• Hozirgi o‘zbek adabiy tili
 • Tilshunoslikning yangi yo‘nalishlari
 • 5А120102 – Lingvistika (o’zbek tili) Tilshunoslik nazariyasi
  Download 149.84 Kb.
  Sana27.12.2019
  Hajmi149.84 Kb.

  5А120102 – Lingvistika (o’zbek tili)

  1. Tilshunoslik nazariyasi

  1. Tilning paydo bo‘lishi haqidagi asosiy farazlar

  2. Tillarning shakllanishi va rivojlanishi

  3. Qadimgi hind tilshunosligining vujudga kelish sabablari.

  4. Paninining qadimgi hind tilshunosligida tutgan o`rni.

  5. Vararuchi Kat’yananing tilshunoslik qarashlari.

  6. Bxartxarining tilshunoslik qarashlari.

  7. Qadimgi yunon tilshunosligi

  8. Qadimgi rim tilshunosligi

  9. Tilning tabiati va mohiyati

  10. Qadimgi Arab tilshunosligining vujudga kelishi.

  11. Qadimgi Arab tilshunosligida o`rganilgan masalalar.

  12. Qadimgi Arab tilshunosligining tilshunoslik tarixida tutgan o`rni

  13. Arab tilshunosligining vujudga kelish sabablari.

  14. Arab tilshunosligi maktablari.

  15. Arab tilshunosligida o`rganilgan masalalar.

  16. O`rta osiyoda tilshunoslikning rivojlanishi.

  17. Tilshunoslikning rivojlanishida Ibn Sino faoliyati.

  18. Mahmud Qoshg’ariy-tilshunos olim.

  19. Tilshunoslikning rivojlanishida lug`atlarning ahamiyati.

  20. Abu Ali Ibn Sinoning lingvistik qarashlari.

  21. Mahmud Qoshg`ariyning lingvistik qarashlari.

  22. Alisher Navoiyning lingvistik qarashlari.

  23. Mirzo Mehdixonning “sangloh” asari.

  24. O`rta asrlarda Yevropa tilshunosligining vujudga kelishi.

  25. O`rta asrlar Yevropa tilshunosligining falsafiy asoslari.

  26. Ror- Royal grammatikasi.

  27. Yosh grammatikachilarning lingvistik qarashlari

  28. M.V. Lomonosovninglingvistikqarashlari.

  29. Tilshunoslikning fan sifatida rivojlanishi uchun sabablar.

  30. Qiyosiy-tarixiy tilshunoslikning maydonga kelishi.

  31. Qiyosiy-tarixiy tilshunoslikning Rossiyadagi rivoji.

  32. Fon Gumboldt nazariyasi.

  33. Rus tilshunosligida Moskva maktabi

  34. Rus tilshunosligida Qozon maktabi

  35. Rus tilshunosligida Peterburg maktabi

  36. Tilni o‘rganish metodlari.

  37. Tavsifiy metod.

  38. Qiyosiy-tarixiy metod.

  39. Struktural analiz metodi

  40. Matematik analiz metodi

  41. Avtomatik analiz metodi

  42. Glottoxronologik metod va uning ahamiyati

  43. Chog‘ishtirma tilshunoslik

  44. Kvantitativ metod va uning ahamiyati

  45. Lingvistik qarashlarning falsafiy asoslari.

  46. Til va nutq.

  47. Tilning sistema ekanligi.

  48. Lingvistik belgi haqidagi ta’limot.

  49. Ichki va tashqi lingvistika.

  50. Ferdenand de Sossyurning tilshunoslik tarixida tutgan o`rni

  51. Ferdenand de Sossyurning falsafiy qarashlari

  52. Sinxroniya va diaxroniya

  53. Glossematika

  54. Transformatsiya va derivatsiya

  55. Til-beligilar tizimi.

  56. Belgi turlari

  57. Lingvistik belgi xususiyatlari

  58. Ikonik belgilar

  59. Indeks belgilar

  60. Simvol belgilar

  61. Lingvistik belgining erkinligi

  62. Lingvistik belgining o‘zgaruvchanligi va o‘zgarmasligi

  63. Lingvistik belgining besh tomoni

  64. Lingvistik belgida motivatsiya

  65. Til va jamiyat.

  66. Tilning ijtimoiy ahamiyati.

  67. Tilning ontologik va gnoseologik xususiyatlari

  68. Til va tafakkur.

  69. Tilning falsafiy, ruhiy asoslari.

  70. O‘zbek tilshunosligi tarixi.

  71. Tilshunoslik maktablari.

  72. Tilshunoslikda psixologizm

  73. Tilshunoslikda naturalizm.

  74. Yosh grammatikachilar maktabi.

  75. Gumboldtning lingvistik antinomiyalari

  76. Tilshunoslik taraqqiyotida yosh grammatikachilarning o‘rni

  77. Strukturalizm va uning yo‘nalishlari

  78. Ferdinand de Sossyurning lingvistik qarashlari.

  79. A.A.Potebnyaning lingvistik qarashlari

  80. Praga strukturalizmi

  81. Amerika strukturalizmi

  82. Trnsformatsion grammatika

  83. Generativ grammatika

  84. Tilshunoslikda funksionalizm

  85. I.A.Trubetskoyning fonologik konsepsiyasi

  86. Tovushlarning uch tomoni

  87. Tovushlarning farqlovchi va birlashtiruchi belgilari

  88. Boduee de Kurtenening lingvistik qarashlari

  89. Sepir-Uorf gipotezasi

  90. Tilning sathli tuzilishi

  91. Tilni sathlarga ajratish tamoyillari

  92. Sath birliklari o‘rtasidagi munosabatlar

  93. Assotsiatsiya va assotsiativ munosabatlar.

  94. Sintagmatika va sintagmatik munosabatlar

  95. Pog‘onaviylik va pog‘onaviy munosabat

  96. Lingvistik zidlanishlar

  97. Zidlanishlar mo‘’tadillashuvi

  98. Lisoniy birliklarda simmetriya va asimmetriya

  99. Lingvistik birliklarda shakl va mazmun munosabati

  100. Lingvistik birliklarning invariant-variant munosabati

  101. Dialektik kategoriyalarning til sathlarida aks etishi

  102. Til strukturasi

  103. Lisoniy belgi va til birliklari

  104. Til birliklarining areal tadqiqi

  105. Areal tilshunoslik muammolari

  106. Lisoniy birliklarni areal tadqiq etish

  107. Distributsiya va distributiv munosabatlar

  108. Abu Nasr Forobiyning lingvistik qarashlari

  109. Mahmud Qoshg‘ariyning lingvistik qarashlari.

  110. A.Navoiyning lingvistik qarashlari

  111. A.Fitratning lingvistik qarashlari.

  112. Tillar tasnifi muammolari

  113. Tillarning genialogik tasnifi

  114. Tillarning tipologik tasnifi

  115. Agglyutsinatsiya va agglyutinativ tillar

  116. Fleksiya va flektiv tillar

  117. Lingvistik maydon nazariyasi

  118. Fonologik nazariyalar.

  119. Moskva maktabida fonologiya nazariyasi

  120. Peterburg maktabida fonologiya nazariyasi

  121. Praga lingvistik to‘garagining fonologik nazariyasi

  122. Morfemik nazariyalar.

  123. Morfotsentrizm va morfemik qarashlar

  124. Verbotsentrizm va morfemika

  125. An’anaviy va sistem tilshunoslik munosabatlari

  126. O‘zbek tilshunosligida fonologik nazariyalar

  127. O‘zbek tilshunosligida morfemika va morfologiya masalalari

  128. O‘zbek tilshunosligida sintaktik nazariyalar

  129. Matn nazariyasi

  130. So‘z va tushuncha

  131. Leksik ma’no va uning turlari

  132. Leksik ma’noning kengayishi va torayishi

  133. Tillarning lug‘at tarkibi

  134. Sistem leksikologiya asoslari

  135. Grafika, orfografiya

  136. Yozuv. Yozuv turlari

  137. Yozuvlar tarixi

  138. O‘zbek yozuvlari tarixi

  139. Paremiologiya

  140. Frazeologiya.

  141. Leksikografiya.

  142. Lug‘at turlari

  143. Tadbiqiy tilshunoslik muammolari

  144. So‘zlarning ma’no munosabatlariga ko‘ra turlari

  145. Lingvistik interferensiya

  146. Tillarning sotsiolingvistik tasnifi

  147. Lingvistik munosabatlar

  148. Praga lingvistik maktabida grammatika masalalari

  149. Zidlanish a’zolari o‘rtasidagi munosabatga ko‘ra zidlanish turlari

  150. L.Blumfildning lingvistik qarashlari

  151. Lingvistik nisbiylik nazariyasi

  152. L.Ten’erning lingvistik qarashlari
  1. Hozirgi o‘zbek adabiy tili

  1. O‘zbek adabiy tilining shakllanishi

  2. Adabiy til me’yorlar

  3. Mahalliy dialektlar va adabiy til munosabati

  4. O‘zbek tilshunosligida fonemalarning tasnifi va tavsifi masalalari.

  5. Fonetika va fonologiya masalalari

  6. Tovushlarning akustik belgilari

  7. Tovushlarning artikulyatsion belgilari

  8. Nutq apparati va nutq organlari

  9. O‘zbek tilida unlilar tasnifi muammolari

  10. Fonema va tovush munosabati

  11. Fonema va uning variantlari munosabati

  12. Undoshlar tasnifi muammolari

  13. Bo‘g‘in haqida umumiy ma’lumot.

  14. Urg‘u haqida umumiy ma’lumot

  15. Intonatsiya haqida umumiy ma’lumot

  16. Singarmonizm

  17. Orfografiya va orfoepiya

  18. Nutqning fonetik bo‘linishi

  19. Nutqdagi fonetik hodisalar

  20. Fuziya

  21. Lug‘at tarkibi va uning taraqqiyoti.

  22. Leksema haqida umumiy ma’lumot.

  23. Leksemaning uzual va okkazional ma’nolari.

  24. Leksik ma’no va leksik qo‘llash.

  25. Leksik ma’no taraqqiyoti

  26. Leksema va so‘z

  27. Semantik struktura

  28. Semema va sema

  29. Bir ma’nolik va ko‘p ma’nolilik.

  30. Ma’no ko‘chish usullari

  31. Metafora

  32. Leksemalarda shakl va ma’no munosabati

  33. Leksik asimmetriya

  34. Nominatsiya va motivatsiya

  35. Grammatik ma’no va grammatik shakl tushunchalari.

  36. O‘zbek tilining morfemikasi

  37. Morfemalar tasnifi

  38. Morfema turlari

  39. Morfema va allomorf

  40. Lug‘aviy shakl yasovchi morfemalar

  41. Derivatsiya va derivatsion morfemalar

  42. Relyatsion morfemalar

  43. O‘zbek tili morfologiyasi

  44. Paradigmatika va sintagmatika

  45. Valentlik

  46. Grammatik kategoriyalar.

  47. Morfologik kategoriyalar

  48. Morfologik zamon kategoriyasi

  49. Turlanish va tuslanish

  50. So‘z shakl va so‘z munosabati

  51. So‘zlarni turkumlarga ajratish mezonlari

  52. So‘z turkumlari

  53. Yordamchi so‘z turkumlari

  54. Bog‘lovchi

  55. Ko‘makchi

  56. Yuklama

  57. Modal so‘zlar

  58. Undovlar

  59. Taqlid so‘zlar

  60. Ot va uning grammatik kategoyalari

  61. Otlaring ma’noviy guruhlari

  62. Otning funksional shakllari

  63. Otlashish

  64. Ot yasalishi

  65. Sifat va uning grammatik belgilari

  66. Sifatlarning ma’noviy guruhlari

  67. Sifatlarning yasalishi

  68. Son va uning grammatik belgilari

  69. Sonning ma’noviy guruhlari

  70. Olmoshlarning o‘ziga xos belgilari

  71. Fe’l va uning grammatik belgilari

  72. Fe’lning funksiolnal shakllari

  73. Fe’l yasalishi

  74. Ravish

  75. Ravishlarning yasalishi

  76. Grammatik kategoriya turlari.

  77. Grammatik munosabatlarning asosiy turlari.

  78. Gap haqida sintaktik nazariyalar

  79. Sintaksis va uning o‘rganish ob’ektlari

  80. Predikat va predikativlik

  81. Gapning aktual bo‘linishi

  82. Gapni aktuallashtiruvchi vositalar

  83. Gap bo‘laklari haqidagi nazariyalar

  84. Gap bo‘laklarini ajratish tamoyillari

  85. Sintaksis predmeti, ob’ekti, maqsad va vazifalari

  86. Sintaktik munosabatlar

  87. Sintaktik aloqa va sintaktik munosabatlar

  88. Moslashuv

  89. Boshqaruv

  90. Bitishuv

  91. So‘z birikmasi

  92. So‘z birikmasi va gap.

  93. Gapning muhim belgilari

  94. Gapning sintaktik aspekti

  95. Gapning modal aspekti

  96. Gapning semantik aspekti

  97. Gapning grammatik kategoriyalari

  98. Sintaktik zamon

  99. Gapning ifoda maqsadiga ko‘ra turlari

  100. Darak gaplarning ifodalanishi.

  101. So‘roq gaplar va ularning ifodalanishi.

  102. Buyruq gaplar.

  103. Istak gaplar

  104. Gapning emotsionallikka ko‘ra turlari

  105. Gap bo‘laklari.

  106. Gap bo‘laklarining shakli va ma’nosi o‘rtasidagi munosabat.

  107. Gap bo‘laklarining darajalanishi.

  108. Kesim.

  109. Fe’l kesimlar.

  110. Ot kesim.

  111. Fe’l kesimning ega bilan moslashuvi.

  112. Ot kesimning ega bilan moslashuvi.

  113. Sodda va tarkibli kesimlar.

  114. Ega.

  115. Sodda va tarkibli ega.

  116. Funksional va nofunksional ega

  117. To‘ldiruvchi.

  118. Funksional va nofunksional to‘ldiruvchilar.

  119. Vositali va vositasiz to‘ldiruvchilar.

  120. Hol va uning turlari.

  121. Aniqlovchi.

  122. Murakkablashgan soda gaplar

  123. Shakliy va mazmuniy murakkablashuv

  124. Sintaktik aloqaga kirishmay digan sintaktik shakllar

  125. Uyushiq bo‘lakli gaplar.

  126. Undalmali gaplar

  127. Gapning ajratilgan bo‘laklari

  128. Kirish va kiritma gaplar

  129. To‘liq va to‘liqsiz gaplar

  130. Sifatdosh o‘ramlar bilan murakkablashgan sodda gaplar.

  131. Ravishdosh o‘ramlar bilan murakkablashgan sodda gaplar.

  132. So‘z-gaplar.

  133. Qo‘shma gaplar haqida umumiy ma’lumot

  134. Qo‘shma gap turlari

  135. Bog‘langan qo‘shma gaplar

  136. Bog‘langan qo‘shma gap qismlari o‘rtasidagi munosabatlar

  137. Ergashgan qo‘shma gaplar haqida ma’lumot

  138. Ergashgan qo‘shma gaplarning turlari

  139. Ergashgan qo‘shma gap qismlarini bog‘lovchi vositalar

  140. Bog‘lovchisiz qo‘shma gaplar

  141. Bog‘lovchisiz qo‘shma gaplar qismlari o‘rtasidagi munosabatlar

  142. Aralash turdagi qo‘shma gaplar

  143. Qo‘shma gaplar qismlarini bog‘lovchi vositalar

  144. O‘zlashgan gaplar

  145. Ko‘chirma gapli qo‘shma gaplar

  146. Matn sintaksisi

  147. Matn va uning turlari

  148. Matn strukturasi

  149. Matn komponentlarini bog‘lovchi vositalar

  150. Matnning pragmatik xususiyatlari  1. Tilshunoslikning yangi yo‘nalishlari

  1. Kompyuter leksikografiyasiga oid asosiy tushuncha va terminlar.

  2. “Til bayrami”ning ahamiyati

  3. Avtomatik tarjima yo‘nalishining zamonaviy holati va istiqboli.

  4. Avtomatik tarjima yo‘nalishining tarixi.

  5. Tarjimon dasturlar.

  6. Avtomatik tarjima.

  7. Lingvistik korpuslar

  8. Korpus lingvistikasi muammolari

  9. Adabiy qatlamda shaxs atributi.

  10. Nutqiy akt.

  11. Ayol va erkak nutqining o‘ziga xos xususiyatlari

  12. Gender lingvistikasi muammolari

  13. Muloqot odobi.

  14. Muloqotning gender xoslanishi

  15. Gender xoslangan leksika

  16. Paralingvistika.

  17. O‘zbek tilining paralingvistik vositalari.

  18. Paralingvistik vositalarning gender xosligi

  19. Amaliy tilshunoslik.

  20. Tarjima muammolari.

  21. Lingvokulturologiya.

  22. Til va madaniyat muammolar

  23. Madaniyatlararo munosabatlarning tilga ta’siri

  24. Ijtimoiy o‘zgarishlarning tilga ta’siri

  25. Yoshlar nutqining o‘ziga xos jihatlari

  26. Chegaralangan leksika

  27. Til kontaktlari.

  28. Til siyosati.

  29. Pijin va kreol tillar

  30. Sun’iy tillar.

  31. Davlat siyosatining tilga aloqasi

  32. Distributsiya nima va uning turlari

  33. Yevropadagi kompyuter lingvistikasiga oid tadqiqotlar.

  34. Jargon va argoning nutqdagi o‘rni

  35. Zamonaviy tilshunoslik yo‘nalishlari.

  36. Ijtimoiy muhitning nutqqa ta’siri

  37. Inson ruhiyatining tilda ifodalanishi.

  38. O‘zbek xotin-qizlari nutqidagi o‘zgarishlar va ularning sabablari

  39. Kognitiv tilshunoslikning predmeti va vazifasi.

  40. Olamning lisoniy manzarasi.

  41. Olamning madaniy manzarasi va til

  42. Olamning diniy manzarasi va til

  43. Kommunikativ-pragmatik yo‘nalishning shakllanishi.

  44. Kompyuter lingvistikasining

  45. Kompyuter lingvistikasining asosiy yo‘nalishlari

  46. Kompyuter lug‘atlari.

  47. Konseptning lisoniy voqelanish jarayoni.

  48. Qardosh va qardosh bo‘lmagan tillarning bir-biriga ta’siri

  49. Lingvosinergetika

  50. Sinergetik tamoyillarning tilga ta’siri

  51. Lisoniy va nolisoniy vositalar

  52. Lisoniy-kognitiv faoliyat.

  53. Lisoniy-kognitiv faoliyatning milliy-madaniy xususiyatlari

  54. Madaniy saviyaning nutqqa ta’siri

  55. Ma’lumotlar bazasini yaratish.

  56. Mikro va makrosotsiologiyaning tekshirish obekti

  57. Millatning ijtimoiy guruhlanishi nima

  58. Milliy til va milliy ma’naviyat

  59. Milliy til va milliy mafkurani

  60. Milliy tilning va milliy nutqqa

  61. Muvozanatni saqlash qonunining ahamiyati

  62. Muloqot jarayonida paralingvistik vositalarning o‘rni

  63. Munosabatlar tuguni

  64. Mustaqillik davrida mamlakatimizda sotsiolingvistikaga bo‘lgan munosabat.

  65. Jahonning rivojlangan mamlakatlarida sotsiolingvistikaning taraqqiy etish sabablari.

  66. Nutqqa, muloqot sotsiolingvistikaning o‘rganish ob’ekti sifatida.

  67. Sotsiolingvistik tadqiqotlarning ahamiyati.

  68. Sho‘rolar davrida o‘zbek alifbosi muammolari

  69. Erkaklar nutqining o‘ziga xos xususiyatlari

  70. Noadabiy qatlamda shaxs xususiyatlarining ifodalanishi.

  71. Dialektologiya

  72. Mahalliy shevalar va adabiy norma

  73. Noverbal vositalarning sotsial xoslanishini izohlang

  74. Nutq mavzusi, shakli, sharoiti to‘g‘risida nimalarni bilasiz?

  75. Nutqda jinsiy farqlanish.

  76. Nutqda me’yor tushunchasi

  77. Nutqiy akt nazariyasi.

  78. Nutqiy muloqot tizimi birliklari yoki diskursning tuzilishi.

  79. Diskurs va uning tahlili.

  80. Paremiologiyada xalq donishmandligining ifodalanishi.

  81. Paralingvistik vositalar antropolingvistikaning o‘rganish ob’ekti sifatida.

  82. Paralingvistik madaniyat.

  83. Predmet va mavhum tafakkur hamda til munosabati

  84. Pragmalingvistika.

  85. Pragmalingvistikaning predmeti.

  86. Pragmatik mazmunni shakllantiruvchi hodisalar.

  87. Pragmatika va semiotik jarayon

  88. Pragmatikaning lisoniy-semiotik tizimdagi ustuvorligi.

  89. Professional leksika va adabiy til

  90. Psixolingvistika.

  91. Psixolingvistikaning o‘rganish ob’ekti.

  92. Mantda ruhiyatning aks etishi

  93. Matn tahlilida germenevtikaning o‘rni.

  94. Tilshunoslik va germenevtika

  95. Semantika va pragmatika munosabati.

  96. Sepirning til haqidagi g‘oyalari

  97. Lingvopoetika.

  98. Lingvopoetik tahlil muammolari

  99. Fonetik birliklarning poetik imkoniyatlari

  100. Leksik birliklarning poetik imkoniyatlari

  101. Morfemik birliklarning poetik tahlili

  102. Uslubiyat

  103. Nutq uslublari

  104. So‘z ma’nolari ko‘chishining lingvokulturologik talqini.

  105. So‘z ma’nolarining matnda voqelanishi

  106. Til va madaniyat.

  107. Til va tafakkur munosabati.

  108. Tilda millat ruhining aks etishi

  109. Til taraqqiyoti va unga ta’sir etuvchi omillar

  110. Tilning ijtimoiy funksiyasi.

  111. Tilning kommunikativ va ekspressiv funksiyalari

  112. Tilshunoslik tarixida kompyuter lingvistikasining tutgan o‘rni.

  113. Tilshunoslikning hozirgi muammolari.

  114. Milliy kod va uning tilda aks etishi

  115. Etnolingvistika va uning muammolari

  116. Tilshunoslikda dinamiklik va statiklik

  117. Valentlik nazariyasi va tilshunoslik

  118. Turmush tarzi ekologiyasining nutqqa ta’siri

  119. Nutqiy buzilishlar va ularning sabablari

  120. Tilshunoslik va nevrologiya

  121. Neyrolingvistika muammoloari

  122. Afaziya va uning turlari

  123. O‘xshatishlarda milliylik va umuminsoniylik.

  124. Fanlar integratsiyasi va tilshunoslik.

  125. Til va ong

  126. Mentalingvistika

  127. Frazeologik birliklarni lingvokulturologik o‘rganish.

  128. Xalqaro (mamlakatlararo) aloqada sotsiolingvistikaning o‘rni.

  129. Xorijiy tilni o‘rganish muammolari

  130. Presuppozitsiya va tagma’no

  131. Ekstralingvistik vositalar

  132. Nutq madaniyati

  133. Muloqotda nutqiy odatlar

  134. Yuridik til va sud lingvistikasi

  135. Yuridik nutq madaniyati

  136. Til me’yorlari

  137. Adabiy me’yor va uning ko‘rinishlari

  138. Imlo va talaffuz me’yorlari.

  139. Leksik-grammatik me’yorlarni tushuntirib bering.

  140. Uslubiy me’yor

  141. Tinish belgilarining qo‘llanishi.

  142. Til va mantiq munosabati.

  143. Deyksis va deyktik birliklar

  144. Deyksislar matn qismlarini bog‘lovchi vosita sifatida

  145. Olamning lisoniy manzarasi va metafora

  146. Nutqning yaratilishi

  147. Antropolingvistik paradigma

  148. Lisoniy birliklarga konseptual yondashuv

  149. Konseptning lisoniy ifodalanishi

  150. Tushuncha va konsept munosabati


  Download 149.84 Kb.
  Download 149.84 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  5А120102 – Lingvistika (o’zbek tili) Tilshunoslik nazariyasi

  Download 149.84 Kb.