Biznesdə innovasiya potensialının maliyyələşdirilməsinin təşkilati-iqtisadi problemləri
Download 289.95 Kb.
bet23/25
Sana02.07.2021
Hajmi289.95 Kb.
#15345
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
3.3. Biznesdə innovasiya potensialının maliyyələşdirilməsinin təşkilati-iqtisadi problemləri

Azərbaycanda innovasiya iqtisadiyyatının formalaşması üçün büdcə hadisənin təkmilləşdirmək lazımdır. Bu isə aşağıdakıları nəzərdə tutur: Dövlət maliyyələşdirilməsinin effektivliyinin artırılması;pul resurslarının məqsədli istifadə üzərində nəzarətin aparılması və təşkili; Ali təhsil müəssisələrində elmi təşkilat və müəssisələrdə dövlət sektorunun büdcədən maliyyələşdirilməsi;Büdcənin yüksək texnoloji sahələrin maliyyələşdirilməsinə yanaşmaların dəyişməsi. Müqavilənin şərtlərini yenidən nəzərdən keçirilməsi bu məqsədlə səviyyəsinin yüksəldilməsi, innovasiya layihələrinin seçilməsində geniş yayılması məqsədli proqramlar, texnologiya, institut vasitəçilərin musabiqelilik sistemi, mexanizmi göstərilməlidir. İqtisadiyyatın formalaşmasına innovasiya yönümlü münasibətlərin inkişafı üçün dövlətin pul-kredit siyasətinin məqsədi ilə maliyyə sahəsində aşağıdakı dəyişikliklər aparılması məqsədəuyğun hesab olunur: İnnovasiya təcrübəsinin tətbiqi risklərin sığortalanması.Vençur investisiya kapital səhmdar kapitalının, bu isə, öz növbəsində, şirkətin dəyərini artırır və mukafatmi aşağı faiz dərəcələrini artırır, belə ki, bank faiz dərəcələrinin azaldılması zamanı həyata keçirilə bilər; Yüksək texnoloji məhsulların irəliləməsi üçün malların bazarlarda iri elmtutumlu innovasiya mərkəzlərinin bazasında mövcud olan milli şirkətlərin yaradılması beynəlxalq təcrübəyə malik, marketinq; Yüksək texnologiyalı müəssisələr üçün prioritet sahələrin müəyyən sənaye və innovasiyalar tətbiq edilməsi məqsədilə dövlət investisiya qoyuluşunu həyata keçirir. İnkişaf etmiş ölkələrdə bazar iqtisadiyyatı, əsas kütləsi müxtəlif səviyyəli və olculi inovasiya layihələri özəl şirkətlər tərəfindən həyata keçirilir. İnnovasiya layihələrinin həyata keçirilməsi bu cür kommersiya şirkətlərinin istehsalat-kommersiya vəzifələrin ən yaxşı həlli kimi çıxış edir. Sənayecə inkişaf etmiş olan ölkələrdə maliyyə-kredit mexanizmləri əsasında innovasiya fəaliyyəti sahibkarlığın inkişaf etmiş maliyyə infrastrukturunun müasir fondu və pul bazarlarının təmin edən sektor maliyyə resursları formalaşıb.İllik işləyən qeyri-dövlət maliyyə institutlarının innovasiya şirkətinin strukturlarını aşağıdakı kimi ifadə etmək olar. 1. Banklar. Onlar faizlər vəsaitlərin qaytarılması şərti ilə müəyyən kreditlər verir. 2. İnvestisiya institutları, (fondlar, şirkətlər, sığorta şirkətləri, pensiya fondları,) bir qayda olaraq, yüksək maliyyə riskləri sahəsində üstünlüyə malik etibarlı tərəfdaşlar ilə işgüzar münasıbətlər qurur. 3. İnvestisiya fondları ənənəvi olaraq temerkuzlesdirilir, Onlardan investisiyalasma haqqında qərar qəbul edilməsi proseduru kifayət qədər uzun və mürəkkəbdir.

Innovasiya infrastrukturunun bütün cəmiyyətin formalaşmasının son məqsədi bütün cəmiyyətin maraqlarına uyğun surətdə innovasiya fəaliyyətinin effektiv həyata keçirilməsini təmin etməyə qabil təsərrüfat subyektləri sisteminin yaradılması sayılır. İnnovasiya infrastrukturun formalaşması və inkişafının əsas vəzifələri aşağıdakılardan ibarətdir: -iqtisadiyyatın struktur cəhətdən yenidən qurulması və buraxılan məhsulun nomenklaturasının dəyişdirilməsi yolu ilə istehsalın tənəzzülünün aradan qaldırılması; - yerli məhsulların rəqabətqabiliyyətliliyinin və milli iqtisadiyyatın cəlbediciliyinin artırılması; - elmi-texniki potensialın qorunub saxlanması və inkişafı. İnnvasiya infrastrukturu subyektlərinin funksiyaları müxtəlifdir, onlar fəaliyyət istiqamətindən, konkret innovasiyanın xassələrindən, innovasiya prosesinin fazalarından, dövlət innovasiya siyasətinin məqsədindən asılıdırlar. Innovasiya infrastrukturunun formalaşması və inkişafının nəzəri və praktiki əsaslarını öyrənmək və Azərbaycanın milli innovasiya sisteminin təhlili əsasında respublikanın innovasiya infrastrukturunun təşkilati-iqtisadi modelini hazırlamaq mümkündür. Innovasiya siyasətinin reallaşmasına təsir edən əsas amillərdən biri innovasiya fəaliyyəti infrastrukturunun inkişaf dərəcəsi sayılır. İqtisadi ədəbiyyatda innovasiya fəaliyyətinin infrastrukturu dedikdə, innovasiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün innovasiya fəaliyyətinin subyektlərinə zəruri xidmətləri təklif edən təşkilatlar başa düşülür.

Sənaye cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə innovasiya fəaliyyətinin maliyyə infrastrukturu sahibkarlıq sektorunu maliyyə resursları ilə təmin edən müasir fond və pul bazarlarının yüksək inkişaf etmiş maliyyə-kredit mexanizmləri bazasında formalaşmışdır. Innovasiya şirkətləri ilə işləyən qeyri-dövlət maliyyə institutlarının strukturunu aşağıdakı kimi ifadə etmək olar.

1.Banklar. Onlar vəsaitləri qaytarmağa zəmanət şərtilə müəyyən faizlərlə kredit verirlər. Aşağı riskli kreditləşmə siyasəti üzündən banklar innovasiya şirkətləri ilə onların qurulduğu ilkin mərhələlərdə demək olar ki, işləmir, yalnız daha yüksək risklər fazasını keçdikdən sonra onlarla işləməyə başlayır.

2. İnvestisiya institutları(sığorta şirkətləri, pensiya fondları, şirkət, universitet fondları, dövlət investisiya fondları) bir qayda olaraq, etibarlı işgüzar nüfuza malik partnyorlara üstün verməklə yüksək olmayan maliyyə riskləri sahəsində işləyirlər. 3. İnvestisiya fondları ənənəvi olaraq müəyyən biznes növlərində təmərküzləşdirilir. Onlarda investisiyalaşma haqqında qərar qəbul edilməsi proseduru kifayət qədər mürəkkəb və uzundur. Bu fondlara müraciət üçün çoxsaylı məhdudiyyətlər və şərtlər mövcuddur.

4. Səhmdar kapital IPO bazarına çıxış vasitəsilə xüsusili kapitalı cəlb etmək yolu ilə yaradılır, daha doğrusu, burada fond bazarında səhmlərin buraxılışı, satışı və növbəti kotirovkasını özündə birləşdirən səhmdar kapitaldan söhbət gedir. Bu, müasir iqtisadiyyatda daha geniş yayılmış effektiv investisiyalaşma mexanizmi olsa da, kifayət qədər yüksək ilkin xərclər və layihənin peşəkarlarla reallaşdırılması tələb olunur, bir qayda olaraq, uğurlu biznes aparan şirkətlər tərəfindən istifadə edilir.

5. Fərdi investorlar-innovasiya şirkətləri üçün vəsaitlərin ən sadə və daha məqbul cəlb edilməsi üsullardından ibarətdir, lakin maliyyələşdirmə mənbəyinin həcminə görə daha az əhəmiyyətli sayılır.6. Vençur fondları-daha böyük riskli zonada iş üçün yaradılmış ixtisaslaşdırılmış maliyyə institutlarıdır. Onların investisiyaları ən bahalıdır, ərizələrə baxılma və qərar qəbul etmə proseduru sadə və operativdir. Vençur fondları innovasiya layihələrinin əsas investorları sayılırlar. Innovasiya prosesinin maliyyələşdirilməsinin əsas təşkili prinsipləri kimi aşağıdakılar çıxış edir: - innovasiya tətbiqi müddətlərini minimumlaşdırma və bundan alınan effekti maksimumlaşdırmağa istiqamət götürmək; - innovasiya prosesinin bütün mexanizm və mərhələlərini mövcud institusional-hüquqi normalara uyğunlaşdırmaq; - innovasiyanın maliyyələşdirilməsi mənbələrinin maksimal geniş spektri və onların optimal əlaqələndirilməsi;

- innovasiyanın işlənib hazırlanması və praktiki olaraq reallaşdırılması prosesinin kompleksliliyi; - bütün innovasiya prosesinin yüksək çevikliyi və dinamikliyi. Innovasiya prosesinə kapital qoyuluşundan daxil olan gəlir, prinsip etibarilə, bankda kapitalda ssuda faizi üzrə zəmanətli ödənişlərdən fərqlənir. Çünki innovasiya prosesinin mənfəətliliyi və deməli, kapital qoyuluşundan gəlir yalnız innovasiya prosesinin uğurla reallaşdırılması zamanı mümkündür. Ona görə də bu cür gəlir ya kifayət qədər yüksək ola bilər və yaxud da heç olmaya bilər. Azərbaycanda innovasiya sferasının maliyyə infrastrukturunun yaradılmasının əsas vəzifələri aşağıdakılar sayılır: - innovasiya prosesinin sürətləndirilməsi üzrə institusional-maliyyə şəraitinin formalaşması; - elmi-texniki potensialın, hər şeydən əvvəl isə, elmi-texniki tədqiqatın prioritet istiqamətləri üzrə potensialın bərpa edilməsi; - xaricdən Azərbaycan alimlərinin geri qayıtmasının stimullaşdırılması. Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, hətta transformasiyadan modernləşdirməyə keçid mərhələsində innovasiya fəaliyyətinin əsas maliyyələşdirmə mənbəyi korporasiyanın xüsusi maliyyə resursları sayılır. lakin dünya neft bazarının yüksək konyuktor nəticəsi kimi dövlət tərəfindən iri miqyaslı artıq gəlirlərin toplanması innovasiya müəssisələrinə kömək göstərmək üçün büdcədənkənar fondlar(investisiya, vençur) sistemini formalaşdırmağa, eləcə də dövlət korporasiyaları yaratmağa imkan vermişdir. Innovasiyanın istehsalı, maliyyələşdirilməsi və reallaşdırılması üzrə innovasiya prosesinin bütün tsiklini həyata keçirən inteqrasiya birliklərinin iştirakçıları da reallaşdırılan məhsulun maya dəyərindən 1,5%-ə qədər könüllü ayırmalar hesabına büdcədənkənar fondları formalaşdırmaq qabiliyyətinə malik institusional imkan aldılar. Son vaxtlar büdcə, xarici qrantlar və s. kimi müxtəlif mənbələrdən maliyyə resurslarını cəlb etmək hesabına qarışıq vençur fondlarının formalaşdırılması meyli testləşdirilir. Bu cür fondlar həm xüsusi kapital, həm də dövlət tərəfindən yaradılır.Vençur investorların vəsaitləri əsasən, bir qayda olaraq, yeni texnologiyaların inkişafına və ya yeni elmtutumlu məhsulların, yaradılmasına yönəldilmiş, yenidən yaradılmış kapitalına qoyulur. Əslində, vençur investisiyalaşması prinsipi iqtisadiyyata innovasiya layihələri seçimi üzrə qurulmuş mexanizmidir. Bu onu göstərir ki, elmi ideyaların geniş spektri innovasiyaların həyat tsiklinin kifayət qədər erkən fazalarında öz perspektivliyinin bazar qiymətləndirilməsini alır. Innovasiyanın bu cür “erkən ” seçimi məhdud investisiya resurslarını real iqtisadi sektora uyğun gələn istiqamətlərdə cəmləşdirməyə imkan verir. Vençur maliyyələşdirilməsi-maliyyə bazarının dinamik inkişaş etməkdə olan seqmentidir, dünya təcrübəsində sübut olunduğu kimi, bütövlükdə iqtisadiyyatın inkişafının effektiv katalizatoru sayılır. O həm də Azərbaycan iqtisadiyyatının texnoloji sektoru üçün əsas inkişaf katalizatoru ola bilər. Vençur investisiyalaşması əsasən kiçik və orta müəssisələr, bir qayda olaraq isə, innovasiya müəssisələri tərəfindən istifadə edilən investisiyaların cəlb olunması üsullarından biridir.Vençur" maliyyələşdirilməsi maliyyə gələcək inkişaf perspektivlərini dəqiq və inamla investor və sahibkar fırıldaqçılıq qarşılıqlı münasibətlərdə iştirak edir, iddialı olmaması tarixi kateqoriya (ingiliscə riskli müəssisə və ya başlanğıcdır) hesab edir ki, vençur elementidir. Girov və ya hər hansı risk (vençur) olmadan kicik və orta xüsusi və özəlləşdirilmiş müəssisələrin həyata keçirilir. Əksər hallarda, onun inkişafında fəal iştirak vençur investor səhm nəzarət paketini əldə etmək istəyirlər. Bu, onun kreditordan və ya passiv feqrlidir köklü strateji başqa həmkarlarım. Vençur kapitalının bank, kredit ehtiyatlarının formalaşması üçün ənənəvi vəsait mənbəyi sayılır. Pensiya fondları və vençur kapitalının mənbəyi ola bilər. Kicik müəssisə, investisiya riski, həmçinin öz yeni məhsul və hadisələrin yüksək kommersiya fəaliyyəti şəraitində və, prinsipcə, üzərində axtarış Ən mühüm elmi-tədqiqat işləri, innovasiya fəaliyyəti həyata keçirdiyi və tətbiqi Azərbaycanın yüksək texnologiyalı firmalarda, aparirvencur kapitalının maliyyələşdirilməsi mənbəyi potensial ola bilər. Dövlət köməyi aşağıdakı istiqamətlərdə innovativ layihənin həyata keçirilməsi üçün verilir: Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı; Azərbaycan sisteminin yaradılması və inkişafına innovativ element; Təmin edilməsi üçün institusional dəyişikliklər. Dövlət yardım göstərilməsi üçün innovasiya layihələrinin seçiminə aşağıdakı prinsiplər üzrə həyata keçirilir:

İnnovasiya layihələrinin təyin olunmuş kriteriyalara uyğunluğu;

Dövlət yardımının göstərilməsi şərtlərinin bərabər çıxışın təmin edilməsi proseduruna;

Zərərsizlik innovasiya layihələrinin;

Risklərin bölüşdürülməsi xüsusi dövlət;

Azərbaycan Respublikasının ədalətli rəqabətin və antiinhisar qanunvericiliyinin şərtlərinə əməl olunması.

İnfrastrukturun inkişafı üçün;

Vençur investisiya fond bazarının kifayət qədər likvidliyin aşağı olması ilə şərtlənən xeyli dərəcədə inkişaf;

Qapalılıq, onların perspektiv layihələr, o barədə də ki, bu elmi müəssisələrin işinin;

İnvestorların investisiyaların cəlb edilməsi üçün, risk qəbul edilmiş birbaşa investisiyaların olmaması təmin etmək üçün yüksək texnologiya sektorunda iqtisadi stimullarını:

Artırılmaslna və inkişafına gətirib çıxarır.

Nüfuzu aşağı olması kicik və orta biznes sahəsində fəaliyyəti vençur.

Qeyd olunanları nəzərə alaraq, vençur biznesinin iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə dövlət yardımı birbaşa və dolayı tədbirlərin müsbət təcrübəsinin öyrənilməsi və istifadəsi aktual hesab edirik.

Nəticə

Səmərəlilik – iqtisadiyyat elminin mühüm kateqoriyasıdır. Səmərəlilik – nəticə və bu nəticəyə çəkilən xərclər arasında olan nisbətdir. İnnovasiyaların səmərəsinin (mənfəət) hesablama üsulu, onların mənimsənmə nəticələri ilə xərclərinin müqayisəsinə əsaslanır, bu və ya digər yeni işləmələrə investisiya qoyuluşunun məqsədəuyğun olması haqda qərar qəbul edilməsinə şərait yaradır.

Hesabatları apararkən yalnız təşkilat işlərinin həyata keçirilməsi ilə bilavasitə bağlı olan xərcləri qeydə almaq lazımdır. Bununla yanaşı, hər hansı bir təşkilati təkmilləşmə yeni texniki vasitələrin (hansı ki, onlarsız yeni təşkilat reallaşa bilməz) tətbiqini tələb edirsə, onlara çəkilən xərclər də nəzərə alınmalıdır.

Demək, əgər yeni operativ planlaşdırma sisteminin tətbiqi fərdi kompüterlərin istifadəsini tələb edirsə, onda onun dəyəri bu tədbirin həyata keçirilməsi üçün sərf olunan xərclərə daxil edilməlidir. İnnovasiya fəaliyyətinin aktivləşdirilməsi, onun səmərəliliyinin artması, innovasiya hadisəini təşkil edənlərin rasional uyğunlaşdırılması, innovasiyaların tətbiq sahələrinin genişlənməsi, innovasiya fəaliyyətinin optimal planlaşdırılması və innovasiyanın nəzəri əsaslarının formalaşdırılması və metodologiyanın yaradılması innovasiya fəaliyyətinin təşkili və planlaşdırılması istiqamətində bilik sahəsinin inkişafını tələb edir. İnnovasiya layihələrinin kəmiyyət və ya xərc qiymətləndirmə üsulu layihənin rentabelliyi və gəlirliyi ilə bağlıdır. Burada üç növ qiymətləndirmədən istifadə etmək olar: layihənin mütləq gəlirliyi, mütləq-nisbi gəlirlik və müqayisəli.


“İnnovasiya biznesində tətbiq olunan layihələrin iqtisadi səmərəliliyinin artırılması yolları” mövzusunda tədqiqatın nəticəsi olaraq belə demək olar ki,burada göstəricilərin rolu daha iridür. İndi o göstəriciklər haqında ətraflı şəkildə məlumat verəcəm.

İnnovasiyaların iqtisadi səmərəliliyi bilavasitə aşağıdakı göstəricilər sistemi ilə bağlıdır: • kommersiya (maliyyə) səmərəliliyinin göstəriciləri - birbaşa iştirakçılar üçün layihənin reallaşmasının maliyyə nəticələrini nəzərə alırlar;

 • büdcə səmərəliliyinin göstəriciləri–respublika, regional və ya yerli büdcə üçün layihənin həyata keçirilməsinin maliyyə nəticələrini göstərirlər;

 • iqtisadi səmərəlilik göstəriciləri–layihənin reallaşması ilə bağlı investisiya layihəsi iştirakçılarının maliyyə maraqlarından kənara çıxan xərcləri və nəticələri nəzərə alınır.

Aparılmış tədqiqatlara əsaslanaraq aşağıdakı nəticələr ortaya çıxmış olar:

1. İnnovasiyaların ümumi iqtisadi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi üçün aşağıdakı göstəricilər sistemindən istifadə edilə bilər: 1. İnteqral səmərə;

 2. Rentabellik indeksi;

 3. Rentabellik norması;

 4. Ödəmə müddəti.

a) İnteqral effekti hesabat dövrü ilə bir il, adətən ilk il üçün, nəticə və xərclərin diskontlaşdırılması nəzərə alınmaqla, innovasiyaya çəkilən xərclərin fərq qiymətidir. İnteqral effektinin başqa adları da var, məsələn: xalis diskontlaşdırılmış gəlir, gətirilən xalis və ya müasir xalis dəyər, gətirilən xalis səmərə.

b) İnnovasiyaların rentabellik indeksi gətirilən gəlirlərin bu tarixə gətirilən innovasiya xərclərinə olan nisbətidir. Rentabellik indeksi inteqral səmərə ilə sıx bağlıdır, əgər inteqral səmərə müsbətdirsə, onda rentabellik indeksi ЈR < I, və əksinə. Əgər ЈR < I onda innovasiya layihəsi iqtisadi səmərəli hesab olunur, əks halda isə səmərəsizdir. Vəsaitlərin çatışmazlığı şəraitində üstünlük rentabellik indeksi daha yüksək olan innovasiya layihələrinə verilməlidir.

c) Rentabellik norması müəyyən illər ərzində gəlirlərin diskontlaşma həcmi innovasiya qoyuluşlarına bərabər olan diskont normasını özündə ehtiva edir. Bu halda innovasiya layihəsinin gəlir və xərcləri hesabat vaxtına gətirilməsi yolu ilə müəyyən olunurlar.

d) Ödəmə müddəti sərmayələrin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinin ən geniş yayılmış göstəricilərindən biridir. Təcrübədə istifadə olunan göstəricidən fərqli olaraq–kapital qoyuluşunun özünü ödəmə müddəti gəlirin deyil, innovasiyalara qoyulan sərmayə vəsaitlərinin hazırki dəyərində olan pul kütlələrinin cəminə gətirilməsini təmin edən pul dövriyyəsinə əsaslanır.

Bu üsulun üstünlükləri aşağıdakılardır:


 • Layihənin seçilməsi üçün məqsədli meyara malikdir;

 • Şirkətin dəyərinin maksimallaşdırılmasına yardım edir;

 • Ödəmə müddətindən kənar axınları da nəzərə alır;

 • Pulun zamanla dəyişən dəyərlərini nəzərə alır.

2. Müasir şəraitdə istehsalın maddi bazasının inkişafının müvəffəqiyyətləri getdikcə daha çox məlumat mühitinin keyfiyyətindən, cəmiyyətin istehsal güclərinin intellektləşdirmə dərəcəsindən asılı olur. İnformasiya mühitinin inkişaf səviyyəsi ictimai münasibətlərin xüsusi növünün - məlumat növünün strukturunu müəyyən edir. Alimlərin, konstruktorların, menecerlərin (həm istehsal, həm də məhsulun reallaşdırılması sahələrində) və nəhayət, mal və xidmət istehlakçılarının imkanlarının, maraqlarının və səylərinin məqsədyönlü birləşməsinin təminatı nəzərdə tutulur.

Dövlət bazar iqtisadiyyatı şəraitində mərkəzləşdirilmiş elmi-texniki məlumat orqanlarının maddi-texniki bazasını müasir səviyyədə dəstəkləyə və inkişaf etdirə bilmir.

İnformasiya ehtiyatları bazarının yaranması yeni rəqabət qabiliyyətli məhsula keçid məsələlərinin həlli üçün məlumatnın əldə edilməsinə çəkilən xərclərin kəskin artması faktını daha aydın şəkildə göstərir. Eyni zamanda, məlumatnın dəyişikliklər hadisələrini müəyyən edən ictimai təcrübə sferası sürətlə genişlənir və sənaye cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə çalışan əhalinin məşğulluğunun əsas sferası olur, ictimai təcrübənin başqa növlərinin simasını müəyyən edir, sosial münasibətlərin, vətəndaşların fərdi və kollektiv fəaliyyətinin yeni modellərini formalaşdırır.

3. İnnovasiya fəaliyyəti haqında tam və dəqiq məlumatın toplanması və alınan nəticənin qiymətləndirilməsi elmi-texniki sahədə iqtisadiyyatın inkişafını təmin edən atributdur. Bu qiymətləndirməni isə monitorinq sistemi təmin edir. İnnovasiya hadisəinin mürəkkəbliliyi və çoxbucaqlılığı, bu hadisəin moni-torinqi və qiymətləndirilməsinin müxtəlif metodikalarının yaranmasına səbəb olur.


Elm və innovasiya fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinin ənənəvi formaları universal deyillər. Bizim tərəfimizdən monitorinq - elm və innovasiya fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinin əsas forması kimi təklif edilir. Kitabda elm və innovasiya fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi üçün aparılan monitorinqin nəticələri təhlil edilmiş, bu monitorinqin nəticələrinin emalı zamanı baş verən problemlər və onların mümkün həll yolları müəyyən edilmişdir.

4. Statistik məlumatların cəlb edilməsi ilə sosioloji monitorinqin nəticələri əsasında amillərin bu qruplarının elmi təşkilatlara təsirini təhlil etməyə təşəbbüs göstərilmişdir.


Sosioloji monitorinqin ümumi məqsədi elmi təşkilatların elmi-tədqiqat və innovasiya fəaliyyətini, iqtisadi və sosial aspektlərini xarakterizə edən problemlər və hadisələr haqında sistemləşdirilmiş təsəvvürlərin alınmasıdır. Ümumi məqsədə uyğun olaraq tədqiqatın konkret məsələləri aşağıdakı bəndlərin qiymətləndirilməsidir:

 • elmi təşkilatların ehtiyat təminatı;

 • elmi təşkilatların fəaliyyətinin istiqaməti, məhsuldarlığı və vəziyyəti;

 • elmi təşkilatların ali təhsil sistemi ilə qarşılıqlı əlaqəsi;

 • elmi təşkilatların iqtisadiyyatın real sektoru ilə qarşılıqlı əlaqəsi;

 • elmi təşkilatların innovasiya aktivliyi potensialı;

 • ölkədə innovasiyaların inkişafının qabağını alan səbəblər.

Elmi təşkilatların fəaliyyətinin müxtəlif aspektlərini qiymətləndirməyə imkan verən, işlənib hazırlanmış indikatorlar sistemi qoyulmuş məsələlərin reallaşdırmasının metodoloji əsası olmuşdur.

5. Bu gün idarəetmənin əsas amili məlumat amilidir. Bunun səbəbi milli məlumat mühitinin inkişaf hadisəi və onun subyektlərinə tələbatın artmasıdır. İdarəetmənin əsas elementlərindən biri ölkənin elm siyasətidir.

Elmi təşkilatlar milli innovasiya sisteminin və elmin iqtisadiyyatının formalaşdırılmasında və inkişafında iri rol oynayır. İnnovasiya hadisələrinə elmin təsiri artır. Elm və təhsilin inteqrasiyası hadisəi gedir, elmin ölkə iqtisadiyyatı ilə qarşılıqlı təsiri güclənir.

Dövlət elmi siyasətində elmi subyektlərin və iqtisadi fəaliyyətin stimullaşdırılması, nailiyyətlərin istehsala tətbiqi, elmin kommersiyalaşdırılması məsələlərinə iri diqqət ayrılır. Müasir şəraitdə elmi təşkilatların vəziyyətinə və inkişafına xarici və daxili amillər qrupları təsir edir.

Download 289.95 Kb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
Download 289.95 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaBiznesdə innovasiya potensialının maliyyələşdirilməsinin təşkilati-iqtisadi problemləri

Download 289.95 Kb.