• PËRSHKRIMI I MODULIT
 • Arsimi profesional
  Download 0.98 Mb.
  bet14/17
  Sana21.11.2020
  Hajmi0.98 Mb.
  1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

  Për realizimin e përshtatshëm të modulit është e domosdoshme të sigurohet ambienti, mjetet, pajisjet dhe materialet si në vijim:

  • Makina fotokopjuese

  • OHP-projektori,

  • Materialet për mësimdhënie, përfshirë katalogjet, manualët për përdorues, listat e të dhënave, listat eksperimentuese dhe transparencat e OHP për të ndihmuar nxënësve të parafytyrojnë procedurat dhe proceset që nuk mund të demonstrohen ose praktikohen,

  • Materialet/referencat për hulumtimin përkatës


  3. TV Marrësit

  PËRSHKRIMI I MODULIT


  Titulli dhe shifra

  TV Marrësit


  ELK-MA-1

  Lloji dhe qëllimi i modulit
  Ky modul kërkon që nxënësi të zotërojë njohuritë themelore të marrësit të TV. Nxënësi duhet të jetë në gjendje të shpjegojë bllok diagramin e marrësve të TV, karakteristikat dhe veçoritë e moduleve të ndryshme funksionale (p.sh furnizimi energjetik, qarku akordues (sinkronizues), video qarku, audio qarku) të marrësit TV-iv. Nxënësi duhet të demonstrojë aftësi për të testuar funksionin e çdo moduli funksional, duke pasur parasysh masat e domosdoshme paraprake të sigurisë.

  Vlera e kredisë
  6.4 Kredi (64 orë mësimi)

  Niveli paraprak që preferohet
  Është e domosdoshme që nxënësit të kenë certifikatën e edukimit të detyrueshëm, njohuritë paraprake dhe shkathtësitë në nivel të barabartë me njohuritë dhe shkathtësitë e fituara në rezultatet e mësimit (RM) në “Qarqet energjetike” (ELK-MM-1), “Amplifikatorët” (ELK-MM-2) Antenat dhe marrësit e sinjaleve” (ELK-MM-3) dhe “Marrësit AM/FM” (ELK-MM-4).  Rezultatet e mësimit (RM) dhe përmbajtja
  RM 1

  Nxënësi është në gjendje të shpjegojë parimet e marrësit të TV-së me ngjyra.

  Përmbajtja

  • Parimet e TV me ngjyra,

  • Sistemet e TV me ngjyra (PAL, NTSC, SECAM),

  • Përhapja e sinjaleve (UHF, VHF),

  • Bllok diagrami themelorë i marrësit,

  • Qëllimi i çdo blloku.  RM 2

  Nxënësi duhet të jetë në gjendje të përshkruajë veçoritë dhe karakteristikat të marrësve të TV me ngjyra

  Përmbajtja

  • Blok diagrami i marrësit të TV me ngjyra,

  • RF-akordues,

  • IF-përforcuesi,

  • Video detektor,

  • Rregullim automatik i përforcimit (ang.Automatic Gain Control (AGC),

  • Korrigjimi automatik i frekuencës (ang. Automatic Frequency Control) (AFC),

  • Veçuesi i sinkronizimit,

  • Skanimi,

  • EHT gjenerimi,

  • Kaskadët e tingullit,

  • Videopërforcuesi (përforcues i sinjaleve të figures),

  • Daljet dhe njësitë RGB (ang. Red, Green, Blue – Kuqe, Gjelbërt. Kaltërt),

  • Dekoderi me ngjyra,

  • Gypi marrës i TV,

  • Furnizimi me energji.
  RM 3

  Nxënësi është në gjendje që të ofrojë ndihmë për klientët.

  Përmbajtja

  • Manualët për përdorues dhe informata për produktin,

  • Këshillat për klientët,

  • Instalimi i një marrësi të TV me ngjyra.
  Procedurat e vlerësimit

  Ky modul duhet të konsiderohet i përfunduar nga nxënësit, nëse të gjitha kriteret e përcaktuara të realizimit, për çdo rezultat të mësimit, janë përmbushur në nivel të pranueshëm.

  Në vijim janë dhënë shkurtesat,që janë përdorur:  RM Rezultatet e mësimit,

  IV Instrumentet e vlerësimit,

  KR Kriteret e realizimit
  RM 1

  IV

  Vlerësimi bëhet përmes testit me shkrim, që është kombinim i pytjeve me përgjegje të përputhshme, me përgjigje të shumëfishtë, pyetjeve me përgjegje të shkurtë dhe (ose) për zgjedhjen e problemit
  KR

  Nxënësi duhet të jetë në gjendje:

  • Të kujtojë parimet e TV me ngjyra (regjistrimi, transmetimi dhe pranimi),

  • Të bëjë dallimin në mes të sistemeve të zakonshme të TV-së (PAL, NTSC, SECAM),

  • Të tregojë karakteristikat e përhapjes së UHF dhe VHF frekuencave,

  • Të vizatojë bllok diagramet e thjeshtëzuara të një marrësi tipik të TV-së,

  • Shkurtimisht të tregojë qëllimet e secilit bllok.  RM 2

  IV

  Vlerësimi bëhet në dy mënyra.

  Mënyra 1: Përmes vëzhgimit të eksperimentëve të realizuara nga një nxënës apo nga një grup nxënësish dhe përmes vlerësimit të dokumentacionit të eksperimenteve të përgatitur nga një nxënës.

  Mënyra 2: Përmes testit me shkrim (kombinim i testit me pytje me përgjegje të përputhshme, me përgjigje të shumëfishtë, pyetje me përgjegje të shkurtër dhe (ose) për zgjedhjen e problemit).  KR

  Nxënësi duhet të jetë në gjendje:

  • Të bëjë matjen e formës së sinjalit në hyrje dhe dalje të secilit bllok (aty ku është e përshtatshme) kur marrësi është duke përpunuar sinjalin,

  • Të skicojë formën e sinjalit në hyrjet dhe daljet e secilit bllok (aty ku është e përshtatshme) kur marrësi është duke përpunuar sinjalin.
  RM 3

  IV

  Vlerësimi bëhet përmes improvizimit (loja me role) të përkrahjes së klientëve.  KR

  Nxënësi duhet të jetë në gjendje:

  • Të këshillojë klientët duke përdorur fletushkat informative për produktin,

  • Të instalojë një marrës të TV me ngjyra duke përdorurë manualin për përdorues,

  • Tu ofrojë klientëve udhëzime operacionale.  Qasja e rekomanduar e mësimdhënies dhe mësimit
  • Ky modul duhet të realizohet në klasë dhe duhet të mbështetet përmes eksperimenteve të kryera në laboratorin e elektronikës.

  • Instruktori duhet të zgjedhë qasje të pjesëmarrjes aktive të mësimdhënies-të mësuarit, duke i ofruar mundësi nxënësit që të gjejë dhe të ushtrojë aq sa është e mundur. Ai duhet t’i udhëzojë nxënësit gjatë realizimit të eksperimenteve të tyre.

  • Nxënësve duhet tu jepet kohë maksimale të ushtrojnë dhe zbulojnë. Nxënësit duhet të inkurajohen që të marrin pjesë në mënyrë aktive në zhvillimin e aftësive të tyre përmes diskutimeve dhe hulumtimeve.

  • Vlerësimi duhet të bëhet pas çdo rezultati të mësimit të arritur (shih procedurat e vlerësimit )  Baza e domosdoshme materiale
  Për realizimin e përshtatshëm të modulit është e domosdoshme të sigurohet ambienti, mjetet, pajisjet dhe materialet si në vijim:

  • Dhomë klase dhe laboratori (përfshirë veglat për eksperimentim dhe instrumentet për matje)

  • OHP-projektori,

  • Materialet për mësimdhënie përfshirë manualët, diagramet e qarqeve, listat e të dhënave, listat eksperimentuese dhe transparencat e OHP për të ndihmuar të trajnuarve të parafytyrojnë procedurat dhe proceset që nuk mund të demonstrohen ose praktikohen,

  • Materialet/referencat për hulumtimin përkatës


  Download 0.98 Mb.
  1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
  Download 0.98 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Arsimi profesional

  Download 0.98 Mb.