Yuxarıdakı düstura aşağıdakı ifadələrdən hansı uyğundur?
Download 1.26 Mb.
bet8/9
Sana18.11.2020
Hajmi1.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Yuxarıdakı düstura aşağıdakı ifadələrdən hansı uyğundur?

A) normal tənliklər sisteminin

B) adi sistem tənliyinin

C) xətti tənliyin

D) reqressiya tənliyinin

E) heç birinə aydıyatı yoxdur


282. Korrelyasiya təhlilinin üçüncü mərhələsində iqtisadi sistemin y x göstəriciləri arasındakı korrelyasiya asılılığının …… .Cümləni tamamlayın.

A) sıxlığı qiymətləndirilir

B) nə dərəcədə həqiqi olduğu tapılır

C) konkretləşdirilir

D) həcmi hesablanır

E) hamısı283. Determinasiya əmsalı aşağıdakı kimi hesablanır:

A) σ2 = S2y – S2yx

S2y

B)σ3 = S2y – S2yx

S2y
C) σ = Sy – S2yx

S2y


D)σ3 = S3y – S3yx

S2y


E) σ = S2y – S2yx

S3y284. Determinasiya əmsalının kvadrat kökünə deyilir?

A) korrelyasiya əmsalı

B) reqressiya əmsalı

C) ədədlər əmsalı

D) sistem əmsalı

E) hamısı285. Korrelyasiya əmsalının qiyməti -1 ≤ r ≤ 1 oblastında, mütləq qiymətcə isə ……. oblastında dəyişir.Cümləni tamamlayın.

A) 0 ≤│r│≤ 1

B) 0 ≤ r ≤ 1

C) 1 ≤ r ≤ 2

D) -1 ≤│r│≤ 1

E) -1 ≤│r│≤ 0


286. İnterpolyasiyanın məsələsində nəyi tapmaq tələb olunur?

A) əyrinin tənliyini

B) ilkin emalları

C) ikinci emalları

D) tənzimçilərin göstəricilərinı

E) çıxış modullarından məlumatların çıxartmasını


2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

287.Daxiletmə - xaricetmə qurğuları kompyuterdə hansı əməliyyatı yerinə yetirir?

A) informasiyanın kompyuterə daxil və xaric edilməsı

B) informasiyanın silinməsini

C) şəbəkədə məlumatların silinməsini

D) qrafıki əməliyyatların yerinə yetirilməsini

E) hesablama prosesinin yerinə yetirilməsini


288. İdarəetmə pultunun vəzifəsi nədir?

A) İnformasiyanı kompyuterə daxil və xaric etmək

B) Kompyuter qurğularının qarşılıqlı əlaqəsini və onlar arasında informasiya mübadiləsini təmin etmək

C) Hesablama prosesinin gedişi zamanı proqramçı və operator tərəfindən sistem eməliyyatlarını yerinə yetirmək

D) Kompyuterin hissələri arasında informasiya mübadiləsinin yüksək sürətlə aparılmasını təmin etmək

E) Verilənlərin təyin edilməsini aparat səviyysində deyil, tam səviyyədə aparmaq


289. İnformasiyanın aktuallığı nədir?

A) İnformasiyanın cari vaxta uyğunluq dərəcəsidir

B) Informasiyanın dəqiqliyi və mürəkkəbliyidir

C) İnformasiyanın sürətli axtarışıdır

D) İnformasiyanın köhnəlməsi və yenilənməsidir

E) İnformasiyanın dolğunluğudur


290. Informasiyanın ən kiçik vahidi hansıdır ?

A) bit


B) bayt

C) kilobayt

D) meqobayt

E) kilobit


291. İnformasiyanı emal edən qurğu - ……..

A) prosessor

B) əməli yaddaş

C) klaviatura

D) monitor

E) maus
292. İnformasiyanın xassəsi deyil:

A) dövrülük

B) tamlıq

C) aktuallıq

D) dəqiqlik

E) obyektivlik
293. İdarəetmə pultunun vəzifəsi nədir?

A) İnformasiyanı kompyuterə daxil və xaric etmək

B) Kompyuter qurğularının qarşılıqlı əlaqəsini və onlar arasında informasiya mübadiləsini təmin etmək

C) Hesablama prosesinin gedişi zamanı proqramçı və operator tərəfindən sistem eməliyyatlarını yerinə yetirmək

D) Kompyuterin hissələri arasında informasiya mübadiləsinin yüksək sürətlə aparılmasını təmin etmək

E) Verilənlərin təyin edilməsini aparat səviyysində deyil, tam səviyyədə aparmaq


294.Kompyuterin işləməsi üçün hansı proqramın olması vacibdir?

A) ƏS


B) Ms.Word

C) Ms.PowerPoint

D) Paint

E) Tədbiqi proqram


295.Kompyuterin resurslarını - mərkəzi prosessoru, yaddaşı, giriş-çıxış qurğularını idarə etmək üçündür aşaqıdakılardan nə vacibdir?

A) sistem proqramları

B) tətbiqi proqramlar

C) proqramlaşdırma alətləri

D) aparat təminatı

E) utilitlər296. Hansı daxiletmə qurğusu hesab edilə bilməz?

A) Printer

B) Siçan (Mouse)

C) Klaviatura

D) Skaner

E) Web – camera297. Klaviaturanın köməyi ilə yığılmış mətnin üzərində yerdəyişmə etmək üçün hansı klavişlər tətbiq edilir?

A) İdarəedici düymələr

B) Hərf-rəqəmlər

C) Funksional düymələr

D) Rəqəmli düymələr

E) Shift, Tab, Alt


298. Mətn fraqmentinin yerdəyişməsi üçün hansı komandanı yerinə yetirmək lazımdır?

A) Kəsmək, Yerləşdirmək

B) Köçürmək, Yerləşdirmək

C) Kəsmək, Saxlamaq

D) Saxlamaq, Yerləşdirmək

E) [Delete], Yerləşdirmək


299. İkilik sistemində hesablama sayın yazısında ola bilərlər?

A) 0 və 1 rəqəmləri

B) Rəqəmlər 1-dən 5-ə qədər

C) А-dan Е-ə qədər hərflər

D) Beş tək rəqəm

E) Beş cüt rəqəm


300. 1 bitlik dəyişən hansı qiymətləri ala bilər?

A) 0 və 1

B) İstənilən müsbət ədədi

C) Ancaq 1

D) -1 və 1

E) 2


301. Printerin buraxılışı (həlli) nədir?

A) vahid uzunluğa malik sahədə çap edilə bilən nöqtələrin sayıdır

B) kompyuter və əməliyyat sisteminin xassəsidir

C) əməliyyat sisteminin xassəsidir

D) kompyuter sisteminin xassəsidir

E) təsvirin özünün xassəsidir


302. Kompyuterdə qrafık informasiya hansı formada təsvir edilir?

A) rəqəmsal formada

B) rəngli təsvir formasında

C) ağ-qara təsvir formasında

D) mətn formasında

E) cədvəl formasıııda


303.Aşağıdakılardan hansı komputerin giriş qurğusu deyil?

A) kolonka

B) maus

C) heç biriD) klaviatura

E) skaner


304. Biri kompyuterin əsas qurğularından sayıla bilməz.

A) Modem

B) Siçan (Mouse)

C) Klaviatura

D) Sistem bloku

E) Monitor


305.Hansının daxilində kompyuterin ən vacib komponentləri yerləşir?

A) Sistem bloku

B) RAM

C) Modem

D) Monitor

E) Mikroprosessor


306.Verilənlərin vizual təqdimatı üçün qurğudur:

A) Monitor

B) Web - camera

C) Printer

D) Scanner

E) Siçan (Mouse)


307. Klaviaturanın hansı klavişi daxiletmə klavişi adlanır?

A) Enter


B) Shift

C) Delete

D) Backpace

E) Alt
308. Kompyuterin əsas texniki təminatlarındandır:

A) Monitor

B) Əməliyyat sistemi

C) Kamera

D) Mikrofon

E) Modem
309.Kompüterin işləməsi üçün hansı proqramın olması vacibdir?

A) ƏS


B) Ms. Word

C) Ms. PowerPoint

D) Paint

E) Tədbiqi proqram310. Dördüncü nəsil kompüterləri element bazası nə idi?

A) Böyük inteqral sxemlər

B) Tranzistorlar

C) İnteqral sxemlər

D) Elektron lampalar

E) Kiçik inteqral sxemlər


311. Üçüncü nəsil kompyuterlərdə hansi tip element bazasından istifadə edilirdi?

A) Inteqral sxemlər

B) Eleklron larnpalar

C) Tranzistorlar

D) Böyük inteqral sxemlər

E) Diodlar


312. Birinci nəsil EHM-də element bazası nə idi?

A) Elektron lampalar

B) Tranzistorlar

C) Mikrosxemlər

D) Böyiik inteqal sxemlər

E) Diodlar


313. Tranzistorlar və diodlar neçənci nəsil kompüterlərin element bazasını təşkil edir?

A) II


B) I

C) III


D) IV

E) V
314. Mikoprosessorlaın tədbiqi ilə yaradılan bu kompüterlər sinifinə Mikro EHM-də deyilir.

A) Fərdi kompüterlər

B) Super EHM

C) Böyük EHM

D) Kiçik EHM

E) Orta ölçülü kompyuterlər
315. Müasir dövrün kompüterləri hansı arxitektura əsasında hazırlanır?

A) Con Fon Neyman arxitekturası

B) Nano arxitektura

C) Bebic arxitekturası

D) Mikoprosessorlu arxitektura

E) Mikrosxem anitekturası


316. İlk fərdi kompüterlərdə hansı əməliyyat sistemi tətbiq olunurdu?

A) MS DOS

B) Linux

C) Mac


D) Unix

E) Norton Commander


317. Daxili yaddaş qurğuları, xarici yaddaş qurğuları, giriş-çıxış qurğuları və ……… kompüterin əsas qurğuları hesab olunur.

A) Prosessor

B) Printer

C) ROM


D) HDD

E) Əməliyyat sistemi


318. Fon Neyman arxitekturasına görə kompyuter .......... və ............ olmaqla iki yerə ayrılır.

A) Mərkəzi hissə / Periferiya hissəsi

B) Prosessor/ Əməlilyat sistemi

C) Daimi yaddaş / Əməliyaddaş

D) Giriş qurğuları / Çıxış qurğuları

E) Daimi yaddaş / Xarici yaddaş


319. Aşağıdakılardan biri kompüterin mərkəzi hissəsinə aid deyil?

A) Monitor

B) RAM

C) Idarəetmə qurgusuD) Hesab – məntiq qurgusu

E) ROM


320. İdarəetmə qurğusu və hesab məntiq qurğusu nəyin tərkib hissəsidır?

A) Prosessorun

B) Əməliyaddaşın

C) Daimi yaddaşın

D) Giriş qurğuların

E) Çıxış qurğuların


321. Texniki qurğular və proqramlar birlikdə kompüterlərin işini təmin edir. Kompüterlərin texniki təminatı / proqram təminatı necə adlanır?

A) Hardware / Software

B) Devices / Programs

C) Programs / Devices

D) Software / Ifurdware

E) Daxili qurğuları/ Daxili proqramları


322. Bu qurğunun funksiyası kompyuterin əsas hissələrini öz daxilində saxlamaqla onları kənar təsirdən mühafizə etmək, qurğuları elektriklə təmin etməkdir.

A) Sistem bloku

B) Ana plata

C) Prosessor

D) Qidalanma bloku

E) Monitor


323. Aşağıdakilardan biri Sistem blokunun funksiyalarına aid deyil?

A) Bəzi vacib qurğuları üzərində saxlayır

B) Qurluları enerji ilə təmin edir

C) Xüsusi ventilyatorla qızmanın qarşısını alır

D) Qurguları daxilində saxlayr

E) Üzərindəki düymələr kompüter işə salmasını təmin edirin


324. Bu qurğu kompüterin əsas qurğularını öz üzərində saxlayır, onlar arasında informasiya mübadiləsini təmin edir.

A) Ana plata

B) Sistem bloku

C) Port


D) Prosessor

E) Çipset


325. Çipsetin əsas vəzifəsi nədir?

A) Qurğular arasında əlaqəni təmin edir

B) Qurgulan üzərində saxlayir

C) Verilənləri emal edir

D) Verilənləri yadda saxlayır

E) Xarici qurğuların düymələrini üzərində saxlayır


326. Bunlardan biri ana plata üzərində yerləşmir?

A) Qidalanma bloku

B) Prosessor

C) BIOS


D) CMOS

E) RAM
327. Xarici qurğuların işini idarə edən mikrosxem necə adlanır?

A) Kontroller

B) VGA


C) Port

D) Baza


E) Çipset
328. Bu quğu kompüterin işini idarə edir, ona kompüterin beyni də deyilir?

A) Prosessor

B) Sistem bloku

C) Ana plata

D) RAM

E) ROM
329. Elektrik enerjisindən asılı olan yaddaş?A) RAM

B) HDD


C) FDD

D) CD


E) DVD
330. Prosessora aid deyil?

A) Məlumatı yadda saxlayır

B) Verilənləri emal edir

C) Kompyuteri idarə edir

D) Hesab - məntiqəməliyyatlarını icra edir

E) Ana plata üzərində yerləşir


331. Prosessorun tezliyi hansı kəmiyətlə ölçülür?

A) GHz


B) Mbayt/san

C) Bit/san

D) Hs

E) əməliyyat/san


332. Aşağıda verilənlərdən hansı ən sürətli informasiya mübadiləsini təmin edir?

A) RAM


B) HDD

C) FDD


D) Fləş

E) CD
333. Aşağıdakılardan hansı ən sürətlidir?

A) Keş yaddaş

B) Fləş


C) HDD

D) RAM


E) DVD
334. Verilənləri müvəqqəti yadda saxlayır və elektrik enerjisindən asılı olan yaddaşdır?

A) RAM


B) ROM

C) HDD


D) Fləş

E) DID-R
335. Bu kiçik həcimli yaddaşın vəzifəsi məlumatlara daha sürətli müraciəti təmin etməkdir?

A) Keş

B) RAM


C) Fləs

D) CMOS


E) BİOS

356. Kompüterin konfiqurasiyasını, vaxtı və tarixi yadda saxlayan qurğu necə adlanır?

A) CMOS


B) R.AM

C) Kontroller

D) BIOS

E) Keş yaddaş


357. Aşağıdakılardan hansı səs kartının funksiyalarına aid deyil?

A) Səs siqnalları analoq formada yaddaşda saxlayır

B) Rəqəmsal səs siqnallarını analoq səs siqnalına çevirir

C) Səs siqnallarını mikrafondan qəbul edir və kodlaşdırır

D) Səs siqnallarını səsucaldana göndərir

E) Analoq səs siqnallarını rəqəmsal səs siqnalına çevirir


358. Videokart haqqında deyilənlərdən biri səhvdir?

A) Manitorun daxilində (arxa hissəsində) yerləşir

B) Ekranda görüntünün əldə olunmasını təmin edir

C) VGA portu vasitəsi ilə moiritora birləşdirilir

D) Ana plata üzərində yerleşir

E) Sistem blokunun daxilində yerlaşir


359. Aşağıdakı yaddaş qurğularından birinə məlumatı dəfələrlə yazıb silmək mümkün deyil?

A) DVD-R


B) DVD -RW

C) Fləş kart

D) HDD

E) CD-RW


360. Bu yaddaş qurğusu kiçik həcmə və böyük yaddaş tutumuna malikdir, kompüterə USB portu vasitasi ilə qoşulur?

A) Fləş kart

B) FDD

C) DVD


D) CD

E) CD-R
361. Muasir dövrdə istehsal olunan xarici qurğuların çoxu kompüterə bu port vasitasi ilə qoşula bilir, bu cəhitinə görə ona universal port da deyirlər?

A) USB

B) VGA


C) PS/2

D) LPT


E) COM
362. Bu xarici yaddas qurğusu üst - üstə qoyulmuş disklərdən ibarət olur, informasiya tutumu coxdur,fərdi kompüterlərin daxilində daimi yaddaş kimi istifadə olunur?

A) HDD


B) FDD

C) DVD


D) CD

E) Strimmer


363. Bunlardan biri daxiletmə qurğusu deyil?

A) Printer

B) Maus

C) SkanerD) Klaviatura

E) Web kamera


364. Klaviatura fərdi komptuterə hansı portlar vasitəsi ilə qoşula bilər?

A) PS/2 və ya USB

B) Yalmz PS/2

C) USB və ya VGA

D) Yalnz USB

E) Yalnz VGA


365. "Print Screen" düyməsi hansı məqsəd üşün istifadə oluna bilər?

A) Ekrandakı təsvirin şəklini çəkmək

B) Təsviri çapa göndərmək

C) Printeri qoşmaq

D) Ekrandakı bütün obyektləri silmək

E) Printerlə əlaqəni təmin etmək366. Verilənlərdən biri xaricetmə qurğusu deyil:

A) Skaner

B) Plotter

C) Printer

D) Proyektor

E) Monitor


367. Kağız üzərindəki məlumatı qrafrk şəkildə kompüterə daxil edən qurğu hansıdır?

A) Skaner

B) Strimmer

C) Plotter

D) Digitayzer

E) TV tuner


368. Monitor haqqında olan fikirlərdən hansı səhvdir?

A) CRT monitorun ən müasir növüdür

B) Dioqnal dyiimlə ölçülür

C) LCD moniforun növüdür

D) Çıxış qurgusudur

E) Monitordakı görüntünü Videokart təmin edir


369. Aşağıdakılardan biri xaricetmə qurğusu deyil?

A) Web - kamera

B) Plotter

C) Printer

D) Proyekor

E) Monitor


370. Kompüterin ekranında əks olunan informasiya daha böyük ölçüdə əks etdirmək üçün hansı qurğudan istifadə edilir?

A) Proyektor

B) Plotter

C) Strimmer

D) Scaner

E) Dicitayzer
371. Kompüterləri idarə edən və kompüter üçün nəzərdə tutulmuş bütün proqramlar “Proqram təminatı” hansı termin ilə ifadə olunur?

A) Sofiware

B) Brairware

C) Hardware

D) Programs

E) PC programs


372. Proqram təminatı hansi qruplardan ibarətdir?

A) Sistem proqramları va Tədbiqi proqramlar

B) Ofis proqramları və Sistem proqramları

C) Tədbiqi proqramlar və ofis pioqramları

D) Əməliyat sistemləri və Sistem proqramları

E) Əsas proqramlar və Yardımçı proqramlar


373. Aşağıdakılardan biri Micrcsoft firmasına aid deyil:

A) Macintosh

B) Windows Vista

C) Intemet Explorer

D) MS DOS

E) Windows XP374. Sistem proqram təminatına daxil olan bu proqramlar kompüterin ümumi işini təmin edir?

A) Əməliyyat sistemləri

B) Utilitlər

C) Drayverlər

D) Asamblerlər

E) Xidməti proqramlar


375. Drayver haqqında deyilənlərdən hansı düzgündür?

A) Xarici qurğularla kompüter arasında əlaqə yaradan proqramdır

B) Giriş -çıxış qurgularını kompüterə birləşdirən portdur

C) Modemin bir növüdür

D) Xarici qurğuları qoşmaq üçün mikrosxemdir

E) Kompüterin daxili hissələri arasında əlaqə yaradan qurğudur


376. İlk fərdi kompüterlər üçün istehsal olunan əməliyyat sistemi hansıdır?

A) MS DOS

B) Norton Commander

C) Windows -l

D) OS/2

E) Pentium I


377. Aşağıdakı proqramlardan hansı tətbiqi proqramlara aid deyil?

A) əməliyyat sistemləri

B) mətn redaktoru

C) təqdimat proqramları

D) qrafik redaktorları

E) animasiya proqramları


378. Kompüterin ümumi işini idarə edən əsas proqram vasitəsi hansıdır?

A) Əməlilyat sistemleri

B) Xidmət proqamlari

C) Prosessor

D) Arxivatorlar

E) Proqramlaşdırma dilləri


379. Kompüterdə yerinə yetirilmək üçün nəzərdə tutulmuş və xüsusi dillərdə yazılmış əməliyyatlar ardıcıllığı necə adlanır?

A) Proqram

B) Qovluq

C) Alqoritm

D) Interfeys

E) Addım


380. "LAN" hansı tip şəbəkələrin qısa şəkildə yazılışıdır?

A) Lokal şəbəkələrin

B) Qlobal şəbəkələrin

C) Internet şəbəkələrin

D) WiFi vasitəsi ilə yaradanlan şəbəkələrin

E) Qlobal və lokal şəbəkələrin


381. “Protokol”nədir?

A) Kompürterlər arasinda əlaqə üsülları

B) Məlumatın göndərılmə tezliyi

C) Məlumatın qəbul edilmə tezliyi

D) Veriləmlərin emal sürəti

E) İnternetdən istifadə üşün beynəlxalq qanunlar


382. Aşağıdakılardan biri lokal şəbəkələrin tipi deyil?

A) İrimiqyaslı

B) Regional tipli

C) Milli


D) Şəhər tipli

E) Transmilli


383. Lokal şəbəkələrdə işçi stansiya dedikdə nə nəzədə tutulur?

A) Şəbəkəyə qoşulmuş komüterlər

B) Şəbəkənin baş serveri

C) Şəbəkənin ikinci serveri

D) Kompüteterlər arasında əlaqə vasitələri

E) Verilənlərin saxladığı yaddaş sahəsi


384. Aşağıdakılardan birinin funksiyası şəbəkəyə qoşulmuş kompüterlər arasında əlaqə yaratmaq, məlumatların ötürülməsini təmin edir?

A) Server

B) İşçi stansiya

C) UPS


D) Domen

E) Prosessor


385. Ötürülən informasiyanın təhlükəsizliyini təmin etmək üçün aşağıdakı qurğulardan hansı isifadə edilə bilər?

A) UPS


B) Server

C) Antivirus

D) Virus

E) Modem
386. Qlobal şəbəkələr qısa şəkildə hansı variant verilmişdir?

A) WAN

B) LAN


C) ATM

D) UPS


E) TCP
387. Kompüterləri internetə qoşmaq üçün aşağıdakı qurğulardan hansı istifadə edilir?

A) Modem


B) IP

C) TCP/IP

D) Domen

E) DNS
388. Microsoft firmasının istehsalı olan bu elektrron poçt xidməti ofis paketine daxildir?

A) Outlook

B) Yandex

C) Mail

D) Yahoo


E) Mozaic

389. Modemin informasiya mübadilə sürətinin vahidi hansıdır?

A) Bit/san

B) Mbit

C) MHS


D) Mhs

E) Piksel


390. Aşağıdakılardan biri internetə qoşulmaq üçün istifadə edilən üsul və ya vasitələrə aid deyil?

A) MSN


B) WAP

C) Wi-Fi


D) ADSL

E) Dial -Up


391. İnternetdə informasiya mübadiləsi, axtarışını təmin edən xidmətdir?

A) WWW


B) POP3

C) HUB


D) SMTP

E) UTP


392. Lazımı çıxış siqnalı onun uyğun girişində siqnallar olduqda yaranan və yaddaşı olmayan sxemə nə deyilir ?

A) Ventil

B) Tranzistor

C) Trigger

D) Rezistor

E) Kondensator


393. Tipik mikrokontrollerin əsas funksiyası nədən ibarətdir ?

A) Prosessor və periferiya qurğuları

B) Keş yaddaş

C) Bufer qurğusu

D) əmrlər və verilənlərin müvəqqəti saxlamaq

E) heç biri


394. Sistem blokunun daxilindəki videokart platası nə üçündür?

A) Sistem bloku ilə monitor arasında əlaqə

B) Diskovodla ilə monitor arasında əlaqə

C) Mikrokontrolleri idarə etmək

D) Prosessoru dövrəyə qoşmaqda

E) Heç biri


395.Təsvirlərin keyfiyyəti hansı plata ilə tənzimlənir ?

A) Videokart

B) Vizual kart

C) Şəbəkə kartı

D) Kuler

E) Diskovod


396. Səs kartı hansı platada yerləşir ?

A) Ana plata

B) Sistem platası

C) Operativ yaddaş

D) Monitor platada

E) Videokart


397.Kompyuterin başqa kompyuterlərlə birləşməsi və ya internet şəbəkəsinə qoşulması üçün nə lazımdır ?

A) Şəbəkə kartı

B) Vizual kart

C) Kuler


D) Diskovod

E) Videokart398. Kompyuter portları nə üçündür?

A) Periferiya qurğularının birləşdirilməsi

B) Keyfiyyətin yaxşılaşdırılması

C) Səs gücləndiricisi kimi

D) Təsvirləri yaxşılaşdırmaq

E) Mətnlərin surətinin alınması


399. Sistem blokunun daxilindəki qida blokunun gücü nəqədər böyük olarsa.......

A) Onda sistem blokunda bir o qədər çox qurğu qoşmaq olar

B) Sistem blokunun işi pozulur

C) Sistem blokunda təhriflər artır

D) Sistem blokunun ölçüləri dəyişir

E) Heç biri


400. Kuler nə üçün idtifadə edilir ?

A) Hava soyudulması üçün

B) Prossesorun işini sürətləndirmək üçün

C) Diskret informasiyanın tənzimlənməsi üçün

D) Ana platanı qorumaq üçün

E) Internetin şəbəkəyə qoşulması üçün


401. Kartrider nə üçündür?

A) Yaddaş kartına informasiyanın yazılma – oxunma qurğusu

B) Sistem blokundan istiliyin kənar edilməsi

C) Disketə informasiyanın yazılması

D) Disketdən informasiyanın oxunması

E) Bir kristallı prosessordur


402. Verilmiş zamanda kompyuterdə nələrin baş verdiyini , onun hansı hesablayıcı prosessorla məşğul olduğunu izləyən qurğu hansıdır?

A) Monitor

B) Prosessor

C) Qida bloku

D) Kontroller

E) Sistem bloku


403. Ekranda işıqsaçan nöqtəni adətən ...... adlandırırlar

A) Piksellər

B) True color

C) High color

D) “işarə yeri”

E) Şüa
404. Kompyuterin klavriaturasını nə idarə edir ?

A) Proqram

B) Kodlarla

C) Siqnallar

D) Prosessor

E) Monitor
405. Klaviş basılarkən prosessorun kəsilməyə reaksiya verə bilmədiyi halda klavriaturanın yaddaşında neçə kod saxlana bilər ?

A) 20-yə qədər

B) 30-a qədər

C) 10-a qədər

D) 40-a qədər

E) 50-dən çox olmayaraq


Katalog: uploads -> Test
uploads -> O`zbekiston respublikasi sog`liqni saqlash vazirligi u. X. Xasanov fuqaro muhofazasi va tibbiy xizmati
Test -> İnformasiya Nəzəriyyəsi və Kodlama” fənnindən imtahan testləri (2019/2020 cu tədris ILI, II semester) Kafedra – “Kompüter mühəndisliyi və telekommunikasiya”
Test -> Fənn: Kommutasiya sistemləri Qrup: 4217a Fənn müəllimi: b/m Məmmədov Əhmədağa
Test -> Kompüter şəbəkələri” fənnindən imtahan test sualları
Test -> FƏLSƏFƏ FƏnnindən test
Test -> Qida Mühəndisliyi və Ekspertiza” kafedrası “ŞƏrabin mikrobiologiyasi”
Test -> Yeyinti Məhsullarının Soy
Test -> Fənn: Elektrik qida qurğuları Qrup: 4217a Fənn müəllimi: b/m Məmmədov Əhmədağa DÜZGÜn cavablar 1 90 A
Test -> Fənn: Texniki informatika (30 saat mühazirə) Qrup: 4119a Müəllim: Hüseynova Gülnaz Kafedra: km və t test: 500 ədəd Düzgün cavab: a variantı

Download 1.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Download 1.26 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaYuxarıdakı düstura aşağıdakı ifadələrdən hansı uyğundur?

Download 1.26 Mb.