AZ蹴baycan respublンkasi 鄭Z蹴baycan elmン-T愁Qンqat V
Download 0.51 Mb.
bet4/5
Sana24.03.2017
Hajmi0.51 Mb.
1   2   3   4   5

Umumi EE itkilerinin deyisme intervali ( burax EE-den %) 4.78 5.40 6.02

_______________________________________________________________

Duyun yuklerinin istirak emsali

0.269 0.269 9 5

0.277 0.277 6 1

0.173 0.173 7 2

0.108 0.108 10 4

0.172 0.172 8 3

Duyun yuklerinin istirak emsallari cemi 1.0000

_______________________________________________________________

Budaqlar uzre melumatlar Duyunler uzre melumatlar

NN duyun R X KT * ケ duyun U ハモ P Q

1 2 2.760 1.122 0.000 * 2 10.50 0.000 0.000 0.000

2 3 2.300 0.935 0.000 * 3 10.50 0.000 0.000 0.000

3 4 2.560 0.770 0.000 * 4 10.50 0.000 0.000 0.000

4 5 5.120 1.540 0.000 * 5 10.50 0.000 0.000 0.000

5 9 5.920 18.000 0.040 * 9 0.38 0.269 0.163 0.081

2 6 3.438 11.250 0.040 * 6 0.38 0.277 0.168 0.084

3 7 5.920 18.000 0.040 * 7 0.38 0.173 0.105 0.052

4 10 19.700 45.000 0.040 * 10 0.38 0.108 0.065 0.033

4 8 10.352 28.125 0.040 * 8 0.38 0.172 0.104 0.052

_______________________________________________________________

Cemi duyunler 10 Budaqlar 9 Tr-lar 5 Shuntlar 0

Guclerin cemi 0.6048 MVt 0.3024 MVAr QM gerginliyi 10.50 kV

_______________________________________________________________

Budaqlar uzre hesabatin neticeleri(kVt.kVAr.タ) Duyunler uzre hesabatin neticeleri(kVt.kVAr.ハツ)
NN モヌヒホツ P EVX Q EVX Q ヌタミ I EVX P ITKI Q ITKI N DUYun P YUK. Q YUK. U FAZA

_______________________________________________________________

Fiderin ekviv. muqavimetinin hesabati

Raschet Rekv RekvVL= 4.4799 RekvTR= 2.1453 RekvSum= 6.6252

HXsay= 4 HX umumi uzunlugu 11.5km Tr sayi 5 SsumTR= 1160.00 kVA PsumXXTR= 4.45 kVt

_______________________________________________________________

ヘ黑褞 跖à ミモミ 2

_______________________________________________________________

Budaqlarda cemi itkiler 0.0306 MVt 0.0282 MVAr

Shuntlarda itkilerin cemi 0.0046 MVt 0.0271 MVAr

EVX doldurma gucu -0.0033 MVAr

BD GUCU 0.6353 MVt 0.3299 MVAr

ITERASIYALAR SAYI 1

_______________________________________________________________

Sebeke elementlerinde aktiv guc itkileri MVt

Gerginlikler YUK. YUK. YIsleme UMUMI

_______________________________________________________________

Duyunlerde gerginlikler

10.298 2 10.175 3 10.075 4 9.977 5 0.389 9 0.406 6

0.401 7 0.392 10 0.393 8

_______________________________________________________________

DUYUN GERGINLIK KENARA CHIXMALAR ツ % ホメ U ニナヒ.

-1.93 2 -3.10 3 -4.05 4 -4.98 5 2.36 9 6.81 6

5.45 7 3.07 10 3.30 8

_______________________________________________________________

HX ve transformatorlarda EE itkileri

_______________________________________________________________

NN DUYUN U ミ EVX Q EVX I EVX EE ITKILERI. MVt.saat

kV フVt フVAr タ Yuk altinda. Yuks.Is Umumi

1 2 10.298 0.635 0.330 39.363 10.023 0.000 10.023

2 3 10.175 0.454 0.237 28.702 4.440 0.000 4.440

3 4 10.075 0.342 0.180 21.953 2.891 0.000 2.891

4 5 9.977 0.167 0.088 10.806 1.401 0.000 1.401

5 9 0.389 0.165 0.088 10.809 1.621 0.778 2.399

2 6 0.406 0.169 0.088 10.664 0.916 1.144 2.060

3 7 0.401 0.106 0.055 6.751 0.632 0.809 1.441

4 10 0.392 0.066 0.035 4.294 0.851 0.272 1.123

4 8 0.393 0.106 0.056 6.856 1.140 0.408 1.548

______________________________________________________________________________

EE umumi itkileri 23.917 3.410 27.327

_______________________________________________________________

Fiderin adi Buraxilan EE EE itkileri min kVt*saat EE itkileri, %

xetlerde transformatorlarda cemi yuksuz ish cemi

Test-10kV-10duy 450.00 18.756 5.161 23.917 3.410 27.327

_______________________________________________________________

Bas hissede Metodiki ve informasiya OKX 0.075

Sadeleshdirilmish metodika ile OKX

Shebekenin ekvival. orta kv.xetasi

PogrVL PogrTRnagr DolyaVL PogrEkvES PogrTRxx SumPogr

0.067 0.031 0.686 0.058 0.050 0.081

_______________________________________________________________

Minimal 16.249 4.838 3.069 24.157

Orta 18.756 5.161 3.410 27.327

Maksimal 21.262 5.483 3.751 30.497

_______________________________________________________________

Umumi EE itkilerinin deyisme intervalinin hedleri ( umumi EE itkilerinin %) -11.60 % 11.60 %

Umumi EE itkilerinin deyisme intervali (Minimal-Orta-Maksimal) 24.157 27.327 30.497

Umumi EE itkilerinin deyisme intervali ( burax EE-den %) 5.37 6.07 6.78

ミマホメ-ミム proqrami ile hesablanan OKX

Bashhissede metodik ve melumat xetalarinin OKX 7.50 %


粛avYlYr
粛avY. 1. Enerji sistemin elektrik コYbYkYlYrindY enerji itkilYrinin hesablanmas© çn tYlYb olunan ilkin mYlumatlar©n haz©rlanmas© formalar©


ォAzYrenerjiサ ASC bYslYyici vY paylay©c© elektrik コYbYkYlYrinin texniki itkilYrinin hesabatlar©n©n apar©lmas© vY struktur tYhlili EES, paylay©c© elektrik コYbYkYlYri regionlar©, rayonlar©, sahYlYri, yar©mstansiyalardan xan fiderlYr vY gYrginlik siniflYri zrY apar©l©r.
粛avY. 1.1. Enerji sistemin bYslYyici elektrik コYbYkYlYrindY enerji itkilYrinin hesablanmas© çn tYlYb olunan ilkin mYlumatlar©n haz©rlanmas© formalar©
1. Enerji sistemin bYslYyici elektrik コYbYkYlYrinin EVX vY gc transformatorlar©n©n parametrlYrini gtYrmYklY YmYliyyat (YvYz) sxemi.

2. Hesabat drndY (ay, il) elektrik コYbYkYlYrinY EVX vY gYrginlik siniflYri zrY daxil olan vY rulYn elektrik enerjisinin strukturu haqq©nda mumi mYlumat (cYdvYl ).

- Elektrik コYbYkYsinY EVX vY gYrginlik siniflYri zrY daxil olan mumi enerji (min. kVt*saat);

- DigYr elektrik コYbYkYlYrY EVX vY gYrginlik siniflYri zrY rlYn enerji (min. kVt*saat);


CYdvYl . Elektrik コYbYkYlYrindY elektrik enerjisinin strukturu
ケGYrginlik sinfi, kVェYbYkYyY daxil olan enerji,

min kVt*saatェYbYkYdYn rlYn enerji,

min kVt*saat12345

3. Elektrik コYbYkYsinin mumi gtYricilYri.

- Elektrik veriliコ xYtrlYrinin mumi uzunlu;
CYdvYl . Elektrik veriliコ xYtrlYri haqq©nda mYlumat
ケGYrginlik

sinfi, kVHava xYtlYri, kmKabel xYtlYri, km123456CYmi

- Gc transformatorlar©n©n mumi qoyulmuコ gcvY say©;
CYdvYl . Gc transformatorlar© haqq©nda mYlumat
ケGYrginlik sinfi, kVGc

MVASay©,


YdYd123456CYmi

4. GYrginliyi 110 kV-dan yksYk olan bYslYyici elektrik コYbYkYlYrindY enerji itkilYrinin hesablanmas© çn illik yay vY q©コ msmlYri zrY nYzarYt 錮 gnlYrinin yk qrafiklYri P, Q, U, I.

5. Elektrik sxeminin faktiki istismar vYziyyYtini Yks etdirYn yay vY q©コ msmlYri zrY sxemdYn alm©コ EVX, trasformatorlar©n vY yk a軋rlar©n©n vYziyyYti siyah©s©.

粛avY 1.2. Enerjisistemin PEェ enerji itkilYrinin hesablanmas© çn tYlYb olunan ilkin mYlumatlar©n haz©rlanmas© formalar©


Enerjisismemin paylay©c© elektrik コYbYkYlYrinin birxYtli sxemi tYqdim olnmal©d©r. ンlkin mYlumatlar hYr bir regiona aid elektrik コYbYkY rayonlar©, elektrik コYbYkY rayonunun yar©mstansiyalar© vY fiderlYri zrY tYqdim olunmal©d©r.

35-110 kV-luq elektrik コYbYkYlYri mYssisYlYrindY enerji itkilYrinin hesablanmas© vY araコd©r©lmas© çn tYlYb olunan ilkin mYlumatlar

- 35-110 kV-luq elektrik コYbYkYsinin birxYtli sxemi;

- 110-35-10 kV-luq yar©mstansiyalarda aktiv enerjinin istehlak© haqq©nda mYlumat, min kVt*saat;

- 110-35-10 kV-luq yar©mstansiyalarda reaktiv enerjinin istehlak© haqq©nda mYlumat, min kVar*saat;

- 110 kV-luq コinlYrdY gYrginliyin orta qiymYtlYri. Yay vY q©コ msmlYrindY sutkal©q nYzarYt gYrginlik 錮lYrinin nYticYlYri;

- GYrginliyi 35 kV-dan 輟x olan Ysas elementlYrin yay vY q©コ msmlYrindY sutkal©q yk qrafiklYri. Maksimum vY minimum rejimlYrdY yk cYrYyan©n©n qiymYtlYri.
粛avY 1.3. 6-10 kV-luq PEェ enerji itkilYrinin hesablanmas© vY araコd©r©lmas© çn tYlYb olunan ilkin mYlumatlar
- 6-10 kV-luq elektrik コYbYkYsinin birxYtli sxemi;

- Fiderin baコ hissYsindY yk haqq©nda mYlumat;

- ンl YrzindY istehlak olunan aktiv enerji, min kVt*saat;

- ンl YrzindY istehlak olunan reaktiv enerji, min kVar*saat;

- Maksimum vY minimum rejimlYrdY gYrginliyin qiymYtlYri, kV (cYdvYl .);

- Fiderin baコ hissYsindY cYrYyan©n Yn bk qiymYti, A;

- Fiderin baコ hissYsindY cYrYyan©n Yn ki輒 qiymYti, A;

Fiderin qoコulma vaxt© 1800-2400, 700-830;

Fiderin alma vaxt© 2400 -700, 830 -1800.

CYdvYl . Fiderin baコ hissYsindY cYrYyan vY gYrginliklYrin 錮lYri


ヨl錮 vaxt©, saat1234--------101112U, V10,710,710,710,6--------10,310,310,4I, A28232121--------575348ヨl錮 vaxt©, saat13141516--------222324U, V10,510,510,410,4--------10,410,510,5I, A48484641--------555348

粛avY 1.4. GYrginliyi 1000 V-dan aコa olan コYhYr vY kYnd PEェ enerji itkilYrinin hesablanmas© çn tYlYb olunan ilkin mYlumatlar


0,4 kV-luq elektrik コYbYkYsi sxemlYrinin vY rejimlYrinin araコd©r©lmas© Ysas©nda xarakterik sahYlYr se輅lir (CYdvYl ). Se輓Ynin hYcmi 5%-Y yax©n olmal©d©r.

Transformator mYntYqYsinin baコ hissYsindY maksimum vY minimum rejimlYrinin parametrlYri aコadak© kimi se輅lir:

transformator mYntYqYsindYn Yn uzaq mYsafYdY yerlYコYn ntYdY maksmimum rejimindY (Rmax), gYrginliyin itkisi %;

transformator mYntYqYsindYn Yn uzaq mYsafYdY yerlYコYn ntYdY minimum rejimindY (Rmin), gYrginliyin itkisi %.

Fazalarda yklYrin qeyri ィC simmetrikliyi ΧIqs=(Imax-Imin)/Icr, vY 錮lYrin IA, IB, IC maksimal vY minimal qiymYtlYri cYdvYl -Y mvafiq tYqdim olunmal©d©r.
CYdvYl . Xarakterik sahYlYrin se輅lmYsi
XYttin nrYsiΧUmax, %ΧUmin, %Pmax,

kVtPmin,


kVtQeyd14,51,48024Simmetrik yklYr23,20,9752236,02,3752949,94,0662651,20,3307ΧIqs ィC 25d,61,35014Simmetrik yklYr76,91,7571589,02,013030ΧIqs ィC 20%粛avY 2. EVX vY transformatorlar©n parametrlYri
Elektrik enerjisi itkilYrini hesablamaq çn EVX, transformatorlar haqq©nda zYruri mYlumatlar cYdvYl vY -dY verilmiコdir.
CYdvYl . EVX-nin parametrlYri

F,

mm*mmro, Om/kmxo, Om/kmbo,10-6

*Sm/kmgo,

10-6

*Sm/kmΧPkoIbb, AQdol161.90.3982.6001050251.280.3852.6001300350.920.3742.59001750350.7730.422.73001750500.5920.4332.65002100700.420.4222.73002100950.3140.4112.8100.252650.0631200.2490.4032.8500.253300.065CYdvYl . ンki dolaql© transformatorlar©n parametrlYri
NTipSnom,

MVAUY,


kVUA,

kVΧPqq,


kVtΧPyuksuz,

kVtUqq,


%Io,

%1TM-0.0250.025100.40.60.1354.53.22TM-0.0400.04100.480.80.194.533TM-0.0630.063100.41.280.2654.52.84TM-0.10.1100.41.970.3654.52.65TM-0.160.16100.42.650.5654.52.46TM-0.250.25100.43.70.824.52.37TM-0.400.4100.45.51.055.52.18TM-0.630.63100.47.61.565.529TM-1.01100.412.22.455.51.410TM-1.61.6100.4183.35.51.311TM-2.52.5100.4264.65.5112TM-44100.433.56.46.50.913TM-6.36.3100.446.596.50.814TD-4040110101755210.50.6515TD-808011003108910.50.5516TD-125125110040012010.50.5517TD-200200110055017010.50.518TD-250250110064020010.50.519TD-400400110090032010.50.4520TM-2.52.51100226.510.51.521TM-6.36.311004811.510.50.822TM-101011006015.510.50.723TD-16161100852410.50.724TP-252511001203010.50.725TP-323211001454010.50.726TP-404011001605010.50.6527TP-636311002457010.50.628TP-808011003108510.50.629TP-125125110040012010.50.5530TD-808022010320105110.631TD-12512524210.5380135110.632TD-20020024215.75580200110.4533TD-25025024213.8650240110.4534TD-40040024215.75880330110.435TD-630630242201300380110.3536TP-32322301116753120.937TP-63632306.330082120.838TP-10010023010.5360115120.739TP-16016023038.5525167120.640TD-12512533010.5360145110.541TD-20020034720560220110.4542TD-25025034715.75605240110.4543TD-4004003300810365110.444TCT-63063033001380405110.345TCT-100010003300220048011.50.346TP-3232330017082110.8547TD-3232330017082110.8548TP-63633300265120110.749TD-63633300265120110.750TP-1251253300420180110.551TD-2502505000600250130.4552TD-4004005000800385130.453TCT-63063050001300500140.3554OP-33333350000200120.3555OP-41741750000255130.356OP-5335335000030013.50.358TPEKV-8008005002421800650130.3559TEKV-2000200011505003750108011.50.3560TEKV-4000400011505007500216011.50.35


粛avY 8. "G軋y" y/st-s©ndan xan 10 kV-luq "4-cェYhYr" hava xYttinin birxYtli sxemi Ysas©nda ekvivalent mqavimYt sulu ilY EE itkilYrinin hesablanmas©
Enerji TYchizat ンdarYsindY "Enerqomera" tipli sayclar©n texniki imkanlar© nYzYrdYn ke輅rilYrkYn mYyyYn olunmuコdur ki, sayc proqram©na ekvivalent mqavimYt daxil edilmYklY "OnLayn" proqram©nda fider zrY itkinin hesablanmas© mmkndr.

Bu istiqamYtdY "AzYrenerji" ASC-nin 373 nrYli 29 dekabr 2008-ci il tarixli YmrinY YsasYn iコlYr apar©laraq G軋y Eェ-dY 110/35/10 kV-luq "G軋y" y/st-sindan xan 10 kV-luq "4-cェYhYr" hava xYttinin birxYtli sxemi Ysas©nda ekvivalent mqavimYt hesablanm©コd©r. Proqram tYminat©nda G軋y Eェ-dY 110/35/10 kV-luq "G軋y" y/st-dan xan 10 kV-luq "4-cェYhYr" hava xYttinin birxYtli sxeminin parametrlYri daxil edilmiコdir (cYdvYl 3, コYk.).


CYdvYl 3. G軋y Eェ-dY 110/35/10 kV-luq "G軋y" y/st-dan xan 10 kV-luq "4-cェYhYr" hava xYttinin transformatorlar© haqq©nda mYlumatlar

ケTR


ケ-siTR-gc

kVAKUTR xan 0.4

kV-luq HX

uzunlu, kmEE itkilYrin hesaba-

t©n©n qiymYti, %-

トW%=0.69Wa*L00354000.0862.40.14368800366300.1361.90.17916100373200.0691.90.09100200381000.0211.60.02394800391600.0341.30.03113230162500.0540000401000.0210.850.01272200416300.1361.150.10843930172500.0540000424000.0862.20.13171430186300.1360.20.01885900431000.0210.850.0127223019400.0080030201000.0210000444000.0862.50.14967540241000.021004610§CYmi 16.85§0.903062§

ェYkil . G軋y Eェ-dY 110/35/10 kV-luq "G軋y" y/st-dan xan 10 kV-luq "4-cェYhYr" hava xYttinin birxYtli sxemi
鄭zYrenerjiASC-nin Gcay elektrik コYbYkYlYrinin -cェYhYr10 kV fider çn hesabatlar yerinY yetirilib. 10 kV hava xYttinin sahYlYrinin say© 23, mumi uzunlu 4.2 km. Paylay©c© transformatorlar©n say© 16, mumi gc S∑nom=4990 kVA, トPtr yksz=18.32 kVt, トQtr yksz=124.75 kVAr.

Hesabat©n nYticYsindY 10 kV HX ekvivalent mqavimYti: RXekv=0.58 Om; 10/0,4kV transformatorlar©n ekvivalent mqavimYti Rメekv=0.3092, fiderin mumi ekvivalent mqavimYti: Rekv=0.8893.

Transformatorun ekvivalent ke輅riciliyi Gtr yksz=0.183 Sm, Btr yksz=1.248 Sm.

2012 ilin may ay©nda 摘nergomerasayc©n©n gtYricilYri T=744 saat, WA=1.108*106 kVt*saat, WP=0.475*106 kVar*saat olmuコdur.

Baコ hissYdY 殿mper-kvadrat-saatsayc©n©n gtYricisi

µ § =2.364*107 olmuコdur.

Paylay©c© コYbYkYdY EE itkilYri

µ §=0.8893*2.364*107

vY ya 21020 kVt*saat, W%=1.897 olmuコdur.

Baコ hissYsinin yk qrafikinin forma Ymsal©n©n kvadrat©n©n qiymYti aコ©dak© kimi olmuコdur:

µ §

Gc transformatorlar©n©n yksz iコlYmYsindY aktiv gcn nominal Snom gcnY gYtirilmiコ mumi itkilYri nisbi vahidlYrdYµ §=18.32/4990=0.00367 ィCyY bYrabYdir.

U2cari=10.25 kV hal©nda gc transformatorlarda yksz iコlYmYsindY aktiv gcn itkilYri:

µ §=4990*0.00367*(10.25/10)=13,970 kVt*saat tYコkil etmiコdir.
粛avY 9. Paylay©c© elektrik コYbYkYlYrindY elektrik enerjisi itkilYrinin monitorinqi
Elektrik enerjisi itkilYrinin monitorinqi elektron sayclardan al©nan mYlumatlar Ysas©nda elektrik enerjisinin texnoloji mrYkkYbYsinin tYyin edilmYsi çn texniki, informasiya, metodiki, proqram vY tYコkilati tYminat©n tYmin edilmYsindYn ibarYtdir.

鈍ndigovY 摘nergomerasayclar© ilY elektrik enerjisinin 錮lmYsinin nYticYlYrinin emal© vY faktiki itkilYrin tYhlili yksYk gYrginlikli Atafa elektrik コYbYkYlYri vY ェYmkir regional enerji tYchizat idarYsi nmunYsindY yerinY yetirilmiコdir.

Hal-haz©rda hesabatlarda elektrik enerjisinin 錮lmYsinin xYtalar© ilY コYrtlYnYn itkilYr kommersiya itkilYrinin tYrkibinY daxil edilir ki, bu da mcud hesabat sisteminin 軋t©コmazl©d©r, belY ki, itkilYrin stukturu vY onlar©n azald©lmas© tYdbirlYrinin istiqamYti haqq©nda ayd©n tYsYvvrtYmin etmir.

TYコkilati tYdbirlYrin tYrkibindY Yn bk effekt elektrik enerjisinin qeydiyyat© sisteminin tYkmillYコdirilmYsindYn yaran©r. Elektrik コYbYkYlYrinin qeyri-optimal rejimlYri, elektrik enerjisinin 錮lmYsi sisteminin xYtalar©, enerji sat©コ fYaliyyYtindY 軋t©コmazl©qlarla YlaqYdar itkilYr enerji tYchizat idarYlYrinin birbaコa itkilYri olub, コbhYsiz azald©lmal©d©r.

Praktikada aktual mYlumatlar©n y©lmas©, emal© vY daxil edilmYsi kifayYt qYdYr bk vaxt tYlYb edir ki, bu da elektrik enerjisi itkilYrinin hesablanmas©n©n nYticYlYrinY mYnfi tYsir edir.

鄭zYrenerjiASC-dY elektrik enerjisi itkilYrinin azald©lmas© mYqsYdi ilY tYコkilati-texniki tYdbirlYr, o cmlYdYn EE qeydiyyat© sisteminin tYkmillYコdirilmYsi iコlYri yerinY yetirilir. EES-nin idarYetmYyY verilmiコ REェ vY 35-110 kV vY 6-10 kV gYrginlikli REェ ilY sYrhYd ntYlYrindY EE-nin qeydiyyat© zrY tYdbirlYr yerinY yetirilir. EES-nin REェ ilY sYrhYd ntYlYrindY elektron sayclar quraコd©r©lm©コd©r.

ェlyumberje コirkYtinin 鈍ndigoelektron sayclar©n©n dYqiqlik sinfi 0.5 olub yaddaコdak© mYlumatlar© Excel format©na 軻virmYk imkan©na malikdir.

摘nergomeraコirkYtinin elektron sayclar©n©n dYqiqlik sinfi 0.2 olub verilYnlYrin emal© vY rlmYsi çn xsusi proqram tYminat©na malikdir. VerilYnlYr cYdvYl vY qrafik formada Yks oluna bilYr.

鈍ndigovY 摘nergomerasayclar© ilY elektrik enerjisinin 錮lmYsinin nYticYlYrinin emal© vY mumi daxil olan vY burax©lan EE fYrqi kimi tYyin edilYn faktiki itkilYrin tYhlilini yksYk gYrginlikli Atafa elektrik コYbYkYlYri vY ェYmkir regional enerji tYchizat idarYsi nmunYsindY nYzYrdYn ke輅rYk. Bunun çn 32 YdYd 鈍ndigovY 40 YdYd 摘nergomerasayc©ndan al©nan verilYnlYrdYn istifadY edilmiコdir. 摘nergomerasayc©n©n sutkal©q yk qrafiklYri hYr yar©m saatdan, 鈍ndigo sayc©n©n sutka©q yk qrafiklYri isY hYr 1 saatdan qeyd olunmuコdur. ェYk. -dY elektron sayclar©n yeri gtYrilmYklY GYdYbYy Eェ-nin elektrik sxemi verilmiコdir.

ェYk. . GYdYbYy Eェ-nin elektrik sxemi.


Paylay©c© elektrik コYbYkYlYrindY elektrik enerjisi itkilYrini hesablayanda yk qrafiklYrinin xarakteristikalar©ndan istifadY edilir.

ェYk. -da 07.06.2007 tarixdY ンndigo sayclar©na gY baコ hissYnin sutkal©q yk qrafiklYri tYsvir edilmiコdir.


ェYk. . Indigo sayclar©na gY baコ hissYnin sutkal©q yk qrafiklYri


ェYkil -dY vY -dY ォEnergomeraサ sayc©n©n sutkal©q (kd=0.484) vY ayl©q (kd=0.4613) gtYriコlYrinY YsasYn 02, 03, 19 -05. 2007 tarixlYrdY emal olunmuコ GYdYbYy Eェ-nin 10 kV-luq GYdYbYy fiderinin sutkal©q yk qrafiklYri (kd=0.484) tYsvir edilmiコdir.

ェYk. . DavamiyyYt mddYtinY gY yk qrafiki


鄭zYrenerjiASC-dY struktur dYyiコikliklYri ilY YlaqYdar olaraq EE balanslar©, faktiki vY texniki itkilYrin hesabatlar© 敵YncYelektrikコYbYkYSC-dYn YGEェ balans©na verilmiコ 35-110 kV gYrginlikli elektrik コYbYkYlYri çn yerinY yetirilmiコdir.

35 kV gYrginlikli HX 90 km-dYn bk uzunlu malik olmas© texniki tYlYblYrY cavab vermir.

ェYk. . DavamiyyYtY gY ayl©q yk qrafik.
GYdYbYy yar©mstansiyas©n©n vY ェYmkir EェR gc transformatorlar©n©n 10 kV x©コlar©nda sayclar©n gtYricilYri mvafiq olaraq cYdvYl 4 vY 5-dY verilir.
CYdvYl 4. GYdYbYy yar©mstansiyas©n©n gc transformatorlar©n©n 10 kV x©コlar©nda sayclar©n gtYricilYri
ケQoyulma yeriGtYriコlY-

rin fYrqiTransforma-

siya Ymsal©Ayl©q sYrfiyyat, kVt*saat1Dz RYsullu48,3080003864172Saratovka11060006574803GYr-gYr205,4740004109554GYdYbYy198,821200011929185Slavyanka63,040005045606ヌYnlibel メ147,134000945207ヌYnlibel メ255,884000111761

CYdvYl 5. ェYmkir EェR zrY sayclar©n gtYricilYri

Qoyulma yeriGYrginlik,kVSayc©n nrYsiTransfor

masiya Ymsal©EE ayl©q sYrfiyyat©, kVt*saat125 MVA tr-r ケ-1 10 kV1002015430000802140210 MVA tr-r ケ-2 10 kV 10020119200001969746325 MVA tr-r ケ-1 35 kV35020141210002416751.4410 MVA tr-r ケ-2 35 kV GYdYbYy HX350201172800037912005110\10 ェampan zavodu10020106300001988472ェiコtYpY110688198526000941640ェiコtYpY 210688382284000694493.48Tatar1068845169200054800

Baコ hissYnin aktiv vY reaktiv yk qrafiklYri gtYrir ki, 35 kV gYrginlikli HX-dY aktiv gc 2500-9000 kVt hYdlYrindY dYyiコir. Orta sutkal©q yklYnmY 5299 kVt-d©r. Orta tgÚ=0.7 (0.4-1.35) vY kf2=1.136.

10-35 kV gYrginlikli real コYbYkYlYr çn aktiv vY reaktiv elektrik enerjisinin 錮lYrinin nYticYlYri vY sayclar©n gtYriコlYrinin tYhlili gtYrir ki, 10 kV (35-110/10 kV) コinlYrdY gc Ymsal©n©n qiymYtlYri istismar prosesindY dYyiコir vY 0,6-1,2 qiymYtlYrini al©r. BelYliklY, reaktiv gcn rlmYsi zaman© elektrik enerjisinin itkilYri YhYmiyyYtli dYrYcYdY dYyiコir.

ェYbYkYyY daxil olan vY tYlYbatlara rlYn elektrik enerjisinin fYrqi kimi tYyin edilYn faktiki itkilYr Wf=W35-Wε10=3791.2-3358.612§=432.588 kVt*saat vY ya Wf%=432.588*100/3791.2=11.41% tYコkil etmiコdir. EE texniki itkilYrinin AzET vY LA Eン proqram© ilY hesablanm©コ qiymYti 416.61§ kVt*saat vY ya 10.97% tYコkil etmiコdir. EE faktiki vY texniki itkilYrinin fYrqi コYbYkYyY daxil olan mumi enerjinin 0.44%-nY bYrabYr olmuコdur. ンtkilYrin hesabat qiymYti 3.7% az olmuコdur.

EE faktiki vY texniki itkilYri aras©ndak© fYrq hYm輅nin aコadak© sYbYblYrlY コYrtlYnir: yar©mstansiyalar©n xsusi sYrfiyyat©n©n nYzYrY al©nmamas©; elektrik enerjisinin 錮lmYsi komplekslYrinin instrumental xYtalar© ilY (metroloji itkilYr); gYrginliyin verilmYsinin qeyri-dYqiqliyi ilY YlaqYdar metroloji itkilYr (elektron sayclar gYrginliyi qeyd etmir). Burax©la bilYn qeyri-balans (metroloji itkilYr) 0.75% tYコkil edir. BelYliklY, GYdYbYy Eェ-dY EE itkilYrinin monitorinqinin nYticYlYri ay YrzindY elektron sayclardan al©nan mYlumatlara YsasYn tYyin edilmYsi ilY hesabat nYticYsindY tYyin edilmiコ qiymYtlYrin praktiki olaraq yax©n oldunu gtYrir.

CYdvYl 6-dY Atafa YGEェ verilmiコ 35-110 kV gYrginlikli elektrik コYbYkYlYrindY EE texnoloji sYrfinin hesablanmas©n©n nYticYlYri verilmiコdir.
CYdvYl 6. 35-110 kV gYrginlikli Atafa elektrik コYbYkYlYrindY EE texnoloji sYrfinin hesablanmas©n©n nYticYlYri
ケEェ CYmi istehlak,

min kVt.saatEE texniki itkilYri, min kVt.saat HXTRCYmi%-lY1ェYmkir27 571.47012.48121.32133.8§0.482GYdYbYy3791. 200379.7436.87416.61§10.973Tovuz9 289. 32035.51203.24238.75§2.574Atafa6 756. 500 11.13150.11161.24§2.385Qazax6 488. 170 18.83134.40153.23§2.36CYmi53648.660457.69§645.94§1103.63§2.06

ェYk. -da Energomera sayclar©n©n yk qrafiklYrinin profillYri verilmiコdir.

ェYk. . Energomera sayc©n©n yk qrafikinin profili


CYdvYl 7-dY 35 kV gYrginlikli GYdYbYy HX-nin baコ hissYsindY 鈍ndigosayc©n©n gtYricilYrinY YsasYn mYlumatlar©n formas© verilir.
CYdvYl 7 GYdYbYy HX-nin baコ hissYsindY 鈍ndigosayc©n©n gtYricilYrinY YsasYn mYlumatlar©n format©
GENERAL INFORMATION - FULL READ

Customer ref :def_ird

Meter Serial No. :S05ZA020117

VT/CT Ratio :100V / 100 V , 5Amp / 5(10) Amp

Integration Period :60 mins

Energy Measurement :Active/Reactive - Imp/Exp energy

Current time :18:07:51

Current date :19/06/2007

Data start date :19/04/2007

Date end date :19/06/2007

Register stored :1 kWh Import

Register stored :2 kWh Export

Register stored :3 kvarh Import

Register stored :4 kvarh Export

Register stored :5 Status flags

Register stored :6 EDAM Flags


INTERVAL BLOCK - 2: (18/06/2007)

Integration Period :60 mins

VT/CT Ratio :100V / 100 V , 5Amp / 5(10) Amp

Time kWh Import kWh Export kvarh Import kvarh Export Status flags EDAM Flags

1:00 0.1033 0 0.1399 0_______________________________

2:00 0.0649 0 0.1175 0_________________3______________

3:00 0.0559 0 0.1126 0_________________3______________

4:00 0.0554 0 0.1131 0_________________3______________

5:00 0.0817 0 0.1228 0_________________3______________

6:00 0.1695 0 0.1267 0________________________________

7:00 0.2342 0 0.1266 0_________________3______________

8:00 0.2413 0 0.1278 0_________________3______________

9:00 0.2187 0 0.1249 0_________________3______________

10:00 0.1924 0 0.1258 0________________________________

11:00 0.169 0 0.1196 0________________________________

12:00 0.1479 0 0.1113 0________________________________

13:00 0.1424 0 0.1107 0________________________________


Download 0.51 Mb.
1   2   3   4   5
Download 0.51 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaAZ蹴baycan respublンkasi 鄭Z蹴baycan elmン-T愁Qンqat V

Download 0.51 Mb.