• Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
 • Az „Összetett feladatok” lehetséges feladattípusai
 • Az írásbeli feladatlap értékelése
 • A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
 • A szóbeli vizsgarész értékelése
 • Szempontok, kompetenciák
 • SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM: 30 pont EMELT SZINTŰ VIZSGA
 • Az Összetett feladatok lehetséges feladattípusai
 • A vizsga formája
  Download 187.84 Kb.
  bet3/3
  Sana21.11.2020
  Hajmi187.84 Kb.
  1   2   3

  Írásbeli vizsga

  A központilag összeállított írásbeli vizsgán a vizsgázó ellenőrizhető képet ad az elektrotechnikai, elektronikai, irányítástechnikai tudásáról, valamint az ismeretek, a képességek és az alkalmazások integrálásának tekintetében egyaránt.  Általános szabályok

  A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint használhatja fel és a feladatok megoldásának sorrendjét is meghatározhatja.  Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői

  Az „Egyszerű, rövid feladatok” egyszerű elektrotechnikai, elektronikai, irányítástechnikai kérdések megválaszolását, megoldását, az

  „Összetett feladatok” elektrotechnikai és elektronikai összetett feladatok megoldását igénylik.

  Az írásbeli vizsga témakörei lefedik a részletes követelményekben meghatározott témaköröket.  Egyszerű, rövid feladatok

  Az egyszerű, rövid feladatok összeállításában közel azonos arányban jelennek meg elektrotechnikai és az elektronikai fogalmak, törvényszerűségek, jelenségek és összefüggések. Az irányítástechnikai témakörök kisebb mértékben szerepelnek benne. Az egyszerű, rövid feladatok elektronikai részében az analóg és a digitális témakörök aránya kb. 2/3-1/3. Az egyszerű, rövid feladatok megoldása legfeljebb csak egy elektrotechnikai, vagy elektronikai, vagy irányítástechnikai összefüggés (képlet) alkalmazását igényelheti, ennél bonyolultabb példák csak az érettségi összetett írásbeli feladatai között kérhetők számon. Az egyszerű feladattípusok az előírt ismeret- és képességjellegű követelményeknek felelnek meg. Az egyszerű, rövid feladatok 10-12 kérdésből, utasításból, kisebb számításból, egyszerű kapcsolási rajz készítéséből, értelmezéséből tevődnek össze.  Összetett feladatok

  Az elektrotechnika, elektronika összetett feladatainak megoldásai alkalmazás- és integrálásjellegű követelményekre is építenek. A számolást (méretezést) is igénylő feladatoknál az elektrotechnika és az elektronika témakörei közel azonos arányban jelennek meg. Az összetett feladatsor 4 feladatból áll. Egy-egy feladat több részfeladatból is állhat.

  Kompetenciák

  %

  Egyszerű, rövid feladatok

  Alapfogalmak ismerete, definiálása és alkalmazása

  16  Törvények, szabályok és összefüggések ismerete és alkalmazása

  17

  Összetett feladatok

  Műszaki szemlélet (a fenti kompetenciák) alkalmazása

  34  Összefüggések ábrázolása és értelmezése

  33  Az „Összetett feladatok” lehetséges feladattípusai

  1. Az Ohm és a Kirchhoff törvények alkalmazása egyenáramú hálózatokban

  2. Összetett ellenállás-hálózatok eredő ellenállásának számítása

  3. Feszültség- és áramosztás számítása

  4. Méréshatár-kiterjesztés, előtét- és söntellenállás számítások

  5. Villamos munka, teljesítmény, hatásfok és terhelhetőség számítások

  6. Egy generátort és ellenállásokat tartalmazó aktív kétpólus Thevenin és Norton helyettesítő képének meghatározása

  7. Szinuszos váltakozó jel középértékeinek kiszámítása

  8. Soros és párhuzamos R-L, R-C és R-L-C áramkörök jellemzőinek számítása egy adott

  frekvencián

  9. Soros és párhuzamos R-L, R-C áramkörök jellemzőinek számítása határfrekvencián

  10. Terheletlen rezgőrök számítása

  11. Négypólusok be- kimeneti ellenállásának és átviteleinek számítása

  12. Bipoláris és unipoláris tranzisztoros alapkapcsolások munkapont beállítására szolgáló ellenállások kiszámítása

  13. KE és KS erősítők jellemzőinek számítása közepes frekvencián

  14. KE és KS erősítők alsó határfrekvenciáinak meghatározása a csatolókondenzátorok hatása alapján

  15. Műveleti erősítők alapkapcsolások jellemzőinek számításai

  16. Műveleti erősítős váltakozó feszültségű erősítők alsó határfrekvenciájának számítás (csatoló kondenzátorok)

  17. Műveleti erősítős összegző és különbségképző kapcsolások számításai

  18. Logikai függvények átalakítása, minimalizálása

  19. Logikai függvények megvalósítása 2 és többszintű hálózattal, NÉV, NAND és NOR rendszerben

  A feladatok, részfeladatok javasolt pontszámai a feladatok, részfeladatok nehézségi fokát tükrözik. A felsorolt lehetséges feladattípusokból összetett feladatok is összeállíthatók.

  Az írásbeli feladatlap értékelése

  Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza. Az útmutatótól való eltérés lehetőségeit a konkrét feladatlapok javítási útmutatói jelzik. A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható.  Szóbeli vizsga

  A szóbeli vizsga alapvetően az elektrotechnika, az elektronika és az irányítástechnika alapfogalmaira, az ezekhez kapcsolódó villamos jelenségekre, összefüggésekre és törvényekre épülő műszaki szemlélet elsajátításának bemutatását igényli a vizsgázótól. A szóbeli vizsgán kiderül, hogy a vizsgázó képes-e a tényeket, a fogalmakat, az alaptörvényeket szabatosan definiálni, megszerzett ismeretei felhasználásával elektrotechnikai, elektronikai, irányítástechnikai jelenségeket megmagyarázni, összefüggéseket alkalmazni.  Általános szabályok

  A szóbeli tételeket a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie. Amikor a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgáztató párbeszédet kezdeményezhet a témához kapcsolódóan.

  A vizsgázó a rendelkezésére álló felkészülési idő alatt a kihúzott tétellel kapcsolatban vázlatot készíthet, amelyet a felelet során felhasználhat. Az elkészített vázlatot a kérdezőtanár a felelet során elkérheti. A vizsgázónak mondanivalóját logikusan előadva, a szaknyelv szabályait betartva kell felelnie.

  A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői

  A tételek összeállításánál változatos, a problémamegoldást ösztönző, egyértelmű megfogalmazások szükségesek.

  A szóbeli tételsor 20-25 tételből áll, amelyből évente cserélni kell a tételek 10-20%-át. A szóbeli vizsga témaköreit a részletes követelmények tartalmazzák.

  A szóbeli vizsga témakörei lefedik a részletes követelményekben meghatározott témaköröket.  Tételtípusok

  A szóbeli tételek körülbelül 40%-a elektrotechnika, 30%-a analóg elektronika, 20%-a digitális elektronika és 10%-a irányítástechnika témakörből kerül kialakításra.  A szóbeli vizsgarész értékelése

  A tételsor összeállításakor az értékelési útmutatóban rögzíteni kell az egyes tételek kifejtésének elvárt összetevőit és az ezekre adható, 30 pont felosztásával kialakított maximális részpontszámokat. Az egyes részpontszámok legfeljebb 5-6 pontot érnek.

  A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:

  Szempontok, kompetenciák

  Összesen

  A feladat megértése, tématartás, a lényeg kiemelése, világosság, szabatosság, a felelet felépítettsége

  3 pont

  Tartalmi összetevők: alapfogalmak ismerete, definiálása és alkalmazása, tények, jelenségek, folyamatok ismerete és alkalmazása, törvények, szabályok, összefüggések értelmezése, az ismeretek integrált alkalmazása

  24 pont

  A műszaki nyelv alkalmazása

  3 pont

  SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:

  30 pont

  EMELT SZINTŰ VIZSGA

  Írásbeli vizsga

  Szóbeli vizsga

  180 perc

  20 perc

  Feladatlap  Egyszerű, rövid feladatok
  (elektrotechnika, elektronika,
  irányítástechnika témakörből)

  Összetett feladatok
  (elektrotechnika, elektronika
  témakörből)

  Egy szóbeli tétel kifejtése

  40 pont

  80 pont  120 pont

  30 pont

  Írásbeli vizsga

  A központilag összeállított írásbeli vizsgán a vizsgázó ellenőrizhető képet ad az elektrotechnikai, elektronikai, irányítástechnikai tudásáról, valamint az ismeretek, a képességek és az alkalmazások integrálásának tekintetében egyaránt.  Általános szabályok

  A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint használhatja fel és a feladatok megoldásának sorrendjét is meghatározhatja.  Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői

  Az „Egyszerű, rövid feladatok” egyszerű elektrotechnikai, elektronikai, irányítástechnikai kérdések megválaszolását, megoldását, az

  „Összetett feladatok” elektrotechnikai és elektronikai összetett feladatok megoldását igényli.

  Az írásbeli vizsga témakörei lefedik a részletes követelményekben meghatározott témaköröket.  Egyszerű, rövid feladatok

  Az egyszerű, rövid feladatok összeállításában közel azonos arányban jelennek meg elektrotechnikai és az elektronikai fogalmak, törvényszerűségek, jelenségek és összefüggések. Az irányítástechnikai témakörök kisebb mértékben szerepelnek benne. Az egyszerű, rövid feladatok elektronikai részében az analóg és a digitális témakörök aránya kb. 2/3-1/3. Az egyszerű, rövid feladatok megoldása legfeljebb csak egy elektrotechnikai, elektronikai vagy irányítástechnikai összefüggés (képlet) alkalmazását igényelheti, ennél bonyolultabb példák csak az érettségi összetett írásbeli feladatai között kérhetők számon. Az egyszerű feladattípusok az előírt ismeret- és képességjellegű követelményeknek felelnek meg. Az egyszerű, rövid feladatok 10-15 kérdésből, kisebb számításból, egyszerű kapcsolási rajz készítéséből, értelmezéséből tevődnek össze.  Összetett feladatok

  Az elektrotechnika, elektronika összetett feladatainak megoldásai alkalmazás- és integrálás jellegű követelményekre is építenek. A számolást, méretezést is igénylő feladatoknál az elektrotechnika és az elektronika témakörei közel azonos arányban jelennek meg. Az összetett feladatsor 4 feladatból áll. Egy-egy feladat több részfeladatból is állhat.

  Kompetenciák

  %

  Egyszerű, rövid feladatok

  Alapfogalmak ismerete, definiálása és alkalmazása

  16  Törvények, szabályok és összefüggések ismerete és alkalmazása

  17

  Összetett feladatok

  Műszaki szemlélet (a fenti kompetenciák) alkalmazása

  34  Összefüggések ábrázolása és értelmezése

  33  Az Összetett feladatok lehetséges feladattípusai

  1. Az Ohm és a Kirchhoff törvények alkalmazása egyenáramú hálózatokban

  2. Összetett ellenállás-hálózatok eredő ellenállásának számítása

  3. Feszültség- és áramosztás számítása

  4. Méréshatár-kiterjesztés, előtét- és söntellenállás számítások

  5. Villamos munka, teljesítmény, hatásfok és terhelhetőség számítások

  6. Egy generátort és ellenállásokat tartalmazó aktív kétpólus Thevenin és Norton helyettesítő képének meghatározása

  7. Több generátort tartalmazó aktív kétpólus Thevenin és Norton helyettesítő képének meghatározása

  8. A szuperpozició elkalmazása két generátort tartalmazó kapcsolásokban

  9. Szinuszos váltakozó jel középértékeinek kiszámítása

  10. Soros és párhuzamos R-L, R-C és R-L-C áramkörök jellemzőinek számítása egy adott frekvencián

  11. Soros és párhuzamos R-L, R-C áramkörök jellemzőinek számítása határfrekvencián

  12. Terheletlen és terhelt rezgőrök számítása

  13. Négypólusok be- kimeneti ellenállásának és átviteleinek számítása

  14. Négypólusok lineáris paramétereinek meghatározása számítással

  15. Egyszerű szűrőáramkörök méretezése

  16. Bipoláris és unipoláris tranzisztoros alapkapcsolások munkapont beállítására szolgáló ellenállások kiszámítása

  17. KE és KS erősítők jellemzőinek számítása közepes frekvencián

  18. KE és KS erősítők alsó határfrekvenciáinak meghatározása a csatolókondenzátorok hatása alapján

  19. KE és KS erősítők alsó határfrekvenciáinak meghatározása a hidegítő kondenzátor hatása alapján

  20. KE és KS erősítők felső határfrekvenciáinak meghatározása az alkatrészek szórt kapacitása alapján

  21. Műveleti erősítők alapkapcsolások jellemzőinek számításai

  22. Műveleti erősítős váltakozó feszültségű erősítők alsó határfrekvenciájának számítás (csatoló kondenzátorok)

  23. Műveleti erősítős váltakozó feszültségű erősítők felső határfrekvenciájának számítás a karakterisztika alapján

  24. Műveleti erősítős összegző és különbségképző kapcsolások számításai

  25. Logikai függvények átalakítása, minimalizálása

  26. Logikai függvények megvalósítása 2 és többszintű hálózattal, NÉV, NAND és NOR rendszerben

  A feladatok, részfeladatok pontszámai a feladatok, részfeladatok nehézségi fokát tükrözik. A felsorolt lehetséges feladattípusokból összetett feladatok is összeállíthatók.

  Az írásbeli feladatlap értékelése

  Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza. Az útmutatótól való eltérés lehetőségeit a konkrét feladatlapok javítási útmutatói jelzik. A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható.  Szóbeli vizsga

  A szóbeli vizsga alapvetően az elektrotechnika, az elektronika és az irányítástechnika alapfogalmaira, az ezekhez kapcsolódó villamos jelenségekre, összefüggésekre és törvényekre épülő műszaki szemlélet elsajátításának bemutatását igényli a vizsgázótól. A szóbeli vizsgán kiderül, hogy a vizsgázó képes-e a tényeket, a fogalmakat, az alaptörvényeket szabatosan definiálni, megszerzett ismeretei felhasználásával elektrotechnikai, elektronikai, irányítástechnikai jelenségeket megmagyarázni, összefüggéseket alkalmazni, a folyamatokat összehasonlítani és a törvényszerűségekkel integrálni.  Általános szabályok

  A szóbeli tételeket a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie. A vizsgázó a rendelkezésére álló felkészülési idő alatt a kihúzott tétellel kapcsolatban vázlatot készíthet, amelyet a felelet során felhasználhat. Az elkészített vázlatot a kérdezőtanár a felelet során elkérheti. A vizsgázónak mondanivalóját logikusan előadva, a szaknyelv szabályait betartva kell felelnie. Amikor a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgáztató párbeszédet kezdeményezhet a témához kapcsolódóan.  A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői

  A tételek összeállításánál változatos, a problémamegoldást ösztönző, egyértelmű megfogalmazások szükségesek.

  A szóbeli tételsor 20-25 tételből áll, amelyből évente cserélni kell a tételek 10-20%-át. A szóbeli vizsga témaköreit a részletes követelmények tartalmazzák.

  Tételtípusok

  A szóbeli tételek körülbelül 40%-a elektrotechnika, 30%-a analóg elektronika, 20%-a digitális elektronika és 10%-a irányítástechnika témakörből kerül kialakításra.  A szóbeli vizsgarész értékelése

  A tételsor összeállításakor a központi értékelési útmutatóban rögzíteni kell az egyes tételek kifejtésének elvárt összetevőit és az ezekre adható, 30 pont felosztásával kialakított maximális részpontszámokat. Az egyes részpontszámok legfeljebb 5-6 pontot érnek.  A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:

  Szempontok, kompetenciák

  Összesen

  A feladat megértése, tématartás, a lényeg kiemelése, világosság, szabatosság, a felelet felépítettsége

  3 pont

  Tartalmi összetevők: alapfogalmak ismerete, definiálása és alkalmazása, tények, jelenségek, folyamatok ismerete és alkalmazása, törvények, szabályok, összefüggések értelmezése, az ismeretek integrált alkalmazása

  24 pont

  A műszaki nyelv alkalmazása

  3 pont

  SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:

  30 pont

  ---->>----->>--<<-----<<----

  1 Beiktatta: 18/2018. (II. 14.) Korm. rendelet 2. §, 2. melléklet 29. Hatályos: 2020. II. 15-től.

  Katalog: Downloads -> Szakkepzesi dokumentumok
  Downloads -> Internet Explorer Users
  Downloads -> Internet Explorer Recommended Settings for. Net passport Sites
  Downloads -> Using local security policy to lock down Internet Explorer on Windows xp machines Click Start
  Downloads -> Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta`minlashga, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo`shimcha chora-tadbirlar to`g`risida
  Szakkepzesi dokumentumok -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet
  Szakkepzesi dokumentumok -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó
  Szakkepzesi dokumentumok -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó
  Szakkepzesi dokumentumok -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó

  Download 187.84 Kb.
  1   2   3
  Download 187.84 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  A vizsga formája

  Download 187.84 Kb.