Avtoskola "driver" gTavazobT
Download 8.34 Kb.
Sana24.03.2017
Hajmi8.34 Kb.

avtoskola "DRIVER" gTavazobT :

Teoriis srul kurss da 2 praqtikis gakveTili 120laris nacvlad 57 larad. Cabarebis garantiiT.

Teoriuli kursis xangrZlivoba: 12 gakveTili. gakveTilis xangrZlivoba 1saaTi.

samuSao saaTebi: 14:00 dan 20:00mde

savaldebuloa winaswar darekva da droze SeTanxmeba.

Jgufi Sedgeba maqsimum 5 moswavlisgan.

swavleba xdeba specialuri kompiuteruli programis meSveobiT.

kursis dasrulebis Semdeg moswavles Cautardeba Sida gamocda.

moswavles SeuZlia Tavad airCios sasurveli droebi.

individualuri: Teoriis individualuri gakveTiebi da 2 praqtika:

160 laris nacvlad 100 larad. Mmoswavle Tavad irCevis misTvis mosaxerxebel grafiks. samuSao saaTebi 9:00 dan 20:00 mde

sagarantio pirobebi: gamocdaze CaWris SemTxvevaSi moswavle gadamzaddeba xelaxla sruliad ufasod xolo momavali gamocdis safasurs aanazgaurebs skola.

praqtika: meqanika/ avtomatika.

Saswavlo avtomobili SKODA FABIA

gakveTilis xangrZlivoba 45 wuTi. aqcia moicavs or gakveTils.

samuSao saaTebi 9:00 dan 21:00 mde

sagarantio pirobebi imoqmedebs im SemTxvevaSi Tu moswavle ar acdens gakveTilebs

.

praqtikuli gakveTilebi:meqanika: 20 laris nacvlad 10 larad.

avtomatika: 20 laris nacvlad 15 larad

gakveTilis xangrZlivoba 45 wuTi

Teoria:


mis: qavTaraZis 22 tel: 598 551 301

praqtika:

mis: universitetis quCa. saburTalos panTeonTan

tel: 598 00 33 52samuSao saaTebi yoveldRe 9:00 dan 21:00 mde

Download 8.34 Kb.
Download 8.34 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaAvtoskola "driver" gTavazobT

Download 8.34 Kb.