• 1.9. Füüsiline õpikeskkond.
 • 2. Ainekavad 2.1. Bioloogia
 • 2.1.2. Õppeaine kirjeldus
 • 2.1.3. Gümnaasiumi õpitulemused
 • 2.1.4. Kursuste õpitulemused ja õppesisu I kursus „Rakud“ Bioloogia uurimisvaldkonnad Õpitulemused Kursuse lõpus õpilane
 • Praktilised tööd ja IKT rakendamine
 • Rakkude mitmekesisus Õpitulemused Kursuse lõpus õpilane
 • 2.1.4.2. II kursus „Organismid“ Organismide energiavajadus Õpitulemused
 • 2.1.4.3. III kursus „Pärilikkus“ Molekulaarbioloogilised põhiprotsessid
 • Ainevaldkond „Loodusteadused“ Üldalused Ainevaldkonna pädevus
  Download 400.75 Kb.
  bet2/6
  Sana25.03.2017
  Hajmi400.75 Kb.
  1   2   3   4   5   6

  1.8. Hindamine

  Hindamise eesmärk on:


   1) toetada õpilase arengut;
   2) anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta;
   3) innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima;
   4) suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, suunata ja toetada õpilast edasise haridustee valikul;
   5) suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel;
   6) anda alus õpilase järgmisse klassi üleviimiseks ning kooli lõpetamise otsuse tegemiseks.

  Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Hindamine on õpetamise ja õppimise lahutamatu osa.

  Õpilasel on õigus saada teavet hindamise korralduse ning saadud hinnete ja hinnangute kohta. Õpilasel on õigus teada, milline hinne või hinnang on aluseks kokkuvõtvatele hinnetele. Hindamise korraldus ning õpilaste ja vanemate hinnetest ja hinnangutest teavitamise kord sätestatakse kooli kodukorras ning hinnete ja hinnangute vaidlustamise kord määratakse kooli õppekavas. Nõuded õpilase käitumisele esitatakse gümnaasiumi kodukorras.

  Kujundav hindamine

  Kujundava hindamisena mõistetakse õppe kestel toimuvat hindamist, mille käigus analüüsitakse õpilase teadmisi, oskusi, hoiakuid, väärtushinnanguid ja käitumist, antakse tagasisidet õpilase seniste tulemuste ning vajakajäämiste kohta, innustatakse ja suunatakse õpilast edasisel õppimisel ning kavandatakse edasise õppimise eesmärgid ja teed. Kujundav hindamine keskendub eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate saavutustega. Tagasiside kirjeldab õigel ajal ja võimalikult täpselt õpilase tugevaid külgi ja vajakajäämisi ning sisaldab ettepanekuid edaspidisteks tegevusteks, mis toetavad õpilase arengut.

  Õppetunni vältel saab õpilane enamasti suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet õppeainet ja ainevaldkonda puudutavate teadmiste ja oskuste (sealhulgas üldpädevuste, kooliastme õppe- ja kasvatuseesmärkide ja läbivate teemade) kohta. Kogu õppepäeva vältel annavad õpetajad ja teised õppe- ja kasvatusalal töötavad isikud õpilasele tagasisidet, et toetada õpilase käitumise, hoiakute ja väärtushinnangute kujunemist. Kool reageerib juhtumitele, mis on vastuolus üldtunnustatud väärtuste ning heade tavadega.

  Õpilane kaasatakse enese ja kaaslaste hindamisse, et arendada tema oskust eesmärke seada ning oma õppimist ja käitumist eesmärkide alusel analüüsida ning tõsta õpimotivatsiooni.

  Kujundava hindamise ühe vahendina võib kasutada õpimappi. Õpimapp õppimise päevikuna sisaldab nii õppetöid kui ka tööde analüüsi ja tagasisidet. Õpimappe võib koostada aine- ja valdkonnapõhiselt, läbivate teemade või üldpädevuste kohta.

  1.9. Füüsiline õpikeskkond.

  Kool korraldab praktiliste tööde ja õppekäikude korraldamiseks õppe vajaduse korral rühmades. Praktilised tööd klassis, kus on:

  · soe ja külm vesi

  · valamud

  · elektripistikud

  · spetsiaalse kattega töölauad

  · nelja õpilase kohta vähemalt üks mobiilne andmete kogumise komplekt põhiseadme ja erinevate sensoritega

  · info- ja kommunikatsioonitehnoloogilised demonstratsioonivahendid õpetajale;

  Keemia õpetamise klassis, kus on demonstratsioonkatsete tegemiseks tõmbekapp. Geograafia õpetamise klassis, kus on vajalik maailmaatlaste ja Eesti atlaste komplekt (iga õpilase kohta atlas). Bioloogia õpetamise klassis, kus on mikroskoobikaameraga ühendatav mikroskoop ja binokulaar.

  Kool võimaldab:

  1) ainekavas nimetatud praktiliste tööde tegemiseks vajalikud katsevahendid ja -materjalid ning demonstratsioonivahendid;

  2) sobivad hoiutingimused praktiliste tööde ja demonstratsioonide tegemiseks vajalike materjalide (sh reaktiivide) kogumiseks ning säilitamiseks;

  3) kasutada õppes infotehnoloogiavahendeid, mille abil saab teha ainekavas loetletud töid;

  4) õuesõpet, õppekäikude korraldamist ning osalemist loodus- ja keskkonnaharidusprojektides või loodusharidusega seotud üritusel.

  5) kooli õppekava kohaselt vähemalt korra õppeaastas igas loodusaines õpet väljaspool kooli territooriumi (looduskeskkonnas, muuseumis, laboris vm).

  2. Ainekavad

  2.1. Bioloogia

  2.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Gümnaasiumi bioloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane:

  1) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ning süsteemset mõtlemist;

  2) tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu, saab aru nende tähtsusest igapäevaelus ning on motiveeritud elukestvaks õppeks;

  3) saab süsteemse ülevaate elusloodusest ja selle tähtsamatest protsessidest ning kasutab korrektset bioloogiasõnavara;

  4) suhtub vastutustundlikult elukeskkonnasse, väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi; 7

  5) kasutab bioloogiainfo leidmiseks erinevaid, sh elektroonilisi teabeallikaid, ning hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet;

  6) rakendab bioloogia probleemülesandeid lahendades loodusteaduslikku meetodit;

  7) langetab igapäevaeluga seotud kompetentseid otsuseid, tuginedes teaduslikele, majanduslikele ja eetilis-moraalsetele seisukohtadele, arvestades õigusakte ning prognoosides otsuste tagajärgi;

  8) on omandanud ülevaate bioloogiaga seotud erialadest, elukutsetest ja edasiõppimisvõimalustest ning rakendab bioloogias saadud teadmisi ja oskusi karjääri planeerides.  2.1.2. Õppeaine kirjeldus

  Gümnaasiumi bioloogia tugineb põhikooli bioloogia õppimisel omandatud teadmistele, oskustele ja hoiakutele ning seostub gümnaasiumi keemias, geograafias, füüsikas, matemaatikas ja teistes õppeainetes õpitavaga – selle kaudu omandatakse positiivne hoiak kõige elava ja ümbritseva suhtes ning väärtustatakse vastutustundlikku ja säästvat eluviisi. Bioloogias omandatud teadmised, oskused ja hoiakud lõimitult teistes õppeainetes omandatuga on alus sisemiselt motiveeritud elukestvaks õppeks.

  Bioloogia õppimisel saadakse probleemülesannete lahendamise kaudu tervikülevaade elu mitmekesisuse, organismide ehituse ja talitluse, pärilikkuse, evolutsiooni, ökoloogia ning keskkonnakaitse ja rakendusbioloogia alustest. Seejuures saavad õpilased ülevaate bioloogiateaduste peamistest seaduspärasustest, teooriatest ja tulevikusuundumustest ning nendega seotud rakendustest ja elukutsetest, mis aitab neil valida elukutset.

  Bioloogiateadmised ja -oskused omandatakse suurel määral loodusteaduslikule meetodile tuginevate uurimisülesannete kaudu, mille vältel õpilased saavad probleemide esitamise, hüpoteeside sõnastamise ja katsete või vaatluste plaanimise ning nende tegemise, tulemuste analüüsi ja tõlgendamise oskused. Olulisel kohal on uurimistulemuste suuline ja kirjalik esitamine, kaasates otstarbekaid verbaalseid ning visuaalseid esitusvorme. Ühtlasi omandatakse igapäevaeluga seonduvate probleemide lahendamise ja pädevate otsuste langetamise oskused, mis suurendavad õpilaste toimetulekut loodus- ja sotsiaalkeskkonnas.

  Õppimine on probleemülesannetepõhine ja õpilaskeskne ning lähtub õpilase kui isiksuse individuaalsetest iseärasustest ning tema võimete mitmekülgsest arendamisest. Aktiivõppe põhimõtteid järgiva õppe rõhuasetused on loodusteaduslikule meetodile tuginev uurimuslik käsitlus ning loodus-, tehnoloogia- ja sotsiaalkeskkonda siduvate probleemülesannete lahendamine, millega kaasneb õpilaste kõrgemate mõtlemistasandite areng.

  Kõigis õppeetappides kasutatakse tehnoloogilisi vahendeid ja IKT võimalusi. Ühtlasi saavutatakse erinevate, sh elektroonsete teabeallikate rakendamise ning neis leiduva teabe tõepärasuse hindamise oskus. Tähelepanu pööratakse õpilaste sisemise õpimotivatsiooni kujunemisele, kasutades mitmekesiseid aktiivõppevorme: probleem- ja uurimuslikku õpet, projektõpet, rollimänge, diskussioone, ajurünnakuid, mõistekaartide koostamist, õuesõpet, õppekäike jne.

  Kõige sellega kujundatakse õpilaste bioloogiateadmisi ja -oskusi, mis võimaldavad neil erinevaid loodusnähtusi ning protsesse mõista, selgitada ja prognoosida. Seejuures süvendatakse bioloogia kui loodusteaduse ja kultuurinähtuse suhtes positiivset hoiakut, mis igapäevaprobleemide lahendamisel võtab arvesse teaduslikke, majanduslikke, sotsiaalseid ja eetilis-moraalseid aspekte ning õigusaktides sätestatut.

  2.1.3. Gümnaasiumi õpitulemused

  Gümnaasiumi bioloogiaga taotletakse, et õpilane:

  1) väärtustab bioloogiaalaseid teadmisi, oskusi ning hoiakuid loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse tähtsate komponentidena ning on sisemiselt motiveeritud elukestvaks õppeks;

  2) teadvustab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid ning saab aru nende mõjust elukeskkonnale ja ühiskonnale;

  3) on omandanud süsteemse ülevaate eluslooduse peamistest objektidest ja protsessidest ning organismide omavahelistest suhetest ja seostest eluta keskkonnaga;

  4) suhtub vastutustundlikult elukeskkonnasse, väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi;

  5) rakendab loodusteaduslikku meetodit bioloogiaprobleeme lahendades: plaanib, teeb ning analüüsib vaatlusi ja katseid ning esitab saadud tulemusi korrektselt verbaalses ja visuaalses vormis;

  6) oskab langetada loodus- ja sotsiaalkeskkonnaga seotud kompetentseid otsuseid ning prognoosida otsuste tagajärgi;

  7) kasutab erinevaid bioloogiaalase, sh elektroonilise info allikaid, analüüsib ja hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet ning rakendab seda tulemuslikult eluslooduse objekte ja protsesse selgitades ning probleeme lahendades;

  8) kasutab bioloogiat õppides ja uuringuid tehes otstarbekalt tehnovahendeid, sh IKT võimalusi.  2.1.4. Kursuste õpitulemused ja õppesisu

  I kursus „Rakud“ Bioloogia uurimisvaldkonnad

  Õpitulemused

  Kursuse lõpus õpilane:

  1) võrdleb elus- ja eluta looduse tunnuseid ning eristab elusloodusele ainuomaseid tunnuseid;

  2) seostab eluslooduse organiseerituse tasemeid elu tunnustega ning kirjeldab neid uurivaid bioloogiateadusi ja elukutseid;

  3) põhjendab teadusliku meetodi vajalikkust loodusteadustes ja igapäevaeluprobleeme lahendades;

  4) kavandab ja teeb eksperimente lähtuvalt loodusteaduslikust meetodist;

  5) analüüsib loodusteadusliku meetodi rakendamisega seotud tekste ning annab neile põhjendatud hinnanguid;

  6) väärtustab loodusteaduslikku meetodit usaldusväärseid järeldusi tehes.

  Õppesisu

  Elu tunnused, elus- ja eluta looduse võrdlus. Eluslooduse organiseerituse tasemed ning nendega seotud bioloogia haruteadused ja vastavad elukutsed. Eluslooduse molekulaarset, rakulist, organismilist, populatsioonilist ja ökosüsteemilist organiseerituse taset iseloomustavad elu tunnused. Loodusteadusliku uuringu kavandamine ja tegemine ning tulemuste analüüsimine ja esitamine. Loodusteadusliku meetodi rakendamine, lahendades bioloogiaalaseid ja igapäevaeluga seotud probleemülesandeid. Praktilised tööd ja IKT rakendamine: väikesemahulise uurimistöö tegemine, et saada ülevaadet loodusteaduslikust meetodist.  Organismide koostis

  Õpitulemused Kursuse lõpus õpilane:

  1) võrdleb elus- ja eluta looduse keemilist koostist;

  2) seostab vee omadusi organismide talitlusega;

  3) selgitab peamiste katioonide ja anioonide tähtsust organismide ehituses ning talitluses;

  4) seostab süsivesikute, lipiidide ja valkude ehitust nende ülesannetega;

  5) võrdleb DNA ja RNA ehitust ning ülesandeid;

  6) väärtustab vee, mineraalainete ja biomolekulide osa tervislikus toitumises.  Õppesisu

  Elus- ja eluta looduse keemilise koostise võrdlus. Vee omaduste seos organismide elutalitlusega. Peamiste katioonide ja anioonide esinemine ning tähtsus rakkudes ja organismides. Biomolekulide üldine ehitus ja ülesanded. Organismides esinevate peamiste biomolekulide – süsivesikute, lipiidide, valkude ja nukleiinhapete – ehituse ning talitluse seosed. DNA ja RNA ehituse ning ülesannete võrdlus. Vee, mineraalainete ja biomolekulide osa tervislikus toitumises.  Praktilised tööd ja IKT rakendamine:

  1) eri organismide keemilise koostise võrdlemine, kasutades infoallikana internetimaterjale;

  2) uurimistöö temperatuuri mõjust ensüümreaktsioonile;

  3) praktiline töö DNA eraldamiseks ja selle omadustega tutvumiseks.  Rakk

  Õpitulemused

  Kursuse lõpus õpilane:

  1) selgitab eluslooduse ühtsust, lähtudes rakuteooria põhiseisukohtadest;

  2) seostab inimese epiteel-, lihas-, side- ja närvikoe rakkude ehitust nende talitlusega ning eristab vastavaid kudesid mikropreparaatidel, mikrofotodel ja joonistel;

  3) selgitab rakutuuma ja kromosoomide osa raku elutegevuses;

  4) võrdleb ainete aktiivset ja passiivset transporti läbi rakumembraani;

  5) seostab loomaraku osade (rakumembraani, rakutuuma, ribosoomide, mitokondrite, lüsosoomide, Golgi kompleksi, tsütoplasmavõrgustiku ja tsütoskeleti) ehitust nende talitlusega;

  6) eristab loomaraku peamisi koostisosi mikrofotodel ja joonistel;

  7) koostab ning analüüsib skemaatilisi jooniseid ja mõistekaarte raku koostisosade omavaheliste talitlusseoste kohta.  Õppesisu

  Rakuteooria põhiseisukohad, selle olulisus eluslooduse ühtsuse mõistmisel. Rakkude ehituse ja talitluse omavaheline vastavus peamiste inimkudede näitel. Päristuumse raku ehituse seos bioloogiliste protsessidega loomaraku põhjal. Rakutuuma ja selles sisalduvate kromosoomide tähtsus. Rakumembraani peamised ülesanded, ainete passiivne ja aktiivne transport. Ribosoomide, lüsosoomide, Golgi kompleksi ja mitokondrite osa bioloogilistes protsessides. Tsütoplasmavõrgustiku ja tsütoskeleti talitlus. Raku ehituse ja talitluse terviklikkus, organellide omavaheline koostöö.  Praktilised tööd ja IKT rakendamine:

  1) loomaraku osade ehituse ja talitluse seoste uurimine, sh arvutimudeli abil;

  2) epiteel-, lihas-, side- ja närvikoe rakkude eristamine mikroskoobis ning nendel esinevate peamiste rakuosiste kirjeldamine;

  3) uurimistöö keskkonnategurite mõjust rakumembraani talitlusele.  Rakkude mitmekesisus

  Õpitulemused

  Kursuse lõpus õpilane:

  1) valdab mikroskoopimise peamisi võtteid;

  2) analüüsib plastiidide, vakuoolide ja rakukesta ülesandeid taime elutegevuses;

  3) võrdleb looma-, taime- ja seeneraku ehitust ning eristab neid nähtuna mikropreparaatidel, mikrofotodel ja joonistel;

  4) võrdleb bakteriraku ehitust päristuumsete rakkudega;

  5) eristab bakteri-, seene-, taime- ja loomarakke mikrofotodel ning joonistel;

  6) toob näiteid seente ja bakterite rakendusbioloogiliste valdkondade kohta;

  7) seostab inimesel levinumaisse seen- ja bakterhaigustesse nakatumise viise nende vältimise võimalustega ning väärtustab tervislikke eluviise;

  8) hindab seente ja bakterite osa looduses ja inimtegevuses ning väärtustab neid eluslooduse tähtsate osadena.

  Õppesisu

  Taimerakule iseloomulike plastiidide, vakuoolide ja rakukesta seos taimede elutegevusega. Seeneraku ehituse ja talitluse erinevused võrreldes teiste päristuumsete rakkudega. Seente roll looduses ja inimtegevuses, nende rakendusbioloogiline tähtsus. Inimese nakatumine seenhaigustesse ning selle vältimine. Eeltuumse raku ehituse ja talitluse erinevus võrreldes päristuumse rakuga. Bakterite elutegevusega kaasnev mõju loodusele ja inimtegevusele. Inimese nakatumine bakterhaigustesse, selle vältimine. Bakterite rakendusbioloogiline tähtsus.  Praktilised tööd ja IKT rakendamine:

  1) looma-, taime- ja seeneraku eristamine mikroskoobis ning nende peamiste rakuosiste kirjeldamine;

  2) plastiidide mitmekesisuse kirjeldamine valgusmikroskoobiga vaatluse tulemusena;

  3) seente või bakterite kasvu mõjutavate tegurite uurimine praktilise töö või arvutimudeliga.  2.1.4.2. II kursus „Organismid“ Organismide energiavajadus

  Õpitulemused

  Kursuse lõpus õpilane:

  1) analüüsib energiavajadust ja energia saamist autotroofsetel ning heterotroofsetel organismidel;

  2) selgitab ATP universaalsust energia salvestamises ja ülekandes;

  3) selgitab keskkonnategurite osa hingamisetappide toimumises ning energia salvestamises;

  4) toob käärimise rakendusbioloogilisi näiteid;

  5) võrdleb inimese lihastes toimuva aeroobse ja anaeroobse hingamise tulemuslikkust;

  6) analüüsib fotosünteesi eesmärke, tulemust ja tähtsust;

  7) koostab ning analüüsib skemaatilisi jooniseid ja mõistekaarte fotosünteesi seoste kohta biosfääriga;

  8) väärtustab fotosünteesi tähtsust taimedele, teistele organismidele ning kogu biosfäärile.  Õppesisu

  Organismide energiavajadus, energia saamise viisid autotroofsetel ja heterotroofsetel organismidel. Organismi üldine aine- ja energiavahetus. ATP universaalsus energia salvestamises ja ülekandes. Hingamine kui organismi varustamine energiaga. Hingamise etappideks vajalikud tingimused ja tulemused. Aeroobne ja anaeroobne hingamine. Käärimine kui anaeroobne hingamine, selle rakenduslik tähtsus. Fotosünteesi eesmärk ja tulemus. Üldülevaade fotosünteesi valgus- ja pimedusstaadiumist ning neid mõjutavaist tegureist. Fotosünteesi tähtsus taimedele, teistele organismidele ning biosfäärile.  Praktilised tööd ja IKT rakendamine:

  1) hingamise tulemuslikkust mõjutavate tegurite uurimine, sh arvutimudeli abil;

  2) fotosünteesi mõjutavate tegurite uurimine, sh arvutimudeli abil.

  Organismide areng

  Õpitulemused

  Kursuse lõpus õpilane:

  1) toob näiteid mittesugulise paljunemise vormide kohta eri organismirühmadel;

  2) hindab sugulise ja mittesugulise paljunemise tulemust ning olulisust;

  3) selgitab fotode ja jooniste põhjal mitoosi- ja meioosifaasides toimuvaid muutusi;

  4) võrdleb inimese spermatogeneesi ja ovogeneesi ning analüüsib erinevuste põhjusi;

  5) analüüsib erinevate rasestumisvastaste vahendite toimet ja tulemuslikkust ning väärtustab pereplaneerimist;

  6) lahendab dilemmaprobleeme raseduse katkestamise otstarbekusest probleemsituatsioonides ning prognoosib selle mõju;

  7) väärtustab tervislikke eluviise seoses inimese sugurakkude ja loote arenguga;

  8) analüüsib inimese vananemisega kaasnevaid muutusi raku ja organismi tasandil ning hindab pärilikkuse ja keskkonnategurite mõju elueale.  Õppesisu

  Suguline ja mittesuguline paljunemine eri organismirühmadel, nende tähtsus ja tulemus. Raku muutused rakutsükli eri faasides. Kromosoomistiku muutused mitoosis ja meioosis ning nende tähtsus. Mehe ja naise sugurakkude arengu võrdlus ning nende arengut mõjutavad tegurid. Kehaväline ja kehasisene viljastumine eri loomarühmadel. Munaraku viljastumine naise organismis. Erinevate rasestumisvastaste vahendite toime ja tulemuslikkuse võrdlus. Suguhaigustesse nakatumise viisid ning haiguste vältimine. Inimese sünnieelses arengus toimuvad muutused, sünnitus. Lootejärgse arengu etapid selgroogsetel loomadel. Organismide eluiga mõjutavad tegurid. Inimese vananemisega kaasnevad muutused ja surm.  Praktilised tööd ja IKT rakendamine:

  1) uurimistöö keskkonnategurite mõjust pärmseente kasvule;

  2) kanamuna ehituse vaatlus.

  Inimese talitluse regulatsioon

  Õpitulemused

  Kursuse lõpus õpilane:

  1) seostab inimese närvisüsteemi osi nende talitlusega;

  2) analüüsib eri tegurite mõju närviimpulsi tekkes ja levikus;

  3) seostab närvisüsteemiga seotud levinumaid puudeid ja haigusi nende väliste ilmingutega;

  4) omandab negatiivse hoiaku närvisüsteemi kahjustavate ainete tarbimise suhtes;

  5) selgitab inimorganismi kaitsesüsteeme ning immuunsüsteemi tähtsust;

  6) koostab ning analüüsib skemaatilisi jooniseid ja mõistekaarte neuraalse ning humoraalse regulatsiooni osa kohta inimorganismi talitluste kooskõlastamises;

  7) selgitab vere püsiva koostise tagamise mehhanisme ja selle tähtsust;

  8) kirjeldab inimese termoregulatsiooni mehhanisme ning seoseid nende vahel.  Õppesisu

  Inimese närvisüsteemi üldine ehitus ja talitlus. Närviimpulsi moodustumist ja levikut mõjutavad tegurid. Keemilise sünapsi ehitus ning närviimpulsi ülekanne. Refleksikaar ning erutuse ülekanne lihasesse. Närviimpulsside toime lihaskoele ja selle regulatsioon. Peaaju eri osade ülesanded. Kaasasündinud ja omandatud refleksid. Inimese närvisüsteemiga seotud levinumad puuded ja haigused ning närvisüsteemi kahjustavad tegurid. Elundkondade talitluse neuraalne ja humoraalne regulatsioon. Inimese sisekeskkonna stabiilsuse tagamise mehhanismid. Ülevaade inimorganismi kaitsemehhanismidest, immuunsüsteemist ja levinumatest häiretest. Seede-, eritus- ja hingamiselundkonna talitlus vere püsiva koostise tagamisel. Inimese energiavajadus ning termoregulatsioon.  Praktilised tööd ja IKT rakendamine:

  1) närviimpulsi teket ja levikut mõjutavate tegurite uurimine, sh arvutimudeli abil;

  2) uurimistöö välisärritajate mõjust reaktsiooniajale;

  3) uurimistöö füüsilise koormuse mõjust organismi energiavajadusele (südame ja kopsude talitlusele).  2.1.4.3. III kursus „Pärilikkus“

  Molekulaarbioloogilised põhiprotsessid

  Õpitulemused Kursuse lõpus õpilane:

  1) hindab pärilikkuse ja keskkonnategurite osa organismi tunnuste kujunemisel;

  2) analüüsib DNA, RNA ja valkude osa päriliku info avaldumises;

  3) võrdleb DNA ja RNA sünteesi kulgu ning tulemusi;

  4) hindab geeniregulatsiooni osa inimese ontogeneesi eri etappidel ning väärtustab elukeskkonna mõju geeniregulatsioonile;

  5) koostab sellise eksperimendi kavandi, mis tõestab molekulaarbioloogia põhiprotsesside universaalsust;

  6) toob näiteid inimese haiguste kohta, mis seostuvad geeniregulatsiooni häiretega;

  7) selgitab geneetilise koodi omadusi ning nende avaldumist valgusünteesis;

  8) selgitab valgusünteesi üldist kulgu.  Õppesisu

  Organismi tunnuste kujunemist mõjutavad tegurid. Molekulaarbioloogia põhiprotsesside (replikatsiooni, transkriptsiooni ja translatsiooni) osa päriliku info realiseerumises. DNA ja RNA sünteesi võrdlus. Geenide avaldumine ja selle regulatsioon, geeniregulatsiooni häiretest tulenevad muutused inimese näitel. Geneetilise koodi omadused. Geneetilise koodi lahtimõtestamine valgusünteesis. Valgusünteesis osalevate molekulide ülesanded ning protsessi üldine kulg.  Praktilised tööd ja IKT rakendamine:

  1) molekulaarbioloogia põhiprotsesside uurimine, sh arvutimudeli abil;

  2) geneetilise koodi rakenduste uurimine, sh arvutimudeli abil. Viirused ja bakterid

  Õpitulemused

  Kursuse lõpus õpilane:

  1) selgitab viiruste ehitust ning toob näiteid inimese viirushaiguste kohta;

  2) analüüsib viiruste tunnuseid, mis ühendavad neid elus- ja eluta loodusega;

  3) võrdleb viiruste ja bakterite levikut ning paljunemist;

  4) seostab AIDSi haigestumist HIVi organismisisese toimega;

  5) võrdleb viirus- ja bakterhaigustesse nakatumist, nende organismisisest toimet ja ravivõimalusi ning väärtustab tervislikke eluviise, et vältida nakatumist;

  6) toob näiteid viiruste ja bakterite geenitehnoloogiliste rakenduste kohta;

  7) lahendab dilemmaprobleeme geenitehnoloogilistest rakendustest, arvestades teaduslikke, majanduslikke ja eetilisi seisukohti ning õigusakte;

  8) on omandanud ülevaate geneetika ja geenitehnoloogiaga seotud teadusharudest ning elukutsetest.  Õppesisu

  DNA ja RNA viiruste ehituse ja talitluse mitmekesisus, näited ning tähtsus looduses. Viiruste levik ja paljunemine. HIVi organismisisene toime ning haigestumine AIDSi. Inimesel levinumad viirushaigused ning haigestumise vältimine. Bakterite levik ja paljunemine. Viiruste ja bakterite geenitehnoloogilised kasutusvõimalused. Geenitehnoloogia rakendamisega kaasnevad teaduslikud, õiguslikud, majanduslikud ja eetilised probleemid. Geneetika ja geenitehnoloogiaga seotud teadusharud ning elukutsed.
  Download 400.75 Kb.
  1   2   3   4   5   6
  Download 400.75 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Ainevaldkond „Loodusteadused“ Üldalused Ainevaldkonna pädevus

  Download 400.75 Kb.