Arsimi profesional
Download 0.98 Mb.
bet6/17
Sana21.11.2020
Hajmi0.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
RM 3

IV

-Pyetje-përgjigje me gojë dhe me shkrim

-Vëzhgimi i demonstrimit të nxënësit me listë-kontrolli
KR

Nxënësi duhet të:

 • identifikojë komponentet e lidhura me pllakën amë të kompjuterit personal;

 • identifikojë funksionet specifike të komponenteve të lidhura;

 • identifikojë komponentet në pllakën amë;

 • identifikojë llojet e zakonshme të memorieve të përdorura.
RM 4

IV

-Pyetje-përgjigje me gojë dhe me shkrim

-Vëzhgimi i demonstrimit të nxënësit me listë-kontrolli
KR

Nxënësi duhet të:

 • numërojë llojet e magjistraleve që hyjnë në kompjuterin personal;

 • tregojë magjistralet standarde që zakonisht përdoren;

 • bëjë dallimin ndërmjet standardeve të magjistraleve (p.sh. ISA, EISA, PCI, VERSA, USB);RM 5

IV

-Pyetje-përgjigje me gojë dhe me shkrim

-Vëzhgimi i demonstrimit të nxënësit me listë-kontrolli
KR

Nxënësi duhet të:

 • identifikojë pajisjet për ruajtje të të dhënave (ang. storage devices), si disku i ngurtë (ang. hard disk), disketa (ang. floppy disk), kompakt disku (ang. CD-ROM drive) etj;

 • identifikojë interfejsin (ndërfaqen) e pajisjeve për ruajtjen e të dhënave (për memorim).
RM 6

IV

-Pyetje-përgjigje me gojë dhe me shkrim

-Vëzhgimi i demonstrimit të nxënësit me listë-kontrolli
KR

Nxënësi duhet të:

 • identifikojë pajisjet kontrolluese të kompjuterit personal (IDE, SCSI, EIDE);

 • identifikojë kartelat e videoadapterit dhe kartelat e përshpejtuesit të videos (ang. video accelerator cards);

 • identifikojë kartelat e zërit (ang. sound card).
RM 7

IV

Vëzhgimi i demonstrimit të nxënësit me listë-kontrolli
KR

Nxënësi duhet të:

 • përdorë si duhet tastierën;

 • përdorë si duhet monitorin;

 • përdorë si duhet miun;

 • përdorë si duhet printerin;

 • përdorë si duhet modemin;

 • respektojë rregullat e sigurisë.
RM 8

IV

-Vëzhgimi i demonstrimit të nxënësit me listë-kontrolli
KR

Nxënësi duhet të:

 • lidhë si duhet tastierën, miun dhe monitorin për kompjuterin personal;

 • lidhë si duhet kabllon e furnizimit për monitorin dhe kompjuterin personal;

 • lëshojë në punë sistemin kompjuterik;

 • instalojë një sistem operativ;

 • përdorë me lehtësi komandat kryesore të sistemit operativ;

 • respektojë rregullat e sigurisë.RM 9

IV

-Vëzhgimi i demonstrimit të nxënësit me listë-kontrolli
KR

Nxënësi duhet të:

 • lidhë si duhet pajisjet periferike (printeri, skaneri etj.) të kompjuterit personal;

 • instalojë si duhet programet e nevojshme për funksionim normal të pajisjet periferike të kompjuterit personal;

 • testojë funksionimin e pajisjeve të instaluara;

 • respektojë rregullat e sigurisë.
Metodat e rekomanduara të të mësuarit
 • Ky modul duhet të realizohet në klasë dhe në laboratorin e kompjuterikes/informatikës.

 • Mësimdhënësi duhet të zgjedhë qasje të pjesëmarrjes aktive të mësimdhënies – të të mësuarit, duke i ofruar mundësi nxënësit që të gjejë dhe të ushtrojë aq sa është e mundur.

 • Mësimdhënësi duhet të kryejë demonstrime të veprimeve me kompjuterët që duhet të imitohen nga nxënësit.

 • Nxënësve duhet t’u jepet kohë maksimale të ushtrojnë dhe të hulumtojnë.

 • Nxënësit duhet të vlerësohen për nivelin e kompetencave praktike të arritura.
Baza materiale e domosdoshme
Për realizimin e përshtatshëm të modulit është e domosdoshme të sigurohet ambienti, mjetet, pajisjet dhe materialet si vijon:

 • Dhomë klase dhe laboratori të pajisura me kompjuterë, pajisje periferike, etj.

 • Materiali për mësimdhënie, përfshirë manualët për përdorues ose pronarë, listat e të dhënave, listat eksperimentuese.

 • Materialet/referencat për hulumtimin përkatës.

PËRSHKRUESI I MODULIT TË PRAKTIKËS PROFESIONALE
Mbrojtja dhe siguria në punë”

Lëmi: Elektroteknikë

Profilet: Informatikë, Telekomunikacion,Elektroteknikë,Elektronikë industriale,Elektronikë konsumuese dhe paisje të zyrës, Komunikime audio dhe video

Niveli: I

Klasa: 10


Numri i modulit

3

Qëllimi i modulit
Pajisja e nxënësve me njohuri teorike dhe praktike për të zbatuar rregullat e mbrojtjes dhe të sigurisë në punë.

Kohëzgjatja e modulit
3.6 kredi (36 orë)

Rezultatet e të mësuarit (RM) dhe përmbajtja
RM 1

Nxënësi përshkruan rreziqet në punë

Përmbajtja:

 • Ndikimi i rrymës elektrike në organizëm;

 • Intensiteti i rrymës;

 • Kohëzgjatja e ndikimit të rrymës elektrike;

 • Rrugëtimi i rrymës elektrike përmes trupit;

 • Frekuenca;

 • Gjendja individuale e trupit;

 • Tensioni i rrezikshëm.
RM 2

Nxënësi përshkruan rregullat themelore të mbrojtjes në punë

Përmbajtja:

 • Rregullat për mbrojtjen personale;

 • Rregullat për mbrojtjen e vendit (mjedisit) të punës;

 • Rregullat për mbrojtjen e mjeteve të punës.
RM 3

Nxënësi përdor mjetet për mbrojtjen në punë

Përmbajtja:

 • Pajisjet personale mbrojtëse;

 • Mbrojtja e kokës;

 • Mbrojtja e syve;

 • Mbrojtja e dëgjimit;

 • Mbrojtja e frymëmarrjes;

 • Mbrojtja e duarve;

 • Mbrojtja e këmbëve;

 • Mbrojtja e trupit;

 • Mbrojtja në punë në lartësi;

 • Mbrojtja nga rryma elektrike.
RM 4

Nxënësi praktikon dhënien e ndihmës së parë për të dëmtuarit në punë

Përmbajtja:

 • Udhëzimet kryesore për dhënien e ndihmës së parë;

 • Masazhi i zemrës;

 • Dhënia e frymëmarrjes artificiale.
RM 5

Nxënësi merr masa për mbrojtjen nga rreziqet në punë

Përmbajtja:

 • Vendosja e shënimeve kryesore për paralajmërimin e rreziqeve;

 • Vendosja e skemave mbrojtëse;

 • Përcaktimi i masave mbrojtëse ndaj rreziqeve;

 • Krijimi i parakushteve për mbrojtje ndaj rreziqeve;

 • Përshtatja e vendit të punës;

 • Rreziqet që krijohen gjatë punës.
RM 6

Nxënësi vepron në rast të rrezikut në punë

Përmbajtja:

 • Reagimi në rast të goditjes elektrike;

 • Reagimi në rast të shokut;

 • Reagimi në rast të djegies;

 • Përdorimi i substancave të ndryshme;

 • Lajmërimi i organeve kompetente.
Procedurat e vlerësimit
Realizim i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit.
Më poshtë jepen shkurtimet që do të përdoren:

RM Rezultatet e të mësuarit

IV Instrumentet e vlerësimit

KR Kriteret e realizimit
RM 1

IV

-Pyetje-përgjigje me gojë dhe me shkrim
KR

Nxënësi duhet të:

 • tregojë si ndikon rryma elektrike në organizëm;

 • tregojë vlerën e intensitetit të rrymës të rrezikshme për jetë;

 • tregojë kohëzgjatjen e ndikimit të rrymës elektrike;

 • përshkruajë rrugëtimin e rrymës elektrike përmes trupit;

 • tregojë ndikimin e frekuencës;

 • analizojë gjendjen individuale të trupit;

 • tregojë se cili tension është i rrezikshëm.RM 2

IV

-Pyetje-përgjigje me gojë dhe me shkrim
KR

Nxënësi duhet të:

 • përshkruajë rregullat për mbrojtjen personale;

 • përshkruajë rregullat për mbrojtjen e vendit; (mjedisit) të punës;

 • përshkruajë rregullat për mbrojtjen e mjeteve të punës.
RM 3

IV

-Pyetje-përgjigje me gojë dhe me shkrim

-Vëzhgimi i demonstrimit të nxënësit me listë-kontrolli
KR

Nxënësi duhet të:

 • dallojë dhe përdorë pajisjet personale mbrojtëse;

 • bëjë mbrojtjen e kokës;

 • bëjë mbrojtjen e syve;

 • bëjë mbrojtjen e veshëve;

 • bëjë mbrojtjen e frymëmarrjes;

 • bëjë mbrojtjen e duarve.
RM 4

IV

-Pyetje-përgjigje me gojë dhe me shkrim

-Vëzhgimi i demonstrimit të nxënësit me listë-kontrolli
KR

Nxënësi duhet të:

 • përshkruajë udhëzimet kryesore për dhënien e ndihmës së parë;

 • demonstrojë masazhin i zemrës;

 • demonstrojë dhënien e frymëmarrjes artificiale.
RM 5

IV

-Pyetje-përgjigje me gojë dhe me shkrim

-Vëzhgimi i demonstrimit të nxënësit me listë-kontrolli
KR

Nxënësi duhet të:

 • tregojë llojet e shenjave për paralajmërimin e rreziqeve;

 • përzgjedhë dhe të përdorë drejt shenjat për paralajmërim;

 • përcaktojë drejt skemat mbrojtëse;

 • krijojë me saktësi parakushtet për mbrojtje ndaj rreziqeve;

 • parashohë me saktësi të gjitha rreziqet e mundshme në punë.
RM 6

IV

-Pyetje-përgjigje me gojë dhe me shkrim

-Vëzhgimi i demonstrimit të nxënësit me listë-kontrolli
KR

Nxënësi duhet të:

 • reagojë shpejt dhe me saktësi në rast të goditjes elektrike;

 • reagojë shpejt dhe me saktësi në rast të shokut;

 • reagojë shpejt dhe me saktësi në rast të djegies;

 • reagojë në mënyrë të kujdesshme me përdorimin e substancave të ndryshme;

 • lajmërojë pa humbur kohë organet kompetente;

 • ruajë gjakftohtësinë dhe të mos hutohet në situatë te rrezikut.
Metodat e rekomanduara të mësuarit
 • Ky modul duhet të trajtohet në punëtori të shkollës ose në një ambient laboratorik të përshtatshëm për zbatimin e këtij moduli.

 • Mësimdhënësi duhet të bëjë demonstrime të mjaftueshme të veprimtarive konkrete që përmban moduli.

 • Nxënësit duhet të angazhohen sa më shumë në veprimtari konkrete, në mbështetje të përvetësimit të njohurive që trajton moduli.

 • Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me rastet e ndryshme që paraqiten.

 • Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik.

 • Vlerësimi duhet të bëhet pas secilit rezultat të arritur të mësimit.
Baza materiale e domosdoshme
Për realizimin si duhet të modulit, është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:

 • Punëtoria ose laboratori i përshtatshëm për demonstrim.

 • Pajisjet e nevojshme për demonstrim të mbrojtjes.

 • Rregullore dhe udhëzues për mbrojtjen në punë.

 • Materiale ilustruese për veprimet e mbrojtjes në punë.


PËRSHKRUESI I MODULIT TË PRAKTIKËS PROFESIONALE
Realizimi i rrjeteve kompjuterike lokale”
Lëmi: Elektroteknikë

Profili: Informatikë, Telekomunikacion,Elektroteknikë,Elektronikë industriale,Elektronikë konsumuese dhe paisje të zyrës, Komunikime audio dhe video

Niveli: 1

Klasa: 10


Numri i modulit

4

Qëllimi i modulit
Aftësimi i nxënësve për identifikimin e rrjeteve kompjuterike dhe zhvillimi te ta i shkathtësive për kryerjen e punëve praktike të realizimit të rrjeteve kompjuterike lokale.

Kohëzgjatja e modulit
3.6 kredite (36 orë)


Rezultatet e të mësuarit (RM) dhe përmbajtja
RM 1

Nxënësi identifikon rrjetin lokal

Përmbajtja:

 • Ndarja e rrjeteve: rrjeti lokale (ang. LAN, Local Area Network), rrjeti metropolitan (ang. MAN Metropolitan Area Network) dhe rrjeti i gjerë (ang. WAN, Wide Area Network);

 • Përdorimi praktik i rrjeteve lokale;

 • Komponentet e rrjetit lokal;

 • Rrjetat e bazuar në server dhe rrjetat e lidhura ballë-për-ballë (ang. Peer to peer networks);

 • Topologjia e rrjeteve: rrjetë, yll, pemë, magjistrale (bus), unazë dhe hibride (mesh, star, tree, bus, ring, hybrid).


Download 0.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Download 0.98 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaArsimi profesional

Download 0.98 Mb.