• Ma’ruzaningtexnologikkartasi
 • 1-o’quvtopshiriq BBBjadvalinito’ldirishuchuntavsiyalar
 • Bilaman Bilishniistayman Biliboldim
 • Tayanchiboravatushunchalar
 • O’ q uvvizualmateriallar
 • Vatanparvarliktushunchasi Vatanparvarlik
 • Milliy-ma’naviy q adriyatlar
 • 2-o’quvtopshiriq Blist-so’rov savollari
 • 8.2. Seminar mashg’ulotniolibborishtexnologiyasi
 • Seminar mashg’ulotningtexnologikkartasi
 • 1-topshiriq Testlar
 • «Dunyouchun g’ amema, xa q dino’zganidema, Kishimoliniema, sirotuzratutaro».
 • 2-o’ q uvtopshiri q Uchalaguru h ga h ambirxilekspert q o g’ ozitar q atiladi
 • Talabalarningbilimvako’nikmalarini ba h olashmezonlari
 • Guruh ishlariniumumlashtiruvchibaho
 • 8 mavzu. Vatanparvarlik, insonparvarlikvao’zmillatiga sadoq
  Download 146.93 Kb.
  Sana01.04.2017
  Hajmi146.93 Kb.

  8

  mavzu.

  Vatanparvarlik, insonparvarlikvao’zmillatiga sadoqatshaxsma’naviyati

  mezonlari


  8.1. Ma’ruzaniolibborishtexnologiyasi


  Talabalar soni:62

  Vaqti:2 soat

  Mashg’ulotshakli

  Informastionma’lumotgaegabo’lganbahs-munozaralima’ruza.

  Ma’ruzarejasi

  1. Vatan – sajdagoh kabimuqaddasdir.

  2. Insonparvarlik – insonvajamiyatma’naviy qiyofasiningmezoni.

  3. O’zmillatiga sadoqatlibo’lish – yuksakburch.


  Mashg’ulotningmaqsadi: O’zmillatiga sadoqatlibo’lish, onazaminmanfaatlariyo’lidafidoiybo’lish, o’zmillatiningkelajagiyo’lida qayg’urishkabitushunchalarnishakllantirish, vatanparvarlikruhidatarbiyalash.

  Pedagogikvazifalar:

  O’quvfaoliyatinatijalari:.

  Vatanvavatanparvarliktushun-chalariningmohiyatiniyoritibberadi.

  Vatannionakabiulug’lab, Vatanvavatanparvarliktushunchalarigata’rifberadi.

  Insonparvarliktushunchasi, uninginsoninsongado’st, hamdard, ko’makdoshkabifazi-latlaribilantanishtiradi.

  Insonparvarlikningijtimoiy-siyo-siy, iqtisodiyvama’navi-ma’rifiy qirralarini sanabberadi.

  O’zmillatiga sadoqatlibo’lish-ningmohiyatinikengyoritibberadi.

  Vatan, millatmanfaatiyo’lidafidoyibo’laolishniaytibberadi.

  O’qitishusullarivatexnika

  Ma’ruza, bahs-munozara, B.B.B.vaKlastertexnikalari.

  O’qitishvositalari

  Ma’ruzamatni, tarqatmamateriallar, slaydlar, lazerliproektor, elektrondarslik.

  O’qitishshakllari

  Jamoa, to’g’ridan-to’g’rivajuft-juftbo’libishlash.

  O’qitishshart-sharoiti

  Texnikvositalarbilanta’minlanganauditoriya.

  Monitoringvabaholash

  Og’zakinazorat, savol-javob, o’z-o’zininazorat qilish, reytingtizimiasosidabaholash.


  Ma’ruzaningtexnologikkartasi

  Ishjarayonlarivaqti

  Faoliyatningmazmuni

  o’qituvchi

  talaba

  I-bosqich. Mavzugakirish.

  (10 minut)  1.1. Ma’ruzaningmavzusinie’lon qiladi, o’quvmashg’ulotiningmaqsadivanatijalarinitushuntiradi.

  O’UMga qaraydilar.

  1.2. Harbirtalabagamavzubo’yichatarqatmamateriallarnitarqatadi.

  Tarqatmalardanfoydalanadi

  1.3. Mavzubo’yichama’ruzamashg’ulo-tiningtayanchiboralarivama’ruzarejasigaizohberadi.

  Yozadilar.

  II-bosqich. Asosiy

  (60 minut)  2.1. Ekrangatayanchiboravatushuncha-larinichiqaradi. TalabalargaB.B.B. jadvalinitarqatadi. Tayanchiboralar-ningtartibraqamlaridanfoydala-nilgan holdaB.B.B. jadvalining 1 va 2 ustunlarinito’ldirishni so’raydi. (1-ilova)

  Tinglaydilar. Muhokama qiladilar. Savollarbilanmurojaat qiladi.

  2.2. B.B.B. jadvalini qaydarajadato’ldirganliklarinibilishuchun «Blist so’rovbilish» o’tkazadi, shutariqatalabalarmavzuni qaydarajadabilishinianiqlaydi.

  Javob

  beradilar.  2.3. O’quvmashg’ulotiningbirinchi savolibo’yichama’ruza qiladi. Vatanvavatanparvarlikkabitushunchalarningmohiyatini slaydlarorqalifalsafiytahlil qiladi (2-ilova). Talabalarnibahs-munozaragatortishmaqsadidaularnijonlantiruvchi savollarberadi:

  1. «Vatan sajdagoh kabimuqaddasdir» tushunchasiniizohlang.

  2. «Vatanni sevmoq iymondandir» degantushunchaningmohiyatinimada?

  Talabalarningfikrlarinitinglabbirinchimasalaniumumlashtiradi.  Tinglaydilar. Yozadilar, savollarnimuhokama qilib, ulargajavobberadilar.

  2.4. Insonparvarlik – insonvajamiyatma’naviy qiyofasiningmezoninitushun-tirish «Klaster» texnikasiorqaliamalgaoshiradi. (3-ilova). Fikrlarniumumlashtirib, xulosalaydi.

  Tinglaydilar. Organeyzernito’ldiradilar, Erkinfikrbildiradilar.

  2.5. «Ma’naviyatasoslari» fanidantayyorlanganelektrondarslikdanfoyda-langanholda, o’zmillatiga sadoqatlibo’lish – yuksakburchmavzusiniyoritibberadi. Mustahkamlab, umumlashtiradi.

  Tinglaydilar, Yozadilar. Fikrbildiradilar.

  2.6. Mavzuniqaydarajadao’zlashtir-ganliklarinianiqlashmaqsadidablist-so’rovo’tkazadi (4-ilova). BBBjad-valininguchinchiustuninito’ldirishnitalabqiladi.

  Javobberadilar, BBBjadvalining 3 ustuninito’ldiradilar.

  III-bosqich.

  Yakuniybosqich.

  (10 minut)


  3.1. Ma’ruzadaqilinganharbir savol qanday hal qilinganligito’g’risidaumumiyyakuniyxulosachiqaradi.

  Eshitadi.

  3.2. Talabalarningbilimvako’nikma-larinibaholaydi.

  O’ziniqiziqtir-gan savollarberadi.

  3.3. «Qandayodamnimillatparvardeyishmumkin?» degan savolgaklastertuzib, testtopshiriqlariniechishuygavazifa qilibberadi (5-ilova).

  O’UMga qaraydilar


  1(8.1)-Ilova

  1-o’quvtopshiriq

  BBBjadvalinito’ldirishuchuntavsiyalar

  1. Tayanchiboravatushunchalarbilantanishibchiqing.  2. BBBjadvalinito’ldirishuchuntayanchiboravatushunchalarningtartibraqamidanfoydalaning.


  Bilaman

  Bilishniistayman

  Biliboldim

  1

  2

  3

  Tayanchiboravatushunchalar


  1.

  Odam

  16.

  Bevatanlik

  2.

  Shaxs

  17.

  Ma’naviy qashshoq

  3.

  Inson

  18.

  Baxtsizlik

  4.

  Jamiyat

  19.

  Davlatramzlari

  5.

  Insonparvarlik

  20.

  Odamiersangdemagilodami

  6.

  Vatan

  21.

  Mustaqillik

  7.

  Vatanparvarlik

  22.

  Tafakkur

  8.

  Milliyo’zliknianglash

  23.

  Milliyruhiyat

  9.

  Millatparvarlik

  24.

  Ong

  10.

  Suqrot

  25.

  Sho’rolartuzumi

  11.

  Milliy g’urur

  26.

  Milliyvalyuta

  12.

  Milliyiftixor

  27.

  Onayurt

  13.

  Milliyxarakter

  28.

  Turkiston – umumiyuyimiz

  14.

  Vatantuyg’usi

  29.

  O’tmish.

  15.

  Vatangamuhabbat

  30.

  Sajdagoh.

  2(8.1)-Ilova
  An’ana

  To’y
  Hashar  O’zaroyordam
  Odamgar-chilik

  Millat-parvarlik  Musta-qillik

  Inson-insongado’st


  Insonparvarlik
  O’zbekis-ton
  Ko’mak-dosh

  Beg’araz-lik
  Hamdard


  O’quvvizualmateriallar

  3(8.1)-Ilova

  1-slayd
  Vatanvavatanparvarliktushunchalarning

  falsafiytalqini

  Bizgaota-onalar, bolalar, yaqinxeshaqrobalarqimmatlidir,

  lekinmuhabbatbobidagibarchatasavvurlarimizbirgina

  «Vatan» degan so’zdamujassamlashgan. Vatanganafi

  tekkudekbo’lsa, qaysivijdonliodamuuchun

  joniniberishgaikkilanarekan.  Цisteron

  Ma’rifatlixalqlarninghaqiqiyjasoratiVatanyo’lida

  qurbonbo’lishgahozirekanliklaridaaksetadi.

  Gegel

  Kimkio’zyurtini sevmasa, uhechnimani sevaolmaydi.  Bayron


  Kimkio’zvatanigadaxldorbo’lmasa, uinsoniyatga

  hamdaxldoremas

  Belinskiy


  O’zVatanigadog’tushirish – uni sotishdegan so’z  Gyugo


  Vatangamuhabbathissiodamningqalbidatabiiyravishda

  tug’iladi. Ya’niinsono’zliginianglagani, nasl-nasabini

  bilgani sariyuragidaVatangamuhabbattuyg’usiildiz

  otibyuksalaboradi. Buildizqanchalarchuqurbo’lsa,

  tug’ilibo’sganyurtgamuhabbathamshuqadarcheksizbo’ladi  I.Karimov

  2-slayd


  Vatanparvarliktushunchasi
  Vatanparvarlik  O’zxalqini, tarixiniyaxshibilishvaubilanfaxrlanish  Qadimiyobidalar, mislsizimoratlar, ajdodlaryaratgan

  moddiyvama’naviymeroslarniko’zqorachig’iday

  asrashvaavlodlargataqdimetish  Xalqimizning, ajdodlarimizninggo’zalvama’noli

  urf-odatlar, rasm-rusmvaudumlariniqadrlay

  bilish, ularnidavomettirish  Ajoyibvatandoshlar – ajdodlarnomibilan, ularning

  ulug’ishlari, ijodlaribilanfaxrlanish, ularning

  ishlarinidavomettirish, ulargamunosibvorisbo’lish.

  Shundayajoyibxalqqa, yurtga, uningboytiliva

  madaniyatigamansubligibilanfaxrlanish  Turonzaminnihimoyaqilib, tomiridaoxirgi

  qoniqolgunchadushmangaqarshi

  kurashganqahramonlarnominiyodetish  Millatimizgaqarshiuyushtirilganqatag’onlarda, qamoq

  va surgunazoblariniboshidankechirganvahalok

  bo’lganminglabmillatimizgullariniunutmaslik

  Yuksake’tiqodbilanyashash, unga

  hamisha sadoqatlibo’lish

  3-slayd
  Milliy-ma’naviyqadriyatlar

  Milliy


  iftixor
  Millatma’naviykamolotiningbarchajihatlarini, merosivabugungiqadriyatlarinio’z

  ichigaoladi

  Milliy

  g’urur
  O’zliknianglashdan

  boshlanadi

  Milliy

  his
  Millatmanfaatibilanyashash,

  o’ziningkimliginitanimoq

  Milliy

  xarakter
  O’zbekxarakteri, milliyo’ziga

  xostomonlariasrlardavomida

  shakllanganhamdaasta-sekin

  ularningqonigavajoniga

  singibketgan  4(8.1)-Ilova

  2-o’quvtopshiriq

  Blist-so’rov savollari
  Savol

  Javob

  1.

  Vatannima?
  2.

  «Harbirkishiningtug’ilibo’sganshaharvamamlakatinishulkishiningVatanideyilur», - debkimta’kidlagan?
  3.

  «Vatan – sajdagoh kabimuqaddasdir» iborasimuallifikim?
  4.

  Odamiersang, demagilodami.

  Oniki, yo’q xalq g’amidin g’ami» baytiningmuallifikimvauningmohiyatiniyoritibbering.


  5.

  Qandayodamnimillatparvardeyishmumkin?

  8.2. Seminarmashg’ulotniolibborishtexnologiyasi


  Talabalar soni:21

  Vaqti:2 soat

  Mashg’ulotshakli

  Bilimlarnichuqurlashtirishvamustah-kamlashgaqaratilganamaliymashg’ulot.

  Ma’ruzarejasi

  1. Vatanvavatanparvarliktushuncha-lari.

  2. Insonparvarliktushunchasivauningmohiyati.

  3. O’zmillatiga sadoqatlibo’lishningmohiyati.


  Mashg’ulotningmaqsadi: Vatanparvarlik, insonparvarlikvao’zmillatiga sadoqatshaxsma’naviyatimezonlarimavzusibo’yichabilimlarnichuqurlashtirishnita’minlash.

  Pedagogikvazifalar:

  O’quvfaoliyatinatijalari

  • mavzunimustaqilo’rnatishuchunasosyaratadi;

  • mavzubo’yichabilimlarnichu-quro’zlashtirishvamustah-kamlashgayordamberadi;

  • kichikguruhlardaishlashnitashkil qiladi;

  • o’znuqtainazarigaegabo’lishnishakllantiradi;

  • mantiqiyxulosachiqarishgako’makberadi;

  • amaliymashg’ulotrejalaribilanoldindantanishibchiqib, tayyorgar-likko’radi;

  • vatanvavatanparvarliktushunchala-riningmohiyatiniyoritibberaoladi;

  • insonparvarlik, millatparvarliktushunchalarigata’rifberadi;

  • o’zmillatiga sadoqatlibo’lishiningmohiyatiniyoritibberadi.

  O’qitishusullarivatexnika

  Topshiriqlar-amaliyishlashuchun, bahs-munozara, kichikguruhlardaishlash, «Baliq skeleti» organayzer.

  O’qitishvositalari:

  Ma’ruza–matni, markerlar, qog’ozlar, doska, bo’rvaZ.Musoqovning «Vatan» kinofilminingSD.

  O’qitishshakllari

  Jamoavaguruhlardaishlash.

  O’qitishshart-sharoiti

  Texnikvositalarbilanta’minlanganauditoriya.

  Monitoringvabaholash

  Og’zakinazorat, savol-javob, o’z-o’zininazorat qilish, reytingtizimiasosidabaholash.


  Seminarmashg’ulotningtexnologikkartasi

  Ishjarayonlarivaqti

  Faoliyatningmazmuni

  o’qituvchi

  talaba

  I-bosqich. Mavzugakirish

  (5minut)


  1.1. O’quvmashg’ulotimavzusi, maqsadvao’quvfaoliyatinatijalariniaytadi.

  Tinglaydilar,

  yoziboladilar.  1.2. Talabalarningmashg’ulotdagifao-liyatinibaholashko’rsatkichlarivame-zonlaribilantanishtiradi (4-ilova).

  O’UMga

  qaraydilar  II-bosqich. Asosiy

  (70 minut)  2.1. Talabalarningbilimlarinitek-shirishmaqsadidatesto’tkazadi (1-ilova).

  Test savollarigajavobberadi.

  2.2. Talabalarni 3 yoki 4 takichikguruhlargabo’ladi.

  Interfaolusuldanfoydalanilgan holdaguruhlargabo’linadi.

  2.3. Mavzubo’yichatayyorlangan 1-top-shiriqnitarqatadi (2-ilova), Z.Musoqovning «Vatan» filmidanlavhanamoyishetadi.

  Topshiriqlarustidaishlaydilar.

  2.4. Guruhlargatopshiriqlarnibaja-rishuchunyordamberadi. Qo’shimchama’lumotlardanfoydalanishgaimkonyaratadi. Diqqatlarinikutiladigannatijagajalb qiladi.

  Faol qatnashadilar.

  2.5. Harbirguruh topshiriqlarnivatman-qog’ozlargatushirib, taqdimo-tinio’tkazishdayordamberadi, izoh beradi, bilimlarniumumlashtiradi, xulosalargaalohidae’tiborberadi. Topshiriqlarnibajarilishi qaydara-jadato’g’riekanliginidiqqatbilantinglaydi.

  Jamoabo’lib, bajarilganishningtaqdimotinio’tkazadilar, bahs-munozarayuritadilar, qo’-shimchalar qiladi-lar, baholaydilar, xulosachiqara-dilar.

  2.6. Guruhlarga «Baliq skeleti» texnikasidanfoydalanilgan holda2-topshiriqniberadi. (3-ilova)

  Mustaqilbajara-dilar. Erkino’zfikrlarinibildi-radilar. Organay-zernito’ldiradilar

  2.7. Harbirguruh topshiriqlarnivatman-qog’ozlargatushirib, taqdimo-tinio’tkazishdayordamberadi. Yagonaxulosachiqarishgako’makberadivanihoyasidaumumlashtiradi.

  Tadqiqoto’tkazadi. G’olibguruhlarnianiqlab,baholaydi.

  III-bosqich.

  Yakuniy


  (10 minut)

  3.1. Kursbo’yichayakuniyxulosachiqaradi. Faoltalabalarnibaholashmezoniorqalirag’batlantiradi.

  Eshitadi.

  Aniqlaydi.  3.2. Yakuniynazoratishigatayyorgar-likko’rishuchunmaslahatlarberadi.

  Eshitadi.

  Aniqlaydi.
  1(8.2)-Ilova

  1-topshiriq

  Testlar
  1. O’zbekistonbozormunosabatlarigao’tishdaqaysimamlakatlarmodeligaamalqilmoqda?

  a) Turkiyamodeliga;

  b) AQShmodeliga;

  v) Yaponiyamodeliga;

  g) O’zbekistonmodeliga;

  d) Rossiyamodeliga;

  2. Istiqlolmafkurasiningnazariymanbalari?

  a) MarkaziyOsiyodayashabijodetganbuyukmutafakkirlarningta’limotlari;

  b) O’tmishdayashaganbarchabuyukmutafakkirlarningijtimoiy-siyosiy, falsafiy, diniy, huquqiyqarashlartizimidantashkiltopganmilliyvaumuminsoniy, ma’naviymeroshamdamustaqilO’zbekistondachiqarilganqonunlar, PrezidentI.A.Karimovningnutqlari;

  v) PrezidentI.A.Karimovningasarlari, O’zbekistonRespub-likasiningKonstitustiyasihamdaOliyMajlisqarorlari;

  g) MustaqilO’zbekistonRespublikasiningKonstitustiyasi, I.A.Karimovningasarlari;

  d) Islomdininingasosiyaqidalari, Qur’oniKarim, XadisiSharif, Fiqx, Shariatqonunchiligi.

  3. Axloqningjamiyatma’naviyhayotigata’siri.

  a) Axloqjamiyatningma’naviypoklanishgaxizmatqiladi;

  b) Axloqjamiyata’zolarinigunoxishlardan saqlaydi;

  v) Axloqkishilarniezgulikka, savobishlarqilishgaundaydi;

  g) Axloqjamiyatningma’naviypoklanishigaxizmatqiladi, yurttinchliginivatotuvliginita’minlaydi, ijtimoiyyuksalishgaasosbo’ladi.

  d) Yurtdatinchlik, totuvliknita’minlaydi.


  4. MustaqilO’zbekistonRespublikasiningKonstitustiyasiqachonqabulqilingan?

  a) 1990 yil 7 dekabr;

  b) 1991 yil 4 aprel;

  Aprel (lot. Aprilis) - Grigoriy taqvimida yilning toʻrtinchi oyi. 30 kundan iborat.

  v) 1992 yil 8 dekabr;

  g) 1993 yil 15 aprel;

  d) 1993 yil 20 noyabr.

  5. Bozorisloxotiyuzasidanolg’a surilgan 5 tamoyilPrezidentimizI.A.Karimovningqaysikitobidaaksetgan?

  a) O’zbekiston - kelajagibuyukdavlat;

  b) O’zbekiston- bozormunosabatlarigao’tishningo’zigaxosyo’li;

  v) O’zbekistonningo’zistiqlolvataraqqiyotyo’li;

  g) O’zbekistoniqtisodiyisloxatlarningchuqurlashtirishyo’lida;

  d) buerdato’g’rijavobyo’q.

  6. Innovastiyanima?

  a) yangiilmiyaxborotlaryig’indisi;

  b) ishlabchiqarishjarayoniniyangichatamoyillardatashkiletish;

  v) yangiliknijoriyetishgayo’lbermaydiganto’siq;

  g) buerdato’g’rijavobyo’q;

  d) yangitexnikavatexnologiyayangiliklarinijoriyetish.

  7. Konvertastiyalanadiganvalyutanima?

  a) boshqavalyutalargaerkinalmashtiriladiganpul;

  b) oltin (tanga) pullar;

  v) xalqaro savdoaloqalaridaqatnashadiganpul;

  g) qog’ozpulo’rninibosadiganmaxsusqimmatbahoqog’oz;

  d) harqandaymustaqildavlatmilliypulbirligi.

  8. O’zbekistondaiqtisodiyotniisloxqilishningnazariyasosininimatashkilqiladi?

  a) ma’naviyvamadaniymeros;

  b) umuminsoniyvamilliyqadriyatlar;

  v) iqtisodiyotnibarqarorlashtirish;

  g) makroiqtisodiyotnibarqarorlashtirish;

  d) tashqifaoliyatnibarqarorlashtirish.

  9. Milliyistiqlolmafkurasinima?

  a) jamiyatdagietakchiguruxlardunyoqarashi;

  b) millat, elatvaxalqlarning siyosiy, huquqiy, axloqiy, ma’naviyqarashlarimajmui;

  Siyosat (arab. سياسة (siyasa) - ot tarbiyalash, ot boqish) - davlatni boshqarish sanʼati. Siyosat biror guruh, jamiyatni boshqarish jarayonidir. Ushbu jarayonda tegishli guruh vakillari ham qatnashishadi.

  v) diniyqarashlartizimi;

  g) axloqiydunyoqarash;

  d) ijtimoiypsixologikjarayon.

  10. MustaqilO’zbekistonmafkurasiqandaynomlanadi?

  a) xalqmafkurasi;

  b) milliymafkura;

  v) milliyistiqlolmafkurasi;

  g) istiqlolmafkurasi;

  d) mehnatkashlarmafkurasi.

  11. MustaqilO’zbekistonmafkurasiningfalsafiy-nazariynegizininimatashkilkiladi?

  a) umuminsoniyvamilliyqadriyatlar

  b) diniyqadriyatlar

  v) urf-odatlarvaan’analar

  g) milliy-madaniymeros

  d) dunyoviy, diniyxarakterdagiijtimoiy-falsafiyqarashlarmajmui.

  12. Ma’naviyishlabchiqarishnima?

  a) kishilarningtabiatvajamiyatnibilishdagifaoliyati, olamhaqidagibilimlar, g’oyalartizimi;

  b) ijtimoiyongdaijtimoiyborliqvajamiyatniaksetishi;

  v) kishilarningindividualongidatabiatvaijtimoiyborliqniaksetishi;

  g) moddiyne’matlar;

  d) ijtimoiyg’oyalar.

  13. Ma’naviymuloqotnima?

  a) kishilarniadabiyot, san’atgaoidbilimlarinibir-birlarigaetkazish;

  b) g’oyalarkurashi;

  v) o’zarofikralmashish;

  g) kishilarnimusiqagaoidbilimlarinibir-birlarigaetkazish;

  d) siyosiy, madaniy, diniybilimlartizimi.

  14. Ma’naviyatnikandayelementlarimavjud?

  a) siyosiy, huquqiy, axloqiy;

  b) falsafiy, diniy, estetik;

  v) barchasito’g’ri;

  g) huquqiy, diniy, siyosiy;

  d) estetik, axloqiy, falsafiy.

  15. Siyosiyongnima?

  a) ijtimoiyhayotningbarcha soxalaridakishilarningxatti-xarakatinitartibga solishfunkstiyasinibajaruvchi sostialtartib-qoida;

  b) turli sinflarningdavlatxokimiyatiga, partiyalar, sinflar, millatlar, davlatlarfaoliyatigabo’lganmunosabatlariniifodaetuvchikayfiyatlar, qarashlar, tasavvurlar, tushunchalar, g’oyalaryig’indisi;

  v) sostialmuhitningo’zidabevositaaksettiruvchihissiyot, emostiya, kayfiyat, kechinmalar, iroda, manfaatlarmajmui;

  g) ijtimoiyborliqdagikundalikehtiyojva sinfiymanfaat-larningichkimohiyatini, sababini, asosiniuyokibudarajadaharxilg’oyalar, ta’limotlarshaklidaifodalanishi;

  d) tabiat, jamiyathaqidagibilimlartizimi.

  16. Siyosiyongningasosiykomponentlariqaysi?

  a) individualvakollektivongi;

  b) ijtimoiypsixologiya, siyosiymafkura;

  v) sinflarningqarashlaritizimi;

  g) g’oyalar, ta’limotlar;

  d) ehtiyojvamanfaatlar.

  17. Siyosiymafkuranima?

  a) siyosiyongni susttarzdarivojlanishiifodasi;

  b) ishlabchiqarishmunosabatlaribilanbelgilanuvchiuyokibu sostialguruhningiqtisodiy, ijtimoiy, ma’naviymanfaatlariniifodalovchiqarashvanazariyalarimajmuasidaniborat;

  v) g’oyalarvata’limotlarmajmuiniaksettiruvchitushuncha;

  g) jamiyatiqtisodiytaraqqiyotiniasosi;

  d) huquqiymafkuravapsixologiyabirligi.

  18. O’zbekistonRespublikasiningasosiyqonuniqaysi?

  a) Erhaqidagiqonun;

  b) Xususiylashtirishto’g’risidagiqonun;

  v) Konstitustiya;

  g) Iqtisodiyqonun;

  d) buerdato’g’rijavobyo’q.

  19. O’zbekistonRespublikasiKonstitustiyasinechaqismdaniborat?

  a) IIqism

  b) IVqism

  v) VIqism

  g) VIIqism

  d) IXqism.

  20. Ushbumisralarmuallifikim?

  «Dunyouchung’amema, xaqdino’zganidema,

  Kishimoliniema, sirotuzratutaro».

  a) NajmiddinKubro;

  b) AxmadYassaviy;

  v) BaxoviddinNaqshband;

  g) Al-Gazzoliy;

  d) MirKulol.

  21. FuqarolarningvijdonerkinligihuquqiO’zbekistonRespublikasiKonstitustiyasiningqaysimoddasidaaksettirilgan?

  a) 28-modda;

  b) 15-modda;

  v) 31-modda;

  g) 41-modda;

  d) 128-modda.

  22. «Turkiygulistonyoxudaxloq» nomliasarningmuallifikim?

  a) Cho’lpon;

  b) Fitrat;

  v) Behbudiy;

  g) Avloniy;

  d) Munavvarqori.

  23. Jadidchilarningasosiyg’oyasinimadaniboratbo’lgan?

  a) jamiyatnirivojlantirish;

  b) moddiyne’matlarishlabchiqarishgaasosiyomil sifatidaqarashgan;

  v) jamiyattaraqqiyotidagiasosiyomililm-fan, ma’rifatdir;

  g) geografikmuhit - jamiyattaraqqiyotinibelgilaydi;

  d) aholi soniasosiyomildir.

  Aholi - Yer yuzida yoki uning muayyan hududi, qitʼa, mamlakat, tuman, shaharida istiqomat qiluvchi odam (inson) lar majmui. Aholini tadqiq etish bilan maxsus fan - Demografiya shugʻullanadi.aholi oʻrtasida sodir boʻlayotgan jarayonlar biologik, geografik, ijtimoiy-iqtisodiy omillar taʼsirining natijasidir.

  24. Ma’rifatparvarlikningjamiyattaraqqiyotihaqidagiqarashlariniajrating?

  a) jamiyatdailmlikishilarqanchako’pbo’lsa, jamiyatshunchatezrivojlanadi;

  b) taraqqiyotqulaytabiiysharoitgabog’liq;

  v) aholi soniqanchaozbo’lsa, taraqqiyottezbo’ladi;

  g) aholi soniko’pligiasosiyomil;

  d) ishlabchiqarishningrejaliyuritilishigabog’liq.

  25. Iqtisodiyqadriyatlarnima?

  a) ilmiyg’oyalar;

  b) ishlabchiqarishmunosabatlari;

  v) ishlabchiqaruvchikuchlar;

  g) ishchikuchi;

  d) mehnatpredmetlari, ishlabchiqarishqurollari, moddiyne’matlarvah.k.

  26. Axloqiyqadriyatlarnima?

  a) ilmiyg’oyalar;

  b) mehnatvositalari;

  v) axloqiynormalar;

  g) tabiiyboyliklar;

  d) ervaerostiboyliklari.

  27. Engoliyqadriyatnima?

  a) o’zaroxurmat;

  b) hamkorlik;

  v) jamiyat;

  g) inson;

  d) bilim.

  28. MarkaziyOsiyolikallomaAbuRayxonBeruniyinsongaqandayizoxbergan?

  a) inson - biologikmavjudot;

  b) inson - ijtimoiyjihatlargaegabo’lganshaxs;

  v) inson - aqllimavjudot;

  g) inson - biologikvaijtimoiymavjudot;

  d) inson - biologiktur.

  29. AbuRayxonBeruniyinsondagiqaysifazilatlarniulug’lagan?

  a) oliyjanoblik, muruvvat, poklik;

  b) yaxshilik, royishlik;

  v) diyonat, matonat;

  g) yaxshixulklilik;

  d) insonparvarlik.

  30. IbnSinogumanizminingmohiyatiqaysijavobdaifodalanadi?

  a) inson - oliyzot;

  b) inson - olamrivojlanishitojibo’lib, ubuyuksharafvahurmatgaloyiqdir;

  v) inson - engoliyqadriyatdir;

  g) inson - yaratuvchidir;

  d) inson - akllimavjudoddir.

  31. AmirTemurningfalsafiyqarashiqandaybo’lgan?

  a) panteizm;

  b) sufizm;

  v) teizm;

  g) xurofiy;

  d) materialistik.

  32. Hadisnima?

  a) rivoyatlarto’plami;

  b) pandnoma;

  v) ilmiyasar;

  g) Muhammadpayg’ambarningaytgan so’zlari, uninghayotiyfaoliyatiko’rsatmalarihaqidagito’plam;

  d) to’g’rijavobyo’q.

  33. Islomilohiyotiningmuhim soxasi - musulmonhuquqshunosligiqandaynomlanadi?

  a) tafsir;

  b) kalom;

  v) fikx;

  g) shariat;

  d) tariqat.

  34. Engoliyqadriyatnima?

  a) o’zaroxurmat

  b) xamkorlik

  v) jamiyat

  g) inson

  d) bilim


  35. MarkaziyOsiyolikallomaAbuRayxonBeruniyinsongaqandayizoxbergan?

  a) inson - biologikmavjudot

  b) inson - ijtimoiyjixatlargaegabo’lganshaxs

  v) inson - aqllimavjudot

  g) inson - biologikvaijtimoiymavjudot

  d) inson - biologiktur

  36. AbuRayxonBeruniyinsondagiqaysifazilatlarniulug’lagan?

  a) oliyjanoblik, muruvvat, poklik

  b) yaxshilik, royishlik

  v)diyonat, matonat

  g) yaxshixulqlilik, mehribonlik

  d) insonparvarlik

  37. IbnSinogumanizminingmoxiyatiqaysijavobdaifodalangan?

  a) inson - oliyzotdir

  b) inson - olamrivojlanishitojibo’lib, ubuyuksharafvaxurmatgaloyiqdir

  v) inson -engoliyqadriyatdir

  g) inson - yaratuvchidir

  d) inson -aqllimavjudotdir

  38. AmirTemurningfalsafiyqarashiqandaybo’lgan?

  a) panteizm

  b) so’fizm

  v) teizm


  g) xurofiy

  d) materialistik

  39. Xadisnima?

  a) rivoyatlarto’plami

  b) pandnoma

  v) ilmiyasar

  g) Muxammadpayg’ambarningaytgan so’zlari, uningxayotiyfaoliyatiko’rsatmalarixaqidagito’plam

  d) to’g’rijavobyo’q

  40. Islomiloxiyotiningmuxim soxasi - musulmonxuquqshunosligiqandaynomlanadi?

  a) tafsir

  b) kalom

  v) fikx


  g) shariat

  d) tariqat


  2(8.2)-Ilova

  2-o’quvtopshiriq

  Uchalaguruhgahambirxilekspertqog’ozitarqatiladi

  1. ZulfiqorMusoqovning «Vatan» kinofilmidanlavhanidiqqatbilanko’ring.

  2. Boshqahramon – Qurbontilidanaytilgan, «Vatan-osmon», shuonazamin, oqibturganshudaryokengdala. MeningbaxtsizligimdaVatanningaybiyo’q. Bu – seninghamVataning, o’g’lim» degan so’zlarningmohiyatinitushuntiribbering.

  3. Ushbufilmdaqandayinsonparvarlikg’oyalariaksettirilgan.

  4. «Vatangadolik», «Vatanfurushlik» tushunchalariniyoritibbering.
  3(8.2)-Ilova

  3-o’quvtopshiriq

  1-guruh.

  Mustaqillikvabozormunosabatlariningshakllanishisharoitidavatanparvarliktuyg’ulariningmustahkamlashzaruriyati: nimauchunpaydobo’ldi?

  2-guruh.

  Mustaqillikvabozormunosabatlariningshakllanishisharoitidanimauchuninsonparvarlik g’oyalarigaehtiyoj sezildi?

  3-guruh.

  Insonningo’z-o’zinianglashiinsonparvarlikningma’naviymezonibo’laoladimi?


  4(8.2)-Ilova

  Talabalarningbilimvako’nikmalarini

  baholashmezonlari


  Guruh

  Baho

  Baholashko’rsatkichlarivamezonlari

  Jami

  Topshiriqnianiq bajardi

  Muammogaechimtopdi

  Faolqatnashdi

  Ball

  1,5

  1,0

  0,5

  3

  1.
  2.
  3.
  Guruh ishlariniumumlashtiruvchibaho


  Guruh

  1

  2

  3

  Jamiball

  Baho

  1
  2
  3  2,2 – 3 ball – a’lo

  1,2 – 2,5 ball – yaxshi

  0,5 – 1,1 ball – qoniqarli  0 – 0,5 ball– qoniqarsiz


  Download 146.93 Kb.
  Download 146.93 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  8 mavzu. Vatanparvarlik, insonparvarlikvao’zmillatiga sadoq

  Download 146.93 Kb.