• Pul axınlarının diskontlaşdırılması metodu
 • Bərabər səmərəli funksional analoq metodu
 • 2009 –cu ildə Respublikada qeydə alınmış yol-nəqliyyat hadisələri.
 • Yol - nəqliyyat hadisələri
 • AvtonəQLİyyat vasiTƏLƏRİNİn qiYMƏTLƏNDİRİLMƏSİNİn nəZƏRİ Əsaslari
  Download 0.53 Mb.
  bet3/4
  Sana24.03.2017
  Hajmi0.53 Mb.
  1   2   3   4

  EXW ( Franko zavod Ex – Works ) şərti. Bu şərtə görə satıcı öz müessisesində əmtəəni alıcıya təhvil verərək öz öhtəliyini yerinə yetirmiş olur.

 • FCA ( Franko – yük daşıyan ) şərti. Bu şərtə görə satıcı əmtəəni daşıma üçün gömrük rüsumlarını ödədikdən sonra razılaşdırılan məntəqədə yük daşıyana təhvil verir və öz öhtəliyini yerinə yetirmış olur.

 • FAS ( free alongside ship ) şərti. Bu şərtə görə satıcı əmtəəni limanda gəmi boyunca yerləşdirməlidir. Bu andan sonra satıcı öz öhtəliyini yerinə yetirmiş olur.

 • FOB ( free on board ) şərti. Bu şərtə görə satıcı limanda əmtəə daşıyan gəmini boşaltmağa təhvil verdiyi andan öz öhtəliyini yerinə yetirmiş hesab edir.

 • CFR ( cost and freight ) şərtinə görə sarıcı göstərilən təyinat limanına əmtəənin təchizatı üçün lazım olan məsrəfləri və fraxtı ödəməlidir.

 • CİF ( insurance , freight ) şərti CFR şərtində verilən öhtəlikləri və daşınma zamanı əmtəənin zədələnmələrdən və ya zay olmadan risklərin dəniz sığortalanmasını təmin edir.

 • CPT ( carriage paid to ) şərtinə görə satıcı göstərilən təyinat terinə qədər əmtəəni daşəmağa görə fraxt ödəyir. Əmtəənin yük daşıyana təhvil verildikdən sənra xərclərin istənilən artımı ilə bağlı risklərə görə öhtəlik satıcıdan alıcıya keçir.

 • DEQ ( delivered ex quality ) şərtinə görə liman körpüsündə təchizat şərtinə görə satıcı razılaşdırılmış təyinat limanının körpüsündə daşınması zamanı gömrük rüsumlarından təmizlənmiş əmtəələrin alıcıya təhvil verdiyi andan təchizat üzrə özünün öhtəliyini yerinə yetirilmiş hesab edir.

  Qiymətləndirmə fəaliyyətində 3 yanaşma mövcuddur.  1. xərc ( məsrəf ) yanaşması

  2. müqayisə yanaşması

  3. gəlir yanaşması

  Qiymətləndiricilərin əksər hissəsinin fikrincə NV-nin qiymətləndirilməsi zamanı elə bu 3 klassik yanaşma metodundan istifadə edilir.

  Qiymətləndirmə yanaşmaları sırasında xərc (məsrəf) yanaş­ması mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu yanaşmadan obyektlərin sığorta, vergitutma məqsədləri üçün qiymətləndirilməsi, habelə ixtisaslaşdırılmış obyektlərin, yeni və uzun müddət aparılan tikililərin qiymətləndirilməsi, torpaqdan istifadənin ən yaxşı və ən səmərəli variantlarının müəyyənləşdirilməsi, bina və qurğuların dəyərinin torpağın dəyərindən ayrı hesablanması tələb olunan hallarda, eləcə də passiv əmlak bazarı zamanı istifadə olunur. Xərc yanaşmasının çatışmazlığı ondan ibarətdir ki, heç də bütün xərclər cari vaxt anlarında qiymətdə ifadə edilmir. Keçmiş sovetlər ittifaqında o , cümlədən Azərbaycan Respublikasında bazar islahatlarına qədər bütün qiymətlər ancaq xərc yanaşması metodu ilə müəyyənləşdirilirdi. Dəyərin xərc yanaşması metodu ilə qiymətləndirilməsi zamanı , bazar dəyəri ilk növbədə onun istehsalına və reallaşdırılmasına çekilən xərclərlə müəyyən edilir. Başqa sözlə , qiymətləndirilən NV-nin dəyəri kimi onun istehsalına və satışına çekilən xərclər qəbul edilir. ANV seriyalarla istehsal olunduğundan əksər hallarda xərc yanaşması əlverişsizdir. Dəyərə həmçinin ANV-nin keyfiyyeti , yararlılığı və rəqabət qabiliyyətliliyi də təsir edir. Elə hallar olur ki , xərc yanaşması metodunun tətbiqi nəinki özünü doğruldur , hətta yeganə metod sayılır. ANV –nə YNH və digər səbələr nəticəsində dəyən zərərin qiymətləndirilməsi , onların təmirinin dəyərinin və ya istismar prosesində nəqliyyat vasitəsinin konstruksiyasında edilən dəyişikliklərin dəyərinin qiymətləndirilməsində xərc yanaşması metodundan istifadə daha məqsədəuyğundur  Qiymətləndirmə fəaliyyətində müqayisə yanaşmasının özü­nə­məxsus rolu və yeri vardır. Bəzən bu yanaşmaya «bazar satışlarının müqayisəsi» və yaxud da, «müqayisəli yanaşma» da deyirlər. Müqayisə yanaşması normal bazar şəraitində oxşar ob­yekt­lər haqqındakı sövdələşmələrə və satışa aid məlumatlara isti­nad edərək, qiymətləndirmə obyektinin dəyərini müəyyən etməyə imkan verir. Qiymətləndirmə obyektinin dəyərinin müəyyən edilməsinə müqayisə mövqeyindən yanaşmaya qiymətləndirilən obyektin analoqları ilə aparılmış alqı-satqı əməliyyatları barədə kifayət qədər bazar məlumatları olduğu hallarda istinad olunur. Yəni satışların müqayisə olunması yolu ilə qiymətləndirmə zamanı qiymətləndirilən obyektlə müqayisə oluna bilən analoji obyektlərin satışları barədə məlumatlardan istifadə edilir. Qiymətləndirmə obyektinin satışları barədə bazar məlumatları qiymətləndirilən obyektin analoji obyektlərdən fərqli xüsusiyyətlərini dəqiq müəyyən etməyə və nəzərdən keçirilən obyektin bazar dəyərini qiymətləndirməyə imkan verir. Müqayisə yanaşması hər bir qiymətləndirmə obyektinin dəyərinin onun qiymətləndirilməsi tarixinə qədər dövriyyədə olan (bu zaman yalnız bazar dövriyyəsi nəzərdə tutulur) müvafiq analoji obyektlərin kəmiyyət və keyfiyyətlərini, onların mühüm fiziki və iqtisadi xassələrini, aparıcı dəyər amillərini özündə əks etdirən göstəricilərə əsasən müəyyən edilməsi deməkdir. Müqayisə yanaşması metodu inkişaf etmiş təkrar bazarı olan nəqliyyat vasitələri , maşın və avadanlıqların dəyərinin qiymətləndirilməsi zamanı daha çox istifadə edilir. Bu metod NV-nin cari vəziyyətdə qiymətini adekvat əks etdirən bazar qiymətinə əsaslanır. Onun əsas prinsipi aşağıdakı ardıcıllıqla müqyisə etməkdir :

  • təkrar bazarda satılan analoqu ilə ;

  • eyni analoqu olmadığına görə təshihedici düzəlişlər aparmaqla təkrar bazarda satılan təxmini analoqu ilə ;

  • təkrar bazarı olmadıqda aşınmaya görə düzəlişlər aparmaqla təzə analoji NV ilə

  Müqayisə metodu qiymətləndirilən NV-ni oxşar və ya analoji NV ilə müqayisə etməklə dəyərinin kəmiyyətini müəyyənləşdirir. ANV –nə müqayisə yanaşmasının tətbiqi zamanı əsas məsələ müqayisə obyektinin düzgün seçilməsidir. Qiymətləndirmənin aparilması üçün seçilən ANV-nin qiyməti və həmçinin texniki istismar xarakteristikaları haqqında informasiya tələb olunur. Hal – hazırda ANV –nin qiyməti haqqında daha çox informasiya mənbələrini avtomobil zavodlarından , qəzet və jurnallarda çap olunan qiymət cədvəllərindən və internet saytlarından əldə etmək olar. Xüsusi olaraq nəzərə çatdırmaq lazım gəlir ki, həm dünya miqyaslı qloballaşma və həm də bazar münasibətlərinin genişlənməsi, habelə ölkəmizdə iqtisadi demok­ra­tiyaya, müstəqil intellektual sahibkarlıq fəaliyyətinə geniş mey­dan verilməsi əmlak bazarında da sistemli yanaşmaların istifa­dəsinə üstün şərait yaradır. Qiymətləndirmənin gəlir yanaşması isə bu tələblərin tam təmin edilməsi baxımından daha önəmlidir. Çünki müasir qiymətləndirmə təcrübəsində qiymətləndirmə obyektinin dəyəri onun sahibkarına fayda gətirmək xassəsi ilə müəyyənləşdirilir. Deməli, gəlirlilik mövqeyindən yanaşma, bir qayda olaraq, gəlir gətirən əmlakın qiymətləndirilməsi prosesində tətbiq olunur. Bu zaman aparılan iqtisadi təhlilin və ya gəlirin təhlilinin əsas məqsədi qiymətləndirmə obyektindən gözlənilən faktiki mənfəətin müəyyənləşdirilməsindən ibarətdir. Gəlir yanaşması həmin obyektdən gəlirlərin proqnozlaşdırılması və kapitallaşdırılmasının nəzərə alınması ilə şərtlənir. Gəlir yanaşması qiymətləndirmə obyektindən gözlənilən gəlirin müəyyən edilməsinə əsaslanmaqla, obeyktin qiymətlən­diril­məsi üzrə mövcud olan metodların məcmusunu özündə əks etdirir. Bəzi hallarda ANV –nin qiymətləndirilməsi zamanı glir yanaşmasından istifadə edilir. Ancaq nadir , xüsusi təyinatlı nəqlyyat vasitələrinin qiymətləndirilməsi zamanı , qiymətləndirilən ANV sahibinə gəlir gətirdiyi halda xərc və gəlir yanaşması metodları ilə birlikdə gəlir yanaşma metodundan istifadə etmək mümkündür. Anv-nə dəyən zərərin qiymətləndirilməsində gəlir yanaşmasını tətbiq etdikdə NV –yə əmtəə kimi dəyən zərərdən başqa onun sahibinin təmir və ya bərpa dövründə itirdiyi gəlirinəzərə almaq lazımdır. Gəlir yanaşması özündə aşağıdakı metodları birləşdirir :

  1. Pul axınlarının diskontlaşdırılması metodu - NV – nin cari dəyəri proqnozlaşdırılan dövrdə ondan istifadı etməklə gələcək gəlir və proqnozlaşdırılan dövrdən sonra onun satılmasından əldə edilən mədaxillər kimi hesablanır.

  2. Gəlirin birbaşa kapitallaşdırılması metodu - bu metod ANV – nin gıtirdiyi gəlirin qiymətləndirilməsi vı qiymətləndirmə anında onun dəyərinin kapitallaşdırılmasını nəzərdə tutur.

  3. Bərabər səmərəli funksional analoq metodu - bu metod xalis gəliri hesablamadan , qiymətləndirmə obyektinin köməyilə qiyməti məlum olmayan aralıq işləri yerinə yetirməklə dəyərin qiymətləndirilməsinə imkan verir.


  ZƏDƏLƏNMİŞ AVTONƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ.

  ANV – nə o , cümlədən yol qurğularına , ətraf mühitə və digər hərəkət iştirakçılarına dəyən zərər yol – nəqliyyat hadisələri nəticəsindəbaş verir. Yol – nəqliyyat hadisələri müxtəlif əlamətlərə görə qruplaşdırılır :  • başvermə mexanizminə görə

  • nəticənin ağırlığına görə

  • başvermə yerinə görə və s.

  Başvermə mexanizminə görə yol – nəqliyyat hadisələri aşağıdakı qruplara ayrılır :

  • sərnişinlərin yıxılması

  • mal-qaranın vurulması

  • dayanmış NV-nin vurulması

  • piyadaların vurulması

  • NV-nin toqquşması

  • NV-nin aşması və s.

  Nəticənin ağırlıgına görə YNH-i aşağıdakı qruplara ayrılır :

  • maddı zərərlə nəticələnən

  • insanların yaralanması ilə nəticələnən

  • ölümlə nəticələnən

  Başvermə yerinə görə YNH – i aşağıdakı qruplara ayrılır :

  • ümumdövlət əhəmiyyətli yollarda

  • ölkə və vilayət mərkəzlərində

  • digər şəhərlərdə

  • rayon , qəsəbə , kənd əhəmiyyətli yollarda və s.

  YNH – si baş verdikdən sonra dıyın zərərin qiymətləndirilməsi məqsədilə aşağıdakı amillərə xüsusi diqqet yetirilməlidir :

  • deformasiyaların ölçüləri

  • NV – nin zədələnən yerləri

  • NV – nin kostruktiv və istismar xüsusiyyətlərində baş verən dəyişikliklər

  Qəzaların , zədələrin və xəsarətlərin sayı aşağıdakı əsas amillərlə düz mütənasibdir :

  • şəhərdəki NV – nin sayı

  • şəhər əhalisinin sayı

  • yolların , yol avadanlıqlarının vəziyyəti

  • NV – dən istifadə əmsalı

  • NV – nin texniki vəziyyəti

  YNH –nin səbəbi 2 qrupa bölünür :

  • Subyektiv - sürücü , piyada , sərnişinlər

  • Obyektiv - yolun vəziyyəti , NV-nin texniki vəziyyəti , atmosfer şəraiti və s.

  2009 –cu ildə Respublikada qeydə alınmış yol-nəqliyyat hadisələri.

  Yol hərəkətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində keçirilmiş  profilaktik  tədbirlər nəticəsində bütövlükdə respublika üzrə qəzalığın vəziyyəti nəzarətdə saxlanılmışdır.

  Hesabat dövrü ərzində Respublika ərazisində 2792 YNH-si qeydə alınmış, nəticədə 930 nəfər həlak olmuş, 3044 nəfər yaralanmışır. Ötən illə müqayisədə YNH-nin, həlak olanların və yaralananların sayı uyğun olaraq 178 (5,9%), 122 (11,6%) və 188 (5,8%) azalmışdır.

  DİN BDYPİ Yol Patrul Xidməti Alayının  xidmət ərazisində hesabat dövründə 488 YNH-i qeydə alınmış, nəticədə 240 nəfər həlak olmuş, 544 nəfər  yaralanmışdır. Ötən illə müqayisədə YNH-nin, həlak olanların və yaralananların sayı uyğun olaraq 122 (20%), 101 (19,6%) və 172 (24%) azalmışdır.


  Bakı şəhəri ərazisində 1159 YNH-si qeydə alınmış və bunların nəticəsində 325 nəfər həlak olmuş, 1241 nəfər yaralanmışdır. Ötən illə müqayisədə YNH-nin həlak olanların və yaralananların sayı uyğun olaraq  233 (16,7%), 27(7,7%) və 293 (19,1%) azalmışdır.

  Respublika üzrə qeydə alınmış YNH-nin 43,5%-i (1214) nəqliyyat vasitələrinin yüksək sürətlə idarə olunması, 24,3%-i (680) ötmə və qarşıdan gələn nəqliyyatın yoluna çıxma, 6,7%-i (186) yolayrıclarını keçmə qaydalarının pozulması, 3,1%-i (87) nəqliyyat vasitələrinin sərxoş vəziyyətdə idarə olunması səbəbindən baş vermişdir. YNH-nin 39,6%-ni (1106), Bakıda isə 51,9 %-ni (602) piyadaların vurulması təşkil etmiş, nəticədə 349 piyada həlak olmuş, 837-i yaralanmışdır. Ötən illə müqayisədə bu kimi YNH-nin sayı respublika üzrə 2,3 % (28), Bakı şəhəri üzrə 7,6 % (56) azalmışdır.  151 YNH-si piyadaların YHQ pozmaları nəticəsində baş vermişdir. Respublika üzrə qeydə alınmış YNH-ləri nəticəsində 54 nəfər uşaq və yeniyetmə həlak olmuş, 221 nəfər yaralanmışdır. Ümumiyyətlə qeydə alınmış YNH-ləri nəticəsində həlak olmuş  930 nəfərdən 728-i kişilər, 202-i qadınlar, xəsarət almış 3044 nəfərdən isə 2300-ni kişilər, 744-nü qadınlar təşkil etmişlər.  2009-cu il ərzində respublika ərazisində 20 nəfərin həlak olması və 74 nəfərin yaranlanması ilə nəticələnmiş 90 YNH-si bağlı qalmışdır

  Yol - nəqliyyat hadisələri

   

  2000

  2001

  2002

  2003

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  Yol-nəqliyyatı hadisələrinin sayı

  1 987

  1 985

  2 196

  2 311

  2 388

  3 179

  3 197

  3 104

  2 970

  Ərazi üzrə

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Avtomagistral yollarda

  582

  975

  741

  837

  868

  1 035

  712

  645

  644

  Yaşayış məntəqələrində

  1 405

  1 010

  1 455

  1 474

  1 520

  2 144

  2 485

  2459

  2 326

  Yaşayış məntəqələrinin hüdudlarından kənarda

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  1

  Aylar üzrə

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Yanvar

  128

  141

  141

  146

  135

  194

  208

  192

  146

  Fevral

  130

  124

  116

  138

  130

  141

  139

  158

  142

  Mart

  124

  122

  128

  133

  136

  159

  164

  201

  205

  Aprel

  128

  119

  135

  114

  156

  200

  232

  219

  207

  May

  163

  153

  153

  137

  159

  231

  207

  219

  234

  İyun

  169

  178

  161

  191

  183

  256

  305

  273

  272

  İyul

  185

  179

  221

  216

  226

  267

  295

  281

  298

  Avqust

  201

  194

  217

  223

  256

  284

  364

  306

  297

  Sentyabr

  184

  189

  194

  263

  250

  325

  266

  266

  191

  Oktyabr

  205

  207

  227

  253

  241

  326

  330

  349

  333

  Noyabr

  189

  199

  236

  237

  265

  373

  328

  293

  332

  Dekabr

  181

  180

  267

  260

  251

  423

  359

  347

  313

  Həftənin günlərinə görə

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Bazar ertəsi - Cümə axşamı

  1 087

  1 113

  1 249

  1 287

  1 322

  1 765

  1 738

  1 751

  1 613

  Cümə

  274

  287

  322

  300

  359

  473

  440

  431

  440

  Şənbə

  323

  268

  308

  347

  349

  465

  513

  432

  468

  Bazar

  303

  317

  317

  383

  358

  476

  506

  490

  449

  İşıq şəraitinə görə

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Gündüz vaxtı

  882

  881

  942

  1 006

  1 025

  1 365

  1 315

  1 242

  1 267

  Toran vaxtı

  402

  339

  388

  375

  434

  522

  575

  560

  529

  Gecə vaxtı

  703

  765

  866

  930

  929

  1 292

  1 307

  1 302

  1 174

  Yol örtüyünün vəziyyətinə görə

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Quru yol örtüyü

  1 758

  1 804

  1 928

  2 020

  2 157

  2 852

  2 729

  2 750

  2 663

  Digər (yaş,buz və s)

  229

  181

  268

  291

  231

  327

  468

  354

  307

  Tiplər üzrə yol-nəqliyyat hadisələri - cəmi

  1 987

  1 985

  2 196

  2 311

  2 388

  3 179

  3 197

  3 104

  2970

  Nəqliyyat vasitələri və piyadaların

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  iştirakı ilə

  1 038

  1 014

  1 098

  1 145

  1 097

  1 467

  1 403

  1 344

  1242

  Bir nəqliyyat vasitəsinin iştrakı ilə

  356

  363

  401

  401

  428

  618

  624

  622

  614

  Bir neçə nəqliyyat vasitələrinin

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  iştrakı ilə

  593

  608

  697

  765

  863

  1 094

  1 170

  1 138

  1114

  arxadan vurulma və toqquşmalar

  87

  86

  96

  85

  106

  151

  146

  161

  159

  yolların kəsişdiyi yerdə

  143

  128

  121

  131

  133

  201

  186

  185

  191

  qarşıdan toqquşmalar

  316

  350

  433

  513

  563

  684

  772

  725

  694

  Yol- nəqliyyat hadisələrində həlak

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  olanların sayı

  596

  559

  642

  724

  811

  1 065

  1 027

  1 107

  1052

  o cümlədən yaş qrupları üzrə:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  9 yaşdan kiçik

  41

  48

  58

  58

  53

  55

  32

  32

  49

  10-14 yaşında

  31

  28

  31

  31

  35

  49

  36

  26

  36

  15-17 yaşında

  10

  16

  22

  22

  18

  24

  19

  34

  30

  18-20 yaşında

  19

  23

  17

  18

  21

  45

  44

  28

  42

  21-24 yaşında

  34

  29

  40

  64

  56

  88

  98

  110

  93

  25-64 yaşında

  424

  340

  409

  451

  540

  668

  662

  738

  693

  65 və çox

  37

  75

  65

  80

  88

  136

  112

  109

  109

  Yaralananların sayı

  2 199

  2 228

  2 486

  2 691

  2 766

  3 668

  3 606

  3 432

  3232

  o cümlədən yaş qrupları üzrə:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  9 yaşdan kiçik

  152

  139

  148

  125

  106

  140

  77

  86

  143

  10-14 yaşında

  107

  130

  104

  127

  125

  157

  154

  139

  124

  15-17 yaşında

  76

  73

  87

  110

  97

  139

  146

  137

  105

  18-20 yaşında

  81

  100

  155

  138

  147

  214

  221

  185

  196

  21-24 yaşında

  159

  221

  277

  249

  321

  453

  440

  387

  378

  25-64 yaşında

  1 510

  1 467

  1 595

  1 826

  1 836

  2 388

  2 349

  2 295

  2144

  65 və çox

  114

  98

  120

  116

  134

  177

  183

  148

  142


  © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi


  Download 0.53 Mb.
 • 1   2   3   4
  Download 0.53 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  AvtonəQLİyyat vasiTƏLƏRİNİn qiYMƏTLƏNDİRİLMƏSİNİn nəZƏRİ Əsaslari

  Download 0.53 Mb.