Annex III : model de sol·licitud (rb 1026/2014, de 19 d’agost)




Download 17.01 Kb.
Sana21.03.2017
Hajmi17.01 Kb.






A N N E X III : MODEL DE SOL·LICITUD (RB 1026/2014, de 19 d’agost)




Nom i cognoms




DNI núm.




Domicili




Telèfon




Correu electrònic



M A N I F E S T :


Primer.- Que complesc i accept totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases de la convocatòria, pel sistema de concurs, d’una d’una borsa de treball, per cobrir llocs de treball d’àmbit laboral i temporal, per obra i servei, de monitor/a dels cursos de l’Escola de Música de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears), pels cursos 2014-2015 i 2015-2016 i 2016-2017, de les següents especialitats:


  • Curs de Trombó.

  • Curs de Tuba.

  • Curs de Bombardí.

  • Curs de Violí.

  • Curs de Trompeta

  • Cursos d’instruments tradicionals (xeremia, flabiol i tamborí).

  • Cursos de Llenguatge musical.

  • Cursos de Trompa.

  • Cursos de Piano.



Segon.- Que DECLAR SOTA JURAMENT que no he estat separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de l’Estat, a les Comunitats Autònomes o a les Entitats Públiques, i no trobar-me en situació d’inhabilitació per a l’exercici de les Funcions públiques.
S O L·L I C I T :
Ésser acceptat/ada per a l’esmentada convocatòria en l’especialitat de (assenyaleu l’especialitat que us interessi):





Curs de Trombó




Curs de Tuba




Curs de Bombardí




Curs de Violí




Curs de Trompeta




Cursos d’instruments tradicionals (xeremia, flabiol i tamborí)




Cursos de Llenguatge musical




Cursos de Trompa




Cursos de Piano

DOCUMENTACIÓ QUE ADJUNT: (assenyaleu la casella adient)







Document nacional d’identitat (DNI)




Titulació mínima exigida




Titulació de llengua catalana (nivell B2)




Titulació mèrits

Son Servera, ___________________________________________



BATLE DE SON SERVERA (ILLES BALEARS)




Download 17.01 Kb.




Download 17.01 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa



Annex III : model de sol·licitud (rb 1026/2014, de 19 d’agost)

Download 17.01 Kb.