Accept pranon. Access time koha e arritjes së të dhënave. Accessories
Download 38.29 Kb.
Sana05.07.2020
Hajmi38.29 Kb.
#11000

Fjalori I Informatikes ne Shqip

Fjalor i shkurtër terminoiogjik i informatikës
A

Abort - ndërprerje e operacionit, procesit ose procedures gjatë kryerjes së tij.

Accept - pranon.

Access time - koha e arritjes së të dhënave.

Accessories - veglat ndihmëse në Windows.

Adapter - kartelë për zgjerim e cila instalohet në kompjuter.

Adress register - numër hemksadecimal i cili e tregon adresën e lokacionit të caktuar të memorjes.

Algorithm - zgjidhja e një problemi hap pas hapi.

allocate - ndarje të resurseve të kompjuterit, si për shembull në disk, shtypës ose memorje të çdo skedari, shfrytëzuesi ose procesi.

alpha numeric characters - shenja alfanu-merike. Të gjitha shenjat që i shfrytëzon kompjuteri, përfshirë këtu edhe shkronjat, shifrat, shenjat për interpunksion dhe shenjat speciale, siç janë: $ , @ i #

ANSI (American National Standar Institute) - Instituti Nacional

Amerikan për Standarde.ASCII ( American Standard Code for Information Interchange) - Kodi amerikan për këmbim të informacioneve. Renditje standarde e shtatë shifrave binare (shifra e shtatë mund të jepet për kontroll të çiftësisë) e cila aplikohet për paraqitjen e shenjave në kompjuter.

Animation - animacion - Iluzion i lëvizjes me paraqitje të shpejtë të fotografive të njëpasnjëshme, e cila arrihet me përdorim të harduerit dhe softuerit përkatës. Programet më të njohura për animacion janë: 3 D Studio, Autodesk Chaos, Imagine etj.Application - program i cili është i dedikuar për shfrytëzuesit e rëndomtë, i cili është i projektuar për kryerje të ndonjë pune të caktuar. Për shembull aplikacioni për kontabilitet financiar. Application development tools - vegla për krijim të programeve aplikative.

ALU ( Arithmetic-Logic Unit) - njësi aritmetiko-logjike. Është

pjesë e njësisë qendrore (çip i mikroprocesorit) e cila kryen

operacione kryesore aritmetike dhe logjike me të dhënat.

Artificial Intelligence - intelegjencë artificiale. Emër i sistemeve të

kompjuterit që duhet të shfaqin inteligjencë njerëzore, si kuptim

për fjalën e thënë, si reagim ndaj ambientit të tyre fizik dhe

adaptimit ndaj kushteve të tilla.Ascending order - rendi i radhitjes së elementeve sipas rendit të

rritjes, prej vlerave më të vogla kah më të mëdhatë (a, b, c ...)Assembler - përkthyes programor. Program i projektuar që t'i

transformojë instruksionet simbolike në formë më të qëlluar për

t'i kryer në kompjuter.

Assign - dhënie vlerë diçkaje që është shfrytëzuar në programim.

Asterisk - shenja * (yll). Përdoret si shenjë xhoker që mundëson

specifikim të disa skedarëve përnjëherë.

Auto CAD - program aplikativ për projektim kompjuterik dhe

disenjim.


B

Backbone - niveli më i lartë në një rrjet kierarkik kompjuterik.

Backslash - shenja \ ( ASCII kodi 92). Përdoret në specifikimin e

rrugës së diskut ku gjendet skedari i kërkuar.Backspace - zhvendosje e kursorit për një vend prapa.

Backup - kopje rezerve. Bëhet kopje e përmbajtjes së diskut të

kompjuterit dhe atë në mënyrë periodike, ndërsa vendoset në

shirit magnetik ose në CD.

Bad sector - sektori jo në rregull. Pjesë e disketës ose diskut ku

nuk nuk mund dhe ku nuk është e sigurt të shkruhen

informacione

Bad trac table - tabelë e shtigjeve që nuk janë në rregull. Listë e

pjesëve të çrregulluara fabrikisht dhe të pasigurta për shkruarje,

e cila është e ngjitur në pjesën e prapme të diksut.

Bandwidth - njësi matëse për sasinë e të dhënave të cilat mund

të transmetohen përmes ndonjë rrjeti të komunikimit në një

sekondë.

Bar chart - diagram në formë të shiritave.

Bar code - paraqitje e shenjave alfanu-merike me ndihmën e vijave vertikale me gjatësi të ndryshme. Përdoret si mënyrë për

shifrim universal të prodhimeve.Bar code reader - lexues bar cod. Pajisje optike për lexim të

shenjave bar cod.BIOS (Basic Input Output System) - grup i programeve më të

vogla detyra e të cilave është të shfaqë test rutinor kur kyçet

kompjuteri, si dhe ta startojë sistemin operativ të kompjuterit.

BASIC - gjuhë programore e cila është e lehtë për mësim.

Batch - pako. Bashkësi e elementeve ose dokumeneteve të cilat

përpunohen si tërësi.Batch processing - përpunim paketor. Teknikë që përdor vetëm

një inkuadrim të programit në memorjen kryesore për shkak të

përpunimit të më tepër detyrave të veçanta njëra pas tjetrës.

Baud - bod. Kapacitet maksimal për transmetim të

informacioneve në një kanal të komunikimit, i cili është njësi

matëse e numrit të ndryshimeve të niveleve në sekondë.

Benchmark - krahasim. Program standard i cili shërben për

përcaktimin e performansave të kompjuterëve të ndryshëm.

Beta version - version prove i softuerit para daljes së tij zyrtare

në treg.


BIT ( Binary digiT) - shifra binare janë 0 dhe 1. Kompjuterët

digjital procesojnë informacione në formë digjitale, ndërsa

zbatojnë vetëm shifra të sistemit binar. Ato zakonisht paraqiten

me tension prej 5 V për numrin 1, gjegjësisht 0 V për numrin O.Binary file - skedar binar i cili përbëhet prej disa bitave, por i cili

nuk është skedar tekstual. Zakonisht ato janë programe me

fotografi.

Binary system - sistem binar. Sistem numërimi për shkruarje të

numrave në kompjuter. Aty ka vetëm dy shifra 0 dhe 1.Bps (Bits per second) - bit në sekondë. Masë për shpejtësinë e

transmetimit të rrjetave kompjuterikeBlank - i zbrazët, i pashkruar. Shenjë që i përdoret për paraqitjen

e vendit të zbrazët ndërmjet shenjave të shtypura.Bold - shkronja me kontura më të trasha dhe më të errëta

Bookmark - reference e cila na drejton kah ndonjë dokument i

caktuar hipertekstual i Internetit.Boot - startimi i kompjuterit, gjatë së cilës fillon puna e sistemit

operativ.Boot block - pjesë e diskut ku gjendet softueri i cili i mundëson

kompjuterit ta fillojë punën.

Boot disk - disk ose disketë prej së cilës startohet sistemi

operativ.Break - ndërpren. Sinjal special i cili e ndërpet punën e ndonjë

programi. Shpesh fitohet me shtypje të tasteve Ctrl dhe C

përnjëherë.

Browser - fletëkërkues. Program i cili është i dedikuar për

shikimin e dokumenteve hipertekstuale të Internetit. Me ndihmën

e tij shrytëzohet servisi më i dobishëm i Internetit WWW (World

Wide Web). Fletëkërkuesit më të njohur janë Microsoft Internet

Explorer dhe Netscape Navigator.

Buffer - bafer. Vend në kujtesën kryesore të kompjuterit për

ruajtje të përkohshme të të dhënave.Bug - gabim, defekt. Gabim i paqëllimtë në program, për shkak

të të cilit programi nuk punon si duhet. Në përkthimin më

tekstual nënkupton bubë dhe mendohet se rrjedh prej ngjarjes

kur mola është kapur për ndonjë relej të kompjuterëve të parë

dhe e ka pamundësuar punën e tij.

Bullet - shenjë për renditje e cila përdoret në programet për

përpunim të tekstit.BBS (Bulletin Board System) - tabelë elektronike për shpallje.

Shërbim telekomunikues përmes të të cilit konsumatorët

komunikojnë, këmbejnë informata etj.

Bus - mbledhëse. E lidh pllakën amë të kompjuterit me

procesorin, kujtesën, diskun dhe elementet tjera kompjuterike.Byte - bajt. Tetë bita. Shpesh është numër binar tetëshifror i cili

paraqet një shkronjë.


C

Cache - kesh. Pjesë e kujtesën e rezervuar për ruajtje të të

dhënave që përdoren shpesh, te të cilat procesori ka qasje shumë

më të shpejtë sesa në hard disk. Kujtesën kesh mund të gjendet

në memorjen RAM ose në hard disk.Cancel button - tast për shfuqizimin e funksionit të zgjedhur. Te

numri më i madh i programeve tasti për shfuqizim aktivizohet me

shtypjen e tastit Esc.

Case sensitive - dallimi i shkronjave të mëdha dhe të vogla. Me shpesh gjatë krahasimit të dy fjalëve apo teksteve.

CRT (cathode ray tube) - gypi katodik i ekranit.

CPU (Central Processing Unit) - njësi qendrore e procesuimit.

Zemër e kompju¬terit personal. Udhëheq dhe drejton me të

gjitha operacionet për përpunim të të dhënave.

Centronics port - portë e kompjuterit në të cilën shpesh lidhet

shtypësi.Chanel - kanal. Rrugë në të cilën transmetohet informacioni

digjital në kompjuter.Character - shenjë; karakter. Cilado shkronjë, shenjë e

interpunksionit, ose ndonjë nga njëqind shenjat tjera që mund të

vërehen në ekran, gjegjësisht të cilat mund të shtypen.

CPI (character per inch) - numër i shenjave në një inç. Njësi

matëse për matjen e dendësisë së shkrimit. Shprehet me numër

të shenjave në një inç.

Check box - kuti katrore për dialog e cila mund të jetë e kyçur

ose e çkyçur, gjegjësisht të jetë e zgjedhur ose jo, ndonjë opcion

në kornizën për dialog.

Checksum - shumë për kontroll. Shuma e numrave që përdoren

për kontrollim të mbledhjes.Click - klik. Shtypje dhe lëshim i tastit të minakut, pa mos e

lëvizur.


Client - klient. Sistem i cili mund të punojë i pavarur, edhe pse në

një masë edhe ky është i varur prej ndonjë sisitemi tjetër. Për

kompjuterin që është i lidhur në rrjet kompjuterik shpesh thuhet

se është klient.Client-server network - rrjet i tipit klient-server.

Clip art - bashkësi e vizatimeve grafike dhe fotografive të

shkruara në skedar të veçantë i cili është i arritshëm për

përdorim të ndonjë aplikacioni, për shembull, për përpunim të

tekstit ose të grafikës.Clipboard - kohësisht, skladim i fshehur për tekst ose fotografi të

cilat priten ose kopjohen.Clock speed - shpejtësi e ores. Shpejtësia e punës së procesorit

në kompjuter matet me megahercë (MHz) ose me gigahercë

(GHz).Sa më e shpejtë është shpejtësia e procesorit, aq më tepër

urdhëra mund të kryejë kompjuteri.Clone - klon. Kompjuter i cili paraqet kopje të suksesshme të kompjuterit tjetër të (standardizuar). Më shpesh kjo u dedikohet

atyre kompjuterëve të cilët janë kompatibil me kompjuterët e

kompanisë IBM.

Cod - kod. Diçka që është shkruar me gjuhën kompjuterike, në

letër ose në kompjuter.Code page - faqe e koduar. Tabelë e cila tregon se cili karakter i

përgjigjet shenjës në ekran dhe me shtypjen e tasterit a

përfitohet e njëjta shenjë.

CGA (Color Graphics Adapter) -videokartelë e cila është më e

vjetëruar.COM port - portë seriale. Më shpesh në kompjuterët ekzistojnë dy

porta seriale të shënuara si C0M1 dhe COM2.Command interperter - program i cili i integron dhe i përpunon

urdhërat e dhënë në kompjuter. Në sistemin operativ DOS është

programi C0MAND.COM, ndërsa në WINDOWS është WIN.INI

COBOL (Common Business Orientated Language) - gjuhë

progamore nga gjeneratat më të vjetra të cilat përdoren për

aplikacione financiare.

Communication protocol - përmbledhje e programeve e cila

mundëson transmetim dhe këmbim të të dhënave ndërmjet dy

ose më tepër kompjuterëve.

CD (Compact Disc) - kompakt disk. Medium për memorim të të

dhënave digjitale dhe audio. Në kompakt disk mund të vendoset

muzikë prej 72 minutave ose të dhëna prej 650 MB.

CD ROM (Comapct Disc Read Only Memory) - njësi harduerike për

leximin e kompakt disqeve. Me këtë njësi mund vetëm të lexojmë

e jo edhe të shlyejmë ose të regjistrojmë të dhëna të reja.

COMPAQ (COMPAtibility Quality) - shenjë e prodhimeve cilësore

të kompjuterëve desktop dhe laptop.Compiler - kompajler; përkthyes. Program i cili i përkthen disa

gjuhë të larta programesh në ndonjë gjuhë makinerike.CompuServe - njëra ndër rrjetat më të mëdha të Internetit në

botë. Klientëve të tyre ju ofron këmbim të skedarëve, të të

dhënave, të postës elektronike etj.

CAD (Computer Aided Design) - shfrytëzim i kompjuterit për

krijime të vizatimeve ose për projektime të ndonjë objekti ose

sistemi. Programet më të njohura nga kjo sferë janë Auto Cad,

Auto Sketch, Design CAD, Lab View etj.CAM (Computer Aided Manifacture) - prodhim me ndihmën e

kompjuterit.

CASE (Computer Aided Software Engineering) - vegël softuerike

për programerët. Shfrytëzohen për planifikim, analizim si dhe

projektim të dokumentacionit në softuerin kompjuterik.

Computer analyst - analitik kompjuteristik. Person i cili i definon

problemet dhe saktësisht i pëcakton hapat për zgjidhjen e tyre

me anë të kompjuterit.

Configuration - konfiguracion. Mënyrë e lidhshmërisë së

kompjuterit me njësitë tjera periferike në një sistem të

përbashkët.

Controller - vegël teknike e cila i mundëson veglës tjetër të

komunikojë me kompjuterin.Conversion - konverzion. Proces i transformimit të të dhënave

(tekst, grafik) nga një format në tjetër.Cooki file - skedar në të cilin ruhen skedarët e shfrytëzuar

(cookies). Zakonisht gjendet në emërtuesin bashk me

fletëkërkuesin (shembull në emërtuesin Internet Explorer).

Corel DRAW- Pako programore e dedikuar për vizatim dhe punim

me fotografi.Corrupted file - skedar i dëmtuar. Dëmtimi mund të jetë për

shkak të ektorëve të diskut që nuk janë në rregull, prishjes fizike

ose gabimeve të shkaktuara nga programi.

Crash - gjendje kur kompjuteri bie prej funksionimit të tij dhe më

tutje nuk mund të përdoret. Pas kësaj kompjuteri zakonisht

përseri startohet.

Current drive - disk me të cilin shfrytëzuesi punon momentalisht.

Cursor - kursori. Tregues i pozicionimit. Vijë vertikale e lëvizshme

që dridhet dhe vezullon e që paraqitet në ekran si indikator vizuel

e cila mund të dislokohet edhe vertikalisht edhe horizontalisht me

anë të urdhërave prej tastierës.Cyberphobia - kiberfobia. Frikë nga kompjuteri.

CRC (Cyclic Redundancy Check) - metodë e testimit për të dhënat

dalëse nga disku për shkak të sigurisë prej gabimeve.


D

Data - të dhënat. Nocion i përgjithshëm për numrat, simbolet dhe

madhësitë analoge të cilat shfrytëzohen si madhësi dalëse për përpunimin e kompjuterit.Database - baza e të dhënave. Bashkësi e të dhënave të lidhura

ndërmjet vete dhe të organizuara paraprakisht. Programet më të

njohura për udhëheqjen e bazave të të dhënave janë: Oracle, MS

SQL Server, Informix, Sybase etj.Data security - mbrojtje e të dhënave nga ndërhyrjet e qëllimta

ose të rastësishme nga njerëz jo të autorizuar.Data type - tip i të dhënave. Mund të jenë: tekstuale, numerike,

logjike, dhe të dhëna të datave.Dead lock - ndërprerje; bllokim. Situatë kur ndonjë program nuk

mund të realizohet në kompjuter, për shkak se e pret rastin që

faktikisht kurrë nuk do të ndodh.

Debug - testim i programit të kompjuterit me korrigjim të

gabimeve të paraqitura në te.Default value - ndonjë vlerë që nënkuptohet. Vlerë që programi

automatikisht e zgjedh po qe se shfrytëzuesi nuk jep ndonjë vlerë

tjetër. Për shembull ngjyrat që i jep WIND0WS-i janë default

vetëm po qe se shfrytëzuesi nuk i përdor.Defragmentation - defragmentim. Proces i bashkangjitjes i të

dhënave të një programi në disk, që të mund të shpejtohet puna

e tij. Është e preferueshme që defragmenting të bëhet një herë

në javë, për të shpejtuar punën e diskut.

Density - dendësi. Njësi matëse për numrin e të dhënave të cilat

mund të shkruhen në ndonjë medium (disketë, shirit magnetik

etj).

Decsending sort - renditje me radhitje të kundërt.

Desktop - sipërfaqja aktive e ekranit gjatë punës me Windows, e

cila përmban dritare dhe ikona.Desktop computer - kompjuter i cili pozicionohet horizontalisht në

tavolinën punës.DTP (Desktop Publishing) - Pako e softuerit me të cilën

kompjuteri mund të përdoret për disenj të dokumenteve, duke

përfshirë fotografi, tekst dhe kontroll të pamjes së dokumenteve

dhe shtypjen e tyre.Destination file - skedar që pranon.

Device - vegël, mjet, përbërje, njësi. Nocion i përgjithshëm i cili

shfrytëzohet për të identifikuar ndonjë komponentë të

kompjuterit (disk, tastaturë, minak, etj).Device driver - softuer i cili i mundëson kompjuterit të

komunikojë me njësitë periferike.DAT (Digital Audio Tape) - shirit magnetik në të cilin

memorizohen të dhënat me sasi shumë të mëdha.DVD (Digital Video Disk) - teknologji e harduerit e cila mundëson

shiqimin e filmave, spoteve muzikore etj.DMA (Direct Memory Access) - proces i transmetimit të një sasie

të madhe të të dhënave ndërmjet diskut dhe kujtesës punuese të

kompjuterit.

DirectX - varg i programeve standarde për aplikacione të

Microsfti-t, i dedikuar për lojra dhe aplikacione multimediale.Disk controller - kartelë e cila e lidh kompjuterin me diskun;

zakonisht gjendet në pjesën e poshtme të diskut.Disk drive - njësi fizike e cila e pranon dhe e kthen diskun

magnetik dhe mundëson lexim dhe shkrim të të dhënave.DOS (Disk Operating System) - njëri ndër sistemet më të njohura

operative i cili është shumë përfshirës dhe shfrytëzohet nga

kompjuterët personal. I prodhuar nga kompania Microsft në vitin

1982.


Domain - grup i kompjuterëve emrat e të cilëve e ndajnë të

njëjtën prapashtesë. Shembull: com (firmë komerciale), org

(organizatë pa përfitim), gov (qeveri), edu (institucion arsimor),

net (provajder i Internetit). Njësoj ekzistojnë edhe prapashtesa të

cilat i identifikojnë shtetet p.sh. mk prapashtesë për Maqedoninë.

Dpi (dots per inch) - pika në inç. Njësi për matjen e rezolutës së

shtypjes në shtypës . Rezoluta te shtypësit amë sillet rreth 300

dpi, ndërsa te shtypësit lezër arrin deri në 1200 dpi.

Double click - klikim; shtypje e dyfishtë. Klikim i shpejtë dhe

lëshim i tastit të minakut dy here pa lëvizjen e minakut ndërmjet

dy klikimeve.

Double precision - precizitet i dyfishtë. Teknikë me të cilën

paraqiten numrat me gjatësi të dyfishuar.Download - kopjim i ndonjë programi ose skedari prej ndonjë

kompjuteri kryesor në kompjuterin personal.Draft quality - kualitet i shtypit, i cili është i lexueshëm, por nuk

duket aq mirë për përdorim që ai dokument të botohet në ndonjë

revistë ose libër. Zakonisht shfrytëzohet për nxjerrjen e kopjeve

që të shkojë në korrekturë.Drag-and-drop - tërheqje dhe lëshim i tastit të minakut.Drop-down menu - Lista e urdhërave të menysë së aktivizuar, të

radhitura njëra pas tjetrës.DLL (Dynamic Link Library) - grup e funksioneve të cilat

shfrytëzohen gjatë programimit në Windows.


E

EPROM (Electrically Programmable Read Only Memory) - çip

memorizues përmbajtja e të cilit nuk mund të ndryshohet.E-mail (electronic mail) - postë elektron¬ike. Njëri nga shërbimet

më të njohura të Internetit me të cilin porositë dërgohen prej një

kompjuteri në kompjuter tjetër.

Embedded object - objekt i ndërvënë.

EMM386.EXE - program i cili mundëson vendosjen e drajverave

dhe programeve në hapësirën e lartë të memories.Emulator - emulator. Program cili i mundëson kompjuterit të

zbatojë programe të shkruara për kompjuter tjetër.Encryption - shifrim. Kodim i porosisë me çka nuk mundësohet

hyrje e palejuar deri te ajo.EOF (end of file) - fund i skedarit. Shenjë për fundin e skedarit, e

cila shfrytëzohet si indikator se këtu kryhen të dhënat.Ethernet - rrjet lokal kompjuterik i konstruktuar prej llojit të

kabllove me mundësi të bartjes deri më 10 Mbit/sec.Event - rast; paraqitje. Moment kur paraqitet ndryshimi specifik i

ndonjë gjendjeje.Exchange - këmbim i informatave ndërmjet dy lokacioneve.

Exchengeable disk - disk transmetues. Tip i diskut i cili montohet

në shtëpizë të posaçme dhe është i transmetueshëm.Executable file - program zbatues. Skedar i cili mund të aplikohet

në kompjuter.Expression - shprehje matematikore ose logjike e shkruar në

gjuhën programoreEBCDIC (Extended Binary Decimal Interchange Code) - kod i cili i

përdorë tetë shifra binare të krijuara nga IBM, ndërsa i paraqet

shenjat (shkronjat, numrat etj.) nga kompjuteri i cili i proceson.

External modem - modem i jashtëm. Modem në kuti të veçantë,

kabllo dhe mbushës i cili më së shpeshti aktivizohet në portën

seriale të kompjuterit.

Extranet - intranet i cili u është lënë në disponim klientëve dhe

blerësve të jashtëm me qëllim që t'i shohin të dhënat. Më shpesh

ata janë të siguruara me shifra që të ruhet siguria e blerësve.

Përgjigju duke Cituar

1. 20-04-2009 23:26#2

Apocalyps

Senior Member

Antarësuar

Feb 2009

Postime


151

Faleminderit

4

Thanked 9 Times in 3 Posts


F

Fan ventilator - ventilator i cili mundëson cirkulimin e ajrit

nëpërmjet pjesëve kompjuterike dhe e pamundëson nxehjen e

tyre.

Fatal error - gabim në programin kom¬pjuterik i cili e ndalon

funksionimin e tij.Fault tolerance - tolerim i gabimeve. Aftësi e ndonjë sisitemi që ta

vazhdojë funksionimin normal edhe pse ekziston problem në

harduer ose softuer.

Fax modem - faks modem. Modem i aftësuar të pranojë dhe të

dërgojë fakse. Në këtë rast fakset janë elektronike.Fiber optics - fije optike. Mundëson shpejtësi të madhe të bartjes

së të dhënave në rrjetat kompjuterike.File - skedar; fajll; datotekë. Pa marrë parasysh çfarë informate,

të grumbulluar dhe të inçizuar nën një emër. Skedari mund të

përmban tekst, grafikon, program etj.

FAT (File Allocation Table) - tabelë e cila shërben për renditjen e

skedarëve e cila gjendet në fillim të diskut dhe përmban

informata për ata pjesë të diskut të cilat shfrytëzohen, pjesë të

diskut të cilat nuk shfrytëzohen dhe ato të cilat nuk mund të shfrytëzohen për shkak të dëmtimit të blloqeve në disk.File control system - program i cili udhëheq me bartjen e të

dhënave nga ciladoqoftë pajisje deri në ndonjë pajisje tjetër.File locking - përmbyllje e skedarit. Ndalesë që më tepër se një

shfrytëzues ta ndërrojë përmbajtjen e skedarit.File protection - mbrojtje e skedarit. Komandë e kompjuterit e

cila e ndalon shkruarjen dhe fshirjen e të dhënave në skedar, por

e lejon leximin e tyre.

Firewall - sistem rrjetor për sigurim i cili ndihmon në ndërprerjen

e hyrjes së paautorizuar në sistemin kompjuterik; thjesht ky

është kompjuter i lidhur në Internet dhe me të cilin zhvillohet i

gjith komunikimi në Internet.Floppy disk - disk i butë, disketë

Footer - tekst i cili paraqitet në pjesën e poshtme në secilën faqe.

FF (Form Feed) - urdhër i cili shfrytëzohet i që ta lëviz letrën në

printer në faqe të re. Zakonisht në tabelën kontrolluese të

printerit gjendet një tast i cili mundëson kryerjen e funksionit

përkatës.FORTRAN (FORmula TRANslation) - gjuhë programore e krijuar në

kompaninë IBM e cila shfrytëzohej për programimin e

aplikacioneve tekniko shkencore.

Freeware - programe pa pagesë, por të mbrojtura me ligj për

autorizimFAQ (Frequently Asked Question) - pyetje ose lista me pyetje dhe

përgjigje të cilat janë shumë të shpeshta dhe shumë shfrytëzues

ballafaqohen me këto të dhëna. Këto lista janë shumë

frytdhënëse për shkak të këmbimit të informatave.


G

GIGO (Garbage In, Garbage Out) - princip në të cilën po qe se

hyjnë të dhëna jokor-rekte dhe jovalide në kompjuter, ai do të

japë rezultate jokorrekte dhe të pakuptimta.

GUI (graphical user interface) - interfejs grafik i shfrytëzuar për

sisteme opera¬tive. Komunikimi ndërmjet shfrytëzuesit dhe

programit zhviliohet me anë të shfrytëzimit të ikonave, dritareve

dhe të ngjashme. Një shembull për një iterfejs të tillë që e

shfrytëzojmë është Windows-i.

Guru - Njeri me kapacitet të lartë i cili dëshiron t'u ndihmojë të tjerëve në zgjedhjen e problemeve të tyre.
H

Hacker - haker. Person për të cilin kompjuteri është hobi. Sot

shumë njerëz termin haker e identifikojnë me person i cili në

mënyrë të paligjshme hy në kompjuter të huaj.

Halt - ndalesë. Ndalje e realizimit të operacioneve të renditura në

programet kompjuterike.Hand-held computer - kompjuter i vogël që mund të mbahet edhe

në dorë.


Hang - rri varur. Mosfunksionim i kompjuterit. Kur kompjuteri

rinë varur, i ekrani duket normal, por çfarëdo pune tjetër është e

pamundur të futet në funksion.

Hard copy - rezultatet e shtypura në letër.

Hardware - hardueri, gjërat fizike apo të prekshme të

kompjuterit.Help - ndihmë. Funksion i cili është i pranishëm në shumë

programe, i cili shërben si ndihmë e shfrytëzuesit për përdorimin

e programit.

Hertz (Hz) - herc. Cikël në sekondë me të cilin matet shpejtësia e

procesorit në kompjuter.HEX (Hexadecimal) - Sisitem numëror në matematik, në të cilin si

bazë e numërimit është numri 16. Për shfaqjen e numrave

përdoren shifrat 0-9 dhe shkronjat A-F. Është shumë i qëlluar për

përdorimin e kalkulimeve kompjuterike.Hidden file - skedar i fshehur. Skedar i cili përmban atribute të

cilat nuk lejojnë që emri i skedarit të kopjohet, të fshihet ose të

shfletohet.

High tech - teknologji e lartë

Host computer - kompjuter kryesor me të cilin lidhen kompjuterët

tjerë.


Hot key - tast ose kombinim i tasteve i cili zbaton instruksion të

përcaktuar pa marrë parasysh se çka punon procesori në

momentin e dhënë.

HTML (Hyper Text Markup Language) - format hipertekstual për

punë me dokumente. Shërben për krijimin e dokumenteve WEB

në internet.

Hub - hab. Paisje në të cilën kyçen kompjuterët të cilët janë të lidhur në rrjet.

Hyphenation - ndarje e fjalëve
I

Illegal - jolegal. Parametra hyrëse të cilët janë të papranuara, për

shkak se nuk i përmbushin specifikacionet e vendosura në

programe.

Image processing - përpunim i grafikonëve

Imaging - proces i shkrimit të grafikës në ndonjë medium, për

shembull në shirit.Implementation - implementim. Instalim i sitemit kompjuterik.

Infrared - teknologji e cila shfrytëzon ndriçimin për lidhjen të

kompjuterëve pa kabëll.Initialization - inicializim. Operacion për formatim të diskut ose

disketës, si dhe përgatitje për shkruarjen dhe përdorimin e të

dhënave.

Ink-jet printer - shtypës pështyes që hedh ngjyrën në letër.

Input data - të dhënat hyrëse.

Insert mod - rregull për futjen e të dhënave.

Install - instalim, futja fillestare e ndonjë programi në kompjuter.

Instruction - instruksion. Urdhër i destinuar për mikroprocesorin.

Integer - numër i plotë pa presje decimale
L

Line printer - shtypës i cili shtyp përnjëherë një rresht tekst.

Link- lidhje; lidhshmëri.

Load - mbushje, futje e programit në memorje.

LAN (Local Area Network) - rrjet lokal në kuadër të një hapësire

ose ndërtese. Lidhje e dy ose më tepër kompjuterëve me kabllo

me qëllim të këmbimit të informatave.

Local printer - shtypës i cili është i lidhur drejtpërdrejt me një

stacion punues, i cili nuk është në disponim të shfrytëzuesve tjerë

të rrjetit.

Login - Paraqitje në kompjuter. Në këtë rast kompjuteri kërkon

nga shfrytëzuesi që të identifikohet me emrin dhe shifrën.Logoff- çlajmërim. Largim nga puna me kompjuter.

Loop - cikël. Renditje të instruksioneve kompjuterike të cilat

praktikohen me anë të përsëritjeve, gjersa nuk përmbushet ndonjë kusht.


M

Machine code - kod makine. Përmbledhje e instruksioneve

kompjuterike në ndonjë kompjuter të posaçëm i cili niund ta

kryejë urdhërin.

Macro - makro. Serial i urdhërave të cilat kryhen me shtypjen e

një tasti ose me ndonjë urdhër. Në të shumtën e rasteve i

shkruan vetë shfrytëzuesi për ta lehtësuar punën gjatë

përsëritjeve të një morie urdhërash.Mailbox - sandëku postar.

Main program - pjesë kryesore e pro¬gramit e cila i kontrollon

nënprogramet.Mass storage - pajisje në të cilën mund të vendoset një numër i

madh i të dhënave.Medium - medium. Bartës i të dhënave, shpesh mendohet në

disketë, CD-ROM dhe të ngjashme.MMU (Memory Management Unit) - pajisje e cila udhëheq

kujtesën.Merge - bashkim, kombinim i dy ose më tepër skedarëve.

Message - porosi nga kompjuteri e cila informon për diçka.

MIDI file - skedarë me përshkrime muzikore.

MIPS (Million Instruction Per Second) -milion instuksione në

sekondë. Njësi matëse për shpejtësinë me të cilën procesori i

kryen instruksionet. Për shembull, procesori Pentium i cili punon

në 100 MHz kryen 100 milionë instruksione në sekondë, pra 100

MIPS-a.

Millisecond (ms) - milisekondë. Kohë e barabartë me pjesën e

njëmijtë të sekondës. Shfrytëzohet për shprehjen e shpejtësisë te

hard disqet.

Mode - regjim i punës; mënyrë e punës. Njëra nga gjendjet

alternative të punës së kompjuterit.MODEM (MOdulator/DEModulator) - modem. Regullator i cili të

dhënat e dërguara i shndërron në sinjal telefonik, të qëlluara për

lidhje të drejtpërdrejtë telefonike.

Motherboard - pllaka amë e kompjuterit në të cilën janë të

lidhura të gjitha elementet e harduerit.Multimedia - kombinim i tekstit me fotografi dhe zë, videoanimacion.

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) - standard për

bashkangjitjen e skedarëve në porositë elektronike.Multitasking - aftësi e sistemit operativ që njëkohësisht të

ushtrojë më shumë programe.


N

Network - rrjet i kompjuterit.

NetWare - sistem operativ rrjetor i shpikur nga kompania Novell.

Network adapter - adapter i rrjetit. Kartelë e cila instalohet në

kompjuter përmes të cilës ai lidhet në rrjet.Network administrator - njeriu i cili e mbikëqyrë punën e rrjetit

kompjuterik dhe që udhëheqë me të.Network protocol - protokoll rrjetor. Bashkësi e standardeve

kompjuterike në një rrjet.Node - nyje, pika ngjitëse në rrjein kompjuterik

Non-interlaced - sa i përket disa monitorëve te të cilët topi

elektronik pas një kohe e kalon ekranin pa mos lëshuar asnjë

vijë.

Notebook computer - kompjuter i vogël me format sa një faqe e

letrës.


Numeric keypad - tastierë numerike.
O

OLE (Object Linking and Embedding) -mënyrë e këmbimit të

informatave ndërmjet dy skedarëve me aplikim të njëjtë ose të

ndryshëm në Windows.

Off-line - i çkyçur

On-line - i kyçur

ODBC (Open Data Base Connectivity) - standard i cili mundëson

hyrje në sisteme të ndryshme të bazave të të dhënave.Operating System - sistem operativ. Softuer i cili është lidhje

ndërmjet shfrytëzuesit dhe kompjuterit.Optical cable - kabëll optik për lidhje rrjetore të kompjuterëve me

të cilin arihet shpejtësi e madhe në përcjelljen e të dhënave.OCR (Optical Character Recognition) - njohje e simboleve optike.

Program i cili identifikon shenjat e shkruara dhe ato të shtypura

dhe pastaj krijon skedar tekstual.OEM (Original Equipment Manifacturer) - prodhues i

komponenteve të ndryshëm, të cilët pastaj lidhen me klientin, e

emri i tij figuron në kompjuter.

Overflow - tejkalim. Gjendje e cila paraqitet si rezultat i

operacionit aritmetik; e tejkalon kapacitetin e kujtesës për

ruajtjen e rezultatit.

Overload - ngarkim i tepërt. Ngarkim më i j madh sesa pajisja;

mund ta mban atë për të cilën është konstruktuar.Overstrike - nënvizim.

Overtype - shkrim përmbi tekst.

Overwrite - mbulim i informatës e cila më parë ka qenë në atë

vend.
PPage break - ndërprerje e faqes. Vend ku mbaron një faqe dhe

fillon faqja tjetër.Page layout - pamje e faqes

Ppm (pages per minute) - faqe në minute. Njësi matëse e

shpejtësisë së shtypësit gjatë shtypjes.Pagination - operacion automatik te programet për përpunimin e

tekstit, i cili shërben për renditjen e tekstit nëpër faqe me

numerimin e tyre.

Palmtop computer - kompjuter i vogël i cili mund të mbahet në

një dorë.PASCAL - Paskali. Gjuhë kompjuterike.

Password - Fjalë e fshehur e cila përdoret për hyrje në sistemin

kompjuterik.Patch - arnim. Ndryshim i kodit programor, i cili zakonisht bëhet

pas mbarimit të softuerit me qëllim që të përmirësohen disa

gabime.

Path name - emri i datotekës së bashku me rrugën me të cilën

arihet deti tek ajo.Pause - pauzë. Tast ose urdhër i cili përkohësisht e ndërpren

punën e ndonjë programi.Peer-to-peer - rrjet lokal ku çdo kompjuter i kyçur është i

barabartë. Në rrjet nuk ekziston server.Peripheral device - pajisje e harduerit e cila kyçet në kompjuter.

Permanent SWAP file - skedar i përhershëm në Windows me të cilin shtresohen të dhënat dhe instruksionet programore kur nuk

mund të vendosen në kujtesën RAM.PCMCIA (Personal Computer Memory Card International

Association) - komitet i cili krijoj standarde për memorje me

kapacitet më të madh e aplikuar te kompjuterët laptop.PIXEL (Picture Element) - Element më i vogël i monitorit

kompjuterik i cili mundë të kontroliohet. Sa më i madh të jetë

numri i pikselave, aq më e mirë është rezoluta.

Pirate - person i cili merret me formën ilegale të kopjimit të

softuerave.Plasma display - teknologji e përdorur për konstruimin e ekranit

te kompjuterët laptop.Plotter - vizatues. Pajisje e cila shërben për vizatimin e

rezultateve të përfituara nga kompjuteri.Plug and play - kyçe dhe puno. Pajisje të cilat kompjuteri

automatikisht i detekton dhe i instalon drajverat e nevojshëm në

të.

Pointer - tregues. Fotografi e vogël në ekran, zakonisht në formë

të shigjetës; lëvizjet e saja kontrollohen nëpërmjet minakut.Port - portë; lidhje; hyrje.

Portability - përcjellshmëri. Cilësi e programave kompjuterike që

të mund të adaptohen në lloj-lloj tipash të kompjuterëve.Power supply - furnizues i rrymes te kompjuteri.

Print queue - pritje, rend për shtyp.

Print server - zakonisht njëri prej kompjuterëve në rrjet i cili

dirigjon me të gjitha kërkesat për shtyp dhe me të gjithë

shtypësit që janë të lidhura në rrjet.

Printer driver - softuer i cili i mundëson kompjuterit që të punojë

me shtypësin.Procedure - rradhitje e instruksioneve kompjuterike të cilat

bashkarisht veprojnë për një nevojë dhe detyrë të caktuar.Processing - përpunim i të dhënave.

Programming language - gjuhë programore me të cilën

programeri e shkruan programin kompjuterik.Prompt - shenjë për thirrje; shërben për shkruarjen e urdhërave.

Purge - shlyerje pas së cilës të dhënat e shlyera nuk mund të

kthehen më.QQuery - pyetje. Instruksion kompjuterik i cili i parashtron pyejte

bazës së të dhënave.Quit - ndalje. Urdhër me të cilën para kohe ndalet ekzekutimi i

programit.QWERTY - tastier në të cilën rreshti më i lartë i saj fillon me

shkronjat Q, W, E, R, T, Y. Ekzistojnë edhe lloje tjera të

tastierëve si per shembull QWERTZ.
R

Radio button - radio sustë. Mund të zgjedhim vetëm një sustë të

këtij lloji në program.RAM (Random Access Memory) - kujtesa kryesore kompjuterike

në të cilën janë të vendosura të dhënat të cilat përpunohen.Read-only - vetëm lexim. Të dhënat mund të lexohen, por jo

edhe të ndryshohen.ROM (Read Only Memory) - kujtesa e pashlyeshme nga e cila

mund të lexohen të dhënat.RTC (Real Time Clock) - Çip kompjuterik i cili ka funksion të orës

që ta informojë kompjuterin për kohën e saktë, datën dhe vitin.Reboot - përsëri startim të kompjuterit, zakonisht për shkak të

rënies së sistemit.Record - grup i të dhënave të cilat i takojnë një grupacioni. Për

shembull, emri i ndonjërit, mbiemri, adresa dhe numri i telefonit.Recover - kthim në gjendjen normale të punës pas paraqitjes së

gabimit në sistem.RAID (Redundant Array of Inexpensive Drives) - kombinim i më

shumë disqeve me qëllim që të rritet siguria e të dhënave nga

ndonjë humbje e paparashikuar.

Refresh rate - shpejtësi për freski. Numër maksimal i fotografive

që mund të shfaqen në ndonjë monitor për një sekondë. Paraqitet

me herc.

RDBMS (Relational Data Base Management System) - sistem për

udhëheqjen e bazave të të dhënave.Remote computer - kompjuter i larguar.

Remote control program - program me komandim prej së largu.

Repeat delay - koha e nevojshme që të shtypet një tast e që të

paraqitet karakteri i cli përgatitet që të dale në ekran.Reset button - sustë për resetim. Sustë në pjesën e përparme të

shtëpizës së kompjuterit e cila shërben për vënien e sistemit në

gjendjen fillestare të saj.Resolution - qartësi e përshkruarjes në ekran apo në shtypës.

Response time - kohë për përgjigje nga ana e kompjuterit për

ndonjë kërkesë përkatëse.Restart - startim i përsëritur i kompjuterit.

Retreive - gjetje dhe ndarje në veçanti e ndonjë informate të

përcaktuar.

Retry - orvatje e sërishme për të kryer ndonjë instruksion të

programit.Ring network - rrjet unazor.

RJ-45 - konektor i cili i ngjan lidhjes telefonike, por ka 8 tela në

vend që të ketë 4.Root directory - direktoriumi kryesor i një disku.

Router - udhërëfyes. Pajisje rrjetore e cila i dërgon të dhënat në

rrjet duke e zgjedhur rrugën më të mirë.


S

Safe mode - gjendje në të cilën startohet Windows-i kur paraqitet

ndonjë konflikt në harduer.Save - shkrim i të dhënave në disk, ku nuk mund të humben pas

mbylljes së kompjuterit.Scanner - skener. Mjet i cili në mënyrë optike lexon ndonjë

dokument dhe e shndërron në skedar grafiko-digjital.Screen - ekran.

Scroll - lëvizje e tekstit lart-poshtë.

Search engine - program për kërkimin e të dhënave. Makina më

të njohura për kërkim në internet janë: Yahoo, Altavista, Google

etj.


Server - kompjuter në rrjet i cili disa nga resurset e veta i vë në

disponim të ndonjë kompjuteri tjetër.Session - koha në të cilën një shfrytëzues e kalon në rrjet.

Set up - një sistem të vihet në gjendje pune.

Shared file - skedar i përbashkët.

Shut down - kryerje e punës së një sistemi operativ të

kompjuterit ose çkyçje e kompjuterit.SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - protokoll i cili shfrytëzohet për udhëheqjen e këmbimit të postës elektronike ndërmjet dy

kompjuterëve.Slave - i nënshtruar. Kompjuter i cili është i kontrolluar nga një

kompjuter tjetër.Software - të gjitha programet të cilat mund të shfrytëzohen në

një kompjuter.Software development tool - vegla për zhvillimin e programeve.

Sort - renditje e të dhënave me radhitje të re.

Sound card - kartë për zërim.

Storage - kujtesë.

String - varg i shenjave.

SQL (Structured Query Language) - pako e programeve për

udhëheqjen e bazave të të dhënave.Switch - ndërprerës.

System software - softuer sistemor (p.sh. MS-DOS, Windows etj).

Download 38.29 Kb.
Download 38.29 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaAccept pranon. Access time koha e arritjes së të dhënave. Accessories

Download 38.29 Kb.