Sistem blokunun əmri ilə işləyən , özünün idarəetməsinə malik, xaricci verilənləri işləyən qurğu
Download 1.26 Mb.
bet9/9
Sana18.11.2020
Hajmi1.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

406. Sistem blokunun əmri ilə işləyən , özünün idarəetməsinə malik, xaricci verilənləri işləyən qurğu .....

A) Periferiya qurğusu

B) Mikrokontroller

C) Qida bloku

D) Monitor

E) Kontroller407. Siqnalların köməyi ilə rəqəm verilənləri analoq , kanalların ( əsasən telefon xətləri) köməyi ilə ötürən qurğu

A) Modem

B) Koder

C) Skaner

D) Printer

E) Dekoder


408.Özündə prossesor və periferiya qurğularının funksiyasını birləşdirən birkristallı kompyuter necə adlanır ?

A) Mikrokontroller

B) Modem

C) Analoq kompyuter

D) Klavriatura

E) Modulyator və demodulyator


409. Rəqəmsal kompyuterin baza sxemi nə vaxt və kim tərəfindən verilmişdir?

A) Con Neyman

B) Şennon

C) Xartli

D) Binner

E) A.Tyurinq


410. Fərdi kompyuterin sadələşdirilmiş funksional sxeminə ...... daxildir

A) Mərkəzi prosessor

B) Giriş-çıxış qurğusu

C) Yaddaş qurğusu

D) Hesab-məntiq qurğusu

E) Hamsı


411. Birinci nəsil kompüterlərin element bazasını təşkil edirdi:

A) elektron lampalar

B) tranzistorlar

C) inteqral sxemlər

D) relelər

E) böyük inteqral sxemlər


412. İkinci nəsil kompüterlərin element bazasını təşkil edirdi:

A) tranzistorlar

B) elektron lampalar

C) inteqral sxemlər

D) relelər

E) böyük inteqral sxemlər


413. Dördüncü nəsil kompüterlərin element bazasını təşkil edirdi:

A) böyük inteqral sxemlər

B) elektron lampalar

C) inteqral sxemlər

D) relelər

E) tranzistorlar


414. Aşağıda adları çəkilən qurğulardan hansılar informasiyanı xaricetmə qurğuları hesab olunur?

A) printer, monitor

B) skaner, monitor

C) klaviatura, siçan

D) system bloku, klaviatura

E) siçan, printer


415. Monitor nə üçündür?

A) İnformasiyanı ekranda təsvir etmək üçün

B) İnformasiyanı emal etmək üçün

C) İnformasiyanı daxil etmək üçün

D) İnformasiyanı çap etmək üçün

E) İnformasiyanı yadda saxlamaq üçün


416. Printer nə üçündür?

A) İnformasiyanı çap etmək üçün

B) İnformasiyanı təsvir etmək üçün

C) İnformasiyanı emal etmək üçün

D) İnformasiyanı yadda saxlamaq üçün

E) İnformasiyanı daxil etmək üçün


417. Verilənləri uzun müddət saxlayan yaddaş:

A) daimi yaddaş

B) mikrosxemlər dəsti (cipset)

C) keş yaddaş

D) əməli (operativ) yaddaş

E) modem, disket


418. Kompüter və telefon arasında rəqəmli elektron siqnalını analoq siqnalına və ya əksinə çevirən qurğu?

A) modem

B) server

C) transformator

D) prosessor

E) şlyüz


419. Modem nədir?

A) texniki qurğudur

B) şəbəkə protokoludur

C) internet serveridir

D) poçt proqramıdır

E) Heç biri düz deyil


420. Server nədir?

A) Şəbəkəyə qoşulmuş kompüter

B) Böyük imkanlara malik kompüter

C) Xüsusi qurğu

D) Xidməti proqram

E) Antivirus


421. Qlobal şəbəkə nədir?

A) Beynəlxalq miqyaslı şəbəkə

B) Ərazi miqyaslı şəbəkə

C) Məhdud sahəni əhatə edən şəbəkə

D) Yalnız bir bina daxilində olan şəbəkə

E) Kiçik məsafələrdə olan şəbəkə


422. Fayl nədir?

A) məlumatın saxlandığı yer və ya diskin adlandırılmış oblastı.

B) daxili yaddaşda yerləşən verilənlər

C) kompüterin sistem proqramı

D) xarici yaddaşda yerləşən verilənlər

E) kompüterin tətbiqi proqramı423. Manipulyasiya robotları, çoxməqsədli proqram-idarə olunan qurğuları kimi təşkil edilib nəyi imitasiya edirlər?

A) insan əlini

B) maşını

C) EHM


D) Prosessoru

E) Mikroprosessoru


424. Manipulyator-robotların tətbiqlərinin əsas sahələri hansı əməliyyatları daxil edir

A) qurmaları

B) komplektləşdirməni

C) emalı


D) verilməni

E) formalaşmanı


425. Manipulyator-robotların tətbiqlərinin əsas sahələri hansı əməliyyatları daxil edir?

A) nəqliyyatı

B) komplektləşdirməni

C) emalı


D) verilməni

E) formalaşmanı


426. Manipulyator-robotların tətbiqlərinin əsas sahələri hansı əməliyyatları daxil edir?

A) quraşdırmaları

B) emalı

C) verilməni

D) formalaşmanı

E) komplektləşdirmənı


427. Elmi araşdırmalar işlərin hansı formalarını əhatə edir?

A) eksperimental tədqiqatlar

B) məlumatların yazıları

C) yazıların emalı

D) məlumatların işlənməsi

E) məlumatların ötürülməsi


428. Elmi araşdırmalar işlərin hansı formalarını əhatə edir?

A) tədqiqatın nəticələrinin emalı

B) məlumatların işlənməsi

C) məlumatların ötürülməsi

D) yazıların emalı

E) məlumatların yazıları


429. Elmi araşdırmalar işlərin hansı formalarını əhatə edir?

A) deduksiya qurmaları hesablamalarla bağlı

B) məlumatların yazıları

C) yazıların emalı

D) məlumatların ötürülməsi

E) məlumatların işlənməsi


430. İnterpolyasiyanın məsələsində nəyi tapmaq tələb olunur?

A) əyrinin tənliyini

B) ilkin emalları

C) ikinci emalları

D) tənzimçilərin göstəricilərinı

E) çıxış modullarından məlumatların çıxartmasını


431. Hansı məsələlərdə axtarılan əyri verilmiş nöqtələrə yaxın keçməlidir.

A) approksimasiya

B) korrelyasiyalar

C) dispersiyalar

D) orta riyazi qiyməti

E) DFÇ
432.Ölçmələr yerinə yetirilmə intervalı kənarında tapılan funksional asılılıq necə adlanır?

A) ekstrapolyasiya

B) approksimasiya

C) dispersiyalar

D) korrelyasiyalar

E) DFÇ
433. ƏN yaxşı interpolyasiyanın və ekstropolyasiyanın alınmasının mərkəzi məsələsi üçün düzgün seçim nədir?

A) y = f (x, a1…. .am) funksiyaları

B) dispersiyalar

C) korrelyasiyalar

D) tezliklər

E) DFÇ
434. Polinomial ekstropolyasiya nəyin istifadəsənə əsaslandırılmışdır…...

A) bölünmüş fərqlərin

B) dispersiyaların

C) korrelyasiyaların

D) tezliklərın

E) DFÇ
435. Determinə olunmuş proses nədir?

A) alqoritmi konkret olan

B) aydın olmayan

C) düzxətli olan

D) düzxətli olanmayan

E) apriori


436. Determinə olunmuş prosesin ekstropolyasiyasının mənası nədən ibarətdir?

A) qanunauyğunluğun tapılmasından

B) korrelyasiyadan

C) dispersiyadan

D) konkretliklərdən

E) anlaşılmazlıqlardan


437. Çəki əmsallarının seçimi metodu necə adlanır?

A) eksponensialnayanın cəkilməsi

B) dispersiya

C) korrelyasiya

D) sürətli DFÇ

E) DFÇ
438. İki ardıcıllığın üzvlərinin arasında korrelyasiyanın əmsalı nə mənanı verir?

A) asılılıq

B) funksiyalar

C) metod

D) münasibət

E) orta qiymət
439. Ardıcıllıqların uyğun olan üzvlərinin arasında funksional asılılığı necə adlanır?

A) korrelyasiyanın əmsalı

B) çəkilmənin əmsalı

C) dispersiya

D) interpolyasiya

E) DFÇ
440. Korrelyasiyanın əmsalı hansı hüdudlarda dəyişə bilər?

A)

B)

C)

D)

E)
441. r = ±1 olduda hansı asılılığın mövcudluğu uyğundur?

A) determinə olnmuş

B) dispersiyalar

C) ekstrapolyasii

D) DFÇ

E) SFÇ
442. r = 0 olduda ardıcıllıqların arasında hansı asılılığın mövcudluğu uyğundur?A) heç bir

B) dispersiyalar

C) ekstrapolyasii

D) DFÇ


E) SFÇ
443. Ardıcıllıqlarda { xi} və{ yi}-də r = 0 olduqda hansı qiymətlər istisna edilməmişdir?

A) təkrarlananlar

B) müxtəlif qiymətlər

C) kvadratik qiymətlər

D) ümumi qiymətlər

E) orta kvadratik qiymətlər


444.Fiziki olaraq mexaniki hissəciklərin hərərkkəti ilə funksiyalaşdırılan elektronların , fotonların , kvant hissəciklərinin hərəkəti və başqa hadisələrə əsaslanan ........

A) Kompyuter

B) Arifmometr

C) Loqarifmik xətkeş

D) Komparator

E) Analoq-hesab qurğusu


445. Kompyuterlər əsas qurulma prinsiplərinə görə aşağıdakılardan hansı ola bilər?

A) Analoq və rəqəmsal

B) Mexaniki

C) Analitik

D) Avtomatlaşdırılmış-mexaniki

E) Heç biri446. Analoq maşınların işləməsi nəyə əsaslanır ?

A) Daxil olan fasiləsiz siqnalların işlənməsi

B) Diskret siqnalların işlənməsinə

C) Rəqəmsal elementlərin-triggerlərin iş prinsipinə

D) Elektron sayğacların iş prinsipinə

E) Heç biri


447.Universal analoq kompyuterlər hansı elementlərdən təşkil olunur ?

A) Kondensator, rezistor, elektronika vasitələri

B) Ikilik kod çevriciləri

C) Onluq kod çevriciləri

D) Şifrator

E) Məntiqi hesab qurğuları


448. İkilik rəqəmlərin dəyişməsi , işlənməsi əməliyyatlarını aparan kompyuter necə adlanır?

A) Rəqəmsal

B) Analoq

C) Analitik

D) Analitik-rəqəmsal

E) Rəqəmsal-analoq


449. Hibrid kompyuterlər hansı kompyuterlərin əsas xarakteristikalarını birləşdirir

A) Rəqəmsal və analoq

B) Analitik

C) Noutbuk

D) Fərdi kompyuter

E) Heç biri


450. İmkan, qiyməti, ölçüsü istifadəçini kütləvi istifadəçini təmin edən kompyuter necə adlanır ?

A) Fərdi kompyuter

B) Noutbuk

C) Cib kompyuteri

D) Böyük EHM

E) Mərkəzi prosessor


451. Planşet kompyuterlərin əsas fərqləndirici cəhətləri :

A) Mexaniki klavriaturası olmur

B) Ekranın ölçüsü tənzimlənir

C) Ekranın həssaslığı çox aşağı səviyyədədir

D) Xarici təsirlərə çox həssasdır

E) Heç biri


452. Sənaye kompyuterlərin adi fərdi kompyuterlərdən fərqi

A) Müxtəlif xarici təsirlərə davamlı olaraq sənaye şəbəkələrinə qoşula bilər

B) Ölçülərinə görə

C) Işləmə müddətinə görə

D) Qida gərginliyinə görə

E) Heç bir fərqi yoxdur


453. Sənaye kompyüterin səssiz işləmə rejimi hansı üsulla həll edilir?

A) Hamsı


B) Mayeli üsulla soyudulma

C) Xüsusi formalı pərlərdən istifadə etməklə

D) Fleş-yaddaş qurğusunun istifadəsi

E) Soyudulması tələb olunmayan prosessorlardan istifadə


454. Analoq kompyuterin rəqəmsal kompyuterdən əsas fərqi

A) Giriş-çıxış verilənlərinin fiziki dəyişənlərin vasitəsilə təqdim olunması

B) Arxitekturası

C) Hesablama üsullarına görə

D) Uzun müddətli işləmə müddəti

E) Heç biri


455. Simvollar üzərində riyazi və məntiqi əməliyyatları yerinə yetirərək , nəticəni insanın və ya maşının qəbul edəcəyi şəkildə verən qurğuya.....

A) Kompyuter

B) Printer

C) Monitor

D) Videotelefon

E) Videokamera456. Ünvanlılıq prinsipi :

A) Zamanın istənilən anında prosessor istənilən yuvacığa müraciət edə bilər

B) Verilənlər bazasının olmaması

C) Prosessor periodik işləyir

D) Kifayət qədər yaddaşa malik olmamaq

E) Heç biri


457. Yaddaşın eynigüclülüyü prinsipi

A) Proqram və verilənlər eyni bir yaddaşda saxlanılır

B) Yaddaşın həddindən böyük həcmi

C) Verilənlər bazasının olmaması

D) Periodik prosessorlu sistemlərdə yaddaş

E) Yaddaş elementlərin dinamik xesusiyyətləri


458. Proqram idarəetmə prinsipi nə deməkdir ?

A) Proqram əmrlər yığınından ibarətdir

B) Proqram tək bir əmrdən ibarətdir

C) Prosessor taktorla sinxron işləyir

D) Proqram əmrləri sayan qurğudur

E) Heç biri459. Əsas yaddaş mikroskopik yuvacıqlardan ibarət olaraq hər biri özünün ..... malikdir

A) unikal ünvan

B) həcmə

C) tərkibə

D) registrə

E) triggerə460. Yaddaşın hər yuvacığının tutumu necə adlanır?

A) Kod sözü

B) Ünvan

C) Meqa bit

D) Bayt

E) Meqa bayt


461. Yaddaşda (YQ) nə saxlanır?

A) Verilənlər və proqramlar

B) ədədlər, funksiyalar

C) rəqəmlər

D) riyazi düsturlar

E) məntiqi düsturlar


462. Operativ yaddaşda informasiya nə qədər saxlanır?

A) Kompyuter dövrədən açıldığı müddətə qədər

B) Müəyyən müddətə

C) Heç bir təsir olmazsa uzunmüddətli

D) Yaddaşın texniki xarakteristikasından asılı olaraq

E) Heç biri


463. Sabit yaddaş qurğusu (BİOS) necə işləyir ?

A) Enerjidən asılı olmayaraq

B) Enerjidən asılı olaraq

C) Proqram yerinə yetirildiyi müddətdə

D) Kompyuter söndürüldükdə yaddaş silinnir

E) Qeyri-müəyyən müddətə


464.Verilən proqrama uyğun əmrlərin yerinə yetirən, əmrləri tanıyan, informasiyanı sayır və digər qurğularla əlaqə quran qurğuya nə deyilir ?

A) Mərkəzi prosessor

B) Hesab-məntiq qurğusu(HMQ)

C) BİOS-yaddaş

D) SMDS- yaddaş

E) Operativ yaddaş


465. Bütün əsas altsistemləri birləşdirən mərkəzi kommunikasiya kanalına nə deyilir

A) Ümumi şin

B) Verilənlər şini

C) Ünvan şini

D) Nəzarət şini

E) Xüsusi şin


466. Sistem blokunda hansı modullar yerləşdirilir?

A) Ana plata, diskovod, qida mənbəyi

B) Qida bloku, kontroller

C) Triggerlər , ventillər

D) Kontroleller, qida mənbə bloku

E) Mikrokontrolerlər, ventillər


467. Sistem blokunun qurğularının bir-birilə əlaqəsi , informasiya mübadiləsi və enerji ilə qidalanması hansı platada baş verir?

A) Ana plata

B) Diskovod

C) Qida mənbə bloku

D) Xüsusi plata

E) Ventillər platası


468. Elektron rəqəmsal kompyuterlər hansı əsas hissələrdən ibarətdir ?

A) Məntiqi ventillər, triggerlər üzərində yaddaş sxemləri

B) Açar sxemləri

C) Əməliyyat sistemlərindən

D) Diskovod, məntiq funksiyalar

E) Mikrokontrolellər sxemi


469.Məntiqi əməliyyatların yerinə yetirildiyi sistem blokunun beyni ........ adlanır

A) Prosessor

B) Operativ yaddaş

C) Sabit yaddaş

D) Arxitektura sxemi

E) Heç biri


470. Operativ yaddaş nə üçündür?

A) Verilənlər və əmrləri müvəqqəti yadda saxlamaq

B) əməliyyatlar üçün

C) əmrləri daimi saxlamaq

D) verilənləri daima yaddaşda saxlamaq

E) ünvan şinini saxlamaq


471. Lazımı çıxış siqnalı onun uyğun girişində siqnallar olduqda yaranan və yaddaşı olmayan sxemə nə deyilir ?

A) Ventil

B) Tranzistor

C) Trigger

D) Rezistor

E) Kondensator


472. Tipik mikrokontrollerin əsas funksiyası nədən ibarətdir ?

A) Prosessor və periferiya qurğuları

B) Keş yaddaş

C) Bufer qurğusu

D) əmrlər və verilənlərin müvəqqəti saxlamaq

E) heç biri


473. Sistem blokunun daxilindəki videokart platası nə üçündür?

A) Sistem bloku ilə monitor arasında əlaqə

B) Diskovodla ilə monitor arasında əlaqə

C) Mikrokontrolleri idarə etmək

D) Prosessoru dövrəyə qoşmaqda

E) Heç biri


474. Sistem blokunun daxilindəki videokart platası nə üçündür?

A) Sistem bloku ilə monitor arasında əlaqə

B) Diskovodla ilə monitor arasında əlaqə

C) Mikrokontrolleri idarə etmək

D) Prosessoru dövrəyə qoşmaqda

E) Heç biri


475.Təsvirlərin keyfiyyəti hansı plata ilə tənzimlənir ?

A) Videokart

B) Vizual kart

C) Şəbəkə kartı

D) Kuler

E) Diskovod


476. Səs kartı hansı platada yerləşir ?

A) Ana plata

B) Sistem platası

C) Operativ yaddaş

D) Monitor platada

E) Videokart


477.Kompyuterin başqa kompyuterlərlə birləşməsi və ya internet şəbəkəsinə qoşulması üçün nə lazımdır ?

A) Şəbəkə kartı

B) Vizual kart

C) Kuler


D) Diskovod

E) Videokart


478. Kompyuter portları nə üçündür?

A) Periferiya qurğularının birləşdirilməsi

B) Keyfiyyətin yaxşılaşdırılması

C) Səs gücləndiricisi kimi

D) Təsvirləri yaxşılaşdırmaq

E) Mətnlərin surətinin alınması


479. Sistem blokunun daxilindəki qida blokunun gücü nəqədər böyük olarsa.......

A) Onda sistem blokunda bir o qədər çox qurğu qoşmaq olar

B) Sistem blokunun işi pozulur

C) Sistem blokunda təhriflər artır

D) Sistem blokunun ölçüləri dəyişir

E) Heç biri480.Kompyuterin əsas texniki təminatlarındandır:

A)Monitor

B)Əməliyyat sistemi

C)Kamera


D)Mikrofon

E)Modem


481.Kompyuterin işləməsi üçün hansı proqramın olması vacibdir?

 1. ƏS

 2. Ms.Word

 3. Ms.PowerPoint

 4. Paint

 5. Tədbiqi proqram


482.Kompyuterin resurslarını - mərkəzi prosessoru, yaddaşı, giriş-çıxış qurğularını idarə etmək üçündür aşaqıdakılardan nə vacibdir?

       1. sistem proqramları

       2. tətbiqi proqramlar

       3. proqramlaşdırma alətləri

       4. aparat təminatı

       5. utilitlər483. Nəticələrin emalları necə olurlar?

A) ikinci

B) sonuncular

C) yekunu vurulmuşlar

D) sistemlilər

E) diskretlilər


484. EHM-də nəticələrin ilkin emalı az effektlidir, niyə görə?

A) böyük vaxt itkisinə görə

B) yerinə yetirmək çox çətinolduğuna görə

C) avtomatlaşdırılmamışdır

D) qismən avtomatlaşdırılmışdır

E) çətin olduğuna görə


485. Ölçmə prosesinin avtomatlaşdırmasının mərkəzi problemi?

A) ilkin məlumatların daxil etməsi

B) ilk məlumatların alınması

C) ifadələrin tutulması

D) sistemə birləşdirmə

E) tənzimçilər sisteminə əlavə etmə


486. Ölçmə prosesinin avtomatlaşdırmasının mərkəzi probleminin həlli vaxtı birinci üsulu tətbiq edirlər. Aşağı yazılmışlardan hansıdır?

A) qeydetmə vasitələriylə təchiz olunma

B) ilk məlumatların tutulması

C) sistemə birləşdirmə

D) EHM-də birləşdirmə

E) birləşdirmə xüsusi mikroprosessor


487. Ölçmə prosesinin avtomatlaşdırmasının mərkəzi probleminin həlli vaxtı ikinci üsulu tətbiq edirlər. Aşağı yazılmışlardan hansıdır?

A) rəqəmli verilənlərin qeydiyyatı

B) analoq şəkildə ilk məlumatların qeydiyyatı

C) sistemə birləşdirmə

D) EHM-də birləşdirmə

E) xüsusi mikroprosessora birləşdirmə


488. Ölçmə prosesinin avtomatlaşdırmasının mərkəzi probleminin həlli vaxtı üçüncü üsulu tətbiq edirlər. Aşağı yazılmışlardan hansıdır?

A) AƏQ vasitəsilə EHM-ə birləşmə

B) analoq növündə ilk məlumatların alınması

C) sistemə birləşmə

D) rəqəmli verilənlərin qeydiyyatı

E) xüsusi mikroprosessora birləşmə


489. Əlaqə qurğusu obyektə nəyi təmin edir?

A) parametrlərin rəqəmli formaya çevrilməsini

B) analoq formasına məlumatların çevrilməsini

C) tənzimləyicilərə məlumatlar verir

D) analoq formasında məlumatlar yazır

E) analoq növündə məlumatlar formalaşdırır


490. Əlaqə qurğusu obyektə nəyi təmin edir?

A) verilənnlərin yazılmaya ötürülməsini

B) analoq formasına məlumatların tərcüməsi (köçürməsi)

C) tənzimçilərə məlumatlar verir (xəbər verir)

D) analoq formasında məlumatlar yazır

E) analoq növündə məlumatlar formalaşdırır


491. Kamaka modullarında tərkibə daxil olurlar …...

A) analoq-rəqəmli çevricisi

B) skanerlər

C) xüsusi mikroprosessor

D) kalkulyator

E) printer


492. Kamak modullarınin tərkibə daxil olurlar …...

A) sayğaclar

B) skanerlər

C) xüsusi mikroprosessor

D) kalkulyator

E) printer493. Bars sistemində informasiyanı əllə daxil etmək kimi üsulunda hansı aparatlardan istifadə edilə bilərlər?

A) telefonlar

B) çox sistemlərdən

C) çoxkanallılardan

D) reqistrlərdən

E) multipleksordan


494. Aşağıdakılardan hansı nəzarətin avtomatlaşdırması əsas məqsəd deyil və yalnız əhəmiyyətli vasitələrdən birinə xidmət edir?

A) nəzarət edilən obyekti idarə etmək

B) parametrin ölçüsünün idarə etmək

C) siqnalların ölçüsünün idarə etmək

D) spektrin ölçüsünün idarə etmək

E) əlaqə kanalının idarə etmək


495. Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri- AİS- in məqsədyönlü təsirləri nəyə yönəldilibdir?

A) sistemin idarə olunan parametrlərinə

B) obyektə

C) proqrama

D) EHM- ə

E) avadanlıqa


496. Ən sadə texniki vasitələr hansıki, idarə olunan parametrlərə təsir edirlər?

A) düymələr

B) modemlər

C) borular

D) telefon bağlantısı

E) interfeyslər


497. Ən sadə texniki vasitələr hansıki, idarə olunan parametrlərə təsir edirlər?

A) çeviricilərə

B) siqnallara

C) interfeysə

D) telefon bağlantısı

E) borulara


498. İnterpolyasiyanın məsələsində nəyi tapmaq tələb olunur?

A) əyrinin tənliyini

B) ilkin emalları

C) ikinci emalları

D) tənzimçilərin göstəricilərinı

E) çıxış modullarından məlumatların çıxartmasını


499. Hansı məsələlərdə axtarılan əyri verilmiş nöqtələrə yaxın keçməlidir.

A) approksimasiya

B) korrelyasiyalar

C) dispersiyalar

D) orta riyazi qiyməti

E) DFÇ
500.Ölçmələr yerinə yetirilmə intervalı kənarında tapılan funksional asılılıq necə adlanır?

A) ekstrapolyasiya

B) approksimasiya

C) dispersiyalar

D) korrelyasiyalarE) DFÇ
Katalog: uploads -> Test
uploads -> O`zbekiston respublikasi sog`liqni saqlash vazirligi u. X. Xasanov fuqaro muhofazasi va tibbiy xizmati
Test -> İnformasiya Nəzəriyyəsi və Kodlama” fənnindən imtahan testləri (2019/2020 cu tədris ILI, II semester) Kafedra – “Kompüter mühəndisliyi və telekommunikasiya”
Test -> Fənn: Kommutasiya sistemləri Qrup: 4217a Fənn müəllimi: b/m Məmmədov Əhmədağa
Test -> Kompüter şəbəkələri” fənnindən imtahan test sualları
Test -> FƏLSƏFƏ FƏnnindən test
Test -> Qida Mühəndisliyi və Ekspertiza” kafedrası “ŞƏrabin mikrobiologiyasi”
Test -> Yeyinti Məhsullarının Soy
Test -> Fənn: Elektrik qida qurğuları Qrup: 4217a Fənn müəllimi: b/m Məmmədov Əhmədağa DÜZGÜn cavablar 1 90 A
Test -> Fənn: Texniki informatika (30 saat mühazirə) Qrup: 4119a Müəllim: Hüseynova Gülnaz Kafedra: km və t test: 500 ədəd Düzgün cavab: a variantı

Download 1.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Download 1.26 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaSistem blokunun əmri ilə işləyən , özünün idarəetməsinə malik, xaricci verilənləri işləyən qurğu

Download 1.26 Mb.