• Afwezig : - Publiek : 15
 • Mobiliteit, Veiligheid en Educatie.
 • Zorg, dienstverlening welzijn
 • Wonen en woonomgeving.
 • Datum WMO-vergadering
 • Aanwezig : de heer Hans van Lith (voorzitter), de heer Wolter te Winkel (penningmeester), de heer Will de Graaff (secretaris, kbo), de heer Ton Albers (stoa), de heer Durk Bouma (pcob), de heer Ton Hoogenraad
  Download 81.9 Kb.
  Sana29.12.2019
  Hajmi81.9 Kb.

  NOTULEN

  maandag 26 november 2018


  Aanwezig : de heer Hans van Lith (voorzitter), de heer Wolter te Winkel (penningmeester), de heer Will de Graaff (secretaris, KBO), de heer Ton Albers (STOA), de heer Durk Bouma (PCOB), de heer Ton Hoogenraad, de heer Gerard Siebelink (Wenters Plus), mevrouw Truus Sieders – Wassink, de heer Anton Reuvekamp (KBO/ tevens als gast namens de Stichting i.o. “Het Gasthuus”), mevrouw Priscilla Esselink (notulist).

  Afwezig : -

  Publiek : 15 personen

  Gast : de heer Gerben Beunk (beleidsambtenaar gemeente Winterswijk), mevrouw Irene Kransen (locatiemanager De Woonplaats Winterswijk), mevrouw Riet Tazelaar (Alzheimer Nederland afd. Gelderland), mevrouw Hetty Top (Netwerk Dementie Oost Achterhoek).  Nr.

  Agenda en bespreekpunten

  1.

  Welkom en opening

  • De voorzitter heet allen van harte welkom op de openbare vergadering van de Seniorenraad.

  • De voorzitter meldt dat de heer Durk Bouma op een later tijdstip zal deelnemen aan de vergadering.

  • De voorzitter meldt dat mevrouw Geralda van Lenthe wegens gezondheidsproblemen helaas haar werkzaamheden als ambtelijk secretaris moet staken. Priscilla Esselink schrijft vanaf heden de notulen.
  2.

  Spreekrecht publiek

  Het publiek is in grote getale aanwezig. Een aantal van hen maakt gebruik van het spreekrecht:  • Een aantal bewoners van woongroep Den Pollewik zijn aanwezig. Zij hebben een folder mee gebracht die de aanwezigen mee kunnen nemen.

  • Een heer wil graag toevoegen aan agendapunt 9 over de HZOA, dat de Seniorenraad de huisartsen tot de orde moet roepen. De huisartsen moeten verder geactiveerd worden. De voorzitter stelt voor om hier bij agendapunt 9 op terug te komen.

  • De heer Garritsen wil graag aandacht voor een nieuw project in Winterswijk: ANWB Automaatje. Dit project helpt minder mobiele ouderen om weer op andere plaatsen te komen. Vrijwilligers brengen met hun eigen auto ouderen naar bijvoorbeeld de huisarts of familie. De oudere belt 48 uur van tevoren naar een telefooncentrale en geeft door waar hij/zij naartoe wil. De centrale zoekt een beschikbare vrijwilliger in de buurt en maakt een match. De vrijwilliger ontvangt een vergoeding van 30 eurocent per km. Het project start op 13 februari 2019.

  Vraag van de heer Hoogenraad: hoe worden vrijwilligers gescreend? Antwoord: Vrijwilligers moeten een medische verklaring en VOG hebben.

  Vraag van de heer Reuvekamp: is het een gat in de markt? Want er zijn meerdere initiatieven, ook is er een plan voor een tweede elektrokar. Antwoord: Het is een aanvulling op bestaande initiatieven.
  3.

  Mededelingen en vaststelling agenda

  • Met de heer Rudi Porskamp van de gemeente Winterswijk is afgesproken dat de wethouder in januari, mei en september aanwezig zal zijn bij vergaderingen van de Seniorenraad.

  • In januari 2019 is de vergadering bij Boogie Woogie en dus niet bij het gemeentekantoor. In mei en september is de vergadering wel in het gemeentekantoor.

  • Bij de vergadering van januari 2019 zal mevrouw Suzan de Jong, beleidsmedewerker sportzaken Gemeente Winterswijk, aanwezig zijn.

  • In maart 2019 zal mogelijk de huurdersvereniging als gast aanwezig zijn bij de vergadering.

  • De agenda is bij deze vastgesteld.
  4.

  Notulen vorige keer, d.d. 24 september 2018 + afsprakenlijst

  Tekst:


  • Blz. 1: bij de heer Siebelink moet tussen haakjes ‘Wenters Plus’ achter staan

  • Blz. 1, punt 4: de naam van de heer Reuvekamp moet vervangen worden door de heer De Graaff.

  Opmerkingen/vragen  • Blz. 2: is het secretariaatsadres nu geregeld bij de gemeente? De heer Ton Hoogenraad gaat dit nogmaals aan de heer Rudi Porskamp van de Gemeente Winterswijk doorgeven

  • Blz. 2 actiepunt conceptbrief voor mevrouw Sieders. Deze brief is geschreven.

  • Blz. 2 burgercheque: de burgercheque is inmiddels ontvangen.

  • Blz. 6 bezoeken 75-jarigen. Claudia Bosscher is niet bij de gezamenlijke ouderenbonden geweest. Zij zal nogmaals door de Seniorenraad worden uitgenodigd, in de loop van volgend jaar.

  De notulen zijn bij deze vastgesteld.  5.

  Verkiezing nieuw onafhankelijk bestuurslid en penningmeester

  • De Seniorenraad heeft de vorige maal tijdens een besloten bestuursvergadering besloten om de heer Berend Muis voor te dragen als onafhankelijk bestuurslid en penningmeester

  • Alle aanwezigen gaan akkoord met het voorstel om de heer Berend Muis meteen te installeren als hij wordt verkozen.
  • De heer Berend Muis is unaniem verkozen tot onafhankelijk bestuurslid en penningmeester en wordt direct geïnstalleerd.

  • De heer Berend Muis heeft nog een opmerking bij zijn aanstelling: de Seniorenraad moet meer doen aan emancipatie, er zitten nu te weinig vrouwen in de Seniorenraad.
  6.

  Gastsprekers de heer Gerben Beunk (beleidsambtenaar gemeente Winterswijk) en mevrouw Irene Kransen (locatiemanager Winterswijk van De Woonplaats) inzake wonen en zorg.

  De heer Gerben Beunk (beleidsambtenaar gemeente Winterswijk.

  De gemeente Winterswijk heeft een beleidskader opgesteld voor wonen met zorg, nu volgt binnenkort een beoordelingskader. In 2019 komen er geen nieuwe plekken meer beschikbaar voor wonen met zorg. In 2019 wordt het beleid voor ná 2019 vastgesteld en wordt ook beoordeeld of het huidige aanbod 24-uurs zorgwoningen voldoet aan de vraag.

  Wat betreft mantelzorgwoningen bestaat er een mantelzorgregeling, deze staat op de website van de gemeente Winterswijk. Mantelzorgwoningen zijn woningen zowel voor mensen die mantelzorg ontvangen als mensen die mantelzorg verlenen. Een mantelzorgwoning kan worden gerealiseerd in bestaande bouw, door nieuwbouw of door middel van een verplaatsbare unit. Voor dit laatste moet een vergunning worden aangevraagd binnen de bebouwde kom.
  Mevrouw Kransen, De Woonplaats.

  Wat betreft wonen met zorg kan er intramuraal gehuurd worden, dan huurt men bijvoorbeeld een zorgwoning via Marga Klompé. Maar er kan ook direct gehuurd worden van de Woonplaats. Een andere optie is dat een instantie een woning huurt en deze verhuurd aan de bewoner. De Woonplaats verhuurt ook woningen aan specifiek 55-plussers.

  Er is een nauwe samenwerking met de gemeente Winterswijk m.b.t. wonen met zorg.

  Met mantelzorgwoningen doet de Woonplaats nog niets, maar dit komt ook omdat die vraag nog nooit binnen is gekomen bij de Woonplaats.
  • Vraag van de heer Berend Muis: enige tijd geleden is er in de krant een artikel verschenen over een landelijk ouderenwoonakkoord in 2017. Moet er vanuit de gemeente en de woonbond niet actiever gereageerd worden m.b.t. wonen met zorg?

  Antwoord: er wordt zeker naar dit onderwerp gekeken. Daarbij wordt de Seniorenraad ook actief betrokken. Op het moment dat de gemeente het beleid wat concreter heeft vastgesteld, zal ook De Woonplaats erbij betrokken worden. Zij zullen dan kijken in hoeverre zij een rol kunnen spelen. Wat betreft het landelijke ouderenwoonakkoord: het is een landelijk akkoord. Dit heeft nog niet geleid tot een beleid op gemeentelijk niveau.


  55-plussers in woningen voor hen komen?

  Antwoord: ja. Bij De Molenaar is het incidenteel een keer mis gegaan, maar verder wordt daar actief op gelet. Bij De Wamelinkhof is het label ’55-plussers’ eraf gehaald, dus daar kunnen ook jongere bewoners terecht.
  • Vraag uit het publiek: dekken de 55-plus-woningen de behoefte?

  Antwoord: ja. Er is een korte wachtlijst.

  Vraag van mevrouw Truus Sieders: is er echt geen wachtlijst voor 55-plus woningen?

  Antwoord: de wachtlijsten zijn beperkt, binnen een jaar lukt het om 55-plussers een woning te vinden, via De Woonplaats.
  • Vraag van de heer Anton Reuvekamp: er zijn lange wachtlijsten voor zorgwoningen. Wat wordt er aan gedaan? Waarom worden er, in 2019, geen nieuwe 24-uurs woningen toegevoegd als er zo’n lange wachtlijst is?

  Antwoord: het klopt dat die wachtlijsten er zijn, dat is bekend. Het beleid voor 2019 is al eerder vast gesteld, dus er kunnen geen nieuwe 24-uurs zorgwoningen worden toegevoegd. Maar voor revalidatie is er een minder lange wachtlijst, ook omdat mensen naar hun eigen woning terug gaan.
  Slotwoord van de heer Gerben Beunk: de Seniorenraad zal betrokken worden bij de vaststelling van het nieuwe kader voor na 2019 voor wonen met zorg. Ter zijner tijd volgt een uitnodiging.


  7.

  Gastsprekers mevrouw Riet Tazelaar (Alzheimer Nederland afd. Gelderland) en mevrouw Hetty Top (Netwerk Dementie Oost Achterhoek) inzake dementie.

  • Hoe kunnen we de huisartsen verder activeren?

  • Hoe kunnen we verenigingen en ontmoetingspunten activeren tot / ondersteunen bij vroegtijdig signaleren, en het bijdragen dat mensen met dementie mee kunnen blijven doen binnen verenigingen etc.

  • Welke verdere verbeterpunten mbt dementie ziet de seniorenraad?

  Binnen het Netwerk Dementie Oost Achterhoek werken meerdere gemeenten en organisaties (o.a. Marga Klompé, Livio) samen rondom onderwerp dementie. Onder meer de gemeenten Winterswijk, Oost Gelre en Berkelland zijn betrokken. Het netwerk bekijkt hoe zij kunnen ondersteunen en dementiezorg beschikbaar kunnen maken.  De gemeente Winterswijk richt zich op kwetsbare ouderen in het algemeen, niet specifiek alleen op mensen met dementie. Maar mensen met dementie vragen wel om specifieke zorg, dus het netwerk wil graag dementie meer onder de aandacht brengen in Winterswijk. Vandaar het contact met de Seniorenraad. Mogelijk dat men elkaar kan versterken. Het netwerk wil dat dementie zichtbaarder wordt en er voorzieningen zijn om zoveel mogelijk aan het normale leven deel te kunnen blijven nemen. Informatie op website: samendementievriendelijk.nl.


  • Vraag van de heer Ton Albers: Wat is het verschil tussen Alzheimer en dementie?

  Antwoord: dementie is een verzamelnaam van verschillende hersenaandoeningen, waaronder Alzheimer. Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Dementie is iets anders dan vergeetachtigheid, want dementie is meer dan dat.


  • Vraag de heer Anton Reuvekamp: Hoe Alzheimervriendelijk is Winterswijk? Wat kunnen wij daarin betekenen?

  Antwoord: de buurgemeenten hebben een wegwijzer dementie. Waar kan men naartoe in geval van dementie? In de gemeente Winterswijk is dit niet beschikbaar, hier is de focus op kwetsbare ouderen in het algemeen. Maar mensen met dementie vragen wel om een speciale aanpak, dus daar moet ook aandacht voor zijn.


  Antwoord: als er een diagnose dementie is, dan kan de huisarts bijvoorbeeld wijzen op de verantwoordelijke wijkverpleegkundige. Die kan bijstaan, samen met de eventuele mantelzorger. Voor contact met de wijkverpleegkundige is er geen verwijzing nodig van de huisarts. Alzheimer Nederland kan mensen na de diagnose ook bijstaan, onder andere d.m.v. hun website. Hierop is veel informatie te vinden. Maar deze informatie is vaak algemener, een wijkverpleegkundige kan veel meer specifieke informatie geven, die van de toepassing is op de persoon zelf.


  • Vraag van de heer Anton Reuvekamp: hoe moet je omgaan met mensen met dementie?

  Antwoord: daar is geen pasklaar antwoord op, dit is heel lastig. Er zijn eigenlijk drie fasen van dementie. De eerste fase is de ‘niet pluis-fase’: dit zijn de eerste signalen, onder andere vergeetachtigheid. De tweede fase is de diagnose. En de derde fase is de zorgfase: de zorg voor iemand met dementie wordt opgestart. Dit kan op verschillende manieren tot uiting komen.


  • Vraag mevrouw Truus Sieders: is de privacywet belemmerend?

  Antwoord: Ja. Als er bijvoorbeeld contact moet zijn met bijv. huisarts over iemand, dan moet er eigenlijk toestemming zijn van die persoon, die dat vaak dan ook niet geeft. Daar zijn nog geen pasklare oplossingen voor.


  • Vraag publiek: welke rol speelt CIZ hierin?

  Antwoord: als er een indicatie nodig is voor wonen met zorg, dan komt de CIZ om de hoek kijken.


  • Hoe kunnen we de kennis over dementie in Winterswijk vergroten en hoe kan de seniorenraad en in het verlengde daarvan de ouderenbonden bijdragen aan verspreiden van kennis over dementie?

  Wenters Plus kan een artikel schrijven over dementie in het ledenblad Wenters Plus. Het is belangrijk om mensen voortdurend te blijven informeren en mensen bewust te maken. In een van de andere gemeenten is er in de lokale krant een rubriek waarin dementie aan bod komt. Het is mogelijk een idee om dit in de 50+-krant te doen.
  Alzheimer cafés worden gehouden in Oost Gelre, maar niet in Winterswijk. Soms zijn er themabijeenkomsten in Winterswijk, maar deze worden tot op heden slecht bezocht.
  Opmerking van de heer Will de Graaff: er is veel nodig wat betreft wonen met zorg, als 1 op de 3 mensen met dementie te maken krijgt. Mensen met dementie gaan dan naar een verzorgingshuis of verpleeghuis. Dit is in tegenspraak met het beleid dat mensen langer thuis moeten wonen. Huisarts speelt een zeer belangrijke rol.


  8.  Ingekomen en verzonden post

  Ingekomen:

  • Folders van ZOOV.

  • Gespreksnotitie dd 18 oktober inzake machtigingsplicht bij het ophalen van medicijnen.

  Verzonden:  • Brief aan de apotheken dd 27 oktober inzake machtigingsplicht bij het ophalen van medicijnen. Naar aanleiding hiervan hebben de heer Ton Hoogenraad, de heer Gerard Siebelink en de heer Hans van Lith een prettig gesprek gehad met de apothekers. Vanuit veiligheidsoverwegingen mag niet iedereen voor iedereen medicatie ophalen. Maar in de praktijk heeft nog niemand geen medicatie mee gekregen.

  Wat betalingen betreft, er mag nog altijd contant betaald worden, maar pinnen heeft wel de voorkeur.

  Het was een prettig overleg met de apothekers, als er vaker vragen of opmerkingen zijn, dan is de Seniorenraad van harte welkom voor een gesprek.


  Bespreekpunten Algemene Zaken:

  • Website. De website is up to date. Toevoegingen doet de heer Ton Hoogenraad.

  • Nieuwe ontwikkelingen.
  9.


  Bespreekpunten Terreinen en thema’s

  Mobiliteit, Veiligheid en Educatie.

  • Er is een landelijke ontwikkeling wat betreft de veiligheid van de scootmobielen. Dit probleem, de veiligheid van scootmobielen, wordt nu landelijk opgepakt.

  Toevoeging van de heer Anton Reuvekamp: er is nu landelijk vastgesteld door de SWOV dat driewielige scootmobielen te onveilig zijn. Vierwielige scootmobielen blijken veiliger. De Seniorenraad heeft al eerder bij de gemeente aangegeven dat vierwielige scootmobielen beter zijn. Toch verstrekt de gemeente Winterswijk nog altijd driewielige scootmobielen. De heer Anton Reuvekamp en de heer Gerard Siebelink gaan overleggen of er een brief naar de gemeente moet met het advies om bij voorkeur alleen nog vierwielige scootmobielen te verstrekken. Of om in ieder geval mensen zelfstandig de keuze te laten maken tussen een drie- of vierwielige scootmobiel. Als deze brief wordt opgesteld, dan zal deze voor verzending aan de heer Hans van Lith worden voorgelegd.

  • De heer Berend Muis is van mening dat het onderwerp openbare toiletten regelmatig op de agenda moet staan, om de gemeente zo wakker te houden m.b.t. dit onderwerp. De andere aanwezigen zijn het hier unaniem mee eens. Dit onderwerp zal toegevoegd worden aan de agenda van de vergadering van januari 2019, waar ook de wethouder bij aanwezig zal zijn.  Zorg, dienstverlening & welzijn

  • Vergadering WMO-raad d.d. 10 december 2018.

  • Contacten met HZOA. De heer Hans van Lith heeft de vorige keer twee afspraken gemaakt: de gespreksnotitie lezen en de heer Frequin zou een knelpuntenlijst overhandigen aan de heer Hans van Lith. Hier is tot op heden niets mee gebeurt, ook na herhaalde verzoeken van de heer Hans van Lith, is er geen reactie gekomen. De heer Hans van Lith vraagt de andere leden van de Seniorenraad om advies. Het lijkt onmogelijk om contact te krijgen met de huisartsen. De huisartsen lijken de Seniorenraad niet serieus te nemen.

  De leden van de Seniorenraad komen tot het besluit om dit onderwerp in januari 2019, tijdens de volgende vergadering, te bespreken met de wethouder.

  • Nieuwe ontwikkelingen.


  Wonen en woonomgeving.

  • Nieuwe ontwikkelingen.

  • Aan de Bossesteeg worden nieuwe appartementen gebouwd. De heer Wolter te Winkel is benieuwd of daar ook ruimte is voor 55-plussers.

  • De heer Anton Reuvekamp heeft nieuws te melden over ’t Gasthuus. In totaal zijn er 15 appartementen te huur, op 6 appartementen is op dit moment een optie. De overige 9 appartementen zijn nog vrij.

  Het voorlopig koopcontract met De Woonplaats is inmiddels getekend. De bedoeling is dat in juni 2019 de eerste appartementen opgeleverd kunnen worden. De ontmoetingsruimte kan dan nog niet open, want daarvoor zijn nog financiële middelen nodig. Hier wordt actief naar gezocht.

  Vraag van mevrouw Truus Sieders: waar kunnen mensen zich melden voor een appartement?

  Antwoord: bij De Noaber, bij Menno Jansen of Bas Burgers van stichting De Noaber.


  10.

  Actualiteiten en activiteiten van de lokale ouderenorganisaties

  Vergadering bondenoverleg.

  STOA: besloten om overleg jaarlijks te blijven doen.

  Wenters Plus:  • 7 december 2018 vanaf 15.00 uur aanwezig op de Vrijwilligersmarkt bij Wuh, Torenstraat 9

  • 16 januari 2019 19.30 uur is er een informatieavond over hypotheken bij Wuh, Torenstraat 9. Uitnodiging volgt.

  KBO: -

  PCOB: -
  11.

  Informatie voor de krant 50+

  Zijn geïnformeerd over dementie en wonen met 24-uurs zorg. Contact loopt uitstekend.  12.

  Rondvraag:

  • Mededeling van de heer Hans van Lith. Hij start vanaf januari met een betaalde baan. Hij blijft wel voorzitter van de Seniorenraad, maar kan een aantal maal niet als voorzitter bij de vergadering optreden. De heer Ton Hoogenraad zal dan zijn taken waarnemen.

  • De heer Berend Muis: er stonden in de Winterswijkse Weekkrant en de Achterhoek Nieuws artikelen over de website van de Seniorenraad. Hieruit kon opgemaakt worden dat de Winterswijkse Uitdaging deze website geïnitieerd heeft, terwijl vooral de heer Ton Hoogenraad de drijvende kracht is achter deze website.


  Bevindingen en opmerkingen publiek:

  • Het publiek vond het een prima, strak geleide vergadering.

  • Mededeling van het publiek, de heer Garritsen: binnenkort zullen er een duofiets en een familiefiets beschikbaar komen, via de Winterswijkse Uitdaging/ het Vrijwilligerspunt. Hier kunnen alle Winterswijkers gebruik van maken.

  • Een vraag van het publiek: is er ook geïnformeerd bij winkeliers over openbare toiletten? Antwoord: de wethouder heeft bij de vorige vergadering aangegeven dat zij met horeca in gesprek zal gaan over dit onderwerp. Mogelijk komt zij hier tijdens de volgende vergadering op terug.

  • Mededeling voor het publiek van de voorzitter: als men de notulen en agenda van de vergaderingen wil kan men mailen naar seniorenraadwinterswijk@gmail.com. Maar men kan deze ook vinden via de website van de Seniorenraad.

  13.

  • Sluiting.

  De voorzitter bedankt alle aanwezigen en ook het publiek voor hun aanwezigheid en inbreng. Verder niets meer aan de orde sluit de voorzitter deze vergadering. De voorzitter verzoekt de leden (in beslotenheid) even na te blijven i.v.m. interne zaken.

  Volgende vergadering maandag, d.d. 28 januari 2019 van 09.30 – 12.00 uur  in Boogie Woogie.  Afsprakenlijst vergaderingen

  Nr

  Datum

  Afspraak

  Voortgang

  Wie?

  Wanneer?

  1

  26-03-2018

  Agenderen voor vergadering januari 2019: nadenken over aanvraag startbijeenkomst ‘Hart voor de Achterhoek’. Aktie Rabobank.

  ?

  Jan.2019

  2

  30-07-2018

  Wim Heijnen informeert bij gemeente over de gevaarlijke situatie Waliënseweg nabij ‘De Molenaar’

  m.b.t. de zgn. varkensrug midden op de weg.

  Komt nog

  Wim

  Nov.verg.

  4.

  30-07-2018

  Afspraken en reglement AVG in jaarverslag 2018 en op de website.

  Hans v.L. en Ton H.

  t.z.t.

  5.

  30-07-2018

  Gespreksnotitie van gesprek met HZOA en de heren Hans van Lith en Ton Hoogenraad, d.d. 23 juli jl.

  De heer Frequin van de HZOA opnieuw benaderen v.w.b. zijn afspraak voor overige informatie.

  Hans v.L.

  Nov.verg.

  6.

  24.9.

  2018

  Het organiseren van rondgang met de wethouder, een aantal ambtenaren, w.o. de verkeersdeskundige,

  ambtenaar technische zaken en de pers om de knelpunten in onze gemeente op het gebied van verkeersveiligheid door te nemen.

  Ton A. en Gerard S.

  Voorjaar 2019

  7.

  26.11.

  2018

  Agendapunten januari 2019:

  - Openbare toiletten januari 2019 (wethouder)

  - Huisartsencontact (wethouder)

  - Wegwijzer maken over dementie (wethouder)

  - Stand van zaken Gasthuus

  Hans van L.

  Jan. 2019

  8.

  26.11.

  2018

  Mevrouw Claudia Bosscher uitnodigen voor vergadering Seniorenraad

  Hans van L.

  Mrt. 2019  Datum WMO-vergadering

  Afgevaardigde Seniorenraad

  10 december 2018

  Download 81.9 Kb.
  Download 81.9 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Aanwezig : de heer Hans van Lith (voorzitter), de heer Wolter te Winkel (penningmeester), de heer Will de Graaff (secretaris, kbo), de heer Ton Albers (stoa), de heer Durk Bouma (pcob), de heer Ton Hoogenraad

  Download 81.9 Kb.