6-sinf 1 chorak 1 variant
Download 1.08 Mb.
bet1/8
Sana30.12.2019
Hajmi1.08 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Aim.Uz

6-sinf 1 chorak 1 variant

1. 7,8 kg li temirning hajmi 1000 sm3, uning zichligi qancha?

A) 7800 g/sm3 B) 7800 kg/m3 C) 0,78 kg/m3 D)78 g/sm3

2. Harakatlanish vaqti va tezligi ma`lum bo`lsa, tekis harakatda bosib o`tilgan yo`l qanday formula bilan aniqlanadi?

A) v= s/t B) S= v t C) t= s/v D) st= v1+v2

3. 5 litr suv necha m3 bo'ladi?

A) 5 m3 B) 0,5m3 C) 0,005 m3 D) 0,0 5 m3

4. Tezlik, zichlik, kuch kattaliklarning o`lchov birliklarini toping?

A) m,s, N B) km,soat, m/s C)m/s, sek, kg/m3 D) m/s, kg/m3, N

5. Etalon massa qanday qotishmadan tayyorlanadi va qaysi shaxarda saqlanadi?

A) Q`o`rg`oshindan, Angliyada B) Platina-iridiy, Parijda

C) Alyumindan, Germaniyada D) To`g`ri javob yo`q

6. Modda hossasi saqlanib qoladigan eng kichik zarrachaga.....deyiladi.

A) ...Atom B) ...Massa C) ...Molekula D) ...Hajm

7. 72 km/soat tezlik kattami yoki 10 m/s tezlik kattami?

A) 72km/soat B) 10 m/s C) 72 km/soat D) To`g`ri javob yo`q

8. Avtomobil 60 km/soat tezlik bilan harakatlanmoqda. U 10 minutda qancha masofani bosib o'tadi?

A) 60 m B)60km C)10km D)10m

9. 1 sm3 necha m3 ga teng ?

A) 0,1 m3 B) 0,001 m3 C) 0,000001 m3 D) 0,000001 m3

10. 3 l suvning og`irligi va massasi qancha?

A) 5 N, 5kg B) 3kg, 29,4 N C) 3kg, 40 N D) 3kg, 5 N

11. 720km/soat necha m/sga teng?

A) 100 m\s B) 200 m\s C) 20 m/s D) m/s

12. Mexanik harakat deb qanday harakatga aytiladi?

A) Mexanik harakat deb jismlarni vaqt o`tishi bilan, fazoda joylashgan o`rnining boshqa jismlarga nisbatan o`zgarishiga.

B) Jismning ikki nuqtasi orasidagi vaziyatning o`zgarishi.

C) Jism vaziyatining boshqa jismga nisbatan o`zgarmasligi.

D) To`g`ri javob yo`q.

13. Uzunlikni qanday birlikda o`lchash mumkin?

A) kg va sek. B) m va km C) kg va m D) km va kg

14. Quyidagi moddalarning hossalari qaysi moddaga tegishli: Hususan shaklga va hajmga ega emas.

A) Gaz B) Suyuqlik C) qattiq jism D)Gaz, suyuqlik

15. Bosib o`tilgan yo`l qanday harf bilan belgilanadi va qanday so`zdan olingan?

A) S-time B) S-length C) L-spease D) S-spase

16. Zichlik qanday formulada ifodalanadi?

A) V = s/t B) p = m/v C) V = m/p D) m = p  v

17. Suyuqlik hajmini qanday asbobda o`lchanadi va birligi qanday?

A) Tarozi, m3 B) Dinamometr, kg C) Menzurka, kg D) Menzurka,m3

18. Ko`rsatilgan tezliklardan eng kichigini toping?

A) 1 m/s B) 10 m/s C) 10 = m/min D) 100 km/s

19. 0,048 kg necha gramm ?

A) 4,8 g B) 48 g C) 0,48 g D) 480 g

20. Jism boshqa jismlarning ta`sirisiz harakat tezligini o`zgartira oladimi?

A) O`zgartira oladi B) O`zgartira olmaydi

C) Harakat tezligi bir hil bo`ladi D) To`g`ri javob yoq

21. Alyuminiyning zichligi 2,7 g/sm3 ga teng. kg/m3 da ifodalang?

A) 2700 kg/ m3 B) 0,27 kg/ m3 C) 270 kg/ m3 D) to`g`ri javob yo`q

22. Zichligi 8 g/sm3 bo`lgan po`latning massasi 8 kg ga teng uning hajmi qancha?

A) 1000 sm3 B) 800 sm3 C) 100 sm3 D) 1 sm3

23. Og`irlik kuchini qanday asbobda o`lchanadi?

A) menzurka B) tarozi C) dinamometr D) metr

24. 1 kg mecha Nyutonga teng?

A) 8,9 N B) 0,1 N C) 9,8 N D) 1 N

25. Dinamometr ko`rsatkichi 24,5 N ga teng, unga qanday massali yuk osilgan?

A) 2,5 kg B) 2 kg C) 20 kg D) 24 kg
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A

B

C

D

B

C

A

C

B

B

A

A

B

A

D

B

D

C

B

B

A

A

C

C

A

6- sinf 2-chorak 1- variant


1.Yuza birligiga tik ravishda qo’yilgan kuchga to’g’ri keladigan fizik kattalikka … deyiladi.

A) Kuch B) Bosim C) Tezlik D) Tezlanish

2. Bosimni kamaytirish uchun yuzani….

A) kichiklashtiriladi B) tenglashtiriladi C) kattalashtiriladi D) t.j.yoq

3. Asosning yuzi 0.2 m va og’irligi 960 N bolgan stanokning korsatadigan bosimini Pa larda hisoblang.

A) 4800 Pa B) 480 Pa C) 48Pa D) 4,8 Pa

4. 0,04 N/sm2 necha Paskalga teng

A) 400Pa B) 500Pa C) 600Pa D) 800Pa

5. Suyuqlik va gaz zarralarining idish devorlariga bergan bosimi hamma yonalishda bir hil boladi.qanday kuchni hisobga olmagan.

A) Og’irlik B) o’zaro ta’sir kuchi C) ishqalanish D) elastiklik kuchi

6.Gidravlik press kuchdan yutuq bersa , nimadan yutqazadi.

A) masofa B) yuza C) S2\S1 D) S1

7. Qaysi fizik kattalikning o’lchov birligito’g’ri korsatilgan.

A)Yo’l B)Kuch C) bosim D) Tezlik

A) N B) m C)km\s D) m\s

8 Gaz va suyuqlikdabosim formulasini ayting

A) P= F/S B) P= m*g/s C) P= gh D) p=Pvg/s

9.Suyuqlikning idish tubiga bergan bosimi qanday fizik kattalikka bogliq

A) yuzaga B) shaklga C) zichlik va balandlikka D) faqat balandlikka

10. Gidravlik pressning yuzi 180 sm 2 . Unga 18000 N kuch ta’sir qildi. Kichik porshenning yuzi 4 sm2 kichik porshenga qanday kuch ta’sir qiladi?

A) 400 N B) 40N C) 4N D) 0,4 N

11. Gidravlik press yordamida kuchdan 250 marta yutuq olindi. Agar kichik porshenning yuzi 10 sm 2 bo’lsa ,katta porshen yuzining kattaligi qancha sm2 bo’ladi?

A) 2,5 sm2 B) 25sm2 C) 250 sm2 D) 2500 sm2

12.Tutash idishlarda suyuqlik balandliklari nisbati qanday fizik kattaliklar nisbatiga bog’liq?

A) F1 /F2 b) m2/m1 c) S2/S1 D) P2/P1

13 00C da normal atmosfera bosimi qanchaga teng.

A) 760mm, sim.ust B) 360mm.sim.ust C)112mm.sim.ust D) T. javob yo’q

14 Atmosfera bosimi birligi va o’lchov asbobi qanday?

A)N.dinamometr B)Pa.Barometr C)kg.Tarozi D) T.javob yoq

15.Atmosfera bosimini 1-bo’lib kim aniqlagan?

A) Nyuton B)Galiley C) Torrichelli D)Faradey

16.Suyiqliklarda yuqoriga itarib chiqaruchi kuchini kim aniqlagan?

A)Nyuton B)Paskal C)Torrichelli D)Arximed

17.FA=p bo’lsa jism qanday holatda boladi?

A)Cho’kadi B) Suzadi C)Muallaq qoladi D)T.javob yo’q

18.Suyuqlik tich holata turganida nisbatan harkat holatida qo’shimcha bosim hosil bo’ladi.Bu qanday bosim?

A)Gidrositatik bosim B) Dinamik bosim C)Tinch holatdagi bosim D)T. javob yoq.

19.Neksiya avtomobili dvigatelining quvvati 5516W teng .Uni ot kuchida aniqlang? A)75 B)35 C)45 D)70

20.Kuchning o’lchov birligini ko’rsating?

A)kg B)m C)m/s D)N

21.Jismning muzanat holtidan chetga chiqarilganda uning holatini o’zgartiradigan hech qanday kuch hosil bo’lmasa,bu qanday muvozanat bo’ladi?

A)Turg’un B)Turg’unmas C)Farqsiz D)T.javob yo’q

22.Qo’zg’almas tayanch atrofida aylana oladigan qattiq jismga… ….. deyiladi

A)Blok B)Pona C)Vint D)Richag

23.Qanday blok kuchdan 2 barobar yutuq beradi?

A)Ko’char B)Ko’chmas C)qiya tekislik D)Chig’iriq

24. Bosim birligi nima?

A) Nyuton B) Joul C) Paskal D) Amper

25.Har qanday mexanizm kuchdan necha marta yutuq bersa ……… deyiladi.

A) Paskal qonuni B) Arximed qonuni C) Nyuton qonuni

D) mexanikaning oltin qoidasi.
1.B 2.C. 3 A 4.A 5.D 6.D 7.D 8.C 9.C 10.A 11.B 12.D 13.A 14.B 15.C 16.D 17.C

18.B 19.A 20.D 21.C 22.D 23.A 24.C 25.D.


6- sinf 2- chorak 2- variant
1. Qaysi fizik kattalikning o’lchov birligi to’g’ri ko’rsatilgan?

A)Yo’l B)Kuch C) bosim D) Tezlik

A) N B) m C)km/s D) m/s

2. Gaz va suyuqlikda bosim formulasini ayting?

A) P= F\S B) P= m*g/s C) P= gh D) p=vg/s

3. Suyuqlikning idish tubiga bergan bosimi qanday fizik kattalikka bogliq?

A) yuzaga B) shaklga C) zichlik va balandlikka D) faqat balandlikka

4. Gidravlik pressning yuzi 180 sm 2 . Unga 18000 N kuch ta’sir qildi. Kichik porshenning yuzi 4 sm2 kichik porshenga qanday kuch ta’sir qiladi?

A) 400 N B) 40N C) 4N D) 0,4 N

5. Gidravlik press yordamida kuchdan 250 mfrta yutuq olindi. Agar kichik porshenning yuzi 10 sm 2 bo’lsa ,katta porshen yuzining kattaligi qancha sm2 bo’ladi?

A) 2,5 sm2 B) 25sm2 C) 250 sm2 D) 2500 sm2

6. Tutash idishlarda suyuqlik balandliklari nisbati qanday fizik kattaliklar nisbatiga bog’liq?

A)F1 /F2 b) m2/m1 c) S2/S1 D) P2/P1

7. Suyuqlik tich holatda turganida nisbatan harkat holatida qo’shimcha bosim hosil bo’ladi.Bu qanday bosim?

A) Gidrositatik bosim B)dinamik bosim C)Tinch holatda bosim D)T. javob yoq.

8. Neksiya avtomobili dvigatelining quvvati 5516W teng uni ot kuchida aniqlang?

A)75 B)35 C)45 D)70

9. Kuchning o’lchov birligini ko’rsating?

A)kg B)m C)m/s D)N

10.Jismning muvozanat holatidan chetga chiqarilganda uning holatini o’zgartiradigan hech qanday kuch hosil bo’lmasa.bu qanday muzanat bo’ladi?

A)Turg’un B)Turg’unmas C)Farqsiz D)T.javob yo’q

11. Qo’zg’alma tayanch atrofida aylana oladigan qattiq jismga… deyiladi

A)Blok B)Pona C)Vint D)Richag

12. Qanday blok kuchdan 2 barobar yutuq beradi?

A)Ko’char B)Ko’chmas C)qiya tekislik D)Chig’iriq

13. F= h/S *m*g

A)vint B)Pona C)qiya tekislik D)chig’iriq

14. .Har qanday mexanik mexanizm kuchdan necha marta yutuq bersa …

A) Paskal qonuni B) Arximed qonuni C) Nyuton qonuni D) mexanikaning oltin qoidasi

15. Yuza birligiga tik ravishda qo’yilgan kuchga to’g’ri keladigan fizik kattalikka … deyiladi.

A) Kuch B) Bosim C) Tezlik D) Tezlanish

16. Bosimni kamaytirish uchun yuzani….

A) kichiklashtiriladi B) tenglashtiriladi C) kattalashtiriladi D) t.j.yoq

17. Asosning yuzi 0,2 m va og’irligi 960 N bo’lgan stanokning korsatadigan bosimini Pa larda hisoblang?

A) 4800 Pa B) 480 Pa C) 48Pa D) 4,8 Pa

18. 0.04 N/sm2 necha Paskalga teng?

A) 400Pa B) 500Pa C) 600Pa D) 800Pa

19. Suyuqlik va gaz zarralarining idish devorlariga bergan bosimi hamma yonalishda bir xil bo’ladi.Qanday kuchni hisobga olinmagan?

A) Og’irlik B) o’zaro ta’sir kuchi C) ishqalanish D) elastiklik kuchi

20.Gidravlik press kuchdan yutuq bersa , nimadan yutqazadi?

A) masofa B) yuza C) S2/S1 D) S1

21. 00C da normal atmosfera bosimi qanchaga teng?

A) 760mm, sim.ust B) 360mm.sim.ust C)112mm.sim.ust D) T.jovob yo’q

22. Atmosfera bosimi birligi va o’lchov asbobi qanday?

A)N.dinamometr B)Pa.Barometr C)kg.Tarozi D) T.javob yoq

23. Atmosfera bosimini 1-bo’lib kim aniqlagan?

A) Nyuton B)Galiley C) Torrichelli D)Faradey

24. FA=p bo’lsa jism qanday holatda boladi ?

A) Cho’kadi B)Suzadi C)Muallaq qoladi D)T.javob yo’q

25. Suyiqliklarda yuqoriga itarib chiqaruchi kuchni kim aniqlagan?A)Nyuton B)Paskal C)Torrichelli D)Arximed1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

D

S

D

A

D

D

B

A

D

S

D

A

S

D

B

S

A

A

A

D

A

B

S

S

D


Download 1.08 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Download 1.08 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa6-sinf 1 chorak 1 variant

Download 1.08 Mb.