• 9-LABORATORIYA ISHI .
 • Hisobotni tayyorlash tartibi
 • Ishni bajarish bo’yicha uslubiy ko’rsatmalar Bajariluvchi ishlar
 • - x = []; - x = [x y]; - phi(:,1) - phi(1,:)
 • Qo’shimha adabiyotlar .
 • Andijon mashinasozlik instituti avtomatika va elektrtexnologiya
  Download 317.12 Kb.
  bet4/4
  Sana01.04.2017
  Hajmi317.12 Kb.
  1   2   3   4

  3. Ishni bajarish tartibi

  1.Fayl Project.exe ni yoqish lozim  Rasm. 4.

  1. Sichqoncha yordamida ushbu tozalash sistemasiga kiruvchi barcha elementlar joyiga qo‘yilsin.

  1. Bosh menyu buyrug‘i Elementlar\Bog‘lash asosida elementlar o‘zaro bog‘lansin.

  3. Ob'ektlar initsializatsiya qilinsin, ya'ni ќar bir elementga tayyor ma'lumotlar bazasi Ansys moslanadi, yoki oldindan element xossasi beriladi va so‘ngra ma'lumotlar bazasi tuziladi.

  Rasm.5

  4. Bosh menyudan yechim/Xisoblashni boshlanadi, so‘ngra natijalar olinadi.

  5 Javob Report1.txt faylidan, yoki bosh menyu yechim/Yaratish dan olinib, ќisobot yoziladi.

  9-LABORATORIYA ISHI.

  BOSHQARISH SISTЕMALARINING FAOLIYATINI AKS ETTIRUVCHI DINAMIK MODЕLLARNI UNISIM DESIGN DASTURLASH PAKЕTI YORDAMIDA TUZISH (MNЕMOSXЕMALAR TUZISH) NI TADQIQ QILISH

  Ishdan maqsad

  Matlab tizimida dasturlash bilan tanishish  Bajariladigan ishlar

  • Matlab tizimidan SIMULINK paketiga ma’lumotlarni uzatishni o’rganish

  • Matlabda qo’shimcha funksiyalarni yaratishni o’rganish

  • Avtomatlashtirish muammolarini yechishni o’rganish

  Hisobotni tayyorlash tartibi

  Berilgan laboratoriya ishi Microsoft Word (Times New Roman, 12 shrift, 1,5 interval) dasturida tayyorlanishi va unda quyidagilar aks etishi kerak:  • fanning nomlanishi , berilgan laboratoriya ishining nomi va tartibi

  • bajaruvchining ismi-sharifa va guruhi

  • qabul qiluvchi professor-o’qituvchining ismi-sharifi

  • berilgan variant

  • tadqiq qilinayotgan tizim haqida qisqacha ma’lumot

  • xisob-kitob natijalari, grafik va diagrammalar, savollarga javoblar

  Tizim haqida

  Berilgan tizimning umumiy sxemasi:  C(s)

  P(s)

  H(s)  obyekt


  regulyator

  Nochiziqli uzatma

  O’zgartirilayotgan tizim
  Chiziqli matematik model:

  bu yerda, - chetlanish burchagi (угол рыскания), - vertical o’q bo’yicha aylanish burchagi tezligi (угловая скорость вращения вокруг вертикальной оси), - muvozanat holatiga nisbatan vertikal rolning burilish burchagi (угол поворота вертикального руля относительно положения равновесия), – davomiy vaqt (постоянная времени), – доимий коэффицент, rad/sek (постоянный коэффициент, имеющий размерность рад/сек). Rolning burilish butchagi uzatuvchu funksiyasi:  Rolning integrallashgan zvenosi:  ,

  Nochiziqli cheklovlar:

  , .

  Burilish burchagini o’zgarishida girokompasning ishlatilishi:  ПИД-регулятор ning uztish funksiyasini ishlatish.  , bu yerda sek va sek.

  Ishni bajarish bo’yicha uslubiy ko’rsatmalar

  Bajariluvchi ishlar

  Matlab dasturidagi buyruqlar

  1. Ishchi papkani tanlang

  Current Directory

  2. 4-laboratoriya ishini oching

  lab4.mdl

  3. lab5.mdl nomi bilan 5-laboratoriya ishini saqlang

  File – Save as ...  4. Rasmdagi modelni hosil qiling  5. fConst va phiZad o’zgaruvchilarini qiymatlarini o’zgartiring

  Final value

  6. Nochiziqli tizimni oching va undagi barcha qiymatlarni va uzgaruvchilarni o’zgartiring.

  Судно, Numerator: K

  Denominator: [Ts 1 0]

  ПД-регулятор:

  Numerator: Kc*[Ts 1 1]

  И-канал, Denominator: [TI 0]

  Гирокомпас, Denominator: [Toc 1]

  Привод, Denominator: [TR 0]

  Ограничение скорости перекладки руля: ±TR*ddMax

  Ограничение угла

  перекладки руля: ±deltaMax  7. ПД-регулятора
  8. Yangi m-fayl yarating

  File – New – M-file

  9. Quyidagi scriptni sysdata.m deb saqlang

  clear all;

  clc;


  K = 0.0694; Ts = 18.2;

  TR = 2; Toc = 6;

  ddMax = 3; deltaMax = 30;

  phiZad = 30; fConst = 0;

  TI = 200; Kc = 0.7045;


  10. Xatolikni toping

  F5

  11. lab4graph.m ni lab5graph.m nomi bilan saqlang

  File – Save as...

  12. Funksiyali m-fayl yarating

  function lab5graph ( phi, delta )

  13. Quyidagi scriptni lab5go.m nomi bilan saqlang

  sysdata;

  sim ( 'lab5' )

  lab5graph ( phi, delta )


  14.

  1 function [sigma,Tpp] = overshoot ( t, y )

  2 yInf = y(end);

  3 diff = (y - yInf) / abs (yInf);

  4 sigma = max(diff) * 100;

  5 i = find(abs(diff) > 0.02);

  6 Tpp = t(max(i) 1);

  Комментарий:

  1 – объявление функции overshoot, которая принимает два параметра-массива (время t и переходный процесс y) и возвращает два значения (перерегулирование в процентах sigma и время переходного процесса Tpp).

  2 – вычисление последнего значения массива y, которое принимается за установившееся значение

  3 – вычисление относительного отклонения в каждой точке графика

  4 – вычисление перерегулирования в процентах

  5 – в массив i записываются номера всех элементов массива diff, которые по модулю больше 0.02 (для определения времени переходного процесса используется отклонение 2%)

  6 – вычисляется время переходного процесса как первый элемент массива t, после которого все элементы массива y отклоняются от установившегося значения не более, чем на 2%.  15. overshoot.m nomi bilan saqlang

  16.

  1 Ts0 = Ts;

  2 aTs = linspace(0.8, 1.2, 100) * Ts0;

  3 aSi = []; aTpp = [];

  4 for Ts=aTs

  5 sim ( 'lab5' )

  6 [si,Tpp] = overshoot ( phi(:,1), phi(:,2) );

  7 aSi = [aSi si];

  8 aTpp = [aTpp Tpp];

  9 end;  Комментарий:

  1 – сохраняем номинальное значение постоянной времени в переменной Ts0

  2 – создается массив из 100 постоянных времени, которые изменяются в диапазоне от 80 до 120% от номинального (расчетного) значения

  3 – создаются пустые массивы aSi (для хранения значений перерегулирования) и aTpp (для хранения значений времени переходного процесса)

  4 – начало цикла, переменная Ts принимает последовательно все значения из массива aTs

  5 – моделирование при новом значении Ts

  6 – вычисление перерегулирования и времени переходного процесса

  7 – в конец массива aSi добавляется новое значение

  8 – в конец массива aTpp добавляется новое значение

  9 – конец цикла  17.

  Numerator: Kc*[Ts0 1 1]

  18.

  F5

  19.

  lab5graph.m

  20.

  F9

  21.

  Simulation –

  Simulation parameters –

  Max step size = 0.2
  Koeffisentlar jadvali
  , sek

  , rad/sek

  , sek

  , sek  16.0

  0.06

  1

  1  16.2

  0.07

  2

  2  16.4

  0.08

  1

  3  16.6

  0.07

  2

  4  16.8

  0.06

  1

  5  17.0

  0.07

  2

  6  17.2

  0.08

  1

  1  17.4

  0.07

  2

  2  17.6

  0.06

  1

  3  17.8

  0.07

  2

  4  18.0

  0.08

  1

  5  18.2

  0.09

  2

  6  18.4

  0.10

  1

  1  18.6

  0.09

  2

  2  18.8

  0.08

  1

  3  19.0

  0.07

  2

  4  19.2

  0.08

  1

  5  19.4

  0.09

  2

  6  19.6

  0.10

  1

  1  18.2

  0.0694

  2

  6


  Nazorat uchun savollar

  1. O’zgaruvchilarga qiymat qanday beriladi?

  2. M-fayl nima?

  3. M-fayl qanday yaratiladi?

  4. M-faylda izoh qanday beriladi?

  5. M-faylda funksiya qanday yaratiladi?

  6. Find funksiyasining vazifasi?

  7. - x = [];

  - x = [x y];

  - phi(:,1)

  - phi(1,:)

  Nima ma’no anglatadi?  1. Qatorlar bir-biridan qanday ajratiladi?

  Asosiy adabiyotlar.
  Adabiyot (arab. - adab so‘zining ko‘pligi) - 1. Fan va amaliyotning biror sohasidagi yutuqlarni umumlashtiruvchi asarlar majmui (texnikaviy A., qishloq xo‘jaligi A.i, siyosiy A. va boshqalar). 2. San’atning bir turi (badiiy A. deb ham ataladi)  1. Юсупбеков Н.Р., Мухитдинов Д.П., Базаров М.Б. Электрон hисоблаш машиналарини кимё технологиясида qo’ллаш. Олий o’qув юртлари учун дарслик. –Т.: Фан, 2010.

  2. Моделирование систем: Учебное пособие. Под ред. Б. Я. Советова. -М. Высшая школа. 1985.

  3. Имитационное моделирование производственных систем /Под ред. А.А. Вавилова. -М.: Машиностроение, 1983.

  4. Юсупбеков Н.Р. Математическое моделирование технологических процессов. O’qув qo’лланма. - ТошДУ.: 1989.

  5. Кафаров В.В. Математическое моделирование основных процессов химической технологии. - М.: Высшая школа. 1999.


  Qo’shimha adabiyotlar.


  1. Юсупбеков Н.Р., Мухитдинов Д.П., Базаров М.Б., Халилов Ж.А. Бошқариш системаларини компьютерли моделлаштириш асослари. Олий ўқув юртлари учун ўқув қлланма. –Н.: Навоий-Голд-Сервес, 2009.

  2. Юсупбеков Н.Р., Гулямов Ш.М., Маннанов У.В. Моделирование совмещенных реакцинно-разделительных процессов. –Т.: ТашГТУ,1999.

  3. Юсупбеков Н.Р., Адилов Ф.Т., Хилалова С.Ш. Построение компьютерных тренажеров для подготовки операторов технологических процессов и производств. –Т.: ТашГТУ, 2004.

  4. Игамбердиев Х. З., Маннапов Н.Н. Регулярная идентификация динамических систем. -Т.: Фан. 1985.

  5. Маъруза матнларининг электрон версияси.

  6. Интернет манбалари.

  Download 317.12 Kb.
  1   2   3   4
  Download 317.12 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Andijon mashinasozlik instituti avtomatika va elektrtexnologiya

  Download 317.12 Kb.