• 19. ZAUPNOST PODATKOV
 • Po pregledu ponudbene dokumentacije bo naročnik odločil ali le-ti izpolnjujejo strokovne in tehnične zahteve določene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
  Download 206.98 Kb.
  bet2/6
  Sana24.03.2017
  Hajmi206.98 Kb.
  1   2   3   4   5   6

  Po pregledu ponudbene dokumentacije bo naročnik odločil ali le-ti izpolnjujejo strokovne in tehnične zahteve določene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

  Trajanje naročila: 3 leta  Ponudniki bodo morali predložiti vzorce ponujenih izdelkov tekom postopka strokovnega ocenjevanja ponudb na morebitno naročnikovo zahtevo. Vzorci morajo biti dostavljeni v roku 3 delovnih dni od zahtevka. V primeru, da ponudnik ne dostavi vzorcev oz. jih ne dostavi v predpisanem roku, bo naročnik smatral, da odstopa od ponudbe. Po preizkusu bo naročnik glede na specifičnost zdravstvene dejavnosti, ki jo opravlja, odločil o razpisanih artiklih, ki optimalno ustrezajo načinu dela v bolnišnici.

  2. JEZIK


  Ponudnik mora ponudbo in ostalo dokumentacijo, ki se nanaša na ponudbo, izdelati v slovenskem jeziku, katalog in ostala strokovno tehnična dokumentacija je lahko v angleškem jeziku.

  3. SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO)


  Ponudnik mora preložiti naslednje dokumente:
  a) ponudba (obrazec št. 1);

  b) obrazec ESPD (v primeru skupne ponudbe vsi partnerji, v primeru podizvajalcev vsi podizvajalci);

  c) podatke o podizvajalcih (obrazec št. 2), zahteva podizvajalca o neposrednem plačilu (obrazec št. 3) v primeru podizvajalcev
  ) pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne in fizične osebe (obrazec št. 4 in obrazec št. 5);

  d) izjava ponudnika (obrazec št. 6)

  e) vzorec pogodbe o dobavi materiala za sterilizacijo (obrazec št. 8);

  f) izjavo o posredovanju podatkov (obrazec št. 9);

  g) predračun (obrazec št. 10) in v excel datoteki

  h) dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in potrdilo o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov;

  i) CE certifikat in Izjavo o skladnosti;

  j) katalog in ostalo dokumentacijo ter dokazila, iz katerih je razvidna ustreznost proizvodov z zahtevanimi strokovnimi kriteriji iz točke 1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA


  Vsi obrazci morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani.

  Ponudnik mora predložiti celotno ponudbo tudi v elektronski obliki na CD-ju.


  4. POJASNILA
  Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila sme ponudnik zahtevati preko Portala javnih naročil.
  Skrajni rok, do katerega ponudnik še lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo v zvezi oddajo javnega naročila, je 7. 4. 2017, do 10.00 ure. Naročnik bo pisno odgovoril na vsa vprašanja v zvezi z razpisom in odgovore posredoval na Portal javnih naročil najmanj šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb.
  5. OGLED LOKACIJE
  Ogled lokacije ni predviden.
  6. PREDLOŽITEV PONUDBE
  Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov:
  Ortopedska bolnišnica Valdoltra

  Jadranska c. 31, 6280 Ankaran


  Na kuverti mora biti viden naslov pošiljatelja, oznaka »NE ODPIRAJ – PONUDBA«, predmet javnega naročila ter številka objave in datum objave na Portalu javnih naročil.
  Ponudbe, ki ne bodo predložene pravočasno ali ne bodo pravilno označene, bo strokovna

  komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnila pošiljateljem.


  Ponudba mora biti oddana za posamezni sklop v celoti.
  7. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
  Ponudniki morajo podati ponudbo v skladu s zahtevami iz opredelitve predmeta razpisa.
  8. UGOTAVLJANJE USPOSOBLJENOSTI
  Razlogi za izključitev

  Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarskega subjekta, če pri preverjanju ugotovi, da je v enem od naslednjih položajev:


  8.1 če je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

  – terorizem (108. člen KZ-1),

  – financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

  – ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

  – novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

  – spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

  – trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

  – sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

  – kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

  – goljufija (211. člen KZ-1),

  – protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

  – povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

  – oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

  – poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

  – goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

  – preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

  – preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

  – preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

  – neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

  – neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

  – ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

  – izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

  – zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

  – zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

  – zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

  – zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

  – nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

  – nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

  – ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

  – ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

  – pranje denarja (245. člen KZ-1),

  – zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

  – uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

  – izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

  – davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

  – tihotapstvo (250. člen KZ-1),

  – zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

  – oškodovanje javnih sredstev (257. a člen KZ-1),

  – izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

  – jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

  – dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

  – sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

  – dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

  – hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).


  8.2 če gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarne nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.
  8.3. če je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami
  8.4 če je bila gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.
  8.5 če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.
  Razloge za izključitev bo naročnik preveril iz obrazca ESPD. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci.
  Pogoji za sodelovanje
  8.6 da je gospodarski subjekt vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.
  Dokazilo: obrazec ESPD
  8.7 da ima gospodarski subjekt posebno dovoljenje za opravljanje storitev, ki so predmet naročila: gospodarski subjekt mora biti vpisan v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov glede na predmet naročila pri Javni agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke ali mora biti član posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri ima svoj sedež, opravljal storitev.
  Dokazilo: Potrdilo Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke
  8.8 gospodarski subjekt zagotavlja, da bodo dostavljeni izdelki imeli rok trajanja uporabe najmanj še eno leto od dneva dostave.
  Dokazilo: izjava ponudnika (obrazec št. 6)
  8.9 gospodarski subjekt zagotavlja, da bo dostava izdelkov v roku 24 ur od naročila naročnika, CIF Ortopedska bolnišnica Valdoltra – Lekarna, razloženo.
  Dokazilo: izjava ponudnika (obrazec št. 6)
  8.10 gospodarski subjekt zagotavlja, da bo osnovno pakiranje poleg oznak, predpisanih s področno zakonodajo, opremljeno tudi s črtno kodo.
  Dokazilo: izjava ponudnika (obrazec št. 6)
  8.11 Medicinski pripomočki morajo biti označeni s CE oznako, skladno Pravilnikom o medicinskih pripomočkih Uradni list RS, št. 37/2010, 66/2012) in katerih skladnost je bila ugotovljena po predpisanem postopku iz Pravilnika o medicinskih pripomočkih.
  Dokazilo: kopija CE certifikata in Izjave o skladnosti za vse medicinske pripomočke
  8.12 vsi ponujeni izdelki morajo ustrezati strokovnim zahtevam, opredeljenim v točki B. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE. 1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA
  Dokazilo: katalog proizvajalca in ostala dokumentacija, iz katere je razvidna kataloška številka izdelka, z nazivom in pripadajočim opisom za vse ponujene proizvode in proizvajalec in ustreznost zahtevanim strokovnim kriterijem ter dokazila iz točke 1 PREDMET JAVNEGA NAROČILA.
  8.13 gospodarski subjekt bo naročniku zagotovil poleg klasične dobavnice tudi dobavnico v elektronski obliki, ki bo kompatibilna z obstoječim informacijskim sistemom v bolnišnični lekarni. Dobavnica mora biti napisana v slovenskem jeziku.
  Dokazilo: izjava ponudnika (obrazec št. 6)
  8.14 gospodarski subjekt bo seznanjal naročnika s strokovnimi novostmi in organiziral brezplačno usposabljanje.
  Dokazilo: izjava ponudnika (obrazec št. 6)
  Naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje iz te točke navodil in predložili ustrezna dokazila.
  9. IZDELAVA PONUDBE
  Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev. Pripisi in

  dodatni pogoji ponudnikov se ne upoštevajo. Potrdila in druga dokazila so lahko v kopijah, vendar morajo odražati dejansko stanje in ustrezati vsebini originala.


  Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.
  Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.
  10. CENA
  Cene morajo biti izražene v evrih in morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene, davke, zavarovanja, carine in morebitne popuste, razen DDV, ki mora biti posebej izražen.
  11. PLAČILNI ROK
  Rok plačila je 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega e-računa.
  12. MERILO
  Naročnik bo izbral ponudnika na podlagi najnižje skupne vrednosti naročila za posamezni sklop. V primeru dveh enakih ponudb bo naročnik izbral tistega, ki je prej oddal ponudbo.
  13. PODIZVAJALCI
  Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v skladu z 94. členom ZJN-3 v ponudbi:

  – navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v

  podizvajanje,

  – kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

  – izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

  – priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.


  Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu s ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu z ZJN-3, mora:

  – glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

  – podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

  – glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.


  Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.
  14. SKUPNA PONUDBA
  Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti izjavo, da bodo predložili

  pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi naročila v primeru, da bodo izbrani na

  javnem razpisu.
  Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti

  posameznih izvajalcev za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino ponudnikov v primeru, da ji je javno naročilo dodeljeno, zastopa do naročnika. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku

  neomejeno solidarno.
  V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, nihče od ponudnikov ne sme biti v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3, zaradi katerega so ali bi lahko bili gospodarski subjekti izključeni iz sodelovanja v postopku javnega naročanja. Vsi ponudniki morajo izpolnjevati ustrezne pogoje za sodelovanje, ki jih zahteva naročnik točki 8.

  Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev posamično. Ostale pogoje pa ponudniki izpolnjujejo skupno/kumulativno.


  15. FINANČNA ZAVAROVANJA
  Ponudnik je dolžan ob podpisu pogodbe o dobavi predložiti menično izjavo in lastno podpisano menico s pooblastilom za njeno izpolnitev za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV.
  16. VARIANTNA PONUDBA
  Variantne ponudbe se ne bodo upoštevale.
  17. VELJAVNOST PONUDBE
  Ponudba mora veljati do vključno 31. 8. 2017.

  18. RAVNANJA NAROČNIKA IN PONUDNIKOV


  V času razpisa naročnik in ponudniki ne smejo izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro

  določene ponudbe.


  V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta izvajati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodbe ne bi pričel veljati ali da ne bi bil izpolnjen.
  V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi

  onemogočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na

  nepristranskost revizijske komisije.
  Naročnik bo lahko pred sklenitvijo pogodbe preveril obstoj in vsebino podatkov iz izbrane ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe.

  19. ZAUPNOST PODATKOV

  Naročnik bo ponudniku zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe, štejejo za osebne ali tajne podatke ali poslovno skrivnost.


  Ponudnik mora v svoji ponudbi označiti tiste podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost po 39. in 40. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09-UPB3, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - Odl. US, 82/13, 55/15, v nadaljevanju ZGD-1) in priložiti ustrezni sklep o določitvi zaupnih podatkov. Pri tem mora upoštevati določbe 22. člena ZJN-3 in določbe Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/03, 61/05, 113/05 - ZInfP, 109/05 - ZDavP-1B, 28/06, 117/06 - ZDavP-2, 23/14, 50/14, 72/14 - skl. US, 19/15 - odl. US, 102/15, 32/16, v nadaljevanju ZDIJZ).
  Ponudnik označi dokument s poslovno skrivnostjo tako, da v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpiše »POSLOVNA SKRIVNOST«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če je poslovna skrivnost samo določen podatek v dokumentu, mora biti ta del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »POSLOVNA SKRIVNOST«.
  Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni kot je zgoraj navedeno. Če bodo kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo zgoraj navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako poslovne skrivnosti umakne. Ponudnik to naredi tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in čas ter se podpiše. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče poslovne skrivnosti, naročnik ponudbo v celoti zavrne.
  Podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost, mora ponudnik označiti že v ponudbi, naknadno označevanje ne bo več možno. Če na posamezni strani pomeni poslovno skrivnost le določen podatek, mora biti to eksplicitno označeno.
  Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.  Download 206.98 Kb.
  1   2   3   4   5   6
  Download 206.98 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Po pregledu ponudbene dokumentacije bo naročnik odločil ali le-ti izpolnjujejo strokovne in tehnične zahteve določene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

  Download 206.98 Kb.