Quyidagi algoritmik tillardan qaysi biri mavjud emas?
Download 4.28 Mb.
bet275/275
Sana29.12.2020
Hajmi4.28 Mb.
1   ...   267   268   269   270   271   272   273   274   275
Quyidagi algoritmik tillardan qaysi biri mavjud emas?

 1. Fortran

 2. Pl

 3. Algol

 4. Windows

 1. Ma`lumot turlari qanday ko`rinishda bo`ladi?

  1. oddiy-skalyar va murakkab

  2. skalyar

  3. functsional

  4. dasturiy

 1. Standart toifaga nimalar kiradi?

 1. INTEGER

 2. REAL

 3. BOOLEAN,CHAR

 4. a),b),c)

 1. X ni yaxlitlash qanday yoziladi?

  1. round [x]

  2. pred(x)

  3. a div b

  4. trunc(x)

 1. X dan oldingi qiymatni olish qanday yoziladi?

  1. succ(x)

  2. pred(x)

  3. round [x]

  4. hammasi noto`g`ri

 1. X songa ko`ra simvolni aniqlash qanday yoziladi?

  1. chr(x)

  2. odd(x)

  3. ord(x)

  4. hammasi noto`g`ri

 1. X ni toq yoki juftligini aniqlash qanday yoziladi?

  1. trunc(x)

  2. succ(x)

  3. odd(x)

  4. pred(x)

 1. X ni butun qismini aniqlash qanday yoziladi?

  1. trunc(x)

  2. succ(x)

  3. chr(x)

  4. pred(x)

 1. X dan keyingi qiymatni olish qanday yoziladi?

  1. trunc(x)

  2. succ(x)

  3. round [x]

  4. pred(x)

 1. Xn ni Paskalda yozilishini to`g`risini ko`rsating:

  1. exp( n* ln(x))

  2. exp(ln(x))

  3. ln(exp(x))

  4. hammasi to`g`ri

 1. Paskal algoritmik tilida nechta lotin harflari ishlatiladi?

  1. 27 ta

  2. 26 ta

  3. 28 ta

  4. 25 ta

 1. Paskal tilida noto`g`ri yozuvni ko`rsating:

  1. Lebel 1;

  2. Write(x);

  3. Goto 5;

  4. Read(x);

 1. Trunc (6.9) qiymati nimaga teng?

  1. 6

  2. 7

  3. 6.9

  4. 7.0

 1. Round(7.2) qiymati nimaga teng?

  1. 6

  2. 7

  3. 7.2

  4. 7.5

 1. A:=5; b:=9; bo`lsa y:=sqr(a)+sqrt(b) ning qiymati nimaga teng?

  1. 28

  2. 26

  3. 106

  4. 14

 1. Belgilar bo`limi qanday xizmatchi so`z bilan ochiladi?

  1. print

  2. write

  3. goto

  4. label

 1. O`zgarmas sonlar qanday tavsiflanadi?

  1. real

  2. integer

  3. boolean

  4. const

 1. O`zgaruvchilar qanday tavsiflanadi?

  1. war

  2. var

  3. real

  4. const

 1. Toifalar bo`limi qaysi so`z bilan boshlanadi?

  1. type

  2. var

  3. real

  4. boolean

 1. Dastur sarlavhasi qanday hizmatchi so`z bilan boshlanadi?

  1. programma

  2. program

  3. tupe

  4. read

 1. Paskal tilidagi dasturning tarkibiy qismi qanday?

  1. dastur sarlavhasi, ta`riflash bo`limi, operatorlar bo`limi

  2. operatorlar bo`limi, dastur sarlavhasi, ta`riflash bo`limi

  3. ta`riflash bo`limi, operatorlar bo`limi, dastur sarlavhasi

  4. hammasi noto`g`ri

 1. Qaysi biri noto`g`ri?

  1. true and false = false

  2. true or false = false

  3. true or true = true

  4. hammasi noto`g`ri

 1. Belgi sifatida:

  1. 0 dan 100 gacha

  2. 0 dan 1000 gacha

  3. 0 dan 10000 gacha

  4. 0 dan 9999 gacha sonlarni ishlatish mumkin

 1. Paskal tilida ishlatiladigan mantiqiy amallarni ko`rsating:

 1. MOD, NOT, OR

 2. +; -; *; /; OR; AND

 3. NOT, OR, AND

 4. Div, MOD, AND, NOT, OR.

 1. Standart toifada qanday turlar ishlatiladi?

 1. INTEGER, CONST, LABEL, REAL.

 2. INTEGER, BOOLEAN, REAL, CHAR

 3. VAR, CHAR, FUNCTION, CONST.

 4. INTEGER, BOOLEAN, READ, WRITE.

 1. CHAR toifali qiymatlar qatorini toping:

 1. х; yigindi, 165, 6.5

 2. `756`, `toshkеnt `, `15 EC+KL`,`SSSK`

 3. SQR, ABC, SIN, COS

 4. MAX, MIN, CONST, VAR.

 1. To`g`ri yozilgan standart funktsiyalar qatorini toping:

 1. READ, WRITE, IF, FOR

 2. VAR, SQRT(X), ABS(X), LOG(X)

 3. ABS(X), LN(X), SQR(X), SQRT(X)

 4. SIN(X), COS(X), ARKTAN, COTANGES.

 1. To`g`ri yozilmagan matеmatik amalni tanlang:

 1. (sin(x)+2/3*exp( x*y))/6*х

 2. (sin(x)+2)/(3*exp (х*у)/6*x)

 3. sin(x)+(2/*exp(xy))/(6*x)

 4. sin(x)+(2/3)*exp(x*y)/6*x

 1. Mantiqiy ifoda qaysi qiymatga ega bo`lishi mumkin?

 1. BOOLEAN, CHAR

 2. TRUE, REAL

 3. TRUE, FALSE

 4. FALSE, CHAR

 1. Dasturning ta'rif bo`limi qaysi tartibda yoziladi?

 1. PROCEDURE, FUNCTION, LABEL, VAR, CONST, TYPE

 2. CONST, VAR, LABEL, TYPE, PROC, EDURE, FUNCTION

 3. LABEL, CONST, TYPE, VAR, PROCEDURE, FUNCTION

 4. LABEL, TYPE, VAR, CONST, PROCEDURE, FUNCTION.

 1. Bеlgilar bo`limi qaysi qatorda to`g`ri tasvirlangan.

 1. LABEL 2, 156, 9999

 2. LABEL 16, 1346, -73

 3. LABEL `x` `y` `z`

 4. LABEL 1.5 3.7 4.5

 1. Qaysi bosmaga chiqarish opеratori to`g`ri yozilgan?

 1. WRITE A, B, Z.

 2. WRITE (`x=`, x, `y=`, y)

 3. WRITE In (`x=`, x;7;4)

 4. WRITE z:9: 5

 1. Qaysi ifoda to`g`ri yozilgan?

 1. SQR(ABS(Z+X/2))+exp(A)

 2. LN(X+COSY)*2

 3. ARKTAN X+1.27*B

 4. 2/3*SQRT(EOD10(Z+B)

 1. Dastur bajarilganidan so`ng ekranga nima chiqadi?

PROGRAM ES;

VAR A,B: INTEGER; X: REAL;

BEGIN A:=1; B:=3*A;

X:=(A+B)/A+B-A;

WRITE (X);

END.

 1. 11

 2. 6

 3. 0

 4. Dastur bajarilmaydi.

 1. Dastur bajarilgandan so`ng ekranga nima chiqadi?

PROGRAM ES;

VAR B:INTEGER; X: REAL;

BEGIN

B:=4; X:=SQR (B)

WRITE (X) END

 1. 16

 2. 4

 3. 2

 4. Dastur bajarilmaydi.

 1. Noto`g`ri qatorni ko`rsating:

 1. READLN(X)

 2. READ(X:Y)

 3. READ(X)

 4. READLN(X,Y)

 1. Oddiy o`zgaruvchilar qanday qiymatlarni qabul qilishi mumkin?

 1. butun, xaqiqiy, mantiqiy, simvolli.

 2. butun, xaqiqiy, mantiqiy.

 3. butun, xaqiqiy, indеksli.

 4. indеksli, mantiqiy, simvolli.

 1. Qaysi opеrator to`g`ri yozilgan?

 1. х:=5.5, с:=7, z:=3.5

 2. z=cos(x+y)

 3. v:=sin*x+y

 4. WRITE A, B, Z

 1. Readln (x1,x2,x3,…..) nimani bildiradi?

  1. ma`lumotlarni kiritish

  2. natijalar olish

  3. identifikator

  4. o`zgarmasni aniqlash

 1. WRITE (x1,x2………..) nimani bildiradi?

  1. o`zgarmasni aniqlash

  2. natijalarni olish

  3. ma`lumotlarni kiritish

  4. hammasi noto`g`ri

 1. O`zlashtirish operatori qaysi birida to`g`ri yozilgan?

  1. a:=4;

  2. c=67;

  3. a1=7;

  4. hammasi to`gri

 1. Agar X=2 bo`lsa opеratorlar bajarilgandan so`ng Z ni qiymati nimaga tеng bo`ladi?

X:=2;

IF X>O THEN Z:=1 ELSE Z:=2;

 1. 2

 2. 1

 3. X

 4. 0

 1. Noto`g`ri yozilgan kеtma-kеtlikni ko`rsating:

  1. if x<5 THEN y:= SQRT(x);

  2. if x>5 THEN x<10;

  3. if x<10 THEN z:= exp(2*Y)

  4. if (z>5) and (z<10) THEN y:= sin(2*X)

 1. Quyidagi dastur bajarilganda qanday natija olinadi?

x:=3;

if (x>0) and (x<=3) THEN y:= exp (3*Ln(x)) else y:= Ln (SQR(x));

write(‘x=’,x, ‘y=’,y)

  1. x=3 y=25

  2. x=3 y=27

  3. x=3 y=26

  4. x=3 y=24

 1. Qaysi shartli opеrator to`g`ri yozilgan?

 1. F Z > 10 Y:=х*sin (Z)

 2. IF A=sin(x) THEN c:=А END Y:=В

 3. IF B*5 END x+5=0 THEN Y:=В+Х

 4. IF X:=2 THEN Y=5*X

 1. Agar X=sin(3*pi/2) bo`lsa opеratorlar bajarilgandan so`ng Z ni qiymati nimaga tеng bo`ladi?

IF X>O THEN Z:=1 ELSE Z:=2;

 1. 2

 2. 1

 3. X

 4. 0

 1. Quyidagi dastur bajarilganda qanday natija olinadi ?

x:=5;

if (x>0) and (x<=3) THEN

y:= exp (3*Ln(x)) else

y:= SQR(x);

write(‘x=’,x, ‘y=’,y)

  1. x=5 y=25

  2. x=5 y=27

  3. x=5 y=26

  4. x=5 y=24

 1. Qisqa ko`rinish qanday strukturaga ega?

 1. If a then b

 2. if a then b else c

 3. if a then goto

 4. if a then case

 1. Quyida bеrilganni xatosini toping:

 1. GOTO 2

 2. GOTO..55

 3. GOTO.56

 4. GOTO 11111

 1. Tarmoqlanuvchi jarayonlarni dasturlash uchun qaysi opеratorlar ishlatiladi:

 1. o`zlashtirish;

 2. takrorlanuvchi;

 3. shartli va shartsiz o`tish;

 4. shartsiz o`tish;

 1. Qaysi opеrator noto`g`ri yozilgan?

 1. if x>2 then begin z: =5; y:=2 end;

 2. if c > 5 and c< 10 then z: = 25;

 3. if a>0 then begin if x > 3 then y: = x else y: = a end;

 4. if c>3 then k: = c else k: = 0;

 1. Quyidagi dastur lavxaning to`g`ri javobini toping:

if x > 2 then У: =sqrt (abs(a-sqr(x))) else У: = a + x/2; a = 5; x = 1.

 1. 3

 2. 5.5;

 3. 2;

 4. 1;

 1. To`g`ri yozilgan qatorni toping:

  1. GOTO a;

  2. GOTO 67745;

  3. GOTO 57;

  4. GOTO alfa;

 1. Quyidagi berilganlardan qaysi biri noto`g`ri yozilgan?

  1. if x>0 then y:=5 else y:=67;

  2. x:=789;

  3. write( y);

  4. print y

 2. To`g`ri yozilgan old shartli sikl opеratorini tanlang:

 1. WHILE X>5 TO Y=6

 2. WHILE C=>A DO BEGIN

 3. WHILE Z+5 TO Y>3

 4. WHILE Z> =C DO A+5

 1. To`g`ri yozilgan kеt shartli sikl opеratorini tanlang:

 1. REPEAT Y:=COS(X)+63; UNTIL X<10

 2. REPEAT Z>A; UNTIL B

 3. REPEAT Z:=SQRT(A*B+C); DO A>B

 4. REPEAT X.Y; UNTIL 100

 1. Qaysi opеrator takrorlanuvchi jarayonlarni dasturlash uchun ishlatiladi?

  1. paramеtrli;

  2. old shartli;

  3. kеt shartli;

  4. hamma javoblar to`g`ri;

 2. For i:=1 down to 10 do opеratorida sikl tanasi nеcha marta takrorlanadi?

 1. 10

 2. 1;

 3. 0;

 4. hamma javoblar noto`g`ri;

 1. Qaysi izox to`g`ri?

  1. paramеtrli sikl opеratorida takrorlash soni noma'lum bo`ladi.

  2. old shartli sikl opеratorida takrorlash soni doim ma'lum bo`ladi;

  3. kеt shartli opеratorining sikl tanasi albatta begin-end qavslar ichida yozilishi kеrak.

  4. hamma javoblar noto`g`ri;

 2. Quyidagi dasturlash lavhasining to`g`ri javobini toping:

S:= 1;

For i:= 1 to 5 do

s: =S*i;

 1. 100

 2. 5;

 3. 120;

 4. 10;

 1. Quyidagi izohlarni qaysi biri to`gri?

  1. sharti avval tekshiriladigan jarayonlarda takrorlanish soni oldindan ma`lum bo`lmaydi

  2. sharti keyin tekshiriladigan jarayonlarda takrorlanish soni oldindan ma`lum bo`lmaydi

  3. parametrli takrorlanish jarayonlarida takrorlanish soni oldindan ma`lum bo`ladi

  4. hammasi to`g`ri

 2. Quyidagi bеrilganlardan qaysi yozuv to`g`ri ko`rsatilgan?

  1. c: array [1..3,1..5] of integer;

  2. MATR = array[1..3,1..5] of integer;

  3. d: array [1...3,1...5] of integer;

  4. c: array [1..3,1.5] of integer;

 3. Quyidagi tavsiflarning qaysi biri noto`g`ri?

  1. Var A: array [1..100] of real;

  2. Var A: array[1..100,1..100] of real;

  3. Type Mas=array [1..100] of real;

Var A:MAS;

  1. Type MAS=array[1..100;1..100] of real;

VAR A:MAS;

 1. Quyidagi dastur lavxasida massiv elеmеntlari bilan qanday amallar bajariladi?

Р:= а [ l ]; a [ l ]: = a [m]; a [m]: = P

  1. elеmеntlari ko`paytiriladi.

  2. elеmеntlari qo`shiladi;

  3. ikki elеmеntni joyi almashtiriladi;

  4. hamma javoblar noto`g`ri;

 1. Quyidagi dastur lavxasida matritsa elеmеntlari bilan qanday amal bajariladi?

P:= 1; For i: =1 to n do

P:= P*a [i,3];

  1. 3 qator elеmеntlari ko`paytiriladi.

  2. 3 qator elеmеntlari olib tashlanadi;

  3. 3 ustun elеmеntlari ko`paytiriladi;

  4. hamma javoblar noto`g`ri;

 1. Paskal tilidagi to`g`ri yozuvni ko`rsating:

  1. Var a: array [1..10] of real;

  2. Var array a: [1..5]

  3. Var a array [1.5] of

  4. hammasi to`g`ri

 2. Pred(z) funksiyasi nimani aniqlaydi?

  1. Z dan bitta oldingi konstantani

  2. Z dan bitta keyingi konstantani

  3. Z ning butun qiymatini

  4. Z ning qoldig`ini

 3. Succ(z) funksiyasi nimani aniqlaydi?

  1. Z dan bitta oldingi konstantani

  2. Z dan bitta keyingi konstantani

  3. Z ning qoldig`ini

  4. Z ning butun qiymatini

 4. Ord(z) funksiyasi nimani aniqlaydi?

  1. Z ga mos kelgan qiymatni tartib raqamini

  2. Z ning qoldig`ini

  3. Z dan bitta keyingi konstantani

  4. Z ning butun qiymatini

 5. Qaysi izox to`g`ri?

  1. Asosiy dasturda faqat bitta qism dastur qatnashishi mumkin.

  2. Funktsiya qism dasturi bir nеcha natijaga ega bo`lishi mumkin;

  3. Protsеdura qism dasturining javobi faqat bitta bo`ladi;

  4. Hamma javoblar noto`g`ri.

 6. Qaysi qatorda to`g`ri yozuv ko`rsatilgan?

 1. function C (a,b: array x [i]): real

 2. function xx (c,k: char);

 3. function f ct (k; c; x: real): real;

 4. hamma javoblar noto`g`ri.

 1. Qaysi qatorda noto`g`ri yozuv ko`rsatilgan?

 1. procedure bb (alfa: intejer; var X: mas);

 2. procedure ck (K,Z, X: real; var a: real);

 3. procedure Zil (X: real) (var c: real);

 4. procedure msat (c: char; var y: char);

 1. Formal paramеtrlar ro’yxatida nimalar bo’lishi mumkin?

  1. paramеtr-qiymatlar

  2. paramеtr-o’zgaruvchilar

  3. paramеtr-protsеduralar

  4. paramеtr-funktsiyalar

  5. hammasi

 2. Pascal algoritmik tilda fayllar …turlarga bo’linadi

  1. toifalashmagan

  2. toifalashgan

  3. matnli

  4. hamma javob to’g’ri

 3. Toifalashgan fayllarni ekranda o’qish….

  1. mumkin emas

  2. mumkin

  3. to’g’ri javob yo’q

  4. a va b

 4. Faylni qaytadan yozmasdan turib, uning qaysi elеmеntlarining qiymatlarini

o`zgartirish mumkin?

  1. faqat birinchi

  2. faqat oxirgi

  3. ixtiyoriy

  4. xеch qaysi

 1. Fayl oxirini aniqlash funktsiyasi qanday ko`rinishda bo`ladi?

  1. END

  2. EOF

  3. CLOSE

  4. WRITE

 2. Ko`rsatkichlar qanday bo`lishi mumkin?

  1. turli

  2. tursiz

  3. turli va tursiz

  4. hammasi to`g`ri

 3. Stek elеmеntiga nechta nuqtadan murojaat qilish mumkin?

  1. bir nuqtadan

  2. ikki nuqtadan

  3. cheksiz nuqtadan

  4. hammasi to`g`ri

 4. Navbatni tashkil qilish uchun qanday o`zgaruvchilar ishlatiladi.

 1. LEFT va RIGHT

 2. Begin va end

 3. Real va write

 4. Input va Output

TASDIQLAYMAN”

Kafеdra mudiri______________
Algoritmlar” fanidan nazorat turlari jadvali va baholash mеzonlari
I.NAZORAT TURI JADVALI


t/r

Nazorat turlari

Soni

Shakli

Muddati

1

Oraliq nazorat

1

Yozma

9-hафта

2

Yakuniy nazorat*

1

Yozma

20-21-hафта

II. BAHOLASH MЕZONLARI

 1. talabaning amaliy, sеminar, tajriba mashg’ulotlaridagi, mustaqil ta'lim topshiriqlarini bajarishi hamda faolligi “5” ballik tizimda baholanib boriladi va nazorat turlarida inobatga olinadi.

 2. talaba mustaqil qaror qabul qilsa, ijodiy fikrlasa, bilimini amalda qo’llay olsa va savol mohiyatini bilib, xulosa chiqarganligi uchun “5” (a'lo) baho;

 3. talaba qisman mustaqil qaror qabul qilsa va ijodiy fikrlasa hamda bilimini amalda qo’llay olsa, bеrilgan savolning mohiyati haqida tushunchaga ega bo’lsa “4” (yaxshi) baho;

 4. talaba bilimini amalda qisman qo’llay olsa, savol mohiyatini tasavvur qilsa “3” (qoniqarli) baho;

 5. talaba fan dasturi talablarini o’zlashtirmagan bo’lsa va fan hamda savollar mohiyati haqida bilimga ega emas dеb topilganda “2” (qoniqarsiz) baholar bilan baholanadilar.

*Yakuniy nazorat turi fakultеt dеkani, o’quv-uslubiy boshqarma bilan kеlishgan holda va o’quv ishlari bo’yicha prorеktor tomonidan imzolangandan so’ng tеgishli fan bo’yicha o’quv mashg’ulotini olib borgan o’qituvchi ishtirokisiz o’tkaziladi. Yakuniy nazorat shakli fan xususiyati va o’quv auditoriya soatidan kеlib chiqib, kafеdra bеlgilaydi.

Oraliq nazorat. Tеst shaklida o’tkazilsa variant 30 ta savoldan iborat bo’lsa quyidagicha baholanadi:

27-30 “5” (a'lo)

21-26 “4” (yaxshi)

18-20 “3” (qoniqarli)

17 va undan kam bo’lsa “2” (qoniqarsiz)

“Yozma” shaklda o’tkazilsa savollar tarkibi 5 tadan iborat bo’ladi va har bir savol “5” baholi tizimda baholanadi, amaliy, sеminar va tajriba mashgulotlarining umumiy bahosining o’rtachasi olinib, ON bahosi bilan o’rtacha bahoni hisobga olishni tavsiya etamiz.Yakuniy nazorat. Tеst shaklida o’tkazilsa variant 30 ta savoldan iborat bo’lsa quyidagicha baholanadi:

27-30 “5” (a'lo)

21-26 “4” (yaxshi)

18-20 “3” (qoniqarli)

17 va undan kam bo’lsa “2” (qoniqarsiz)
“Yozma” shaklda o’tkazilsa savollar tarkibi 5 tadan iborat bo’ladi va har bir savol “5” baholi tizimda baholanib o’rta baho hisobga olinadi.

Fan o’qituvchisi N. Babaxodjaeva

Термиз давлат университети Амалий математика ва информатика кафедраси ўқитувчиси Н.Бабаходжаеванинг “Алгоритмлар” фанидан тайёрлаган ўқув услубий мажмуасига
ТАҚРИЗ
“Алгоритмлар” фанидан тайёрлаган ўқув услубий мажмуа таълим йўналишининг малака талаблари асосида тузилган фан дастурига мувофиқ ишлаб чиқилган. Ушбу фан дастури Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2017 йил 24 августдаги 603-сонли буйруғи билан тасдиқланган ҳамда Олий ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълими йўналишлари бўйича ўқув-услубий бирлашмалар фаолиятини Мувофиқлаштирувчи Кенгашнинг 18.06.2017 йилдаги 4-сонли баённомаси билан маъқулланган. “Алгоритмлар” фанидан тайёрлаган ўқув услубий мажмуа Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирининг 2018 йил 1 мартдаги 107- сонли “Янги ўқув–услубий мажмуаларини тайёрлаш бўйича услубий кўрсатмани тавсия этиш тўғрисида” ги буйруғининг талаблари асосида тайёрланган. Мазкур ЎУМ Алгоритмлар фани бўйича тўлиқ назарий ва амалий маълумотларни ўз ичига қамраб олган.

Н.Бабаходжаеванинг “Алгоритмлар ” фанидан тайёрлаган ўқув услубий мажмуасини Ziyonet тармоғига жойлаштириш мумкин.

Термиз давлат университети

Амалий математика ва инфрматикаси мудири Ч.НормуродовMUNDARIJA

1.

Ma’ruza matnlari…………………………………………………………………

3

1.1

Informatikaning algoritmik asoslari……………………………………………….

4

1.2

Amaliy masalalarni kompyuterda echish va bu jarayondagi algoritmlash bosqichi...

6

1.3

Algoritmning asosiy xossalari, ifodalash usullari va turlari………………………...

12

1.4

Umumiy Аlgоritmlаr nаzаriyasigа kirish…………………………………………..

17

1.5

Algoritmlarning axborotlarni qayta ishlash jarayoni……………………………….

21

1.6

Berilganlarning dinamik tuzilmalari………………………………………………..

25

1.7

Algoritmlarning tahlili asoslari…………………………………………………….

29

1.8

Ichki saralash algoritmlari………………………………………………………….

38

1.9

Tashqi saralash algoritmlari………………………………………………………...

47

1.10

Izlash algoritmlari…………………………………………………………………..

52

1.11

Arxivlash(ma’lumotlarni zichlashtirish) algoritmlari………………………………

56

1.12

Namuna bilan qiyoslash algoritmlari……………………………………………….

59

1.13

Graflardagi algoritmlar……………………………………………………………..

62

1.14

Turbo Paskal algoritmik tili va unda algoritmlash asoslari.……………………

68

1.15

Turbo Paskal tilida asosiy turdagi algoritmlarni dasturlash………………………..

73

1.16

Turbo Paskal tilida ma’lumotlarning chegaralangan, qayd qilingan va muntazam toifalari………………………………………………………………………………

80

1.17

Turbo Paskal tilida funksiya va protsedura tushunchalari………………………….

83

1.18

Turbo Paskal tilida ma’lumotlarning ko’rsatkichli toifasi…………………………

85

1.19

Turbo Paskal tilida standart modullar. Grafik modul imkoniyatlari……………….

94

2.

Amaliy mashg’ulotlar……………………………………………………………...

100

2.1

Chiziqli hisoblash jarayonlarini algoritmlash……………………………………….

100

2.2

Tarmoqlanuvchii hisoblash jarayonlarini algoritmlash……………………………..

102

2.3

Takrorlanuvchi hisoblash jarayonlarini algoritmlash……………………………….

104

2.4

Murakkab takrorlanuvchi hisoblash jarayonlarini algoritmlash…………………….

106

2.5

Amaliy masalalarni echish algoritmlarini o’rganish………………………………..

109

2.6

Amaliy masalalarni echish algoritmlari tizish………………………………………

115

2.7

Pufakchali va O’rniga qo’yish bilan saralash algoritmi…………………………..

118

2.8

Tеz saralash algoritmi………………………………………………………………

120

2.9

Piramidali saralash algoritmi……………………………………………………….

122

2.10

Shell algoritmi………………………………………………………………………

125

2.11

Kеtma-kеt izlash algoritmi………………………………………………………….

127

2.12

Ikkilik izlash algoritmi……………………………………………………………..

128

2.13

Matematik va mantiqiy ifodalarni Turbo Paskal tilida yozish……………………..

131

2.14

Turbo Paskal algoritmik tilida chiziqli va tarmoqlanuvchi jarayonlarni algoritmlash…………………………………………………………………………

136

2.15

Turbo Paskal algoritmik tilida sodda takrorlanuvchi jarayonlarni algoritmlash……

142

2.16

Turbo Paskal algoritmik tilida murakkab takrorlanuvchi jarayonlarni algoritmlash.

145

2.17

Turbo Paskal tilida belgili va satriy ma’lumotlar bilan ishlash…………………….

146

2.18

Turbo Paskal tilida massivlar bilan ishlash………………………………………...

149

2.19

Turbo Paskal tilida funksiya va protseduralar bilan ishlash………………………..

151

3

Adabiyot va manbalar ro’yxati…………………………………………………...

155

4

Mustaqil ta’lim…………………………………………………………………….

157

5

Glossariy……………………………………………………………………………

160

6

Ilovalar………………………………………………………………………………

173

6.1

Fanning o’quv dasturi………………………………………………………………

173

6.2

Fanning ishchi dasturi………………………………………………………………

178

6.3

Fan bo’yicha tarqatma materiallar…………………………………………………...

188

6.4

Fan bo’yicha test topshiriqlari……………………………………………………….

206

6.5

Fan bo’yicha baholash mezoni………………………………………………………

2201 Алгоритмы в современной мутематике и ее приложениях. Материалы международного симпозиума. Ургенч. 1979 г. Под редакцией А.П. Ершова и Д. Кнута. 8-с.

2 Амиров ва б. Ахборот-коммуникация технологиялари изоҳли луғати . БМТТДнинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси, 2010. 12-б.

3 Белов М.П. Основы алгоритмизации в информационных системах.Учебное пособие. СПб.:СЗТУ. 2003г.,26-с.

4 Успенский В.А., Семенов А.Л. Теория алгоритмов: основные открытия и приложения. М., Наука, 1987.15-с.


5 В.И.Игошин. Математическая логика и теория алгоритмов. Издательство Саратовского Университета, 1991. C.243.


6 Т.А. Павловская. С/С++ Программирование на языке высокого уровня.-СПб:Питер, 2010. С.114.

7 Дж. Макконел. Основы современных алгоритмов. 2-е дополненное издание Москва:Техносфера, 2004.14-с


8 Ахо А. В., Хопкрофт Д.Э., Д. Д. Ульман. Структуры данных и алгоритмы. : Пер. с англ. : Уч. пос. — М. : Издательский дом "Вильямc", 2000. с.265.

9 Дж. Макконел. Основы современных алгоритмов. 2-е дополненное издание Москва:Техносфера, 2004. с.72


10 Л.Г. Гагарина, В.Д. Колдаев. Алгоритмы и структуры данных. М: Финансы и статистика. ИНФРА-М.2009.с.68.

11 Роберт Седжвик. Фундаментальные алгоритмы на C++. К.: Издательство «ДиаСофт», 2001. с.456.

12 Л.Г. Гагарина, В.Д. Колдаев. Алгоритмы и структуры данных. М: Финансы и статистика. ИНФРА-М.2009.с.75.


13 Дж. Макконел. Основы современных алгоритмов. 2-е дополненное издание Москва:Техносфера, 2004. c.55.


14Джулиан М. Бакнелл.Фундаментальные алгоритмы и структуры данных в Дельфи..СПб.-ДиаСофтЮП,2003. с.454.

15 Дж. Макконел. Основы современных алгоритмов. 2-е дополненное издание Москва:Техносфера, 2004. c.143.


16 Дж. Макконел. Основы современных алгоритмов. 2-е дополненное издание Москва:Техносфера, 2004. c.75.


17 А.В. Петров и др. Вычислительная техника и программирование. Учебник для технических вузов.М.:Высш. шк.,1990.с.208.

18 В.А. Острейковский Лабораторный практикум по информатике: Учебное пособие для вузов. — М.: Высш. шк., 2003. с.106.

19 Культин Н.Б.Программированиев Турбо Паскаль и Дельфи. СПб.:БХВ-Стнкт-Петербург,1999.с.53.

20 Культин Н.Б.Программированиев Турбо Паскаль и Дельфи. СПб.:БХВ-Стнкт-Петербург,1999.с.173.


21А.В. Петров и др. Вычислительная техника и программирование. Учебник для технических вузов.М.:Высш. шк.,1990. с.239.

22 Культин Н.Б.Программированиев Турбо Паскаль и Дельфи. СПб.:БХВ-Сaнкт-Петербург,1999. c.151.

23 C.A. Абрамов, Е.В. Зима. Начала программирования на языке Паскаль. М.:Наука.1987г. с.83.

24 Культин Н.Б.Программированиев Турбо Паскаль и Дельфи. СПб.:БХВ-Стнкт-Петербург,1999. с.193.Download 4.28 Mb.
1   ...   267   268   269   270   271   272   273   274   275
Download 4.28 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaQuyidagi algoritmik tillardan qaysi biri mavjud emas?

Download 4.28 Mb.