• Az automatikai és elektronikai ismeretek ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsga célja
 • AUTOMATIKAI ÉS ELEKTRONIKAI ISMERETEK ÁGAZATON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA
 • 2. Szakmai számolási készség
 • 3. Villamos kapcsolási rajzok olvasása, értelmezése
 • A vizsga formája
  Download 187.84 Kb.
  bet1/3
  Sana21.11.2020
  Hajmi187.84 Kb.
    1   2   3

  AUTOMATIKAI ÉS ELEKTRONIKAI ISMERETEK ÁGAZATON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA
  ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI1


  A vizsga formája

  Középszinten: írásbeli és szóbeli.

  Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

  Az automatikai és elektronikai ismeretek ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsga célja

  Az automatikai és elektronikai ismeretek ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy tartalmi követelményei alapvetően a villamosipar és elektronika ágazat kerettantervének elektrotechnika, elektronika és irányítástechnika alapjait érintő témaköreire épülnek.

  Az automatikai és elektronikai ismeretek ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó

  - rendelkezik-e műszaki szemlélettel és a műszaki műveltség részét képező elektrotechnikai-elektronikai, irányítástechnikai alapismeretekkel,

  - képes-e ismereteit a mindennapokban tapasztalt villamos jelenségekkel, egyszerű technikai eszközök működésével összekapcsolni,

  - elsajátította-e az elektrotechnika, az elektronika és az irányítástechnika alapfogalmaihoz kapcsolódó összefüggések alkalmazását,

  - rendelkezik-e az elektrotechnikai-elektronikai-irányítástechnikai alapmennyiségek mértékegységeinek és mértékeinek ismeretével, átszámítási mechanizmusával, elektrotechnikai, elektronikai és irányítástechnikai alapfeladatok megoldási készségével,

  - képes-e az elektrotechnika-elektronika-irányítástechnika alapvető fontosságú tényeinek, fogalmainak és alaptörvényeinek szabatos definiálására, jellemzésére,

  - képes-e megszerzett ismeretei felhasználásával elektrotechnikai-elektronikai-irányítástechnikai jelenségeket, összefüggéseket megmagyarázni,

  - elsajátította-e a speciális szakmai tantárgyak tanulásához szükséges műszaki feladatmegoldó képességet,

  - tudja-e ábrázolni és értékelni az elektrotechnikai-elektronikai-irányítástechnikai összefüggéseket és folyamatokat.

  Emelt szinten a felsoroltakon túl az érettségi vizsga további célja annak mérése, hogy a vizsgázó

  - képes-e megszerzett ismeretei felhasználásával elektrotechnikai-elektronikai-irányítástechnikai jelenségeket, összefüggéseket megmagyarázni, és folyamatokat összehasonlítani,

  - le tudja-e vezetni, igazolni, ábrázolni és értékelni az elektrotechnikai-elektronikai-irányítástechnikai összefüggéseket és folyamatokat,

  - képes-e elemezni és méretezni a legfontosabb elektrotechnikai-elektronikai-irányítástechnikai alapáramköröket,

  - rendelkezik-e az alapfogalmak, a folyamatok, a jelenségek és törvényszerűségek összehasonlító, integrálási képességével.

  A felsoroltak tudásmérése során szükséges meggyőződni arról, hogy a vizsgázó rendelkezik-e az alábbi szakmai készségekkel, kompetenciákkal:

  - olvasott szakmai szöveg megértése,

  - szakmai számolási készség,

  - villamos kapcsolási rajzok olvasása, értelmezése.  Tartalmi követelmények

  KÖZÉPSZINT

  Témakörök

  Követelmények

  1. Elektrotechnika

  A villamos áramkörök elemeinek jellemzéséhez tartozó alapfogalmak, az alkatrészek tulajdonságai és felhasználási lehetőségeik.
  Az egyenáramú áramkörök hálózatszámítási módszerei és alkalmazásuk.
  Az egyszerű passzív és aktív villamos hálózatok jellemzőinek számításához szükséges összefüggések ismerete, és azok gyakorlati alkalmazása.
  A villamos áram hatásai és az elektrotechnika műszaki életben történő alkalmazási lehetőségei.
  A villamos erőtér jelenségei, jellemzői, kapcsolódó számítások, kondenzátor jellemzői.
  A mágneses erőtér jelenségei, jellemzői, kapcsolódó számítások.
  Az elektromágneses indukció fogalma, fajtái, összefüggései, gyakorlati jelentősége, tekercsek jellemzői.
  Szinuszos jelek jellemzői, váltakozó áramú hálózatok számítási módszerei.
  A többfázisú hálózatok fogalma és jellemzése, gyakorlati alkalmazásai.

  2. Elektronika

  A villamos áramkörök kétpólus és négypólus elmélete.
  Az elektronikában használt félvezető eszközök működése, félvezető alkatrészek és jellemzők.
  Diódák és tranzisztorok alkalmazásai, erősítők tulajdonságai, a munkapont beállítása és az erősítők váltakozó áramú jellemzői.
  Műveleti erősítők jellemzői, alkalmazása, kapcsolódó számítások.
  Az elektronikai eszközök kapcsolóüzeme és alkalmazása az impulzustechnikában.
  A digitális rendszerekhez köthető számrendszerek és kódok.
  A logikai algebra, logikai függvények leírási módjai, algebrai és grafikus egyszerűsítési módszerek.
  Logikai kapuk típusai, kombinációs hálózatok megvalósítása.
  Szekvenciális hálózatok alapelemei, a tárolók jellemzői, aszinkron -szinkron működés értelmezése.

  3. Irányítástechnika

  Az irányítástechnikával kapcsolatos fogalmak, irányítás, irányítás részműveletei.
  Az irányítási rendszer felépítése, a hatáslánc, a hatásvázlat, az irányítási rendszert alkotó szervek feladatai, a segédenergiák fajtái.
  A vezérlés és a szabályozás jelképes ábrázolása és a hatásvázlat tömbvázlatos elemzése.
  Az egyes szerveket megvalósító eszközök fajtái, azok működése és jellemzőik.
  A tagok és szabályozók felépítése, működése és jellemzői.
  Az áramútrajz rajzjelei, tervjelei.
  Egyszerű relés kacsolások áram útrajzának elkészítése, mint öntartás, reteszelés, távvezérlés, relés kapcsolások áramutas rajzainak értelmezése.
  A szabályozás fogalma, hatásvázlata, a szabályozások fajtái.
  A szabályozási kör részei.
  Szabályozások osztályozása.
  Összetett szabályzók.

  EMELT SZINT

  Témakörök

  Követelmények

  1. Elektrotechnika

  A villamos áramkörök elemeinek jellemzéséhez tartozó alapfogalmak, az alkatrészek tulajdonságai és felhasználási lehetőségeik.
  Az egyenáramú áramkörök hálózatszámítási módszerei és alkalmazásuk.
  Az egyszerű passzív és aktív villamos hálózatok jellemzőinek számításához szükséges összefüggések ismerete, és azok gyakorlati alkalmazása.
  A villamos áram hatásai és az elektrotechnika műszaki életben történő alkalmazási lehetőségei.
  A villamos erőtér jelenségei, jellemzői, kapcsolódó számítások, kondenzátor jellemzői.
  A mágneses erőtér jelenségei, jellemzői, kapcsolódó számítások.
  Az elektromágneses indukció fogalma, fajtái, összefüggései, gyakorlati jelentősége, tekercsek jellemzői.
  Szinuszos jelek jellemzői, váltakozó áramú hálózatok számítási módszerei.
  A többfázisú hálózatok fogalma és jellemzése, gyakorlati alkalmazásai.

  2. Elektronika

  A villamos áramkörök kétpólus és négypólus elmélete.
  Az elektronikában használt félvezető eszközök működése, félvezető alkaltrészek és jellemzők.
  Diódák és tranzisztorok alkalmazásai, erősítők tulajdonságai, a munkapont beállítása és az erősítők váltakozó áramú jellemzői.
  Műveleti erősítők jellemzői, alkalmazása, kapcsolódó számítások.
  Az elektronikai eszközök kapcsolóüzeme és alkalmazása az impulzustechnikában.
  A digitális rendszerekhez köthető számrendszerek és kódok.
  A logikai algebra, logikai függvények leírási módjai, algebrai és grafikus egyszerűsítési módszerek.
  Logikai kapuk típusai, kombinációs hálózatok megvalósítása
  Szekvenciális hálózatok alapelemei, a tárolók jellemzői, aszinkron -szinkron működés értelmezése.

  3. Irányítástechnika

  Az irányítástechnikával kapcsolatos fogalmak, irányítás, irányítás részműveletei.
  Az irányítási rendszer felépítése, a hatáslánc, a hatásvázlat, az irányítási rendszert alkotó szervek feladatai, a segédenergiák fajtái.
  A vezérlés és a szabályozás jelképes ábrázolása és a hatásvázlat tömbvázlatos elemzése.
  Az egyes szerveket megvalósító eszközök fajtái, azok működése és jellemzőik.
  A tagok és szabályozók felépítése, működése és jellemzői.
  Az áramútrajz rajzjelei, tervjelei.
  Egyszerű relés kacsolások áram útrajzának elkészítése, mint öntartás, reteszelés, távvezérlés, relés kapcsolások áramutas rajzainak értelmezése.
  A szabályozás fogalma, hatásvázlata, a szabályozások fajtái.
  A szabályozási kör részei.
  Szabályozások osztályozása.
  Összetett szabályzók.

  ---->>----->>--<<-----<<----


  AUTOMATIKAI ÉS ELEKTRONIKAI ISMERETEK ÁGAZATON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA

  I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

  Az automatikai és elektronikai ismeretek ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsga részletes érettségi vizsgakövetelményei a XI. Villamosipar és elektronika ágazat következő szakképesítéseinek közös szakmai tartalmát veszik alapul:

  - 54 523 01 Automatikai technikus,

  - 54 523 02 Elektronikai technikus,

  - 54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus.  A) KOMPETENCIÁK

  1. Olvasott szakmai szöveg megértése

  TÉMÁK

  VIZSGASZINTEK  Középszint

  Emelt szint

  1.1. A szövegben olvasott fogalmak helyes értelmezése

  Legyen képes megérteni az alapfogalmakhoz kötődő szakmai tartalmi elemeket, tévedésmentesen értelmezni.  1.2. A szöveg szakmai tartalmának megértése

  Legyen képes a szövegben szereplő fogalmak közötti összefüggések felismerésére, a szakmai tartalom megértésén keresztül a szöveg lényegének kiemelésére, a szövegben szereplő ismeretelemek rendszerezésére.  1.3. Szakmai kommunikáció az olvasott szöveg alapján

  Legyen képes a szóbeli tétel szövege alapján szakmailag helyes, rendszerezett feleletet előadni, a kérdésekre lényegre törően, pontosan válaszolni.  2. Szakmai számolási készség

  TÉMÁK

  VIZSGASZINTEK  Középszint

  Emelt szint

  2.1. A szakmai összefüggések, képletek, mértékegységek értelmezése

  Legyen képes értelmezni az alapvető törvényszerűségeket, a feladat megoldásához szükséges képleteket, egyenleteket kiválasztani, a megfelelő mértékegységeket alkalmazni.  2.2. A szakmai összefüggések, képletek, mértékegységek használata

  Legyen képes a normál alakkal történő számolásra, a képletekbe történő pontos behelyettesítésre, az egyenletek rendezésére, a mértékegységek átváltására, az SI helyes használatára.  2.3. A szakmai követelményeknek megfelelő pontosságú számolás

  Legyen képes a számológép alkalmazására, a pontos érték megadására normál alakban és prefixumokkal, a kerekítés szabályainak alkalmazására.  3. Villamos kapcsolási rajzok olvasása, értelmezése.

  TÉMÁK

  VIZSGASZINTEK  Középszint

  Emelt szint

  3.1. A villamos kapcsolási rajzok szabványos rajzjeleinek felismerése

  Ismerje az elektrotechnikában, az elektronikában és az irányítástechnikában használatos rajzjeleket, jelöléseket, feliratokat és legyen képes azok rajzokon történő elhelyezésére, megnevezésére.  3.2. A kapcsolási rajz alapján

  Ismerje a kapcsolási rajzok, hatásláncok, blokkvázlatok szerkesztési szabályait, legyen képes az áramkör vagy az áramkör részeinek felismerésére, rajz alapján történő azonosítására.  B) TÉMAKÖRÖK

  1. Elektrotechnika

  TÉMÁK

  VIZSGASZINTEK  Középszint

  Emelt szint

  1.1. Villamos áramkör

  1.1.1. A villamos áramköri elemek fogalmai és jellemzői

  Ismerje az egyszerű villamos áramköri elemek - generátor, fogyasztó - jelölését és jellemzését ideális és valóságos esetben.
  Tudja definiálni a legfontosabb villamos mennyiségek (feszültség, áram, töltés, ellenállás, vezetőképesség) fogalmát, jellemzőit és mértékegységeit.
  Ismerje a feszültség és áram technikai irányainak jelölését fogyasztó és generátor esetében.
  Tudjon a mértékegységekkel átszámításokat végezni a prefixumok szerint.
  Legyen képes értelmezni és számításokat végezni az ellenállás megadott fizikai és geometriai paraméterei segítségével.
  Legyen képes hőmérsékletfüggésre vonatkozó számításokat elvégezni.
  Ismerje az ellenállások fajtáit, szabványos jelölésmódjait és katalógusadatait.

  Legyen tisztában az ellenállások negatív és pozitív hőfokfüggésével, azok gyakorlati vonatkozásaival, és alkalmazza ismereteit számításos feladatokban.

  1.1.2. Hálózatszámítási módszerek és alkalmazásuk

  Legyen képes ismertetni Ohm törvényét.
  Legyen képes ismertetni az egyenáramú hálózatok csomópontokra és hurkokra vonatkozó Kirchhoff törvényeit.
  Tudja alkalmazni az Ohm és a Kirchhoff törvényeket egyszerűbb hálózatok jellemzőinek számításánál. Legyen képes számítással meghatározni az ellenállások soros, párhuzamos és vegyes kapcsolásainál az eredő ellenállást.
  Tudja ismertetni a feszültségosztás és az áramosztás törvényét.
  Legyen képes számításokat végezni egyszerűbb feszültség és áramosztó áramkörökön.

  Ismerje a csillag-delta átalakítás lehetőségét.
  Tudja definiálni a feszültségosztás és az áramosztás törvényét.
  Legyen képes az egyenáramú hálózat adott jellemzőjének kiszámításához megtalálni a szükséges hálózatszámítási módszert.
  Tudja alkalmazni a szuperpozíció elvét több generátoros hálózatokban.

  1.1.3. Passzív és aktív hálózatok

  Tudjon számításokat végezni terheletlen és terhelt feszültségosztó kapcsolásokban.
  Legyen képes értelmezni az alapműszer jellemzőit, továbbá számítással meghatározni az előtét- és a sönt ellenállásokat.
  Legyen tisztában a kiegyenlített Wheatstone híd jellemzőivel és alkalmazásával.
  Tudja ismertetni az ideális, a valóságos feszültség generátor jellemzőit (belső ellenállás, forrásfeszültség). Legyen képes értelmezni a villamos munka és a villamos teljesítmény fogalmát és mértékegységeit.
  Tudjon számítással meghatározni villamos munkát és teljesítményt.
  Legyen képes számításokat végezni terhelt valóságos feszültséggenerátoros kapcsolásokban (kapocsfeszültség, terhelő áram, hasznos teljesítmény, veszteségi teljesítmény, megtermelt teljesítmény).
  Ismerje a hatásfok fogalmát és számításának módját.
  Legyen képes elmagyarázni az illesztés fogalmát és gyakorlati jelentőségét.
  Legyen képes számítással meghatározni az egyszerűbb aktív kétpólusok feszültség és áramgenerátoros helyettesítő képét.
  Tudja felrajzolni a feszültség- és az áramgenerátorok helyettesítő képeit (Thevenin, Norton).
  Legyen tisztában a Norton és a Thevenin helyettesítő képek közötti kapcsolattal.

  Legyen képes számítással meghatározni egy generátort tartalmazó aktív kétpólusok feszültség és áramgenerátoros helyettesítő képét (Thevenin, Norton). Legyen tisztában a Norton és a Thevenin helyettesítő képek közötti kapcsolattal.
  Tudjon számításokat végezni a generátorok soros, párhuzamos és vegyes kapcsolásaira.

  1.1.4. A villamos áram hatásai

  Tudja csoportosítani a villamos áram hatásait (hőhatás, vegyi hatás, élettani hatás, mágneses hatás). Ismerje a villamos energia és a hőenergia közötti kapcsolatot, és értelmezze a fajhő fogalmát.
  Tudjon felsorolni hőhatáson alapuló jellemző gyakorlati alkalmazásokat (fűtés, melegítés, biztosítók, hűtőbordák).
  Ismerje a villamos áram fénytechnikai alkalmazásait (izzó, fénycső).
  Ismerje a folyadékok vezetési mechanizmusát, az anyagok kiválasztásának folyamatát.
  Tudja ismertetni Faraday törvényét.
  Legyen képes bemutatni az elektrolízis jellemző gyakorlati alkalmazási lehetőségeit (fémek kiválasztása, galvanizálás).
  Legyen tisztában a villamos áram kedvező és kedvezőtlen élettani hatásaival.
  Ismerjen az áram mágneses hatásával kapcsolatos gyakorlati alkalmazásokat.

  Tudjon vezetéket méretezni feszültségesésre és melegedésre.
  Tudjon felsorolni hőhatáson alapuló jellemző gyakorlati alkalmazásokat (fűtés, melegítés, biztosítók, hűtőbordák).
  Ismerje a villamos áram fénytechnikai alkalmazásait (izzó, fénycső).
  Ismerje a galvánelem, az akkumulátor felépítését, működését, fajtáit, alkalmazásait.
  Legyen tisztában a villamos áram kedvező és kedvezőtlen élettani hatásaival.
  Tudja értelmezni az állandó mágnes, illetve az árammal átjárt vezető mágneses tere közötti kapcsolatot.
  Ismerjen az áram mágneses hatásával kapcsolatos gyakorlati alkalmazásokat.

  1.2. Villamos tér

  1.2.1. A villamos erőtér jelenségei, jellemzői

  Legyen képes értelmezni az atom elemi részecskéinek egymásra gyakorolt taszító és vonzó hatását.
  Legyen képes kifejteni a kisülés, a csúcshatás, az átütés, az elektromos megosztás, és az árnyékolás gyakorlati jelentőségét.
  Tudja ismertetni Coulomb törvényét, és legyen képes számításokat végezni a Coulomb törvény segítségével. Tudja ismertetni a villamos erőtér fogalmát és tudja értelmezni jellemzőit (töltés, erőtér, erő, térerősség, feszültség, eltolás).
  Tudja értelmezni a homogén tér fogalmát.
  Legyen képes alkalmazni a villamos tér jellemzői közötti összefüggéseget pontszerű töltés terében és homogén térben.
  Legyen képes térerősség vonalakkal szemléltetni a villamos erőteret, és annak homogén változatát (két azonos illetve ellentétes töltésű gömb, töltött gömb és a földfelszín, két töltött, egymással párhuzamos síklemez). Tudja ismertetni a szigetelő anyagok jellemzőit.
  Legyen képes alkalmazni a számításokban a dielektromos állandót (vákuum dielektromos állandója, anyagok relatív dielektromos állandója).

  Legyen képes értelmezni az atom elemi részecskéinek egymásra gyakorolt taszító és vonzó hatását.
  Legyen képes kifejteni a kisülés, a csúcshatás, az átütés, az elektromos megosztás, és az árnyékolás fogalmát és gyakorlati jelentőségét.

  1.2.2. Kondenzátor jellemzői

  Tudja ismertetni a kapacitás fogalmát, ismerje mértékegységét és a gyakorlatban alkalmazott prefixumokat.
  Legyen képes a síkkondenzátor kapacitásának kiszámítására geometriai adatok és az alkalmazott szigetelőanyag dielektromos állandója alapján. Legyen tisztában az eredő kapacitás kiszámításával soros, párhuzamos és vegyes kapcsolódású kondenzátoroknál.
  Ismerje a kondenzátorok töltési és kisütési folyamatát leíró időfüggvények diagramjait.
  Legyen képes értelmezni és számítani az időállandót töltési és kisütési folyamat esetében.
  Ismerje a kondenzátorok veszteségeit, tudja értelmezni katalógus adataikat állandó és változtatható kapacitások esetében.

  Tudja számítani a kapacitív feszültségosztó jellemzőit.
  Ismerje a kondenzátorok töltési és kisütési folyamatát leíró időfüggvények diagramjait.
  Legyen képes kiszámítani a kondenzátorban tárolt energia értékét.
  Ismerje a kondenzátorok veszteségeit, tudja értelmezni katalógus adataikat állandó és változtatható kapacitású kondenzátorok esetében.

  1.3. Mágneses tér

  1.3.1. A mágneses erőtér jellemzői

  Ismerje az egyenes árammal átjárt vezetők közötti erőhatásokat és az egyenes vezető környezetében lévő árammal átjárt vezető keretre gyakorolt forgatónyomatékot, iránymeghatározással is.
  Tudja ismertetni a mágneses erőtér fogalmát és értelmezni számszerű jellemzőit és irányait (gerjesztés, térerősség, indukció, fluxus).
  Ismerje a vákuum mágneses permeabilitásának fogalmát.
  Tudja értelmezni a gerjesztési törvényt.
  Legyen képes indukcióvonalakkal szemléltetni a mágneses erőteret egyenes árammal átjárt vezető és egyenes tekercs esetén.
  Tudja értelmezni a diamágneses, a paramágneses és a ferromágneses anyagok jellemzőit.
  Tudja bemutatni a ferromágneses anyagok mágnesezési görbéjét, és tudja értelmezni a permeabilitás és a hiszterézis fogalmát.
  Legyen képes összehasonlítani a keménymágneses és a lágymágneses anyagokat.
  Tudjon számításokat végezni mágneses térben lévő árammal átjárt vezetőre ható erő meghatározására. Legyen képes az erőhatások irányának meghatározására.

  Legyen képes indukcióvonalakkal szemléltetni a mágneses erőteret egyenes árammal átjárt vezető, vezető keret, egyenes tekercs és torroid esetén.
  Tudjon számításokat végezni mágneses térben lévő árammal átjárt vezetőre ható erő (vezető keretre ható forgatónyomaték) meghatározására.
  Legyen képes számítással meghatározni egyszerű mágneses körök alapjellemzőit.

  1.3.2. Elektromágneses indukció

  Tudja értelmezni az elektromágneses indukció, a mozgási, a nyugalmi, az önindukció, a kölcsönös indukció és az indukált feszültség fogalmát, jellemzőit. Tudja ismertetni az önindukciós tényező (induktivitás) fogalmát, a tekercs adataitól való függését és mértékegységét.
  Tudja értelmezni idődiagramok alapján az induktivitás be- és kikapcsolásánál fellépő jelenségeket és az időállandó fogalmát.
  Legyen tisztában az eredő induktivitás kiszámításával soros és párhuzamos kapcsolódású tekercseknél. Tudja értelmezni az indukált feszültség nagyságát meghatározó indukciótörvényt és az indukált feszültség irányát meghatározó Lenz törvényt.

  Legyen tisztában az eredő induktivitás kiszámításával soros, párhuzamos és vegyes kapcsolódású tekercseknél. Legyen tisztában az induktivitás energiáját meghatározó tényezőkkel.
  Tudja értelmezni a szkinhatás és az örvényáramok gyakorlati vonatkozásait.

  1.4. Váltakozó áramú hálózatok

  1.4.1. Szinuszosan váltakozó mennyiségek jellemzői

  Tudja ismertetni és értelmezni a szinuszos váltakozó mennyiség jellemzőit (amplitúdó, frekvencia, körfrekvencia, periódus idő, pillanatnyi érték, fázisszög). Ismerje a váltakozó mennyiségek ábrázolási módszereit (idődiagram, vektordiagram).
  Legyen képes különböző fázishelyzetű feszültségek, vagy áramok vektorábrával történő ábrázolására és összegzésére.
  Tudja értelmezni és kiszámítani a váltakozó mennyiség középértékeit.
  Ismerje az ohmos ellenállás, a kondenzátor és a tekercs viselkedését váltakozó áramú körben (Feszültség és áram fázishelyzete).
  Legyen tisztában az induktív és a kapacitív reaktancia, az impedancia és az admittancia fogalmával.
  Tudja kiszámítani a kapacitív és az induktív reaktancia értékét az alkatrész jellemzőkből és a frekvenciából.  1.4.2. Váltakozó áramú hálózatok számítási módszerei

  Legyen képes felrajzolni a soros RL, RC és RLC, illetve a párhuzamos RL, R C és RLC áramkörök feszültség- áram vektorábráit.
  Legyen képes számításokat elvégezni soros és párhuzamos RL, RC és RLC áramkörökön a vektorábrák segítségével (Részfeszültségek, ágáramok, fázisszög). Legyen képes felrajzolni a soros RL, RC és RLC impedancia, illetve a párhuzamos RL, RC és RLC
  áramkörökre admittancia vektorábráit.
  Tudja meghatározni az eredő impedanciát vagy admittanciát és a fázisszöget.
  Legyen képes az RL és RC kapcsolások határfrekvenciáinak számítására.
  Tudja értelmezni a látszólagos a hatásos és a meddő teljesítmény fogalmát és mértékegységeit.
  Legyen képes felrajzolni a soros RL, RC és RLC, illetve a párhuzamos RL, RC és RLC áramkörök teljesítmény- vektorábráit.
  Tudjon számításokat végezni a teljesítményekkel kapcsolatban, ismerje a teljesítménytényező fogalmát. Tudja értelmezni a tekercsek jósági tényezőjét és a kondenzátorok veszteségi tényezőjét.
  Legyen képes soros és párhuzamos veszteségi ellenállást számolni.
  Ismerje a rezgőkörök fogalmát, valamint tudja felrajzolni a soros és a párhuzamos rezgőkörök
  rezonanciagörbéit.
  Legyen képes definiálni a rezonancia frekvenciát, a veszteségi ellenállást, a jósági tényezőt, a rezonancia impedanciát, a sávszélességet.
  Tudjon terheletlen soros és párhuzamos rezgőkörrel kapcsolatos számításokat végezni.
  Tudja kifejteni a rezgőkörök gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit.

  Legyen képes vegyes kapcsolású RLC áramkörök vektorábráinak megszerkesztésére.
  Tudja ábrázolni a soros és a párhuzamos RL, RC és RLC áramkörök impedanciájának és fázisszögének frekvenciafüggését.
  Tudja felrajzolni és értelmezni az alul- és felüláteresztő szűrő kapcsolásokat és átviteli jelleggörbéiket.
  Tudja értelmezni a látszólagos, a hatásos, a meddő teljesítmény fogalmát és mértékegységeit.
  Legyen képes felrajzolni a soros RL, RC és RLC, illetve a párhuzamos RL, RC és RLC áramkörök teljesítmény- vektorábráit.
  Tudja ismertetni a fázisjavítás fogalmát, módszerét és megvalósítását.
  Legyen képes terhelt rezgőkör jellemzőinek meghatározására (terhelt jósági tényező, terhelt sávszélesség).

  1.4.3. Többfázisú hálózatok és gyakorlati alkalmazásuk

  Tudja értelmezni a háromfázisú rendszer fogalmát, jellemzőit (fázistekercsek, fázis feszültségek, vonali feszültségek, teljesítmény, csillagpont, csillagkapcsolás, háromszögkapcsolás, szimmetrikus és aszimmetrikus terhelés).
  Ismerje a háromfázisú rendszer előnyeit és gyakorlati alkalmazásait.
  Tudja csoportosítani a villamos gépeket (transzformátorok, generátorok, motorok), és tudja ismertetni működésük elvi alapjait.
  Legyen tisztában a transzformátor műszaki jellemzőivel (áttételek, hatásfok, jelölési mód).

  Tudja ismertetni a forgó mágneses mező fogalmát és jellemzőit.
  Tudja csoportosítani a villamos forgógépeket, és tudja ismertetni jellemzőiket (kommutátor, armatúra, kapocsfeszültség, fordulatszám, nyomaték).

  Katalog: Downloads -> Szakkepzesi dokumentumok
  Downloads -> Internet Explorer Users
  Downloads -> Internet Explorer Recommended Settings for. Net passport Sites
  Downloads -> Using local security policy to lock down Internet Explorer on Windows xp machines Click Start
  Downloads -> Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta`minlashga, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo`shimcha chora-tadbirlar to`g`risida
  Szakkepzesi dokumentumok -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet
  Szakkepzesi dokumentumok -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó
  Szakkepzesi dokumentumok -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó
  Szakkepzesi dokumentumok -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó

  Download 187.84 Kb.
    1   2   3
  Download 187.84 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  A vizsga formája

  Download 187.84 Kb.