni icazə verir?

A) siqnalların

B) interfeysin

C) modemin

D) boruların

E) telefon bağlantısının


98. Mürəkkəb vasitə kimi idarə olunan parametrlərə təsir edən aşağıdakilardan hansıdır?

A) EHM-i idarə edən

B) modemli idarə edən

C) çeviriciləri idarə edən

D) interfeysi idarə edən

E) telefon bağlantısı


99. Birinci üsulda idarəedici rəqəmli siqnalların istifadə vaxtı idarə olunan parametrin tələb edilən ölçüsü nəyə ötürülür ?

A) icraçı mexanizminə

B) modemə

C) interfeysə

D) EHM-i idarə edənə

E) hidravlik qurğulara


100. İkinci üsulda idarəedici rəqəmli siqnalların istifadə vaxtı idarə olunan parametrin tələb edilən ölçüsü hansı növdə ötürülür?

A) ikilik siqnalla

B) simvollarla

C) nişanlarla

D) kodlarla

E) korreksiyalarla


101. İdarə olunan obyektə idarə sistemindən idarə edən siqnalların ötürülməsi

A) düz əlaqələr

B) kanalla əlaqələr

C) xətti

D) əlaqəli

E) kabel əlaqəsi


102. İdarə sisteminə idarə olunan obyektdən informasiyanın ötürülməsi aşağıdakilardan hansıdır ?

A) əks əlaqələr

B) kanal

C) xətt


D) kabel əlaqəsi

E) əlaqə
103. Avtomatlaşdırmanın yüksək səviyyəlilərinin tərkibində idarə edən sistemələrdə aşağıdakilardan hansı ola bilərlər?

A) operatorlar (insanlar)

B) modemlər

C) skanerlər

D) printerlər

E) əlaqə kanalları
104. Avtomatlaşdırmanın yüksək səviyyəlilərinin tərkibində idarə edən sistemələrdə aşağıdakilardan hansı ola bilərlər?

A) dispetçerlər

B) əlaqə kanalları

C) modemlər

D) skanerlər

E) printerlər


105. Avtomatlaşdırmanın idarəetmə sisteminin yüksək səviyyələrinin tərkibində nələr ola bilərlər?

A) insanlar informasiyanı əllə daxil edə bilər

B) modemlər ola bilər

C) printerlər ola bilər

D) xətt ola bilər

E) kanal ola bilər


106. İnsanın iştirakıyla olan idarəetmə sistemləri necə adlanır?

A) avtomatlaşdırılmış

B) elektriki

C) kombinasiya edilmişlər

D) rəqəmlilər

E) diskretlilər


107. İdarəetmənin bütün əlaqələrində insanın iştirakı tamamilə çıxaranların idarəetmə sistemləri necə adlanır?

A) avtomatik

B) elektriki

C) kombinasiya edilmişlər

D) rəqəmlilər

E) diskretlər


108. Pultda kifayət qədər güclü hesablama qurğusunun olduğu halda o nə üçün istifadə edilə bilər?

A) idarə edici təsirlərin hazırlanmaları üçün

B) avadanlığa təsirlər üçün

C) prosesin kontrolu üçün

D) parametrlərin kontrolu üçün

E) çıxış parametrlərinin kontrolu üçün


Katalog: uploads -> Test
uploads -> O`zbekiston respublikasi sog`liqni saqlash vazirligi u. X. Xasanov fuqaro muhofazasi va tibbiy xizmati
Test -> İnformasiya Nəzəriyyəsi və Kodlama” fənnindən imtahan testləri (2019/2020 cu tədris ILI, II semester) Kafedra – “Kompüter mühəndisliyi və telekommunikasiya”
Test -> Fənn: Kommutasiya sistemləri Qrup: 4217a Fənn müəllimi: b/m Məmmədov Əhmədağa
Test -> Kompüter şəbəkələri” fənnindən imtahan test sualları
Test -> FƏLSƏFƏ FƏnnindən test
Test -> Qida Mühəndisliyi və Ekspertiza” kafedrası “ŞƏrabin mikrobiologiyasi”
Test -> Yeyinti Məhsullarının Soy
Test -> Fənn: Elektrik qida qurğuları Qrup: 4217a Fənn müəllimi: b/m Məmmədov Əhmədağa DÜZGÜn cavablar 1 90 A
Test -> Fənn: Texniki informatika (30 saat mühazirə) Qrup: 4119a Müəllim: Hüseynova Gülnaz Kafedra: km və t test: 500 ədəd Düzgün cavab: a variantı

Download 1.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Download 1.26 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa4137 a qr Hesablama təcrübələri. Doğru cavablar a -da yerləşdirilib

Download 1.26 Mb.