• RM 2 Nxënësi duhet të jetë në gjendje të montojë dhe instalojë sisteme antenash. Përmbajtja
 • RM 3 Nxënësi është në gjendje të rregullojë antenat satelitore dhe tokësore për pranim të duhur të sinjalit. Përmbajtja
 • Qasjet e rekomanduara të mësimdhënies dhe mësimit
 • Bazat e domosdoshme materiale
 • Titulli dhe shifra Marrësit AM/FM ELK-MM-4
 • Arsimi profesional
  Download 0.98 Mb.
  bet9/17
  Sana21.11.2020
  Hajmi0.98 Mb.
  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17  Rezultatet e mësimit (RM) dhe përmbajtja
  RM 1

  Nxënësi është në gjendje të bëj dallimin në mes sistemeve të ndryshme të antenave

  Përmbajtja

  • Parimet e antenës kryesore televizive (ang Master Anntena Television – MATV) ose antenat tokësore,

  • Parimet e punës së antenës kryesore satelitore televizive (ang. Satellite Master Anntena Television – SMATV),

  • Parimet e punës së antenës së përbashkët televizive (ang. Community Anntena Television – CTV) ose televizioni kabllovik.
  RM 2

  Nxënësi duhet të jetë në gjendje të montojë dhe instalojë sisteme antenash.

  Përmbajtja

  • Montimi i antenës tokësore,

  • Instalimi i sistemit të tokësorë të antenave,

  • Masat paraprake të sigurisë,

  • Instalimi i sistemit kabllovik të televizionit,

  • Masat paraprake të sigurisë,

  • Montimi i pjatës satelitore,

  • Instalimi i sistemit të antenës satelitore,

  • Masat paraprake të sigurisë.

  • Zbulimi dhe riparimi i avarive të instalimit të antenave.  RM 3

  Nxënësi është në gjendje të rregullojë antenat satelitore dhe tokësore për pranim të duhur të sinjalit.

  Përmbajtja

  • Procedura e përcjelljes/lokalizimit (ang tracking) së antenave tokësore,

  • Procedurat e përcjelljes/lokalizimit së antenave satelitore,
  RM 4

  Nxënësi duhet të jetë në gjendje të vendosë marrësin e sinjalit të antenës satelitore.
  Përmbajtja

  • Manualët për përdoruesit,

  • Masat paraprake të sigurisë,

  • Instalimi i marrësit të sinjaleve tek antena satelitore,

  • Vendosja e marrësve të sinjaleve të antenës satelitore.
  Procedurat e vlerësimit

  Moduli duhet të konsiderohet i përfunduar nga nxënësi, nëse të gjitha kriteret e përcaktuara të realizimit, për çdo rezultat të mësimit, janë përmbushur në nivel të pranueshëm

  Në vijim janë dhënë shkurtesat, që përdoren:  RM Rezultatet e mësimit

  IV Instrumentet e vlerësimit

  KR Kriteret e realizimit
  RM 1

  IV

  Vlerësimi bëhet përmes testit (kombinim i pyetjeve të përputhshme, me zgjedhje të shumëfishtë, si dhe testi me përgjigje të shkurtëra dhe (ose) për zgjidhjen e problemit.)
  KR

  Nxënësi duhet të jetë në gjendje:

  • Të tregojë parimet e MATV, SMATV dhe CATV,

  • Të bëjë dallimin në mes MATV, SMATV dhe CATV,

  • Të numërojë pajisjet e përbashkëta dhe pajisjet shtesë të sistemev të MATV, SMATV dhe CATV.  RM 2

  IV

  Vlerësimi bëhet nëpërmjet demonstrimit.  KR

  Nxënësi duhet të jetë në gjendje :

  • Të identifikojë komponentet dhe pajisjet shtesë të sistemit për instalimin e MATV, SMATV dhe CATV,

  • Të skicojë diagramet instaluese të sistemeve MATV, SMATV dhe CATV për një përdorues dhe shumë përdorues,

  • Të vëzhgojë masat paraprake të sigurisë gjatë procedurave të montimit dhe instalimit,

  • Të montojë sistemin e antenave tokësore dhe satelitore për një përdorues,

  • Të instalojë sistemin e antenave tokësore dhe satelitore për një shfytëzuesë,

  • Të insalojë sistemin e antenave tokësore dhe satelitore për shumë shfytëzuesë

  • Të zbulojë dhe riparojë avaritë e instalimit të MATV, SMATV dhe CATV.  RM 3

  IV

  Vlerësimi bëhet nëpërmjet demonstrimit.  KR

  Nxënësi duhet të jetë në gjendje :

  • Të rregullojë antenën tokësore për marrjen e duhur të sinjalit,

  • Të rregullojë antenën satelitore për marrjen e duhur të sinjalit.  RM 4

  IV

  Vlerësimi bëhet nëpërmjet demonstrimit dhe lojës me role.  KR

  Nxënësi duhet të jetë në gjendje:

  • Të instalojë dhe rregullojë marrësin e sinjalit satelitor me ndihmën e manualit për përdorues (manual i pronarit),

  • Të shpjegojë funksionet kryesore të marrësit (ang.recevier) tek një klient.
  Qasjet e rekomanduara të mësimdhënies dhe mësimit
  • Ky modul duhet të realizohet në klasë dhe duhet të mbështetet përmes eksperimenteve të kryera në laboratorin e elektronikës,

  • Instruktori duhet të zgjedhë qasje të pjesëmarrjes aktive të mësimdhënies-të mësuarit, duke i ofruar mundësi nxënësit që të gjejë dhe të ushtrojë aq sa është e mundur. Ai duhet t’i udhëzojë nxënësit gjatë realizimit të eksperimenteve të tyre.

  • Nxënësve duhet tu jepet kohë maksimale të ushtrojnë dhe zbulojnë. Nxënësit duhet të inkurajohen që të marrin pjesë në mënyrë aktive në zhvillimin e aftësive të tyre përmes diskutimeve dhe hulumtimeve.

  • Vlerësimi duhet të bëhet pas çdo rezultati të mësimit të arritur (shih procedurat e vlerësimit )  Bazat e domosdoshme materiale
  Për realizimin e përshtatshëm të modulit është e domosdoshme të sigurohet ambienti, mjetet, pajisjet dhe materialet si në vijim:

  • Klasa dhe laboratori (përfshirë edhe veglat për eksperimentim dhe instrumentet për matje),

  • OHP-projektori,

  • Materialet për mësimdhënie përfshirë manualët diagramet e qarqeve, listat e të dhënave, listat eksperimentuese dhe transparencat e OHP për të ndihmuar të trajnuarve të parafytyrojnë procedurat dhe proceset që nuk mund të demonstrohen ose praktikohen,

  • Materialet/referencat për hulumtimin përkatës.  Titulli dhe shifra

  Marrësit AM/FM

  ELK-MM-4

  Lloji dhe qëllimi i modulit
  Ky modul kërkon që nxënësi të dijë për karakteristikat themelore të marrësit AM/FM. Nxënësi duhet të jetë në gjendje të përshkruajë përdorimin, karakteristikat dhe veçoritë e llojeve të ndryshme të marrësve. Nxënësi duhet të jetë në gjendje të shpjegojë blok diagramin e marrësve AM/FM, karakteristikat dhe veçoritë në faza të ndryshme (p.sh. zgjedhja/përshtatja, detektimi dhe amplifikimi) të marrjes. Nxënësi duhet të demonstrojë aftësinë të testojë dhe zbulojë dhe riparojë avaritë e marrësit AM/FM, duke pasur parasysh masat e domosdoshme paraprake të sigurisë, si dhe tu ofrojë këshilla klientëve, lidhur me sistemin.
  Download 0.98 Mb.
  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17
  Download 0.98 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Arsimi profesional

  Download 0.98 Mb.