• Mexanikləşdirilmiş dırmıqları olan barmaqlıqlar, yaxud barmaqlıq-xırdalayıcılar qoyulduqda ehtiyat barmaqlıqların sayı
 • . Məişət tullantı sularından barmaqlıqlarla tutulan tullantıların miqdarı
 • Sutəmizləyici qurğuların məhsuldarlığından asılı olaraq köməkçi otaqların məsləhət görülən sahələri
 • 7.3. Hava üfürücü stansiyalar 7.3.1.
 • Bir nəfər sakindən tullantı suyuna daxil olan çirkləndirici maddənin miqdarı
 • AZƏrbaycan respublikasi döVLƏT ŞƏHƏrsalma və arxitektura komiTƏSİNİn kollegiyasi
  Download 4.24 Mb.
  bet38/53
  Sana24.03.2017
  Hajmi4.24 Mb.
  1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   53

  7.2.2. Məişət və yerüstü axım sularını nəql etdirən nasos stansiyaları ayrıca dayanan binalarda yerləşdirilməlidir.

  İstehsalat tullantı sularını nəql etdirən nasos stansiyalarının istehsalat binaları ilə blokda, yaxud istehsalat otaqlarında yerləşdirilməsinə yol verilir. Nasos stansiyalarının ümumi maşın zallarında, tərkibində yanan, asan alovlanan, partlama qorxusu və uçan toksik qazlar olan tullantı sularından başqa, müxtəlif kateqoriyalı tullantı sularını nəql etdirən nasosların qoyulmasına yol verilir.

  Məişət tullantı sularını nəql etdirən nasosların tullantı sularını təmizləyən stansiyanın istehsalat otaqlarında yerləşdirilməsinə yol verilir.

  7.2.3. Nasos stansiyalarının maşın zallarında keçidlərin eni aşağıda göstərilənlərdən az qəbul edilməməlidir:

  nasoslar və ya elektrik mühərrikləri arasında - 1 m;

  nasoslar və ya elektrik mühərrikləri ilə yer səviyyəsindən aşağıda yerləşən otaqların divarlarına

  qədər - 0,7 m, digər otaqların divarlarına qədər - 1 m; elektrik mühərriki tərəfindən keçidin eni

  rotorun sökülməsi üçün kifayət qədər olmalıdır;

  avadanlıqların hərəkətsiz çıxıntılı hissələri arasında - 0,7 m;

  paylaşdırıcı elektrik lövhəsi qarşısında-2 m.

  Q e y d:

  1. Avadanlıq ətrafındakı keçidlər istehsalçı-zavod tərəfindən verilmiş pasport göstəricilərinə uyğun qəbul edilməlidir.

  2. Basqılı borusunun diametri 100 mm-ə qədər olan aqreqatların divar yanında və ya kronşteynlərdə quraşdırılmasına və bir özül üstündə iki aqreqatın quraşdırılmasına yol verilir, bu şərtlə ki, onların çıxıntılı hissələri arasındakı məsafə 0,25 m-dən az olmasın və cütləşdirilmiş qurğu ətrafında eni 0,7 m-dən az olmayan keçid yaradılsın.

  7.2.4. Nasos stansiyasının su gətirən kollektorunda yer səthindən idarə olunan ötürücülü bağlayıcı qurğu qoyulmalıdır.

  7.2.5. Avtomatlaşdırılmış nasos stansiyalarında intiqalların akkumulyatorlardan və ya fasiləsiz qidalanma qurğularından elektrik enerjisi ilə təchiz edilməsi nəzərdə tutulmalıdır.

  Q e y d. Qəza zamanı nasos stansiyalarına yaxın əraziləri tullantı sularının basmaması üçün tullantı sularının sanitariya nəzarəti orqanları ilə razılıq əsasında su obyektlərinə, xüsusi rezervuarlara və s. axıtmaq üçün qəza buraxıcısı nəzərdə tutulmalıdır. Bağlayıcı armaturlardakı intiqallar möhürlənməlidir.

  7.2.6. Nasos stansiyalarının su qəbul edən tutumlarının konstruksiya və ölçüləri nəql etdirilən maye axınında turbulentlik yaratmamalıdır. Bunu sorma borusunu mayenin minimal səviyyəsindən ən azı borunun diametrinin iki misli qədər, lakin nasos istehsalçısı tərəfindən tələb olunan kavitasiya ehtiyatından çox aşağı endirməmək, həmçinin sorma borusunun ucundan mayenin tutuma, yaxud barmaqlığa, ələyə və s. daxil olma nöqtəsinə qədər borunun diametrinin beş mislindən az olmayan məsafə nəzərdə tutmaqla təmin etmək olar. Hər birinin məhsuldarlığı 315 l/s-dən çox olan nasos qrupları paralel işlədikdə onlar arasında axın paylaşdıran arakəsmələr qoyulmalıdır.

  7.2.7. Hər bir nasos müstəqil sorma borusu ilə təchiz edilməlidir. Su qəbul edən tutumun ölçüləri və sorma borularının yerləşməsi TNvəQ 2.04.02-nin göstərişlərinə əsasən qəbul edilməlidir.

  7.2.8. Fəaliyyət etibarlılığına görə istənilən kateqoriyalı nasos stansiyalarının basqılı boru kəmərlərinin miqdarı qəza buraxıcısının, tənzimləyici tutumunun qurulmasının mümkünlüyü, şəbə-kənin tutumundan istifadə, su tələbatının TNvəQ 2.04.02-ə görə yol verilən azalması nəzərə alınmaqla texniki-iqtisadi hesablamalar əsasında qəbul edilməlidir.

  Birinci etibarlılıq kateqoriyasına mənsub nasos stansiyalarından basqılı boru kəmərlərinin sayı 2 və daha çox və onların uzunluğu 2 km-dən çox olduqda onlar arasında bağlamalar nəzərdə tutulmalıdır. Bağlamalar arasındakı məsafə elə qəbul edilməlidir ki, boru kəmərlərindən birində qəza baş verdikdə ehtiyat nasoslardan istifadə edilməklə hesabi sərfin 100%, qəza buraxıcısı olduqda isə 70% keçirilməsi təmin edilsin.

  İkinci və üçüncü kateqoriya nasos stansiyaları üçün bir basqılı boru kəmərinin qəbul edilməsinə yol verilir.

  7.2.9. Nasosların gövdəsi, bir qayda olaraq, su səviyyəsindən aşağıda yerləşdirilməlidir. Nasosun gövdəsi rezervuardakı tullantı suyunun hesabi səviyyəsindən yuxarıda yerləşdiyi hallarda nasosun işə salınması üçün tədbirlər nəzərdə tutulmalıdır. Şlam və lil nasosları mütləq bu məhsulların rezervuardakı səviyyəsindən aşağıda yerləşdirilməlidirlər.

  7.2.10. Tullantı sularının, yaxud çöküntülərin sorma və basqılı borularda hərəkət sürəti asılı maddələrin çökməsinə imkan verməməlidir. Məişət tullantı suları üçün minimal sürət 1 m/s-dən az qəbul edilməməlidir.

  7.2.11. Şlam, yaxud lil üçün nasos stansiyalarında sorma və basqılı boru kəmərlərinin yuyulmasının mümkünlüyü nəzərdə tutulmalıdır.

  Bəzi hallarda şlam kəmərlərinin mexaniki təmizləmə vasitələrinin nəzərdə tutulmasına yol verilir.  7.2.12. Batırılmış nasoslarla təchiz edilmiş nasos stansiyalarında batırılma qurğuları istehsalçı firmaların tövsiyələri əsasında nasosların konstruktiv və texnoloji xüsusiyyətləri, həmçinin TN və Q 2.04.02-nin tələbləri nəzərə alınmaqla layihələndirilməlidir.

  7.2.13. Nasosları tutulmadan müdafiə etmək lazım gəldikdə nasos stansiyalarının qəbuledici rezervuarlarında mexanikləşdirilmiş dırmıqları olan barmaqlıqlar, yaxud barmaqlıq-xırdalayıcılar nəzərdə tutulmalıdır.

  Tutulan bərk tullantıların miqdarı 0,1 m3/sut-dan az olan hallarda əl ilə təmizlənən barmaqlıqlardan istifadəyə yol verilir. Barmaqlıq milləri arasındakı məsafə nasosların keçid kəsiklərinin diametrindən 10-20 mm kiçik olmalıdır.

  Mexanikləşdirilmiş dırmıqları olan barmaqlıqlar, yaxud barmaqlıq-xırdalayıcılar qoyulduqda ehtiyat barmaqlıqların sayı cədvəl 27-ə əsasən qəbul edilməlidir.

  Cədvəl 27. Mexanikləşdirilmiş dırmıqları olan barmaqlıqlar, yaxud barmaqlıq-xırdalayıcılar qoyulduqda ehtiyat barmaqlıqların sayı

   

  Barmaqlığın növü

  Barmaqlıqların sayı  işləyən

  ehtiyat

  Mexanikləşdirilmiş dırmıqları olan və millər arasındakı məsafə, mm:

  20-dən çox................................................

  16 – 20......................................................


   

   

  1 və çox  3-ə qədər

  3-dən çox   

   

  1  1

  2


  Barmaqlıq-xırdalayıcılar:

  boru kəmərlərində qoyulan.......................

   

  kanallarda..................................................   

  3-ə qədər

   

  3-ə qədər  3-dən çox

   

  1

  (əl ilə təmizlənən)  1

  2


  Əl ilə təmizlənən............................................

  1

  -

   

  7.2.14. Məişət tullantı sularından barmaqlıqlarla tutulan tullantıların miqdarı cədvəl 28-ə əsasən qəbul edilməlidir. Tullantıların orta sıxlığı - 750 kq/m3, daxil olmasının saatlıq qeyri-müntəzəmlik əmsalı - 2 qəbul edilməlidir.

  Cədvəl 28. Məişət tullantı sularından barmaqlıqlarla tutulan tullantıların miqdarı  Barmaqlıq milləri arasındakı məsafə, mm

  Barmaqlıqlardan götürülən tullantıların miqdarı, 1 nəfərə ildə litr hesabı ilə

  16 – 20

  25 – 35


  40 – 50

  60 – 80


  90 – 125

  8

  3

  2,3  1,6

  1,2


   

  7.2.15. Mexanikləşdirilmiş barmaqlıqların milləri arasında maksimal axımda tullantı suyunun hərəkət sürəti 0,8-1 m/s, barmaqlıq-xırdalayıcıların milləri arasında isə 1,2m/s qəbul edilməlidir.

  7.2.16. Mexanikləşdirilmiş barmaqlıqlarda tutulmuş tullantıları xırdalamaq və xırdalanmış kütləni barmaqlıqdan əvvəl tullantı suyuna qarışdırmaq üçün xırdalayıcı, yaxud 8.2.1.4. maddəsinin tələblərinə uyğun kip bağlı konteynerlər qoyulmalıdır.

  Tullantıların miqdarı 1 t/sut-dan artıq olan hallarda işləyəndən əlavə ehtiyat xırdalayıcı da nəzərdə tutulmalıdır.  7.2.17. Mexanikləşdirilmiş dırmıqlı barmaqlıq ətrafında eni ən azı: 1,2 m (barmaqlığın önündə 1,5 m); əl ilə təmizlənəndə - 0,7 m; kanallarda qoyulan barmaqlıq-xırdalayıcı ətrafında isə 1 m olan keçid yaradılmalıdır.

  Dərinlikdə yerləşən nasos stansiyalarında boru kəməri üstündəki barmaqlıq-xırdalayıcı divardan ən azı 0,25 m məsafədə qoyulmalıdır.  7.2.18. Maşın zalı ilə bir binada yerləşən qəbuledici rezervuar və barmaqlıqlar bütöv su keçirməyən arakəsmə ilə maşın zalından ayrılmalıdırlar. Maşın zalı ilə barmaqlıqlar yerləşən otaq arasında qapı ilə əlaqə olmasına yalnız binanın dərinə batırılmamış hissəsində, şəbəkədə daşma baş verən hallarda tullantı sularının barmaqlıqlar yerləşən otaqdan maşın zalına keçməsinin qarşısını alan tədbirlərin görülməsi ilə yol verilir.

  7.2.19. Nasos stansiyasının qəbuledici rezervuarının tutumu gələn tullantı sularının miqdarından, nasosların məhsuldarlığından və elektrik avadanlığının işə salınma tezliyinin yol verilən həddindən asılı olaraq təyin edilir. Bu tutum nasoslardan birinin 5 dəq-lik maksimal məhsuldarlığından az olmamalıdır.

  Məhsuldarlığı 100 min m3/sut-dan çox olan nasos stansiyalarının qəbuledici rezervuarlarında ümumi həcmi artırmadan iki şöbənin yaradılması lazımdır.

  Ardıcıl işləyən nasos stansiyalarının qəbuledici rezervuarlarının tutumu onların birlikdə işləməsinə hesablanmalıdır. Tək-tək hallarda bu tutumun basqılı boru kəmərinin boşaldılma sərfinə əsasən təyin edilməsinə yol verilir.

  7.2.20. Çöküntünü tullantı sularını təmizləyən stansiya hüdudlarından kənara nəql etdirən lil stansiyalarının rezervuarının tutumu nasosun 15 dəq-lik fasiləsiz işinə hesablanmalıdır. Bu tutumun nasos işləyən zaman təmizləyici qurğulardan lilin fasiləsiz daxil olduğu hallarda azaldılmasına yol verilir.

  Lil nasos stansiyalarının qəbuledici rezervuarlarından lil boru kəmərlərinin yuyulmasından yaranan suları toplamaq üçün istifadə olunmasına yol verilir.  7.2.21. Qəbuledici rezervuarlarda lili qarışdırmaq və rezervuarı yumaq üçün müvafiq qurğular nəzərdə tutulmalıdır. Rezervuarların dibinin çuxur istiqamətində mailliyi 0,1-dən az olmamalıdır. Dərinliyə doğru planda ölçüləri azalan rezervuarlar və çuxurlar üçün onların beton divarlarının üfüqə görə mailliyi ≥ 600, hamar səthli divarlar üçün (plastik, polimer örtüklü beton və s.) ≥ 450 qəbul edilməlidir.

  7.2.22. Qarışması nəticəsində təhlükəli qazlar, çökən maddələr yaradan tullantı sularını qəbul edən rezervuarlarda, yaxud müxtəlif çirkləndiriciləri olan hər bir axını saxlamaq üçün müstəqil bölmələr layihələndirilməlidir.

  7.2.23. Tərkibində yanan, asan alovlanan və partlama xassəli maddələr olan istehsalat tullantı suyu rezervuarları digərlərindən ayrı yerləşdirilməlidir. Bu rezervuarların divarlarından nasosstansiyası binalarına qədər ≥ 10 m, digər istehsalat binalarına qədər ≥ 20 m, ictimai binalara qədər isə ≥ 100 m məsafə olmalıdır.

  7.2.24. İstehsalatın aqressiv tullantı sularının rezervuarları, bir qayda olaraq, digərlərindən ayrı dayanmalıdır. Onların maşın zalında yerləşdirilməsinə yol verilir. Tullantı suları fasiləsiz daxil olan hallarda rezervuarların sayı ikidən az olmamalıdır. Daxilolma fasilələrlə olduqda bir rezervuarın qəbul edilməsinə yol verilir. Bu zaman fasilələr təmir işlərinin aparılmasına imkan yaratmalıdır.

  7.2.25.Sorma boru kəmərinin diametri, bir qayda olaraq, nasosun sorma qol borusunun diametrindən böyük qəbul edilməlidir.

  Nasosun sorma qol borusundan ona ən yaxın fitinqə (dirsək, armatur) qədər olan məsafə borunun diametrinin beş mislindən az olmamalıdır.

  Sorma boru kəməri nasosa doğru yüksələn istiqamətdə ən azı 0,005 mailliyə malik olmalıdır.

  Rezervuarlarla nasos stansiyaları arasında sorma boru kəmərləri kanallarda, yaxud tunellərdə mailliyi nasoslar istiqamətində yüksələn vəziyyətdə çəkilməlidir.  7.2.26. Tullantı sularını nəql etdirən nasos stansiyalarında boru kəmərləri və armatur döşəmə üstündə, yaxud döşəmə altındakı kanalda yerləşdirilməlidir. Axırıncı variantda armaturları idarə etmək və onlara xidmət göstərmək üçün şərait təmin olunmalıdır.

  Aqressiv suları nəql etdirən boru kəmərlərinin kanallarda çəkilməsinə yol verilmir. Bağlayıcı armaturların sayı mümkün qədər az olmalıdır.  7.2.27. Nasos stansiyalarında, bir qayda olaraq, xidmət heyətinin sayından və istehsalat proseslərinin qrupundan asılı olaraq məişət otaqları (sanitariya qovşağı, duş kabinələri, qarderoblar), həmçinin köməkçi otaqlar (cədvəl 29) nəzərdə tutulmalıdır.

  Cədvəl 29. Sutəmizləyici qurğuların məhsuldarlığından asılı olaraq köməkçi otaqların məsləhət görülən sahələri

   

  Məhsuldarlıq, m3/sut

  Otaqların sahələri, m2  xidmət

  emalatxana

  anbar

  5000-ə qədər

   


  -

  -

  -

  5000-dən 15000 -ə qədər

  8

  10

  6

  15000-dən 100000-ə qədər

  12

  15

  6

  100000-dən çox

  20

  25

  10

  Q e y d:

  1. Müəssisələrin və təmizləyici qurğuların ərazisində yerləşən nasos stansiyalarındakı məişət otaqlarının tərkibi yaxınlıqdakı binalarda olan oxşar otaqların mövcud olmasından asılı olaraq təyin edilməlidir. Nasos stansiyasında sanitariya qovşağı, sanitariya-məişət otaqları olan istehsalat binalarından 50 m-dən böyük məsafədə yerləşdikdə nəzərdə tutulmalıdır.

  2. Xidmətedici heyətin köməyi olmadan idarə olunan nasos stansiyalarında xidmət otaqları nəzərdə tutulmaya bilər


   

  7.3. Hava üfürücü stansiyalar  7.3.1.Tullantı sularını aerasiya etmək üçün hava üfürücü stansiyalar təmizləyici qurğuların ərazisində, sıxılmış havanın sərf edildiyi yerlərə və elektrik paylaçdırıcı qurğulara yaxın yerləşdirilməlidir.

  7.3.2. Hava üfürücü avadanlıq aerasiya qurğularının texnoloji hesablanması əsasında meydançanın sıxılmış havaya olan digər tələbatları hesaba alınmaqla seçilməlidir.

  7.3.3. Stansiyanın məhsuldarlığı 1 st-da 5000 m3-dən artıq hava olduqda işləyən aqreqatların sayı ikidən az qəbul edilməməlidir, məhsuldarlıq bundan az olduqda isə, bir işləyən aqreqatın qəbul edilməsinə yol verilir.

  İşləyən aqreqatların sayı 3-ə qədər olduqda bir, 4 və daha çox olduqda isə iki ehtiyat aqreqat qəbul edilməlidir.  7.3.4. Hava üfürücü stansiya binasında havanı təmizləmək üçün qurğular, istehsalat suyu, aktiv lil, aerotenkləri boşaltmaq üçün nasoslar, həmçinin dispetçer məntəqəsi, paylaşdırıcı qurğular, transformator yarımstansiyası, köməkçi və məişət otaqları yerləşdirilə bilər.

  7.3.5. Maşın zalı digər otaqlardan ayrılmalı və xaricə müstəqil çıxışı olmalıdır. Maşın zalının planda ölçüləri TN və Q 2.04.02-ə əsasən təyin edilməlidir.

  7.3.6. Havanın rulon və digər süzgəclərdə təmizlənməsi nəzərdə tutulmalıdır. Süzgəclərin tərtibatı ayrı-ayrı süzgəclərin regenerasiya məqsədilə əvəz olunması üçün işdən ayrıla bilməsini təmin etməlidir.

  İşləyən süzgəclərin sayı 3-ə qədər olduqda bir, 3-dən çox olduqda isə iki ehtiyat süzgəc nəzərdə tutulmalıdır.

  Aerotenklərdə deşikli borulardan istifadə etdikdə hava təmizlənmədən verilə bilər.

  7.3.7. Havanın hərəkət sürəti süzgəclər kamerasında 4 - m/s-yə, su gətirən kanallarda - 6 m/s-yə, boru kəmərlərində - 40 m/s-yə qədər qəbul edilməlidir.

  7.3.8. Hava nəql etdirilən boruların hesablanması havanın sıxılması, temperaturunun artması və qurğunun ayrı-ayrı bölmələrində minimal təzyiq fərqinin təmin edilməsinə ehtiyacın olması nəzərə alınaraq aparılmalıdır.

  Aeratorlarda təzyiq itkisinin hesabi qiyməti (istismar müddətində müqavimətin artması hesaba alınmaqla):

  xırda qabarcıqlı aeratorlar üçün - ≤ 0,07 bar;

  orta qabarcıqlı, yuxarıdan 3m batırılmış –0,015bar;

  aşağı basqılı aerasiyada - 0,0015-0,005 bar qəbul edilməlidir.

  7.3.9. Dörddən çox bölməsi olan aerotenklər üçün hava üfürücü stansiyadan ən azı iki hava borusu ilə verilməlidir.

   

  8. Təmizləyici qurğular  8.1. Ümumi müddəalar

  8.1.1. Tullantı sularının təmizlənmə dərəcəsi yerli şəraitdən və təmizlənmiş tullantı və yerüstü axım sularından istehsalat və kənd təsərrüfatı su təchizatında istifadə edilə bilməsinin mümkünlüyü nəzərə alınmaqla təyin edilməlidir.

  Su obyektlərinə axıdılan tullantı sularının təmizlənmə dərəcəsi “Su təchizatı və tullantı suları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, “Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi”, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin tələblərinə, təkrar istifadə edilən tullantı sularının təmizlənmə dərəcəsi isə sanitariya-gigiyena və suişlədicilərin texnoloji tələblərinə cavab verməlidir.

  Tullantı sularının zərərsizləşdirilmiş çöküntülərindən gübrə kimi və digər məqsədlər üçün istifadə edilə bilməsinin mümkünlüyü araşdırılmalıdır.

  Tullantı sularının su obyektinin suyu ilə qarışdırılma dərəcəsi “Yerüstü suların tullantı suları ilə çirklənmədən mühafizə qaydalarının tətbiqinə dair metodik göstərişlər”ə əsasən təyin edilməlidir.  8.1.2. Mövcud təmizləyici qurğuların yenidən qurulması və genişləndirilməsi layihələri üçün ilkin göstəricilər daxil olan tullantı sularının sərfi və xassələrinin ən azı 3 il müddətində yüksək səviyyədə nəzarətindən alınmış nəticələr əsasında, yaşayış məntəqəsinin perspektiv inkişafı nəzərə alınmaqla qəbul edilməlidir.

  Qurğuları hesablamaq üçün ilkin göstəricilərin bu qurğunun xüsusiyyətlərini və onun işinə təsir edən parametrləri nəzərə alan qiymətlərindən istifadə edilməlidir.

  Ayrı-ayrı qurğuların hesabi sərfləri onların texnoloji xüsusiyyətlərini (suyun onlarda qalma vaxtı, hidravlik rejim) və bu qaydaların tövsiyələri nəzərə alınmaqla təyin edilməlidir.

  İlkin göstəricilər kimi istifadə edilməlidir:

  müşahidələrin konkret günü üçün götürülmüş və sudakı çirkləndiricilərin qatılığına hasili ilə təyin edilən çirk yükü (kq/sut, yaxud ton/sut);

  tullantı sularının sərfi;

  tullantı sularında çirkləndiricilərin qatılığı.

  Seçilmiş ilkin qiymətlər təmizləyici qurğuların hesabi göstəricilərini orta sutkalıq (24 st-lıq) nisbi sınaq nümunələrinə görə ən azı 85% təmin etməlidir.  8.1.3. Daxil olan üzvi çirkləndiricilərin (əhalinin ekvivalent sayı, ƏES) miqdarına görə təmizləyici qurğuların ümumi məhsuldarlığının (30) düsturu ilə hesablanmasına yol verilir.

  burada Ben5- 3 il müşahidə dövründə 2 həftə-də OBT5-ə görə maksimum orta yük, kqO2/nəf;

  60- bir sakindən OBT5-ə görə çirkləndiricinin hesabi miqdarıdır, qrO2/nəf sutkada.

  Q e y d. Yeni layihələndirilən yaşayış məntəqələri üçün əhalinin ekvivalent sayı əhalinin ictimai-iaşə və xidmət müəssisələrini nəzərə alan 1,1 əmsalı ilə təyin edilmiş layihə sayına bərabər qəbul edilə bilər.

  8.1.4. Şəhər tullantı sularını təmizləyən və özüaxımlı sxemlə işləyən mövcud qurğuların yenidən qurulmasının texnoloji hesablamalarında 97% təminatlı sutkalıq sərfin qiymətinin qəbul edilməsinə yol verilir. Bu məqsədlə hesabi sutkalıq sərf kimi 3 illik gündəlik müşahidə dövründə daxil olan tullantı su sərflərinin hər il üçün birinci 10 maksimal qiymətini nəzərə almamaqla (30-31 dekabr və 30-31 avqusta olan nəticələr nəzərə alınmadan) maksimal qiymətinin qəbuluna yol verilir.

  8.1.5. Tullantı sularının miqdarı və çirklənmə dərəcəsinə aid məlumat olmadıqda, həmçinin əhalisinin ekvivalent sayı 20 min nəfərdən az olan yaşayış məntəqələrinə xidmət edən mövcud qurğuların yenidən qurulmasının texnoloji hesablamalarında aşağıdakıların qəbul edilməsinə yol verilir:

  sərflər -bu qaydaların 4 və 6-cı bölmələrinin göstərişlərinə uyğun;

  çirkləndirici maddələrə görə yüklər - əhalidən, istehsalat müəssisələrindən və digər obyektlərdən

  hər bir çirkləndirici maddəyə görə kütlə balansının hesabatlarının nəticələrinə görə. Əhalidən çirk yükü onların mövcud sayının bir nəfərin çirk yükünə (cədvəl 30) hasili ilə təyin edilməlidir.

  Cədvəl 30. Bir nəfər sakindən tullantı suyuna daxil olan çirkləndirici maddənin miqdarı

   


  Göstəricilər

  Bir nəfər sakindən tullantı suyuna daxil olan çirkləndirici maddələrin miqdarı, qr/sut

  Asılı maddələr...............................

  Şəffaflanmamış mayenin, OBTtam

  Şəffaflanmış mayenin, OBTtam.....

  Ammonium duzlarının azotuN....

  Fosfatlar P2O5................................

  O cümlədən yuyucu maddələrdən.

  Xloridlər Cl...................................

  Səthi-aktiv maddələr (SAM).........  65

  75

  40  8

  3,3


  1,6

  9

  2,5  Q e y d:

  1. Kanalizasiyalaşdırılmamış rayonlarda yaşayan əhalidən daxil olan çirkləndirici maddələrin miqdarı cədvəl 30-da göstərilənlərin 33% -i qədər hesaba alınmalıdır.

  2. Sənaye müəssisələrinin məişət tullantı suları yaşayış məntəqələrinin kanalizasiyasına axıdıldıqda istismar heyətindən çirkləndirici maddələrin miqdarı əlavə olaraq hesaba alınmır.

  Download 4.24 Mb.
  1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   53
  Download 4.24 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  AZƏrbaycan respublikasi döVLƏT ŞƏHƏrsalma və arxitektura komiTƏSİNİn kollegiyasi

  Download 4.24 Mb.