Avtomatik tənzimləmə sistemləri fənnindən imtahan sualları
Download 14.46 Kb.
Sana24.03.2017
Hajmi14.46 Kb.

Avtomatik tənzimləmə sistemləri fənnindən imtahan sualları
1. Tənzimləmə sistemlərinin ötürmə funksiyalarının təyini

2. Vəziyyət fazası və sistemin dinamikasının matris tənlikləri

3. Sistemin idarəedilmə və müşahidəolunma xassələri

4. Sistemin dekompozisiyası

5. Sistemin həssaslığı nədir.

6. Sistemin qeyri - həssaslığı nədir.

7. Həssaslıq funksiyası nədir

8. Həssaslıq əmsalı nədir

9. Həssaslıq vektoru nədir

10. Dayanıqlıq anlayışı

11. Dayanıqlıq şərti

12. Struktur dayanıqlı sistem

13. Dayanıqlıqmeyarları

14. Mixaylov meyarı

15. Dayanıqlıq ehtiyatı

16. Dayanıqlıq oblastı

17. Gecikməsi olan sistemin dayanıqlığı

18. Keçid proseslərinin keyfiyyət göstəricisi

19. Tənzimləmə müddəti

20. Sistemin dinamik dəqiqliyi

21. Tənzimləmə sistemlərinin keyfiyyətini tədqiqi üçün dolayı yollar

22. Qeyri – xətti sistemlər haqqında ümumi məlumat

23. Fəza trayektoriyası və qeyri – xətti sistemin dayanıqlığı

24. Fəza trayektoriyasının tənlikləri

25. Asimptotik dayanıqlıq və Lyapunovun birinci üsulu

26.İdarə və həyəcanlandırıcı təsirlərin koordinatları.

27.Xarici həyəcanlandırıcı təsirlər.

28.Determinik həyəcanlandırıcı təsirlər.

29.Bütövlükdə dayanıqsız sistemlər.

30.Asimptotik dayanıqlı sistemlər

31.Parametrlərin dəyişmə xarakterinə görə tənzimləmə sistemləri.

32.İstifadə olunan enerjinin növünə gorə tənzimləmə sistemləri.

33.Stasionartənzimləməsistemləri.

34.OriginalfunksiyalarınLaplastəsviri.

35. Obyektingirişinəmüəyyənsiqnalverdikdəçıxışkəmiyyətinindəyişməəyrisi.

36.Açıq avtomatik idarəetmə sisteminin sxemi.

37. Avtomatik tənzimləmə nədir

38.Çevirmə bəndin tənliyi.

39.İnteqrallayıcı bəndin ötürmə funksiyası

40.Bir tərtibli aperiodik bəndin ötürmə funksiyası.

41.İnteqral tənzimləmə qanunu.

42..Qapalı avtomatik idarəetmə sisteminin sxemi.

43..Ətalətsiz bəndin tənliyi.

44.İnteqrallayıcı bəndin tənliyi.

45..Ideal differensiallayıcı bəndin tənliyi.

46.. Obyektin girişinə müəyyən siqnal verdikdə çıxış kəmiyyətinin dəyişmə əyrisi.

47.Çevirmə bəndin ötürmə funksiyası.

48.İrrasional bəndin ötürmə funksiyası.

49.Bütövlükdə və ya qlobal dayanıqlı sistemlər.

50.Neytralsistemlər.

51.Avtomatık idarəetmə və tənzimləmə sistemlərinin elementləri

52.Gücləndiricilər

53. Elektrik servo mühərrikləri

54. Rəqəm tənzimləmə sistemlərinin texniki vasitələri

55.Dinamik bəndlər və onların xarakteristikası

56. Kontaktlı vericilər.

57.Fotoelektrik vericilər

58. Hidravlık servo mühərriklər.

59.Xətti tənzimləmə sistemlərinin və onların elementlərinin riyazi yazılışı

60.Ampletuda – faza tezlik xarakteristikası

61. İnduktiv vericilər

62.Elektrik gücləndiricilər

63. İcra elementləri

64. Pnevmatik servo mühərriklər

65. Tezlik xarakteristikası

66.Tutum vericiləri

67.Yarımkeçirici gücləndiricilər

68. Pnevmatik gücləndiricilər

69. Korreksiya qurğuları

70. Sistemin sərbəst və məcburi hərəkəti keçid funksiyaları

71. Elektron vericilər.

72. Hidravlık gücləndiricilər

73. Pnevmatik funksional analiz çeviriciləri

74. Ötürmə funksiyası və tezlik xarakteristikaları75.Laplas çevirməsi

Download 14.46 Kb.
Download 14.46 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaAvtomatik tənzimləmə sistemləri fənnindən imtahan sualları

Download 14.46 Kb.