• PËRSHKRIMI I MODULIT
 • Niveli hyrës që preferohet
 • Rezultatet e mësimit (RM) dhe përmbajtja
 • RM 3 Nxënësi duhet të jetë në gjendje të përshkruajë karakteristikat e veçorive të video amplifikatorëve. Përmbajtja
 • Procedurat e vlersësimit
 • Qasjet e rekomanduara të mësimidhënies/ Mësimit
 • Baza e domosdoshme materiale
 • Titulli dhe shifra Antenat dhe marrësit e sinjaleve ELK-MM-3
 • MARRËSIT E SINJALEVE DHE Amplifikatorët
  Download 0.98 Mb.
  bet8/17
  Sana21.11.2020
  Hajmi0.98 Mb.
  1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17


  4. MARRËSIT E SINJALEVE DHE Amplifikatorët

  PËRSHKRIMI I MODULIT


  Titulli dhe shifra

  Amplifikatorët

  ELK- MM-2

  Lloji dhe qëllimi i modulit
  Ky modul kërkon që nxënësi t’i dijë karakteristikat ose veçoritë themelore të amplifiaktorëve. Nxënësi duhet të jetë në gjendje të përshkruajë përdorimin e llojeve të ndryshme të amplifikatorëve elektronikë, klasifikimin e tyre, konfigurimin, karakteristikat dhe veçoritë. Nxënësi duhet të demonstrojë aftësi për matjen e vlerave operative dhe pikës punuese të amplifikatorëve elektronikë

  Vlera e kredisë
  7 Kredi (70 orë mësimi)

  Niveli hyrës që preferohet
  Është e domosdoshme që nxënësit të kenë certifikatën e edukimit të obligueshëm, njohuri praprake dhe shkathtësi ekuivalente me shkathtësitë dhe njohuritë e fituara në rezultatet e mësimit (RM) të modulit Baza e Elektronikës (EL-MB-1) dhe të modulit Ushtrimet Laboratorike dhe Matjet në Elektronikë (EL-MB-2)  Rezultatet e mësimit (RM) dhe përmbajtja
  RM 1

  Nxënësi duhet të jetë në gjendje të diskutojë bazat e amplifikimit dhe të amplifikatorëve.

  Përmbajtja

  • Amplifikimi dhe përdorimi i amplifikimit,

  • Klasifikimi i amplifikatorëve(në bazë të funksionit, përgjigjes frekuenciale),

  • Amplifikatorët tranzistorik dhe klasët e operimit,

  • Amplifikatorët e çiftëzuar,

  • Vlerësimi i impedancës për amplifikatorët,

  • Amplifikimi me riveprim.  RM 2

  Nxënësi është në gjendje të përshkruajë karakteristikat dhe veçoritë e audio amplifikatorëve (përforcues i frekuencës tingëllore).

  Përmbajtja

  • Përgjigja frekuenciale e audio amplifikatorëve,

  • Audio amplifikarët njëkaskadësh,

  • Ndarësit e fazës

  • Push-pull amplifikatorët
  RM 3

  Nxënësi duhet të jetë në gjendje të përshkruajë karakteristikat e veçorive të video amplifikatorëve.

  Përmbajtja

  • Lakoret e përgjigjes frekuenciale,

  • Korrigjimi i frekuencës së lartë,

  • Korrigjimi i frekuencës së ultë,

  • Amplifikatorët tipikë të videos,
  RM 4

  Nxënësi duhet të jetë në gjendje të përshkruajë karakteristikat dhe veçoritë e amplifikatorëve të radio frekuencës (RF).

  Përmbajtja

  • Përforcimi dhe impedanca hyrëse/dalëse,

  • Rrjeta për përcaktimin e frekuencës,

  • Amplifikatorët e çiftëzuar të RF,

  • Amplifikatori tipik i RF.
  Procedurat e vlersësimit

  Moduli duhet të konsiderohet i përfunduar nga nxënësi, nëse të gjitha kriteret e përcaktuara të realizimit, për çdo rezultat të mësimit, janë përmbushur në nivel të pranueshëm.

  Në vijim janë dhënë shkurtesat, që përdoren:  RM Rezultatet e mësimit

  IV Instrumentet e vlerësimit

  KR Kriteret e realizimit
  RM 1

  IV

  Vlerësimi është bërë përmes testit me shkrim (kombinim i pyetjeve me përgjigje të përafërta, me zgjidhje të shumëfishta, me pyetje të shkurtëra dhe (ose) test për zgjidhjen e problemit), si dhe me vëzhgimin gjatë realizimit të eksperimenteve nga një i trajnuar ose grup nxënësish dhe çmuarjen e dokumentacionit të eksperimentimit, të përgatitur nga një nxënës. Çdo i trajnuar duhet të dokumentojë dhe përpilojë një portfolio të të gjitha eksperimenteve të realizuara për vlerësim.
  KR

  Nxënësi duhet të jetë në gjendje :

  • Të shpjegojë amplifikimin,

  • Të numërojë disa aplikime të amplifikimit,

  • Të tregojë dy mënyra se si amplifikatorët janë të klasifikuar,

  • Të shpjegojë veçoritë e amplifikatorëve tranzistorik duke pasur parasysh nivelin e tyre të operimit,

  • Të shpjegojë veçoritë e katër çiftëzimeve të zakonshme të amplifikatorëve,

  • Të kujtojë karakteristikat e impedancës të amplifikatorit tranzistorik (amplifikatori me emitues të përbashkët, amplifikatori me bazë të përbashkët dhe amplifikatori me kolektor të përbashkët),

  • Të përshkruajnë riveprimin,

  • Të kujtojë principet e amplifikatorve me riveprim pozitivë dhe negative,

  • Të masë vlerat operative dhe pikën punuese të amplifikatorit tranzistorik.  RM 2

  IV

  Në një test me shkrim, kombinim i testit me përgjigje përafërsisht të ngjashme, testit me përgjigje të shkurtëra dhe (ose) për zgjidhjen e problemit, nxënësi duhet të demonstrojë aftësinë për të përshkruar karakteristikat dhe veçoritë e audio amplifikatorëve.  KR

  Nxënësi duhet të jetë në gjendje:

  • Të përshkruajë funksionin e ndarësit të fazave (një kaskadësh, dy kaskadësh),

  • Të tregojë aplikimin e ndarësit të fazes,

  • Të tregojë përdorimin e përbashkët të amplifikatorit push-pull.  RM 3

  IV

  Në një test me shkrim, kombinim i testit me përgjigje përafërsisht të ngjashme, testit me përgjigje të shkurtëra dhe (ose) për zgjidhjen e problemit, nxënësi duhet të demonstrojë aftësinë për të përshkruar karakteristikat dhe veçoritë e video amplifikatorëve.  KR

  Nxënësi duhet të jetë në gjendje:

  • Të përcaktojë limitin e frekuencës së ultë dhe të lartë të një amplifikatori nga lakorja e përgjigjes frekuencore,

  • Të numërojë faktorët, të cilët kufizojnë përgjigjen frekuenciale në një amplifikator,

  • Të tregojë teknikat e përdorura për rritjen e pergjigjes ne frekuenca te larta dhe në frekuenca të ulta të amplifikatorit,

  • Të identifikojë qëllimin e komponenteve të ndryshëm në skemën e plotë të amplifikatorëve tipikë të videos.  RM 4

  IV

  Në një test me shkrim, kombinim i testit me përgjigje përafërsisht të ngjashme, testit me përgjigje të shkurtëra dhe (ose) për zgjidhjen e problemit, nxënësi duhet të demonstrojë aftësinë për të përshkruar karakteristikat dhe veçoritë e apmlifikatorëve të frekuencës së radios.  KR

  Nxënësi duhet të jetë në gjendje:

  • Të tregojë qëllimin e rrjetit për përcakimin e frekuencës së amplifikatorëve RF,

  • Të përshkruajë format e përbashkëta të amplifikatorëve çift RF, Të tregojë një metodë me të cilën amplifikatorë RF mund të neutralizohen,

  • Të identifikojë qëllimin e komponenteve të ndryshëm në skemën e plotë të amplifikatorëve tipikë RF,  Qasjet e rekomanduara të mësimidhënies/

  Mësimit
  • Ky modul duhet të realizohet në laboratorin e elektonikës dhe të ndihmohet aty ku është e nevojshme me udhëzime,

  • Instruktori duhet të zgjedhë qasje të pjesëmarrjes aktive të mësimdhënies-të mësuarit, duke i ofruar mundësi nxënësit që të gjejë dhe të ushtrojë aq sa është e mundur. Ai duhet t’i udhëzojë nxënësit gjatë realizimit të eksperimenteve të tyre,

  • Nxënësve duhet tu jipet kohë maksimale të ushtrojnë dhe zbulojnë. Nxënësit duhet të inkurajohen që të marrin pjesë në mënyrë aktive në zhvillimin e aftësive të tyre përmes diskutimeve, hulumtimeve dhe ushtrimeve praktike,

  • Vlerësimi duhet të bëhet pas arritjes së çdo rezultati të mësimit (shih procedurat e vlerësimit).  Baza e domosdoshme materiale
  Për realizimin e përshtatshëm të modulit është e domosdoshme të sigurohet ambienti, mjetet, pajisjet dhe materialet si në vijim:

  • Klasa dhe laboratori (përfshirë edhe veglat për eksperimentim dhe instrumentet për matje)

  • OHP-projektori,

  • Materialet për mësimdhënie përfshirë katalogjet, listat e të dhënave, listat eksperimentuese dhe transparencat e OHP për të ndihmuar të trajnuarve të parafytyrojnë procedurat dhe proceset që nuk mund të demonstrohen ose praktikohen

  • Materialet/referencat për hulumtimin përkatës.

  Titulli dhe shifra

  Antenat dhe marrësit e sinjaleve

  ELK-MM-3

  Lloji dhe qëllimi i modulit
  Ky modul kërkon që nxënësi të dijë për veçoritë themelore të antenave dhe marrësve të sinjaleve, e në veçanti të antenës satelitore (SMATV) dhe marrësve përkatës. Nxënësi duhet të jetë në gjendje të përshkruajë përdorimin, karakteristikat dhe veçoritë e llojeve të ndryshme antenave. Nxënësi duhet të demonstrojë aftësi të montojë, instalojë, dhe rregullojë sistemin e antenave (përfshirë sistemet e distribuimit për shumë përdorues dhe marrësit satelitor)


  Download 0.98 Mb.
  1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17
  Download 0.98 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  MARRËSIT E SINJALEVE DHE Amplifikatorët

  Download 0.98 Mb.