Avtomobillarda tashish va harakat xavfsizligini tashkil etish asoslari
Download 170 Kb.
Sana04.07.2021
Hajmi170 Kb.
#15411

Avtomobillarda tashish va harakat xavfsizligini tashkil etish asoslari.

 1. Markziy Osiyo mo‘jizasi deb e’tirof etilgan JM O‘zDaewooavto zavodi yengil avtomobillarni qachondan ishlab chiqara boshladi?

 2. O‘zbekiston Respublikasi avtomobil transporti sohasida qancha xalqaro konvensiyalar, shartnomalar va kelishuvlar ishtirokchisi bo‘lib hisoblanadi?

 3. Turkistonga birinchi avtomobil qachon kirib kel- gan?

 4. Yo‘lovchilar tashishga mo‘ljallangan yengil taksi- motor avtomobillarini boshqarish necha yoshga to‘lgan shaxslarga ruxsat beriladi?

 5. «Samavto» qo‘shma korxonasida qanday rusumdagi avtomobillar ishlab chiqiladi?

 6. Shahar ichi yo‘nalishlarida foydalanadigan kichik sig‘imli avtobuslarning o‘rindiqlar soni qancha?

 7. «ISUZU» avtobuslari shinalarining kafolatli ishlash muddati necha (ming) kilometr?

 8. Damas yengil avtomobillarining dvigateli ishlash haj- mi qaysi jvobda to‘gri ko‘rsatilgan?

 9. Shahar avtobuslarida standartga asosan bitta yo‘lov- chi o‘tirishi uchun kamida qancha maydon ajratilishi ko‘zda tutilgan?

 10. Toshkentda birinchi avtobuslar qachon paydo bo‘l- gan?

 11. Hozirgi kunda avtobus va yengil avtomobil taksilar- dan fuqarolarimizning necha foizdan ortig‘i foydalanadi?

 12. Respublikamizning qaysi shaharlariga turistik sayo- hat yo‘lovchi avtobus yo‘nalishlari tashkil qilingan?

 13. Katta shaharlarda transport tarmoq zichligi qan- chani tashkil qiladi?

 14. Avtobus transportida yo‘lovchilarni tashish qanday yo‘nalishlarda amalga oshiriladi?

 15. Avtobus yo‘nalishlari qanday turlarga ajratiladi?

 16. Shahar maydonida joylashishiga ko‘ra yo‘nalish- larning qanday turlari bor?

 17. Ishlatish maqsadiga qarab yo‘nalishlar qanday tur- larga bo‘linadi?

 18. Ekspress yo‘nalishlarda avtobus qaysi bekatlarda to‘xtaydi?

 19. Avtobus yo‘nalishlari ma’muriy hududiy belgilar bo‘yicha qanday turlarga ajratiladi?

 20. Avtobus yo‘nalishlari ochilishida qaysi tashkilotlar vakillari ishtirokida komissiya tuziladi?

 21. Avtobus yo‘nalishlari qanday sharoitda ochiladi?

 22. Avtobus yo‘nalishida asosiy hujjat bo‘lib nima hisoblanadi?

 23. Qaysi ko‘rsatkichlar bo‘yicha yangi avtobus yo‘na- lishlari ishi tahlil qilinadi?

 24. Yo‘lovchilar tashish hajmi deb nimaga aytiladi?

 25. Yo‘lovchi tashish hajmi nimalar bilan aniqlanadi?

 26. Aholining bitta yashovchiga bir yilda to‘g‘ri keladi- gan tashishlar soniga nima deyiladi?

 27. Aholining harakatchanligi nimalarga ta’sir qiladi?

 28. Yo‘lovchilarning o‘rtacha tashish masofasi qanday dalillarga bog‘liq?

 29. Texnik xizmat ko‘rsatish sifatini belgilovchi asosiy ko‘rsatkich nima?

 30. Bitta avtobusning texnik tayyorgarlik koeffitsienti qanday aniqlanadi?

 31. Ilg‘or avtobus saroylarida texnik tayyorgarlik koef- fitsienti qiymati qanday bo‘ladi?

 32. Texnik tayyorgarlik koeffitsienti kattaligiga qanday omillar ta’sir qiladi?

 33. Ishdagi avtobus kunlar sonining ro‘yxatdagi avtobus kunlar soniga nisbati qaysi koeffitsientni ifodalaydi?

 34. Avtobusning saroydan chiqib saroyga qaytib kel- gunga qadar yurgan yo‘li qanday masofa deyiladi?

 35. Avtobus umumiy yurgan masofasi qanday maso- falardan tashkil topadi?

 36. Avtobus yo‘lovchilar bilan yurgan masofasining umumiy masofaga nisbatini qaysi koeffitsient ifodalaydi?

 37. Avtobus yo‘lovchi transportida qanday tezlik turlari qo‘llaniladi?

 38. Avtobus sig‘imidan foydalanish koeffitsienti qanday turlarga ajratiladi?

 39. Me’yor bo‘yicha bitta o‘tiruvchi yo‘lovchiga qan- cha maydon to‘g‘ri kelishi kerak?

 40. Bitta tik turuvchi yo‘lovchiga to‘g‘ri keluvchi may- don qancha bo‘lishi kerak?

 41. Ma’lum bir vaqt oralig‘ida bir tomonga harakat- lanayotgan yo‘lovchilar soniga nima deyiladi?

 42. Yo‘lovchilar oqimini o‘rganishining nechta usuli bor?

 43. Avtobuslar qanday tanlanadi?

 44. Avtobus yo‘nalishining belgilangan nuqtasidan yo‘nalish bo‘yicha o‘tayotgan avtobus oralig‘iga nima deb aytiladi?

 45. Yo‘nalishning belgilangan nuqtasidan vaqt birligida o‘tayotgan avtobuslar soniga nima deb aytiladi?

 46. Harakat tezligini me’yorlash uchun qanday ishlar qilinadi?

 47. Reys deb nimaga aytiladi?

 48. Reys vaqti qanday usulda aniqlanadi?

 49. Xronometraj bir yilda necha marotaba o‘tkaziladi?

 50. Me’yor bo‘yicha haydovchi va pattachilar bir oyda necha soat ishlaydi?

 51. Kasaba uyushmasi qaroriga asosan haydovchi va pattachilarga bir ish kunida me’yoridan ortiq necha soat ishlashga ruxsat qilinadi?

 52. Haydovchi va pattachilar mehnatini tashkil qilishda qaysi usullardan keng foydalaniladi?

 53. Uchtalangan mehnat shaklida bitta avtobusda nechta haydovchi ishlaydi?

 54. Ikkitalangan mehnat shaklida bitta avtobusda nechta haydovchi ishlaydi?

 55. Ikki yarimtalangan mehnat shaklida ish smenasi necha soatni tashkil qiladi?

 56. Avtobuslarning harakat jadvaliga nechta talab qo‘yi- ladi?

 57. Avtobuslar qanday hujjatga asosan yo‘nalishda hara- katlanadi?

 58. Boshlang‘ich va oxirgi bekatlar uchun qanday jad- val tuziladi?

 59. Oraliq bekatlar uchun qanday jadval tuziladi?

 60. Yo‘lovchilar uchun qanday jadval tuziladi?

 61. Yo‘nalish harakat jadvali qanday shaklda bo‘ladi?

 62. Avtobus yo‘nalish jadvalida nima ko‘rsatiladi?

 63. Harakat jadvali qanday shaklda tuziladi?

 64. Grafikning gorizontal chiziq bilan hosil qilgan bur- chagi nimani ifodalaydi?

 65. Harakat jadvalini tuzishda nimalar e’tiborga oli- nadi?

 66. Qanday ma’lumotlar asosida «tig‘iz» paytlarda shahar ichi yo‘nalishlarida tashish tashkil qilinadi?

 67. «Tig‘iz» paytlarda shahar ichi avtobus yo‘nalishla- rida yo‘lovchilarga xizmat ko‘rsatish uchun qanday reja tuziladi?

 68. Aholiga transport xizmatini ko‘rsatish darajasi qanday omillarga bog‘liq?

 69. Qanday tadbirlar asosida yo‘lovchilarga xizmat ko‘rsatish sifati yaxshilanadi?

 70. Yo‘lovchilardan undiriladigan tashish haqi nimalar asosida amalga oshiriladi?

 71. Yo‘lovchilar tashish uchun belgilangan baho qan- day ataladi?

 72. Yo‘lovchilar tashish davomida sarf qilingan xara- jatlar qanday ataladi?

 73. Aholining harakatlanish soni nimaga teng bo‘ladi?

 74. Shahar atrofida qatnaydigan avtobuslar sig‘imi nima asosda aniqlanadi?

 75. Shaharlararo yo‘nalishlarda avtobus sig‘imi nima- ga qarab aniqlanadi?

 76. Shaharlararo avtobus yo‘nalishlarida yo‘lovchilar oqimini o‘rganish nima asosda amalga oshiriladi?

 77. Yo‘lovchilar oqimini o‘rganishda qanday usullardan foydalaniladi?

 78. Avtobus sig‘imini tanlashda asosiy ko‘rsatkich nima?

 79. Avtobus yo‘nalishlari faoliyat ko‘rsatish vaqti bo‘yicha qanday turlarga bo‘linadi?

 80. Avtobuslar harakati qanday tartibda tashkil qili- nadi?

 81. Maxsus avtobuslarda tashish deb nimaga aytiladi?

 82. Maxsus avtobuslarda tashishlar qanday harakatlar bo‘yicha tashkil qilinadi?

 83. Tashishlar hisob-kitobi qanday yuritiladi?

 84. Safarda yo‘lovchilarga xizmat ko‘rsatish sifati qan- day aniqlanadi?

 85. Shohbekat majmuasiga nimalar kiradi?

 86. Shohbekat va boshbekat maydonlari nima bilan jihozlanadi?

 87. Yo‘lovchilarga xizmat ko‘rsatish sifatini aniqlovchi asosiy hujjat nima?

 88. Shaharlararo yo‘nalishlarda avtobus harakati qan- day usullarda tashkil qilinadi?

 89. Avtobuslardan turli foydalanish natijasida nimaga erishiladi?

 90. Sig‘imi katta avtobuslarni qachon qo‘llash maqsadga muvofiq kelmaydi?

 91. Yo‘nalishda zarur avtobuslar soni nimaga bog‘liq bo‘ladi?

 92. Yengil taksilarda qaysi yo‘nalishlarda tashish amal- ga oshiriladi?

 93. Taksimotor transportida yo‘lovchilar va ularning yuklari qaysi uslubda tashiladi?

 94. Yengil avtomobillarda qaysi vaqtda xizmat ko‘r- satish darajasi yuqori bo‘ladi?

 95. Taksomotor asbobi yordamida qanday ko‘rsatkich- larni aniqlaymiz?

 96. Taksi to‘xtash bekatlari qanday me’yor bo‘yicha joylashtiriladi?

 97. Avtomobil taksi pulli yurgan masofasining umu- miy masofaga nisbati qaysi koeffitsient bilan ifodalanadi?

 98. Avtomobil taksi yo‘lovchilar bilan yurgan masofa- sining umumiy masofaga nisbati qaysi koeffitsient bilan ifodalanadi?

 99. Avtomobil taksining pulli masofani bosib o‘tish vaqti va pul to‘lanadigan to‘xtab turish vaqtlari qanday vaqt deyiladi?

 100. Yengil taksi foydali vaqtining safarda bo‘lish vaq- tiga nisbati qanday koeffitsient deyiladi?

 101. Yengil taksilarda qanday masofa turlari mavjud?

 102. Yengil taksilarda tashish hajmi nimalarga bog‘liq?

 103. Yengil avtomobil sonining muntazam o‘sishi nati- jasida nimaga erishiladi?

 104. Yengil taksilardan qanday maqsadlarda foydala- niladi?

 105. Yengil taksilardan foydalanish aksariyat qaysi davrlarga to‘g‘ri keladi?

 106. Ko‘z bilan kuzatish uslubida taksilarga bo‘lgan talab qanday o‘rganiladi?

 107. Jadval usulida taksiga bo‘lgan talab qanday o‘r- ganiladi?

 108. Operativ usulda taksiga bo‘lgan talab qanday o‘rganiladi?

 109. Statistik usulda taksiga bo‘lgan talab qanday o‘r- ganiladi?

 110. Tashishdan foydalanilgandan keyin tashish xati nima yordamida aniqlanadi?

 111. Aholining yengil avtomobil taksilarga bo‘lgan talabi qanday usullarda o‘rganiladi?

 112. Foydali vaqtning yo‘lovchilarni taksiga o‘tqazish- lar soniga nisbati nimani ifodalaydi?

 113. Pulli masofaning safarda bo‘lish vaqtiga nisbatini qaysi koeffitsient ifodalaydi?

 114. Taksi to‘xtash joylari sonining o‘sishi nimaning kamayishiga olib keladi?

 115. Avtobuslar harakatining bir markazdan boshlani- shiga nima deyiladi?

 116. Shahar avtobus yo‘nalishlarida nozimlik xizmati- ning asosiy vazifalari nimani ta’minlashga qaratiladi?

 117. Nozimlik xizmati nimalarni hisobga olgan holda belgilanadi?

 118. Nozimlik xizmati nimalarni hisobga oladi?

 119. Nozimlik xizmati tizimida ishlovchilar soni nima- larga bog‘liq bo‘ladi?

 120. Avtobus saroyining quvvati va yo‘lovchi tashish hajmiga qarab nozimlik tizimining nimasi o‘zgaradi?

 121. Nozimlik ishiga umumiy rahbarlik kim tomonidan amalga oshiriladi?

 122. Avtobuslar harakatiga bevosita rahbarlik kim tomonidan bajariladi?

 123. Avtobuslar harakati bevosita kim tomonidan bosh- qariladi?

 124. Yo‘lovchilarga xizmat ko‘rsatish sifati va avtobus- lar harakatining muntazamligi kim tomonidan nazorat qilinadi?

 125. Avtobuslar harakati jadvaldagidan farq qilgan holatlarda yo‘nalish nozimlari qanday choralarni ko‘radi?

 126. Nozimlik tizimi qaysi faoliyatlar majmuasini o‘z ichiga oladi?

 127. Avtobuslar harakatining nozimlik boshqaruvi qan- day nozimliklarga ajratiladi?

 128. Uzoq vaqtlar davomida ko‘pchilik transport bosh- qarmalarida harakatni boshqarishning qanday nozimlik xizmatini joriy qilish masalasi hal qilinmasdan kelmoqda?

 129. Nozimlik xizmatining ajralmas qismi nima?

 130. Nozimlik xizmati tizimi aloqasining texnik vosi- talariga nimalar kiradi?

 131. Nozimlik aloqasi qaysi obyektlar bilan o‘rnatiladi?

 132. Avtokorxonaning nozimlik tizimi avtobus yonalish- larining boshlang‘ich va oxirgi nazorat bekatlari shahar nozimlik xizmatiga qaysi obyektlar kiradi?

 133. Brigadir avtobusi, harakatdagi nozimlar va tex- nik xizmat ko‘rsatish avtomobillari qaysi obyektga kiradi?

 134. Avtobus harakati tig‘iz bo‘lgan shahar transport tugunlarida qanday aloqa vositasi o‘rnatiladi?

 135. Shahar avtobus yo‘nalishlarining oxirgi bekatla- rida qanday mexanizm o‘rnatiladi?

 136. Avtobus oxirgi bekatda qachon tutib turiladi?

 137. Kechikishni keyingi reysda quvib yetish usuli qa- chon qo‘llaniladi?

 138. Avtobusning oxirgi bekatdan jo‘nash oralig‘ini surish usuli qachon qo‘llaniladi?

 139. Avtobus oxirgi bekatga kechikib kelsa va kechi- kishni keyingi reysda quvib yetib bo‘lmasa, qanday usul qo‘llaniladi?

 140. Avtobuslarning tashish sharoiti o‘zgarsa, tuman, sirpanchiq, bo‘ron bo‘lsa, nozim qanday usul qo‘llaydi?

 141. Nozim reys vaqtini tezlik bilan necha foizga oshi- radi?

 142. Avtotransportning asosiy ko‘rsatkichlariga nima- lar kiradi?

 143. Avtobus o‘z vaqtida reysga jo‘nasa avtobusning harakati qanday harakat deyiladi?

 144. Haqiqiy bajarilgan reyslar sonining jadvalda bel- gilangan reyslar soniga nisbati nima deb ataladi?

 145. Qanday reyslar ruxsat qilingan chetga chiqish vaqtlaridan farq qilib bajariladi?

 146. Nozim texnik xizmat navbatchisi bilan birga nima- ni aniqlaydi?

 147. Avtobuslarni safarga chiqarishda qanday usullar- dan foydalaniladi?

 148. Shahar atrofi va shaharlararo harakat yo‘nalish- larida nozimlik boshqaruvi qanday tamoyillarga asosla- nadi?

 149. Yengil avtomobil taksilarni samarali boshqarish qanday amalga oshiriladi?

 150. Yengil taksilarning nozimlik boshqaruvi nimalar- ni ta’minlashi shart?

 151. Avtomobil taksilar harakatiga nozimlik boshqa- ruvi qanday texnik vositalar orqali amalga oshiriladi?

 152. Yengil taksilar safarga qaysi hujjatga asosan chi- qariladi?

 153. Avtomobil taksilarning safarga chiqish va safardan qaytib kelish vaqtlari yo‘l varaqasiga va qaydnoma daftari- ga kim tomonidan belgilanadi?

 154. Avtomobil taksilarga markazlashgan holda buyurt- malarni qabul qilish va ularni bajarish qaysi xizmat orqali amalga oshiriladi?

 155. Aholiga transport xizmatini ko'rsatishda kamchiliklarni yuzaga keltiruvchi qanday sabablar mavjud?

 156. Boshqarishning sifat tizimi nechta vazifani o‘z ichiga oladi?

 157. Tariflar nima asosida belgilanadi?

 158. Tashish tannarxi nima bilan ifodalanadi?

 159. Shahar ichi avtobuslarida har bir yoshi katta yo‘lovchiga o‘zi bilan necha yoshgacha bo‘lgan bitta bolani bepul tashish huquqi beriladi?

 160. Oylik chiptalar qaysi transportlardan foydalanish huququni beradi?

 161. Shahar ichi avtobus yo‘nalishlarida kira haqini undirishda qanday chipta ishlatiladi?

 162. Shahar ichi avtobus yo‘nalishlarida qanday tarif joriy qilingan?

 163. Yo‘lovchilarning olib ketayotgan yuklari uchun tashish yuklarini olishda qanday chipta qo‘llaniladi?

 164. «Shahar yo‘lovchilar transportidan bepul foy- dalanishni tartibga solish to‘g‘risida»gi O‘zbekiston Res- publikasining qonuni qachon qabul qilinadi?

 165. Shahar atrofi yo‘nalishlarida bir yuk o‘lchami qan- cha?

 166. Shahar atrofi yo‘nalishlarida qatnaydigan avto- buslarda qanday chipta turlaridan foydalaniladi?

 167. Shahar atrofi yo‘nalishlarida yo‘lovchiga o‘zi bilan birgalikda necha yoshgacha bo‘lgan bitta bolani bepul olib yurishga ruxsat etiladi?

 168. Shaharlararo avtobus yo‘nalishlarida tashish haqi qanday tarif asosida olinadi?

 169. Shaharlararo avtobus yo‘nalishlarida yo‘lovchi- larga yaxshi qulayliklar yaratish uchun qanday o‘rindiqli avtobuslardan foydalaniladi?

 170. Shaharlararo avtobus yo‘nalishlarida bir yuk o‘lcham qancha?

 171. Shaharlararo avtobus yo‘nalishlarida har bir yuk uzunligi qanchadan oshsa tashish masofasiga qarab kira haqi olinadi?

 172. Shaharlararo avtobus yo‘nalishlarida qanday chiptalar ishlatiladi?

 173. Shaharlararo avtobus yo‘nalishlarida yo‘lovchi o‘zi bilan necha yoshgacha bo‘lgan bitta bolani bepul olib yurishi mumkin?

 174. Shaharlararo avtobus yo‘nalishlarida yo‘lovchi 10 yoshgacha bo‘lgan bolaga kira haqining necha foizini to‘laydi?

 175. Shaharlararo avtobus yo‘nalishlari bo‘yicha chip- talarda qanday yozuvlar aks ettiriladi?

 176. Yo‘lovchidan undiriladigan kira haqi tarkibi qan- day tariflardan tashkil topadi?

 177. Shahar atrofi va shaharlararo aloqalarda yo‘lov- chilar qanday transportlarda tashiladi?

 178. Yo‘lovchilar va ularning yuklarini tashishdan tu- shadigan pul tushumlarining to‘liqligi nimalarga bog‘liq?

 179. Shahar atrofi yo‘nalishlarida yo‘lovchiga o‘zi bilan birgalikda necha yoshgacha bo‘lgan bitta bolani bepul olib yurishga ruxsat etiladi?

 180. Shaharlararo avtobus yo‘nalishlarida tashish haqi qanday tarif asosida olinadi?


Download 170 Kb.
Download 170 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaAvtomobillarda tashish va harakat xavfsizligini tashkil etish asoslari

Download 170 Kb.