• 7 - sinf
 • 8 - sinf
 • 9 - sinf
 • Ingliz tili fanidan o‘quv dasturi.............................................
 • 9 sinflar toshkent – 2010
  Download 1.03 Mb.
  bet5/5
  Sana10.04.2017
  Hajmi1.03 Mb.
  1   2   3   4   5

  Fonetik materiallar


  • yordamchi so‘zlar (artikllar, predloglar, bog‘lovchilar, ba’zi bir olmoshlar) va jumlalarda urg‘u;

  • qo‘shma gaplarda ohang.

  Ikkinchi bosqich. Bu bosqich (7-9 sinflar)da o‘qish, tinglab tushunish, gapirish va yozuvni maqsad maqomida egallash davom ettiriladi. Ikkinchi bosqichda o‘quvchilar o‘z nutqlarida ayrim qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin, ya’ni ularda o‘rganilgan so‘z va iboralarni grammatik qonun-qoidalarga asosan qo‘llash muammosi vujudga keladi. Bu esa o‘quvchilardan til materiallarini tartibga tushirish, umumlashtirish va ularni zarur bo‘lgan joyda qo‘llash malakasini talab qiladi. O‘qilgan va tinglangan matnlar asosida nutq ko‘nikmalari rivojlantiriladi. Nutqning hamma turlarida mustaqil ishga katta ahamiyat berilgan holda o‘quvchilarning ijodiy qobiliyatlari rivojlantiriladi.

  Yuqori sinflarda tarjima ona tili va fransuz tilidagi lingvistik tushunchalarning ifodalanish usullarini taqqoslash maqsadida ishlatiladi. Masalan, fransuz tilida kelasi zamon qanday ifodalanadi va bu ona tilida qanday amalga oshiriladi va h.k. Shunday qilib, birinchi va ikkinchi bosqichlarda o‘rganiladigan bu ikki tarjima usuli o‘quvchining fransuz tilidan bilimini mustahkamlaydi. Nihoyat 9- sinfga kelib o‘quvchilar bu ikki alohida-alohida ko‘nikmalarni birlashtiradilar va quyidagi ikki turdagi tarjima ko‘nikmalarini rivojlantiradilar. Birinchisi fransuz tilidagi matnlarni fransuz tilidan ona tiliga aniq-ravon tarjima qilish, ikkinchisi fransuz tilidagi matnlarni tinglash yoki o‘qish va mazmunini ona tilida bayon etish.  Ikkinchi bosqichda o‘quvchilarga quyidagi bilim, ko‘nikma va malakalarga ega bo‘ladilar.
  7 - sinf

  • O‘zbekiston va Fransiyaning jug‘rofiy xaritasi, uning hududlar (grafliklar, shtatlari, viloyatlari)ga bo‘linishi hamda dunyoga mashhur shaharlarini;

  • kiyim-kechaklar va kundalik xarid mollarini sotib olish haqidagi ma’lumotlarni;

  • O‘zbekiston va Fransiya yoshlarining nimalarga qiziqishlarini;

  • bo‘sh vaqt (ta’til, sayohat va turizm) larini qanday o‘tkazishlarini;

  • sport turlari, musobaqa va olimpiada haqidagi ma’lumotlarni.  8 - sinf

  • atrof-muhit muammolaridan voqif bo‘lishi;

  • siyosiy arboblar, davlat rahbarlarini;

  • fan va madaniyat sohasi bo‘yicha mashhur kishilar (yozuvchi va shoirlari) ning ismi-shariflari hamda ularning mashhur asarlarini;

  • O‘zbekiston va Fransiyaning muzeylari, teatr va kinolari haqidagi ma’lumotlarni;

  • O‘zbekiston va Fransiya davlatlarida chop etiladigan gazeta, jurnallar nomlari, tele-radio dasturlar yuzasidan ma’lumotlarni;

  • bayramlari va urf-odatlarini.
  9 - sinf

  • fransuz tilida so‘zlashadigan mamlakatlarning davlat tizimi, siyosiy partiyalari, saylovlar, bayroq va gerbini;

  • fan va madaniyati haqidagi ayrim tushunchalarni;

  • ta’lim tizimi haqidagi ma’lumotlarni;

  • iqtisodiyotini mamlakatimiz iqtisodiyoti bilan solishtirib o‘rganish;

  • xatlar (norasmiy) tabriknoma, taklifnoma, yozish va telefonda qanday gaplashish.


  Fransuz tilidan har bir sinfda o‘rganiladigan mavzular taqsimoti va grammatik materiallar

  5-sinf (102 soat)  Mavzu

  Grammatika

  Nutq faoliyati turlari

  soat

  1. Tanishuv:

  - salomlashuv:

  salomlashish, hol-ahvol so‘rash, xayrlashishni ayta olish;

  o‘zini va boshqa birovni tanishtirish.
  • Alifbo;

  harflarning talaffuzi;

  • harf birikmalari;

  • harf birikmalarining o‘qilishi;

  • kishilik olmoshlari birlik sonda (je tu il (elle) );

  • artikllar va ularning ishlatilishi (noaniq va aniq artikllar);

  ot oldida artiklning qo‘llanilmaydigan holatlari va gap modeli (Bonjour, madame! Salut, Pierre!).


  Tinglab tushunish:

  • mavzular bo‘yicha berilgan savol va ma’lumotlarni tushunish;

  • matnning asosiy g‘oyasini (mazmunini) tinglab tushuna olish;

  • matndan kerakli, qiziqtiruvchi ma’lumotni ajratib olish;

  • tovushlarni farqlay

  16

  2. O‘zi haqida:

  -ism;


  -yosh;

  -adres;


  -ona shahri;

  o‘zi hamda o‘rtog‘i haqida qisqacha ma’lumot bera olish; (Masalan: yashash joyi, kimligi va boshqalar).
  • Fransuz tilida otning grammatik kategoriyalari (mujkoy va jenskiy rodlar, birlik va ko‘plik sonlar);

  • ba’zi - guruh fe’llarining hozirgi zamon aniq mayli Présent de I’indicatif da tuslanishi.

  So‘roq gap: 1) ohang yordamida so‘roq gap (Tu t’appelles Nadine?); 2) Est-ce-que so‘roq so‘zi yordamida so‘roq gap yasash; (Est-ce-que tu t’appelles Nadine?), Qui est-ce? So‘roq so‘zi. birlik shaklidagi egalik olmoshlari; (mon, ton, son; ma, ta, sa).

  olish va ularni yozuvda ifodalash;

  • sinfda qo‘llaniladigan iboralarni tushunish.

  • ma’lumotlarni tekshirib ko‘rish malakasiga ega bo‘lish.

  Gapirish:

  • oila, sinf xonasi va boshqalarni tasvirlay olish;

  o‘zi yoqtirgan yoki yoqtirmagan narsalar yuzasidan fikrlarini ifoda eta olish, savollarga javob bera olish, savollar bera olish va iltimos bilan murojaat qila olish;

  5

  3. Oila:

  - oila a’zolari;

  o‘zining (yoki do‘stining) oilasi haqida ma’lumot bera olish;

  - yashash joylari,

  manzili, xonasi.


  • «être»-bog‘lovchi fe’li sifatida. Ex: je suis écolier, elle est jeune ;

  ot kesim Ex: (Mon nom est…);

  • sanoq va tartib sonlar (16 gacha);

  qui est-ce? so‘roq so‘zi. С’est, ce sont birikmalari.

  • tanish mavzular bo‘yicha 3-4 luqmadan iborat qisqa suhbatlarda (dialog) va 5-6 jumlalardan iborat monologda ishtirok etish;

  • salomlashish, xayrlashish, uzr so‘rash va

  11

  4.Maktab:

  -sinfda qo‘llaniladigan iboralar;

  -o‘qituvchining ko‘rsatmalarini tushunib bajara olish;

  -bir-biriga murojaat qilib, biror ish-harakatni qilish, qilmaslik to‘g‘risida ko‘rsatmalar berish;

  -ularni tushunish va bajarish.

  -o‘quv fanlari:

  o‘quv fanlarining qaysi birini yoqtirish yoki yoqtirmasligi haqida o‘z fikrini ifoda etish.

  - sinf xonasi va o‘quv qurollari:

  sinf xonasini, uning jihozlari, hajmi va rangini tasvirlash;

  o‘quv qurollarining kimga taalluqligini aniqlash, ularning nomlarini o‘z nutqida qo‘llash.

  - maktab hovlisi va binosi:

  maktab binosi, uning qismlari, hovlisi va kutubxonasini tasvirlay olish.  • Kishilik olmoshlari ko‘plik shaklda (nous, vous, ils, elles);

  • egalik olmoshlari: mes, tes, ses, notre, votre, leur, nos, vos, leurs;

  • beau, belle, jolie kabi tashqi ko‘rinishga doir sifatlarning otlar bilan moslashishi;

  • A, en, de predloglari;

  • sanoq va tartib sonlar (17 dan 30 gacha);

  • sifatlarning rod va son kategoriyalari, ularning otlar bilan moslashuvi;

  • où, quand, combien de so‘zlari va ular yordamida so‘roq gap yasash;

  (modellar où habite Pierre? Il habite en France. Etc ;

  • dans, sur, sous predloglari;

  • “On” – shaxsi noaniq olmoshning ishlatilishi;

  • namuna: On parle beaucoup de… buyruq mayli: Lisez le livre! Regardez le tableau!

  • sanoq va tartib sonlar (31 dan 51 gacha);

  • Tutash artikllar, tinish belgilari;

  • ne… pas yuklamasi;

  • qu’est ce que c’est? so‘roq iborasi С’est …. ce sont birikmalari;

  • predloglar: aprés, avant, pendant, depuis, par, jusqu’a, sur, sous;

  à va de predloglarining tegishlilikni anglatishda qo‘llanilishi. (A qui est ce stylo? С’est à moi, С’est mon stylo, С’est le stylo de Pierre).

  kimnidir tug‘ilgan kuni bilan tabriklashda xushmuomalalik iboralarini qo‘llay olish malakasiga ega bo‘lish.

  O‘qish

  • alifboni o‘rganish;

  • harf birikmalari;

  • yangi so‘zlarning ma’nosini anglash uchun darslik, lug‘atlar va qo‘shimcha materiallardan foydalana olish;

  • matndan kerakli, qiziqtiruvchi ma’lumotni ajratib olish uchun o‘qish;

  • tanish kontekstda berilgan alohida so‘zlarni anglay olish;

  • qisqa iboralarni tushunganligini ko‘rsata olish;

  • 100 tagacha so‘zni o‘z ichiga olgan qisqa, tanish bo‘lgan matn yoki dialogni o‘qib, mazmunini tushuna olish.

  Yozuv

  • so‘zlarni alfavit tartibida yoza olish;

  • 5-6 so‘zdan iborat bo‘lgan lug‘at-diktant yoza olish;

  • oddiy xabarlarni ko‘chirib yozish va so‘zlar bilan nuqtalar o‘rnini to‘ldira olish;

  16

  5. Sevimli mashg‘ulot:

  o‘zi (yoki do‘sti) ning kundalik faoliyati to‘g‘risida suhbatlashish.  • Ko‘rsatish olmoshlari: ce, cet, cette, ces. bog‘lovchi «et» ;

  • qu’est-ce qu il y a? so‘roq so‘zli murakkab birikma;

  • il y a va il n’y a pas iboralari;

  • oddiy va murakkab inversiya orqali so‘roq gap yasash;

  • urg‘uli kishilik olmoshlari: (moi toi lui elle nous vous eux elles).

  se lever, se réveiller, se coucher kabi olmoshli fe’llarning «Présent de l’indicatif»da mavzuni yoritishda ishlatilishi.

  • bosh harflar va nuqtalarni qo‘llagan holda oddiy gaplarni yoza olish;

  • oddiy so‘zlarni va o‘rganilgan grammatik hodisalarni tarjima qila olish:

  • o‘rganilgan grammatik hodisa yoki namunalar asosida oddiy gaplar tuza olish.

  • xotiradagi so‘zlarni to‘g‘ri yoza olish;

  «va», «lekin» bog‘lovchilarini nutqda qo‘llay olish;

  10

  6.Men yoqtirgan narsalar:

  o‘zi (do‘sti yoki oila a’zolari) ning yoqtirgan, yoqtirmagan narsalari, sevimli mashg‘uloti va u (lar)ni qiziqtirgan narsalar haqida suhbatlashish.  • Aimer, préférer, fe’llarining bo‘lishli va bo‘lishsiz shakllarda ishlatilishi;

  • buyruq mayli va uning inkor shakli (Va au tableau! Ne parle pas haut!)

  • сomment so‘roq so‘zi va souvent, vite kabi ravishlar;

  • par сemaine (jour, mois, année) kabi paytni ifodalovchi qurilmalar;

  • beaucoup de miqdorni anglatuvchi ravish.

  namunalar asosida dialoglar tuza olish;

  • oddiy jadvallar tuzish va ularni yozma tasvirlab bera olish.

  8

  7. Hayvonlar:

  -uy va sevimli hayvonlar;

  o‘zi (yoki do‘sti) ning uy hayvonlariga nisbatan bo‘lgan munosabatlarini ko‘rsata olish;

  -o‘zining sevimli hayvonlari, ularning ko‘rinishi va ranglari haqida suhbatlashish;

  -yovvoyi hayvonlar;

  hayvonot bog‘idagi yovvoyi hayvonlar haqida, ularning yashash joylari, O‘zbekiston va fransuz tilida so‘zlashadigan mamlakatlardagi hayvonlar haqida suhbatlashish.  • Fe’l mazmunini kuchaytiruvchi ravish (Modellar: Aujourd’hui nous avons beaucoup de leçons. J’aime beaucoup le français);

  • «futur proche»ning yasalishi va qo‘llanilishi.

  • voici, voila ko‘rsatish olmoshlari;

  • le, la, les kishilik olmoshlari;

  • (tout) sifatining mujskoy (tout), jenskiy (toute) va ko‘plik (tous, toutes) shakllari va ularning ishlatilishi;

  • sifatlarning oddiy va qiyosiy darajalari;
  10

  8. Yil fasllari:

  -fasllar;

  yil fasllarini tasvirlash;

  -oylar;


  yil fasllariga bo‘lingan oylarning bir-biridan farqi, oylar va kunlar haqida suhbatlashish;

  -ob-havo;

  ob-havo to‘g‘risida suhbatlashish;

  ob-havoga bo‘lgan o‘z munosabati va uning fasllarga xos o‘zgarish sababini ko‘rsatgan holda ifoda eta olish.
  • ob-havo mavzusida ishlatiladigan fait…., il pleut, il neige kabi birikmalar va ularning qo‘llanilishi;

  • En, au predloglarining en automne, en hiver, au printemps kabi holatlarda ishlatilishi;

  • sanoq va tartib  sonlar (51 dan 100 gacha); so‘roq; sifatlari (quel, quelle, quels, quelles);

  • Devant, derrière, près de, non loin de predloglari;

  • il faut, il ne faut pas iboralari ;

  Féliciter, préparer fe’llarining o‘rganilgan zamonlarda ishlatilishi.

  10

  Mustaqil ish

  4

  Takrorlash

  4

  Nazorat ishi

  8


  6-sinf (102 soat)
  Grammatika

  Nutq faoliyati turlari

  soat

  1. Tarjimai hol:

  - tarjimai hol;

  -o‘zi (yoki do‘sti) ning tarjimai holi haqida gapirish;

  -tug‘ilgan kun;

  -o‘zi (yoki do‘stlari) ning tug‘ilgan kuni to‘g‘risida gapira olish;

  -qarindosh-urug‘;

  -o‘zi (yoki do‘sti) ning qarindoshlari haqida suhbatlashish;

  -uy ro‘zg‘or ishlari;

  o‘z onasiga uy ishlarini bajarishda beradigan yordami;

  - to‘g‘risida gapirish, uy yumushlarini bajarishga oid savol-javoblarda ishtirok etish.  • «Présent de l’Indicatif» hozirgi zamon fe’li aniq mayli:

  Ma famille est grande.

  Mes parents sont… Mon père est ingénieur;  • рasse composé: zamoni va uning yasalishi haqida

  Je suis né(e), Il est né, elle est née;

  • avoir va être fe’llari рassé composé yasalishida yordamchi fe’l sifatida;

  • parce que bog‘lovchisi; Je veux etre le médecin parce que… ;

  • narsalar joyini bildiruvchi predloglar: devant, prés de, au milieu de;

  • inkor yuklamalari: ne…rien, ne…jamais, ne…personne ;

  • au, à l’ ,à la, de, d’, du tutash artikllari;

  • on, combien, comment, quelle so‘roq so‘zlari;

  Imparfait, Futur Simple.

  Tinglab tushunish:

  • kerakli, qiziqtiruvchi ma’lumotni matndan ajratib olish uchun tinglash;

  • 150 tagacha so‘zni o‘z ichiga olgan, tanish so‘zlardan iborat xabar va dialoglarni tinglab, asosiy mazmunini tushuna olish;

  • matnni tinglab yangi so‘zlarni o‘ziga belgilab qo‘ya olish;

  • ma’lumotlarni tekshirib ko‘rish uchun tinglash malakasiga ega bo‘lish.

  Gapirish:

  • o‘qigan yoki tinglagan matnlari yuzasidan ma’lum bir vazifalar asosida savollarga javob berish, gapira olish;

  18

  2. Uy:

  -uy va uning xonalari;

  -o‘zi yashaydigan uy va uning xonalarini tasvirlay olish;

  -shu mavzu yuzasidan sinfdoshlari bilan suhbatlashish;

  - uy jihozlari:

  jihozlarning rangi, shakli, materiali, soni, xonaning qaerida joylashganligi yuzasidan suhbatlashish;

  -biror ishni bajarishni ta’qiqlashga oid ko‘rsatma berish.

  - mening kechagi ish kunim;

  bir kun oldin qilgan ish faoliyati yuzasidan suhbatlashish.


  • Buyruq maylining inkor shakli; ne sautez pas sur le lit!

  • faire fe’li bilan keladigan ba’zi birikmalar faire la chambre, faire la vaisselle;

  • passé composé ning ishlatilishi;

  • harakatni bildiruvchi fe’llarning o‘tgan zamonda ishlatilishi;

  • Futur simple ning ishlatilishi.

  • asosiy mavzuga oid qisqa suhbatlarda ishtirok etish, oddiy so‘zlar bilan o‘z fikr va tuyg‘ularini 4-5 ta gap bilan mantiqan to‘g‘ri ifoda eta olish;

  • guruhlarda, juftliklarda ishlash jarayonida savollar bera olish, o‘z fikrlarini bildira olish;

  • suhbatdoshiga o‘tilgan mavzu yuzasidan qisqa ravishda o‘z fikrini gapirib bera olish.

  O‘qish:

  so‘zlarning ma’nosini tushunish uchun ikki tilli lug‘atlar yoki darslik oxirida beriladigan lug‘atdan foydalana olish;  28

  3. Oziq-ovqatlar va taom:

  - oziq-ovqat magazinida;

  -bozorda;

  -bir kun oldin xarid qilgan narsalari (oziq-ovqat meva-sabzavotlar va ichimliklar);

  -ularning og‘irligi, narxlari va miqdori to‘g‘risida suhbatlashish;

  -yoqimli ishtaha;

  -taom keltirishni so‘rash, taklif qilish, rahmat aytish va taomning mazasini maqtay olish;

  nonushta, tushlik va kechki ovqatlanish va taom turlari haqida gapirish;

  -taom tayyorlash;

  O‘zbekiston va Fransiyadagi taomlardan birini qanday tayyorlash va ovqatlanishda ishlatiladigan idishlar to‘g‘risida suhbatlashish.  • Qism bildiruvchi artikllar: du, de, la, des.

  ex: j’aime la viande, je veux de la viande. une bouteille de l’huille, deux kilo de pomme de terre etc;

  • olmoshli fe’llarning hozirgi va o‘tgan zamoni ex: je me live à 7 heures;

  • je viens de inf. futur proche: je vais inf;

  • et, mais bog‘lovchilari;

  • sanoq va tartib sonlar 100 dan yuqorisi;

  • pouvoir, vouloir, boire, choisir, finir fe’llarining o‘rganilgan zamonlarda tuslanishi;

  • buyruq mayli: (bo‘lishli shakli) achete du pain! passe du sel !

  • so‘roq so‘zlar: quand, ou, pourquoi, quel(le);

  • assez de, tros de beaucoup de, peu de, quelqu’un kabi ravishlar va ularning ishlatilishi;

  • qism va tutash artikllari;

  faire inf ishlatilishi.

  • o‘qishga oid matnlar yoki qisqa hikoyalarni tanlab olib, mustaqil ravishda o‘qiy olish va o‘qish yuzasidan berilgan topshiriqni bajara olish;

  • ma’lumotlarni tekshirib ko‘rish uchun matnni o‘qiy olish;

  • 150 tagacha so‘zni o‘z ichiga olgan bosma yoki qo‘lyozma holdagi matnlarni hamda hikoyalarni o‘qib mazmunini tushuna olish;

  • matnning asosiy joylarini yoki tafsilotini anglay olish;

  • kontekst yoki kalit so‘zlardan foydalangan holda notanish so‘z ma’nolarini anglab olishni o‘rganish.

  Yozuv:

  3-4 ta o‘zaro bog‘langan gaplarni yoddan, kengroq yoza olish;  20

  4. O‘zbekiston va Fransiyaning geografiyasi:

  -jug‘rofiy joylashishi;

  O‘zbekiston va Fransiyaning jo‘g‘rofiy jihatdan joylashgan o‘rni, ularga chegaradosh mamlakatlar haqida fikr almashish;

  - yer maydoni va aholisi;

  O‘zbekiston va Fransiya yer maydoni, aholisi to‘g‘risida gapirish ularga oid diagrammalar tuzish va uni sharhlab bera olish;

  - tabiat va iqlimi;

  O‘zbekiston va Fransiya tabiati, iqlimi haqida gapirish;

  -ko‘pi bilan uchta hududning tabiati va iqlimini taqqoslab xulosa chiqarish;

  -daryo, ko‘l, dengiz, va tog‘lar;

  O‘zbekiston va Fransiya daryo, ko‘l va tog‘lari to‘g‘risida gaplashib, ularni bir-birlari bilan taqqoslash.  • Urg‘uli shaxs olmoshlarni ajratib ko‘rsatish uchun qo‘llash:

  qui fait…? c’est moi qui… c’est lui qui...

  • ça, cela ko‘rsatish olmoshlari;

  • predloglar: a, en, au aux, en europe, au canada, aux Yetats unis;

  • présent (qaytarish);

  • sifat darajalari: oddiy, qiyosiy, orttirma;

  • en france il pleut beaucoup qu’en Оuzbékistan;

  • shaxssiz fe’llar il neige, il pleut ;

  • qisqa diktantlar yoza olish;

  • gaplarni to‘g‘ri ko‘chirib yoza olish;

  • o‘rganilgan grammatik hodisa yoki namunalar asosida oddiy gaplar yoza olish;

  • muloqotni amalga oshirish uchun do‘stga xat, oddiy xabarlarni yoza olish;

  • oddiy so‘zlarni va o‘rganilgan grammatik hodisalarni tarjima qila olish;

  • tili o‘rganilayotgan mamlakatda qabul qilingan nutqiy etiket formulalaridan foydalanib istaklar bildira olish;

  • namunaviy matndagi so‘z va so‘z birikmalarini boshqa so‘z va so‘z birikmalari bilan almashtirgan holda o‘zgartirib yoza olish;

  • o‘qilgan yoki tinglagan matnlari asosida ma’lum bir vazifani yozma bajara olish;

  • namunalar asosida dialoglar tuza olish;

  • oddiy jadvallar tuzish, ularni to‘ldirish va yozma ravishda tasvirlab bera olish;

  • so‘zni to‘g‘ri yozganligini tekshirish, unutilgan yoki notanish so‘zlarni topish uchun ikki tilli lug‘atdan foydalana olish.
  20

  Mustaqil ish

  4

  Takrorlash

  4

  Nazorat ishi

  8


  7-sinf (102 soat)

  Mavzu

  Grammatika

  Nutq faoliyati turlari

  Soat

  1. Qishloq va shaharlar:

  -poytaxt;

  -O‘zbekiston va Fransiyadagi mashhur shaharlar va diqqatga sazovor joylar haqida suhbatlashish;

  -diqqatga sazovor joylar;

  manzilga qanday borishni so‘rash yoki ko‘rsatmalar berish;

  -qishloq;

  -o‘zi yashayotgan qishloq yoki shahar xaqida ma’lumot bera olish.


  • passé composé de l’indicatif: (takrorlash)

  • yo‘llanma berish maqsadidagi buyruq gaplar.

  ex: allez tout droit, puis tournez à gauche!

  • umumiy so‘roq gaplar.

  ex: qu’ est-ce qu’il faut faire pour aller jusqu’ à la gare?

  • il y a, dans, depuis, pendant, en predloglari (vaqtni bildirish).

  • predloglar: «non loin de, devant, en face de, près de».

  Tinglab tushunish:

  • o‘tgan va kelasi zamondagi voqealarni o‘z ichiga olgan parchalar, shuningdek qisqa tasviriy hikoyalarni tinglab tushuna olish;

  • matnning asosiy g‘oyasini (mazmunini) tinglab tushuna olish;

  • ma’lumotlarni tekshirib ko‘rish uchun tinglash.

  • o‘rta tezlikka yaqin bo‘lgan va ovozga tabiiy shovqin

  15

  2. Sog‘liq:

  - insonning tashqi qiyofasi va tana a’zolari;

  o‘zining (yoki do‘stining) tashqi qiyofasi haqida gaplasha olish;

  tana a’zolari to‘g‘risida gaplashish;

  - shifokor huzurida;

  -sog‘ligi haqida shifokorga murojaat qila olish;

  -shifokorga borishdan maqsadini aytish, kasallik belgilarini tushuntirib bera olish.


  • beau, belle, vieux, vieille, ancien-ne, moderne kabi sifatlarning otlar bilan moslashgan holda oddiy qiyosiy va orttirma darajada ishlatilishi;

  • «prendre» fe’lining ko‘p ma’noligi;

  • Passé composé: ning sabab ergash gapda parce que bog‘lovchisidan keyin ishlatilishi. Ex: Je me porte mal, parce que j’ai pris froid;

  • Il faut, il ne faut pas l’infinitif. Il faut consultez le médecin;

  • «pouvoir  inf», «devoir  inf », « vouloir  inf » qurilmalari.

  • Avoir mal a … iborasi va uning ishlatilishi.

  Ex: Tu as mal a la tête, il faut prendre le médicament.

  berilgan, kam miqdordagi notanish so‘zlardan iborat matnlarni tinglab tushuna olish.

  Gapirish:

  • dialogik va monologik nutqlarda ishtirok eta olish;

  • bahs-munozara yurita olish;

  • voqea-hodisalarni gapirib bera olish.

  • mavzular yuzasidan qisqa suhbatlarda qatnashish.

  • turli holat, guruh va juftliklarda kommunikativ vazifalarni bajarishda fikrlar almasha olish;

  fikr va tuyg‘ularni ifoda yetish va ularning sababini tushuntirib bera olish.

  10

  3. Kiyimlar:

  -kiyimlar;

  turli xil kiyimlar (ust, bosh, oyoq kiyimlar), ularning ranglari, o‘lchamlari hamda materiali haqida suhbatlasha olish;

  -milliy kiyimlar;

  O‘zbek va Fransiyaliklarga xos bo‘lgan milliy kiyimlar, ularning ko‘rinishi, farqlari, ranglari, materiallari haqida suhbatlashish;

  -xarid;


  sotib olmoqchi bo‘lgan kiyimlar haqida sotuvchi bilan muloqatda bo‘lib ularning narxini, o‘lchamini so‘ray olish.

  • Futur simple ning yasalishi;

  • Indicatif ning zamonlari zamonlari Présent, Passé composé va Futur simple ni qaytarish;

  • sifat darajalari.

  O‘qish:

  • ikki tilli yoki darslik oxirida beriladigan lug‘atlardan foydalana olish;

  • taxminan 200 ta so‘zdan iborat tasviriy xarakterdagi hikoyalarni, yozma materiallarni o‘qib, mazmunini tushuna olish;

  • soddalashtirilgan va mustaqil o‘qishga mo‘ljallangan materiallar (ko‘rsatma, hikoya va axborot beruvchi ma’lumotlar) ni o‘qiy olish;

  • grafik va jadvallarni o‘qib, ma’lumotlarni ajrata olish;

  18

  4. Sport:

  - sport turlari;

  bir-birlari bilan umumiy va milliy sport turlari va ularga nisbatan bo‘lgan qiziqishlari haqida suhbatlashish;

  - musobaqalar;

  maktab, tuman, viloyat va respublika miqyosida o‘tkaziladigan sport musobaqalari haqida suhbatlashish;

  -olimpiada;

  olimpiada o‘yinlari, g‘olib bo‘lgan mashhur sportchilar va komandalar haqida muloqot qila olish.


  • O‘zlashtirma gap.

  • hoxish, istak, bildirishda qo‘llaniladigan fe’llar,

  ularning moslashuvi; Namuna: Ce sportif a gagné plusieurs medailles.

  • vite, loin, fort (e), faible, simpa…. ravishlari

  • en, y olmoshlari, va ularni talab etuvchi fe’llar.

  On – olmoshining qo‘llanilishi.

  • matnning asosiy g‘oyasini (mazmunini) tushunish uchun o‘qiy olish.

  • namunalar yordamida o‘qilgan matn mazmunining qisqacha bayonini (og‘zaki yoki yozma shaklda) bera olish;

  • matnni umumiy ma’lumot olish uchun o‘qiy olish;

  • kerakli, qiziqtiruvchi ma’lumotni matndan ajratib olish uchun o‘qiy olish;

  zavq olish uchun matnlarni o‘qiy olish.

  18

  5. O‘zbekiston va Fransiyaning ma’muriy bo‘linishi;

  - viloyatlar;

  -tumanlar;

  -xududlar;

  O‘zbekiston va Fransiya ma’muriy bo‘linishi haqida suhbatlashish.


  • «se composer» va «se diviser» fe’llarining ishlatilishi;

  Ex: La France se compose de, L’Ouzbékistan se divise

  • en....ne ......que chegaralash iborasi.

  Yozuv:

  • o‘zi to‘g‘risida ma’lumot, his-tuyg‘u va fikrlarni ifoda qilish uchun o‘zaro bog‘langan gaplarni yoza olish;

  • tugallanmagan gaplarni o‘rganilgan

  15

  6. Bo‘sh vaqt:

  - ta’tilda;

  O‘quvchilar yaqinlashib kelayotgan ta’tilda qilmoqchi bo‘lgan ishlarining rejalari haqida gaplashish, ta’tilni qanday o‘tkazish to‘g‘risida taklif va maslahatlar bera olish;

  - sayohat va turizm;

  O‘zbekistondagi mashhur joylarga, tabiat qo‘yniga qilgan sayohatlari to‘g‘risida gapirish, keyingi yil uchun sayohat rejalarini tuzish, qaysi transportda sayohat qilishni afzal ko‘rishi va qiziqarli turistik voqealar haqida suhbatlashish.


  • “futur simple” ning ishlatilishi;

  Ex: Pendant les vacances j’irai dans les montagnes.

  • Mise en relief: C’est moi, qui faits la chambre. Et toi?

  • ko‘rsatish olmoshlari: celui, celle, ceux, celles.

  • mantiqiy bog‘langan gaplarda «comme» va «рarce que» bog‘lovchilarni ishlatish;

  • vositasiz to‘ldiruvchi o‘rnida keladigan olmoshlar: le, la, les, leur, me, te, nous, vous;

  • «Il faut inf “, “ Il est nécessaire que” – ishlatilishi.

  grammatik hodisalar yoki mazmunan mos so‘zlar bilan to‘ldira olish va ularni yakunlay olish;

  • o‘qigan yoki tinglagan matnlari asosida ma’lum bir vazifani yozma bajara olish;

  • o‘rganilgan grammatik hodisa yoki namunalar asosida gaplar yoza olish;

  • yangi kontekstlarda grammatikaning asosiy elementlarini ishlatib, to‘g‘ri so‘z tartibini qo‘llay olish;

  • tinish belgilari va til qurilmalaridan to‘g‘ri foydalangan holda fikrlarni to‘g‘ri ifoda eta olish;

  • tili o‘rganilayotgan mamlakatda qabul qilingan nutqiy etiket formulalaridan foydalanib istaklar bildira olish;

  • qisqa tasviriy xarakterdagi matnlar yoza olish;

  • matndagi ma’lumotlarni turkumlarga ajratib yoza olish;

  • namunalar asosida dialoglar tuza olish;

  jadvallar tuzish, ularni to‘ldirish va yozma ravishda tasvirlab bera olish.

  10

  Mustaqil ish

  4

  Takrorlash

  4

  Nazorat ishi

  8

  8-sinf (102 soat)

  Mavzu

  Grammatika

  Nutq faoliyati turlari

  Soat

  1. O‘zbekiston va Fransiyaning san’ati, mashhur kishilari:

  - san’ati;

  O‘zbekiston va Fransiyadagi ba’zi san’at turlari haqida gaplashish;

  -O‘z qiziqishlarini (sababini ko‘rsatgan holda) ifoda eta olish, o‘zbek va fransuz musiqasi, adabiyotini taqqoslash;

  -O‘zbekiston va Fransiyadagi zamonaviy kino va pesalarning mazmunini muhokama qilish, muzeylarni tasvirlash;

  -haykaltaroshlik; shuningdek, rassomchilik haqida soddaroq atamalar ishtirokida fikrlar almashish;

  -mashhur kishilari;

  A.Temur, M.Ulug‘bek, A.Navoiy, Napaleon, A.Dyuma, Sharl de Gol kabi tarixiy shaxslar to‘g‘risida ma’lumot berish va ularning ishlari to‘g‘risida o‘z fikrlarini ma’lum darajada bayon qila olish.  • a cause de, a l’aide de sababni ifodalovchi grammatik vositalar.

  • Futur dans le passé zamonining ishlatilishi.

  • pendant que  Imparfait  Imparfait qurilmasi.

  • fe’llarda passiv shakl (voix passive) ning ishlatilishi.

  Ex. Ce tableau est dessiné par ….. Ce monument est construit par ….

  • gaplarda «Opposition” ning ishlatilishi.

  • Passé simple.

  Tinglab tushunish:

  • tabiiy sharoitdagi nutq xususiyatlari (ikkilanish, gapni boshlashda qo‘llaniladigan “xo‘p, yaxshi, demak“ kirish so‘zlari va h.k.) ishtirok etgan dialog va monologlarni tinglab tushuna olish;

  • ma’lumotlarni tekshirib ko‘rish uchun tinglash.

  • o‘rta tezlikka yaqin bo‘lgan va ovozga tabiiy shovqin berilgan, kam miqdordagi notanish so‘zlardan o‘z ichiga olgan matnlarni tinglab tushuna olish;

  • kerakli, qiziqtiruvchi ma’lumotni matndan ajratib olish uchun tinglash;

  • o‘tgan va kelasi zamondagi voqealarni o‘z ichiga olgan parchalar, shuningdek, qisqa tasviriy hikoyalarni mazmunini tinglab tushuna olish.

  Gapirish:

  • matndan batafsil ma’lumot olish va asosiy g‘oyasini gapirib berish uchun tinglab tushunish.

  • turli holat, guruh va juftliklarda kommunikativ

  29

  2. Bayram va urf-odatlari:

  O‘zbekiston va Fransiya bayram va urf-odatlari yuzasidan ma’lumotga ega bo‘lish, suhbatlashish.  • Ko‘chirma gap, o‘zlashtirma gap boshlang‘ich tushunchalar;

  • o‘zlashtirma gaplarda zamonlar moslashuvi (boshlang‘ich ma’lumotlar);

  • “comme”, “aussi bien que”, “de la meme manière que”, “chacun” noaniq olmosh va «chaque” noaniq sifat;

  • vositali va vositasiz to‘ldiruvchi.

  vazifalarni bajarishda fikrlar almasha olish;

  • bahs - mulohazalar yurita olish;

  • o‘tgan va kelasi zamondagi voqea-hodisalarni gapirib bera olish;

  • mavzular yuzasidan qisqa suhbatlarda qatnashish, fikr muloxazalarini tushuntirib bera olish;

  dialogik va monologik nutqlarda ishtirok eta olish;

  18

  3. –Olam

  -atrof muhit muammolari;

  atrof muhit muammolari to‘g‘risida fikr almashish, bu muammolarning kelib chiqish sababini gapirib bera olish va o‘z fikrini asoslash. Boshqa mamlakatlarning shunga o‘xshash atrof-muhit muammolarini taqqoslay olish.


  • qui, que, dont, on nisbiy olmoshlari;

  • pouvoir inf, avoir la possibilité de inf, il est possible que subjonctif;

  • subjonctif ishlatilishi;

  • il est interdit, il manque, il est conseillé fe’l shakllarining ishlatilishi;

  • zamonlar moslashuvi;

  • ko‘rsatish olmoshlari: celui, celle, ceux, celles (takrorlash);

  • si dan keyin shart ergash gapli qo‘shma gaplarda zamonlar moslashuvi;

  • Peut être iborasining gaplarda qo‘llanilishi.

  • to‘g‘ri talaffuz va intonatsiya bilan gapira olish.

  • mavzular yuzasidan fikr va tuyg‘ularini ifoda etish va ularni tushuntirib bera olish;

  • o‘qilgan matnlar yuzasidan dialogik va monologik nutqlarda ishtirok eta olish malakasini egallay olish.

  O‘qish:

  • taxminan 250 ta so‘zdan iborat tasviriy xarakterdagi hikoyalarni o‘z ichiga olgan turli yozma materiallarni o‘qib tushuna olish;

  • soddalashtirilgan va mustaqil o‘qishga mo‘ljallangan materiallar (ko‘rsatma,

  13

  4.Ommaviy axborot vositalari:

  - matbuot (gazeta va jurnallar);

  gazeta va jurnallardan olingan parchalarni o‘qib tushuna olish va ularning asosiy mazmuni haqida suhbatlashish; O‘zbekiston va Fransiyadagi gazeta va jurnallarni taqkoslab ularning farqlarini muhokama qilish, internet tushunchasi.

  -televidenie va radio;  O‘zbekiston va Fransiya televideniya va radiosi haqida suhbatlashish, ularning kanal va dasturlarida beriladigan, yangiliklar, ijobiy yoki salbiy ma’lumotlarni muhokama qilish, teleradio dasturlariga qiziqqan mavzularni kiritish haqida taklif berish.

  • Payt ergash gaplar: Рassé comрosé  Passé composé;

  • aniqlovchi ergash gap va izohlovchi;

  • Tout – noaniq sifati;

  • gazeta va jurnallarda sarlavhalarning tuzilishi va ulardagi shakl, zamonlar;

  • o‘z fikrini bildirish: a mon avis, selon, mon idée, quand a moi, …;  hikoya va axborot beruvchi ma’lumotlar) ni o‘qiy olish;

  • turli xil fikrlarni o‘z ichiga olgan matnlarning mazmunini, murakkab gap va yangi so‘zlarni o‘z ichiga olgan tanish mavzudagi matnlarni tushuna olish;

  • grafik va jadvallarni o‘qib, ma’lumotlarni ajrata olish;

  • matnni batafsil ma’lumot olish uchun o‘qiy olish;

  • ikki tilli yoki darslik oxirida beriladigan lug‘atlardan foydalana olish;

  • mustaqil o‘qishga mo‘ljallangan hikoyalarni va axborot beruvchi ma’lumotlarni o‘qiy olish;

  • namunalar yordamida o‘qilgan matn mazmunining qisqacha bayonini (og‘zaki yoki yozma shaklda) bera olish;

  • kerakli ma’lumotlarni olish uchun matnni o‘qib tushunish.

  Yozuv:

  • o‘qigan, tinglagan matnlari yoki ko‘rgan-eshitgan voqealari asosida ma’lum bir vazifani yozma bajara olish;

  • o‘zi to‘g‘risida ma’lumot, his-tuyg‘u va fikrlarni ifoda qilish uchun o‘zaro bog‘langan gaplarni yoza olish;

  • tinish belgilari va til qurilmalaridan to‘g‘ri foydalangan holda fikrlarni to‘g‘ri ifoda eta olish;

  • yozuvda hozirgi, o‘tgan va kelasi zamon voqea-hodisalarini tasvirlay olish;

  • oddiy so‘zlar, o‘rganilgan grammatik hodisalar va qisqa matnlarni tarjima qila olish;

  • tugallanmagan gaplarni o‘rganilgan grammatik hodisalar yoki mazmunan mos so‘zlar bilan to‘ldira olish va ularni yakunlay olish;

  • qisqa tasviriy xarakterdagi matnlarni yoza olish;

  • olingan ma’lumotlar asosida qisqa hisobotlar yoza olish;

  • ko‘chirma va o‘zlashtirma gaplar yoza olish;

  • ko‘rsatma, yo‘llanma va takliflar yoza olish;

  • namunalar asosida dialoglar tuza olish;

  o‘rganilgan grammatik hodisalar va qisqa matnlarni tarjima qilish.

  26

  Mustaqil ish

  4

  Takrorlash

  4

  Nazorat ishi

  8

  9-sinf (102 soat)


  Mavzu

  Grammatika

  Nutq faoliyati turlari

  Soat

  1. O‘zbekiston va Fransiyaning davlat tizimi:

  - davlat tizimi;

  bu mamlakatlarning davlat tizimi to‘g‘risida ma’lumotga ega bo‘lish, ularning bayrog‘i, gerbi, konstitutsiyasi haqida boshlang‘ich ma’lumotga ega bo‘lish;

  - boshqaruv idoralari;

  Fransiya va O‘zbekistondagi qonun chiqaruvchi hamda ijro etuvchi tashkilotlar haqida ma’lumotlarga ega bo‘lish;

  - ta’lim tizimi;

  O‘zbekiston va Fransiyadagi ta’lim tizimini o‘rganish va ularni taqqoslash, har bir tizimning o‘ziga xos xususiyatlari to‘g‘risida o‘z fikrlarini ifoda eta olish;

  O‘zbekiston va Fransiyadagi dars jadvali va o‘quv fanlarini taqqoslash, darslarning qancha davom etishi va vaqti haqida suhbatlashish.  • passe composé et imparfait zamonlari;

  • les pronoms “en” , “y”

  • accentuation: c’est...qui; c’est...que ajratib ko‘rsatish;

  • discours direct et discours indirect.

  (ko‘chirma va o‘zlashtirma gap);

  • plus-que-parfait zamoni

  • futur antérieur zamonining gaplarda ishlatilishi;

  • pronom relatif (qui, que, don’t, ou…)

  predloglar.

  Tinglab tushunish:

  • har xil fikrlar ifoda etilgan turli tipdagi nutqni tinglab tushuna olish;

  • multimediya, audio-video lavhalar asosiy mazmunini tushunish;

  • matnning asosiy g‘oyasini (mazmunini) tinglab tushuna olish;

  • kerakli, qiziqtiruvchi ma’lumotni matndan ajratib olish uchun tinglab tushunish;

  • matnni batafsil ma’lumot olish uchun tinglab tushunish.

  • ma’lumotlarni tekshirib ko‘rish uchun tinglash.

  • tanish va tarkibida qisman notanish bo‘lgan materiallarni tinglash, turli muomalalar hamda his-hayajonli gaplarni tushunish;

  telefondagi suhbatni tushunish va savollarga javob berib, muloqotda ishtirok eta olish.

  28

  2. Men yoqtirgan kasb.

  O‘zbekiston va Fransiyadagi kasblar, o‘zi orzu qilgan va sevgan kasbi to‘g‘risida gapirish, nima uchun litsey yoki kollejni tanlaganligini ayta olish, o‘zining kelgusidagi orzu va rejalari haqida fikrlarini bayon etish, Fransiyada va O‘zbekiston maktablarida mavjud tashhis yo‘nalishlari, psixologlar ish jarayonlariga doir ma’lumotlar almashish.  • Récapitulation;

  • Conj :soit...soit bog‘lovchisi;

  • subjonctif présent;

  • concordance des temps zamonlar moslashuvi.
  Gapirish:

  • ommaviy axborot vositalarida berilgan matnlarni gapirib bera olish;

  • turli holat, guruh va juftliklarda kommunikativ vazifalarni bajarishda fikrlar almasha olish;

  oldindan tayyorlanmagan mavzular bo‘yicha suhbat qila olish (m-n.: maktabga tashrif buyuruvchilar bilan suhbat
  3. Iqtisodiyot:

  - sanoat;

  O‘zbekiston va Fransiyaning asosiy iqtisodiy tarmog‘i bo‘lgan sanoat to‘g‘risida suhbatlashish; O‘zbekiston va Fransiyaning iqtisodini rivojlantirish uchun qanday sanoat mahsulotlari foydali ekanligini muhokama qilish. Ular uchun yana qanday mahsulotlarni ishlab chiqarish kerakligi to‘g‘risida o‘z takliflarini berish;

  -Maishiy xizmat;

  Maishiy xizmat turlari to‘g‘risida suhbatlashish.


  • comparaison des adjectifs- sifat darajalari;

  • mode subjonctif (pr) -;

  • subjonctif présent;

  • subjonctif après «craindre»;

  • subjonctif présent - hozirgi zamoni;

  subj a la voix passive – majhullikda.

  qura olish);

  • talaffuz va ohang me’yorlariga rioya etgan xolda gapira olish;

  • audio-video tasma, CD, multimediya, fonogramma, ovozli film lavhalari orqali eshitgan matnlar asosiy mazmunini hikoya qilib bera olish.

  o‘qish, turli vazifalarga ko‘ra dialogik va monologik nutqlarda ishtirok eta olish.

  O‘qish:

  • 0,5 bet, 20-30 foizgacha o‘rganilmagan so‘zlarni o‘z ichiga olgan matnlarning asosiy mazmunini o‘qib tushuna olish;

  • matnni umumiy ma’lumot olish uchun o‘qiy olish;

  • matnning asosiy g‘oyasini (mazmunini) tushunib o‘qish;

  • ma’lumotlarni tekshirib ko‘rish uchun matnni o‘qiy olish;

  • 10 daqiqada 350 so‘zdan iborat matnni o‘qiy olish;

  • video tasma, CD, multimediya film lavhalaridagi matnni o‘qiy olish;

  • o‘qish orqali leksik va grammatik materiallarni takrorlash hamda ularni nutqda qo‘llay olish.

  17

  4. Aloqa tizimi:

  e’lon, reklama yozish bo‘yicha o‘quvchilarni o‘rganayotgan tilida tushunishga yo‘naltirish; o‘rtoqlariga tashakkurnoma va taklifnomalar yo‘llash yoki o‘ziga zarur bo‘lgan narsani xat orqali so‘rash;

  maktab devoriy gazetasiga oddiy maqola yozish, maktab hayotida uchrab turadigan voqealarni ifodalovchi e’lonlar yozish va yechish uchun krassvordlar taklif qilish.

  - aloqa bo‘limida;

  aloqa bo‘limi xodimi bilan konvertga manzilni qanday yozish va o‘rtog‘iga qanday qilib sovg‘a jo‘natish to‘g‘risida savol-javob qilish;

  -telefonda;

  telefon orqali kerakli manzilga qanday qilib yetib borishni so‘rash, tushunilmagan fikrni qaytarib aytishni so‘rash, o‘rtog‘i bilan uchrashuv belgilash, o‘rtog‘ini biror yerga taklif qilish, kundalik voqealar to‘g‘risida suhbat qurish va boshqalar;

  -internet, elektron pochta;

  internet, elektron pochta tizimi ma’lumotlar berish, ularning ishlash prinsipi haqida fransuz tilida tanishtirish.


  • chiffres tartib va sanoq sonlar;

  • gérondifs fe’lning shaxssiz formasi;

  • renseignement ma’lumot olish uchun ishlatiladigan iboralar;

  • explication savol- javab jarayonida ishlatilishi;

  • condit. présent et passé zamonlarining yasalishi, gapda turli holatlarda ishlatilishi.

  Yozuv:

  • o‘qilgan yoki eshitilgan matndan gapirib berish uchun reja yoki tezis yoza olish;

  • xat (norasmiy), e-mail, eslatma, xabar, hisobot, maqola va kundaliklarni yozishning usul va shakllarini to‘g‘ri qo‘llay olish;

  • o‘tilgan va erkin mavzular asosida diktant, insho yoza olish;

  • xorijiy tildan ona tiliga, ona tilidan xorijiy tilga 100-120 so‘zli o‘rta qiyinlikdagi matnlarni yozma ravishda tarjima qila olish.

  • tinish belgilari va til qurilmalaridan to‘g‘ri foydalangan holda fikrlarni aniq va to‘g‘ri yozma ravishda ifoda eta olish;

  • 5-8 sinflar davomida o‘rganilgan yozuv texnikasini yanada rivojlantirish malakasiga ega bo‘lish;

  • o‘zgalarning fikrlarini taqqoslash va ularning fikrlaridan xulosalar chiqarib, o‘z fikrini yoza olish;

  o‘tilgan va erkin mavzular asosida diktant, insho yoza olish.

  21

  Mustaqil ish

  4

  Takrorlash

  4

  Nazorat ishi

  8


  Fransuz tili fanidan ko‘rgazmali va ko‘rsatmali materiallar

  1. Fransuz tili fanidan 5-9-sinflar bo‘yicha mavzular kesimida 35 ta slayd.

  2. “O‘zbekiston va Fransiyaning mashhur yozuvchi va siyosiy arboblari” haqida plakatlar 10 ta.

  3. Fransuz tili grammatikasi bo‘yicha plakatlar 15 ta.

  3. 6,7,8-sinflar bo‘yicha elektron darsliklar.

  4. 5,6,7,8,9-sinflar bo‘yicha o‘quv filmlar.

  5. 5,6,7,8,9-sinflar bo‘yicha darslik kassetalari.

  MUNDARIJA
  O‘zbekiston respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi, Xalq ta’limi vazirligining qo‘shma hay’at majlisining 2010 yil 1 iyuldagi №6/2/4/1-sonli qarori……

  ……2
  Ingliz tili fanidan Davlat ta’lim standarti..............................

  .......8


  Ingliz tili fanidan o‘quv dasturi.............................................


  .......20  Nemis tili fanidan Davlat ta’lim standarti.............................

  .......44  Nemis tili fanidan o‘quv dasturi......................................

  .......57  Fransuz tili fanidan Davlat ta’lim standarti............................

  .......77  Fransuz tili fanidan o‘quv dasturi...............................

  .......90


  Download 1.03 Mb.
  1   2   3   4   5
  Download 1.03 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  9 sinflar toshkent – 2010

  Download 1.03 Mb.