Bezpečnostní list
Download 188.47 Kb.
Sana25.03.2017
Hajmi188.47 Kb.

Název výrobku: MOBIL DTE 25

Datum vydání/revize: 04 Únor 2014

Strana z


_____________________________________________________________________________________________________________________BEZPEČNOSTNÍ LIST


ODDÍL 1

IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

K výše uvedenému datu revize tento bezpečnostní list splňuje předpisy České republiky.


1.1. IDENTIFIKÁTOR VÝROBKU

Název výrobku: MOBIL DTE 25

Popis produktu: Základový olej a aditiva

Kód výrobku: 201560102020, 400327, 602631-60


1.2. PŘÍSLUŠNÁ URČENÁ POUŽITÍ LÁTKY NEBO SMĚSI A NEDOPORUČENÁ POUŽITÍ

Určeno pro použití: hydraulická kapalina

nedoporučené použití: Žádné, pokud není uvedeno jinde v tomto bezpečnostním listu.
1.3. PODROBNÉ ÚDAJE O DODAVATELI BEZPEČNOSTNÍHO LISTU

Adresa výrobce/dovozce: EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 ANTWERP

Belgie
Technické informace o produktu:

800 900 485 / 239 000 273

Telefonní číslo výrobce/dovozce::

800 900 485 / 239 000 273

Internetová adresa MSDS:

www.msds.exxonmobil.com

E-mail:

SDS.DE@EXXONMOBIL.COM

Dodavatel / žadatel:

(BE) 32 354331111.4. TELEFONNÍ ČÍSLO PRO NALÉHAVÉ SITUACE

Národní středisko pro otravu jedy:

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, Telef. +420 224 919 293, +420 224 915 402, +420 224 914 575
ODDÍL 2

IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI


2.1. KLASIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI
Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008
Neklasifikováno


Klasifikace podle EU směrnice 67/548/EHS / 1999/45 ES
Neklasifikováno

2.2. PRVKY OZNAČENÍ
Žádné údaje na štítku podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Obsahuje: Sulfonát vápenatý Může způsobit alergickou reakci.
2.3. DALŠÍ NEBEZPEČNOST

Fyzikální / chemická rizika:

Žádná významná rizika.


Zdravotní rizika:

Vstříknutí pod kůži za vysokého tlaku může způsobit vážné poškození. Nadměrná expozice může vést k podráždění očí, kůže nebo dýchacích cest


Nebezpečnosti pro životní prostředí:

Žádná významná rizika. Materiál nesplňuje kritéria pro PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII nařízení REACH.
ODDÍL 3

SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH


3.1. LÁTKY Nevztahuje se. Tento materiál je upraven jako směs.
3.2. SMĚSI
Tento materiál je definován jako směs.
Vykazované nebezpečné látky v souladu s klasifikačními kritérii a/nebo expozičním limitem (OEL)

Jméno

CAS#

ES#

Registrace#

Koncentrace*

Klasifikace GHS/CLP

NAFTALENSULFONOVÁ KYSELINA, DINONYL-, VÁPENATÁ SŮL

57855-77-3

260-991-2

Není zřejmé

0.1 - 1%

Skin Irrit. 2 H315,

Eye Dam. 1 H318,

Skin Sens. 1 H317


Poznámka - klasifikace uvedená v závorkách je stavebnice GHS, která nebyla přijata EU v nařízení CLP (č. 1272/2008), a tudíž neplatí v zemích EU nebo v zemích mimo EU, které zavedly nařízení CLP, a je uvedena pouze pro informaci.
Pozn.: Úplné znění vět o nebezpečnosti je uvedeno v oddíle 16 BL.


ODDÍL 4

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC


4.1. POPIS PRVNÍ POMOCI
PŘI NADÝCHÁNÍ:

Postiženou osobu vyneste z dosahu dalšího kontaktu. Osoby poskytující pomoc musí uchránit před kontaktem samy sebe i ostatní. Používejte odpovídající respirační ochranu. Dojde-li k podráždění dýchacích orgánů, malátnosti, nevolnosti nebo ke ztrátě vědomí, vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc. Dojde-li k zástavě dýchání, použijte mechanický dýchací přístroj nebo poskytněte dýchání z úst do úst.


PŘI STYKU S KŮŽÍ:

Umyjte části těla, které se dostaly do kontaktu, mýdlem a vodou. Dojde-li ke vstříknutí materiálu do kůže nebo pod kůži nebo do kterékoli části těla, a to bez ohledu na vzhled poranění nebo jeho velikost, postižená osoba musí být okamžitě prohlédnuta lékařem na chirurgické pohotovosti. Ačkoli počáteční symptomy vysokotlakého vstřiku mohou být minimální nebo žádné, včasný chirurgický zákrok během prvních hodin může významně snížit konečný rozsah poranění.


PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:

Opláchněte důkladně vodou. Pokud podráždění trvá, vyhledejte lékařskou pomoc


PŘI POŽITÍ:

První pomoc není obvykle vyžadována. V případě, že se projeví nežádoucí účinky, vyhledejte lékařskou pomoc.


4.2. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ AKUTNÍ A OPOŽDĚNÉ SYMPTOMY A ÚČINKY

Místní nekróza projevující se opožděným začátkem bolesti a poškozením tkáně několik hodin po pruniku oleje pod kuzi


4.3. POKYN TÝKAJÍCÍ SE OKAMŽITÉ LÉKAŘSKÉ POMOCI A ZVLÁŠTNÍHO OŠETŘENÍ

Nepředpokládá se dostupnost zvláštních prostředků pro poskytování okamžité lékařské pomoci na pracovišti.

ODDÍL 5

OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU


5.1. HASIVA

Vhodné hasicí prostředky: Pro uhašení plamenů použijte vodní mlhu, pěnu, suché chemické hasivo nebo oxid uhličitý (CO2).
Nevhodné hasicí prostředky: Přímé proudy vody.
5.2. ZVLÁŠTNÍ NEBEZPEČNOST VYPLÝVAJÍCÍ Z LÁTKY NEBO SMĚSI

Nebezpečné produkty spalování: kouř, výpary, aldehydy, Oxidy síry, produkty nedokonalého spalování, oxidy uhlíku
5.3. POKYNY PRO HASIČE

Instrukce pro hasební zásah: Evakuujte oblast. Zabraňte, aby se odtok z požárnického zařízení či ředění dostal do vodních toků, kanalizace nebo zásob pitné vody. Hasiči musí používat standardní ochranné pomůcky a v uzavřených prostorách také přenosný dýchací přístroj. Použijte vodní mlhu pro chlazení povrchů vystavených ohni a pro ochranu personálu.
ZVLÁŠTNÍ NEBEZPEČÍ: Stlačený aerosol může tvořit hořlavou směs.
HOŘLAVÉ VLASTNOSTI

Bod vzplanutí [Metoda]: >200°C (392°F) [ASTM D-92]

Horní/dolní mez výbušnosti (Přibližný objemový podíl ve vzduchu): UEL: 7.0 LEL: 0.9 [odhadovaný]

Teplota samovznícení: Žádné dostupné údajeODDÍL 6

OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU


6.1. OPATŘENÍ NA OCHRANU OSOB, OCHRANNÉ PROSTŘEDKY A NOUZOVÉ POSTUPY
OHLAŠOVACÍ POSTUPY

V případě náhodného úniku informujte příslušné orgány podle přísIušných předpisů.


OCHRANNÁ OPATŘENÍ

Zabraňte kontaktu s uniklým materiálem. Informace pro protipožární ochranu jsou uvedeny v Sekci 5. Viz Významná nebezpečí v oddíle Indikace nebezpečí. Viz oddíl 4 - Pokyny pro první pomoc. Minimální požadavky na osobní ochranné prostředky jsou uvedeny v odstavci 8. Další ochranná opatření mohou být nutná v závislosti na konkrétních okolnostech a/nebo znaleckém posudku osob odpovídajících za nouzové situace.


Pracovní rukavice (přednostně průmyslové rukavice), které poskytují dostatečnou odolnost proti chemikáliím. Poznámka: rukavice vyrobené z PVA nejsou odolné proti vodě a nejsou vhodné pro nouzové použití. Je-li možný nebo se předpokládá kontakt s horkým produktem, doporučují se žáruvzdorné a tepelně izolované rukavice. Ochrana dýchacích cest: ochrana dýchacích cest bude nutná pouze ve zvláštních případech, např. tvorba mlhy. Podle velikosti úniku a potenciální úrovně expozice lze použít poloobličejový nebo celoobličejový respirátor s filtrem na prach/organické páry nebo autonomní dýchací přístroj (SCBA). Pokud expozici nelze zcela charakterizovat, je možná nebo se předpokládá atmosféra s nedostatkem kyslíku, doporučuje se autonomní dýchací přístroj (SCBA). Doporučují se pracovní rukavice odolné proti uhlovodíkům. Rukavice vyrobené z polyvinylacetátu (PVA) nejsou odolné proti vodě a nejsou vhodné pro nouzové použití. Pokud jsou možné rozstřiky a kontakt s očima, doporučuje se nosit ochranné brýle proti chemikáliím. Únik malého množství: obvykle je dostatečný běžný antistatický pracovní oděv. Únik velkého množství: doporučuje se celotělový oděv z chemicky odolného, antistatického materiálu.

6.2. OPATŘENÍ NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V případě velkého úniku: vytvořte násep v dostatečné vzdálenosti před unikající kapalinou, aby ji bylo možné shromáždit a zneškodnit Zabraňte úniku do vodních toků, kanalizace, sklepních a uzavrených prostor.


6.3. METODY A MATERIÁL PRO OMEZENÍ ÚNIKU A PRO ČIŠTĚNÍ

Vniknutí do půdy: Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika. Odstraňte produkt odčerpáním nebo použitím vhodného absorbentu.
Vniknutí do vodních zdrojů: Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika. Okamžitě obklopte rozlitou látku pásy z plovákových desek. Upozorněte další lodě. Odstraňte z hladiny sbíráním nebo pomocí vhodných absorpčních látek. Před použitím dispergátorů se obraťte na odborníka, aby vám poskytnul potřebné informace.
Doporučení pro případ úniku do vod nebo do půdy jsou založena na nejpravděpodobnější situaci, která může nastat při úniku tohoto materiálu, avšak i další faktory jako geografické podmínky, vítr, teplota, vlny (v případě úniku do vodních toků), jejich směr a rychlost mohou podstatně ovlivnit patřičný postup zásahu. Z tohoto důvodu je nutné provést konzultaci s místními odborníky. Pozn.: Místní předpisy mohou definovat nebo omezovat zásah, který je nutno provést.
6.4. ODKAZ NA JINÉ ODDÍLY

Viz oddíl 8 a 13.
ODDÍL 7

ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ


7.1. OPATŘENÍ PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ

Zabraňte malým únikům a unikání, aby nevzniklo nebezpečí uklouznutí Materiál může akumulovat statický náboj, který může způsobit elektrickou jiskru (zdroj vznícení). Zajistěte správné propojení a/nebo uzemnění. Propojení a uzemnění nicméně nemusejí zamezit nebezpečí akumulace statické elektřiny. Následujte příslušné místní normy. Viz také American Petroleum Institute 2003 (Ochrana proti vznícení od statické elektřiny, blesku či bludných proudů), National Fire Protection Agency 77 (Doporučené zacházení se statickou elektřinou) či CENELEC CLC/TR 50404 (Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny).


Statický akumulátor: Tento materiál je statickým akumulátorem.
7.2. PODMÍNKY PRO BEZPEČNÉ SKLADOVÁNÍ LÁTEK A SMĚSÍ VČETNĚ NESLUČITELNÝCH LÁTEK A SMĚSÍ

Volba nádoby, například pro skladování, může ovlivnit akumulaci a disipaci statického náboje. Neskladujte v otevřených nebo neoznačených nádobách. Zabraňte kontaktu s nekompatibilními materiály.7.3. SPECIFICKÉ KONEČNÉ / SPECIFICKÁ KONEČNÁ POUŽITÍ: Oddíl 1 informuje o zjištěných koncových použitích. K dispozici nejsou žádné průmyslové pokyny či pokyny v daném odvětví.ODDÍL 8

OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY


8.1. KONTROLNÍ PARAMETRY

Expoziční limity/standardní hodnoty pro látky, které se mohou tvořit při manipulaci s tímto výrobkem: Při případném vzniku mlhy/aerosolů se doporučuje následující: 5 mg/m³ - ACGIH TLV, (vdechovatelná frakce).

Poznámka: Informace ohledně způsobu sledování lze získat u následujících agentur/institucí:

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)

8.2. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE
OMEZOVÁNÍ EXPOZICE
Stupeň ochrany a druh nutné regulace bude záviset na podmínkách možného kontaktu. Možná regulační opatrení:

Za běžných podmínek použití a s odpovídajícím větráním nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky.


OMEZOVÁNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKŮ

Výběr prostředků osobní ochrany záleží na podmínkách možné expozice, na použití, způsobu manipulace, koncentraci a větrání. Níže uvedené informace k výběru ochranných prostředků pro použití s tímto materiálem jsou založeny na jeho běžném použití.


Ochrana dýchacích cest: Pokud mechanická regulace nezajistí úroveň koncentrace kontaminant obsažených ve vzduchu na úrovni požadované pro ochranu zdraví pracovníků, může být vhodné použít schválený respirátor. Výběr, použití a údržba respirátoru musí odpovídat regulačním požadavkům Pro tento materiál jsou vhodné tyto druhy respirátorů:

Za běžných podmínek použití a s odpovídajícím větráním nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky.


Pro případ vysoké koncentrace ve vzduchu používejte schválený respirátor s přívodem kyslíku pracující v režimu pozitivního tlaku. Není-li k dispozici dostatečné množství kyslíku, nefunguje-li signalizační systém pro ohlašování plynu/výparů nebo je-li překročena kapacita/rozsah filtru pro čištění vzduchu, je vhodné použít respirátor s přívodem kyslíku a s únikovou lahví.
Ochrana rukou: Jakékoli informace o rukavicích jsou založené na publikované literatuře a údajích výrobce rukavic. Vhodnost rukavic a čas propuštění se bude lišit na základě specifických podmínek používání. Pro přesné informace o výběru rukavic a časech propuštění pro vaše podmínky použití kontaktujte výrobce rukavic. Zkontrolujte a vyměňte onošené nebo poškozené rukavice. Mezi typy rukavic, které by měly být brány v úvahu pro tento materiál, patří:

Za normálních podmínek použití se běžně nevyžaduje žádná ochrana.


Ochrana očí: Je-li pravděpodobný kontakt, doporučují se ochranné brýle s postranními kryty.
Ochrana kůže a těla: Veškeré specifické informace o oděvu jsou založeny na publikovaných údajích a na údajích výrobců. Pro tento materiál jsou vhodné tyto druhy oděvu:

Za běžných podmínek použití se nevyžaduje žádná ochrana kůže. V souladu se správnými zásadami průmyslové hygieny je nutné učinit taková opatření, aby se kontaktu s kůží zabránilo.


Specifická hygienická opatření: Vždy dodržujte pravidla dobré osobní hygieny, jako je umytí po manipulaci s materiálem, před jídlem, pitím nebo kouřením. Pravidelne nechávejte vyčistit pracovní oděv a ochranné pomůcky. Zlikvidujte kontaminovaný oděv a obuv, které nelze vyčistit. Udržujte pořádek na pracovišti.
OPATŘENÍ PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Dodržujte platné environmentální předpisy omezující vypouštění do vzduchu, vody a půdy. Chraňte životní prostředí uplatněním příslušných kontrolních opatření pro prevenci či omezení emisí.
ODDÍL 9

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI


Poznámka: Fyzikální a chemické vlastnosti jsou poskytovány pouze pro zohlednění bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí a nemusí zcela zastupovat specifikace výrobku. Pro další informace kontaktujte dodavatele.
9.1. INFORMACE O ZÁKLADNÍCH FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH
Skupenství: kapalina

Barva: jantarová

Zápach: charakteristický

Práh čichového vnímání: Žádné dostupné údaje

pH: Není technicky možné

Bod tání: Není technicky možné

Bod mrazu: Žádné dostupné údaje

Úvodní bod varu / a rozmezí bodů varu: > 316°C (600°F) [odhadovaný]

Bod vzplanutí [Metoda]: >200°C (392°F) [ASTM D-92]

Rychlost odpařování (n-butyl acetát = 1): Není technicky možné

Hořlavost (pevná látka, plyn): Není technicky možné

Horní/dolní mez výbušnosti (Přibližný objemový podíl ve vzduchu): UEL: 7.0 LEL: 0.9 [odhadovaný]

Tlak par: < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) při 20°C [odhadovaný]

Hustota par (vzduch = 1): > 2 při 101 kPa [odhadovaný]

Relativní hustota (při 15 °C): 0.876 [zkušební metoda nedostupná]

Rozpustnost: voda Zanedbatelný

Rozdělovací koeficient (rozdělovací koeficient n-oktanol/voda): > 3.5 [odhadovaný]

Teplota samovznícení: Žádné dostupné údaje

teplota rozkladu: Žádné dostupné údaje

Viskozita: 46 cSt (46 mm2/s) při 40°C | 6.65 cSt (6.65 mm2/s) při 100°C [ASTM D 445]

Výbušné vlastnosti: žádný

Oxidační vlastnosti: žádný
9.2. DALŠÍ INFORMACE

Bod tuhnutí: -18°C (0°F) [ASTM D97]

DMSO Extrakt (pouze ropný olej), IP-346: < 3 % hm

ODDÍL 10

STÁLOST A REAKTIVITA


10.1. REAKTIVITA: Viz pododdíly níže.
10.2. CHEMICKÁ STABILITA: Materiál je stabilní za běžných podmínek.
10.3. MOŽNOST NEBEZPEČNÝCH REAKCÍ: K nebezpečné polymeraci nedochází.
10.4. PODMÍNKY, KTERÝM JE TŘEBA ZABRÁNIT: Přílišné teplo. Zdroje vznícení o vysoké energii.
10.5. NESLUČITELNÉ MATERIÁLY: Silná oxidační činidla.
10.6. NEBEZPEČNÉ PRODUKTY ROZKLADU: Materiál se při teplotách okolního prostředí nerozkládá.ODDÍL 11

TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE


11.1. INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH ÚČINCÍCH


Riziková třída

Zhodnocení / poznámky

Inhalace
Akutní toxicita: Žádné údaje o sledované vlastnosti.

Minimálně toxický. Na základě vyhodnocení složek.

Podráždění: Žádné údaje o sledované vlastnosti.

Zanedbatelně nebezpečný během manipulace při běžných/normálních teplotách.

Požití
Akutní toxicita: Žádné údaje o sledované vlastnosti.

Minimálně toxický. Na základě vyhodnocení složek.

DERMÁLNÍ TOXICITA:
Akutní toxicita: Žádné údaje o sledované vlastnosti.

Minimálně toxický. Na základě vyhodnocení složek.

Poleptání kůže/Podráždění: Žádné údaje o sledované vlastnosti.

Zanedbatelné podráždění kůže při běžné teplotě. Na základě vyhodnocení složek.

DRÁŽDIVOST OČÍ:
Vážné poškození očí/Podráždění: Žádné údaje o sledované vlastnosti.

Může vyvolat mírné a krátkodobé podráždění očí. Na základě vyhodnocení složek.

Senzitizace
Senzibilizace dýchacích cest: Nejsou k dispozici konečná data pro tento materiál.

Nepředpokládá se, že je senzibilizující pro dýchací cesty.

Senzibilizace při styku s kůží: Nejsou k dispozici konečná data pro tento materiál.

Nepředpokládá se, že je senzibilizující na kůži. Na základě vyhodnocení složek.

aspirace: Dostupné údaje.

Nepředpokládá se nebezpečí při vdechování. Vychází se z fyzikálně-chemických vlastností materiálu.

Mutagenita v zárodečných buňkách: Nejsou k dispozici konečná data pro tento materiál.

Nepředpokládá se, že je mutagen v zárodečných buňkách. Na základě vyhodnocení složek.

karcinogenicita: Nejsou k dispozici konečná data pro tento materiál.

Nepředpokládá se, že způsobuje rakovinu. Na základě vyhodnocení složek.

reprodukční toxicita: Nejsou k dispozici konečná data pro tento materiál.

Nepředpokládá se, že je toxický pro reprodukci. Na základě vyhodnocení složek.

Kojení: Nejsou k dispozici konečná data pro tento materiál.

Nepředpokládá se, že poškozuje kojence prostřednictvím mateřského mléka.

Toxicita pro specifické cílové orgány (STOT)
Jednorázová expozice: Nejsou k dispozici konečná data pro tento materiál.

Nepředpokládá se, že způsobuje poškození orgánů při jednorázové expozici.

Opakovaná expozice: Nejsou k dispozici konečná data pro tento materiál.

Nepředpokládá se, že způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Na základě vyhodnocení složek.DALŠÍ INFORMACE
Obsahuje:

Hluboce rafinovaný základový olej: Při testech na zvířatech se neukázal jako karcinogenní. Vzorek produktu vyhověl v testech IP-346, Amesově testu a v dallších screeningových testech. Studie a inhalační expozice vykázaly minimální účinky: nespecifickou plicní infiltraci imunitních buněk, ukládání oleje a minimální tvorbu granulomů. Při testech na zvířatech se neprojevil jako senzibilizující.
ODDÍL 12

EKOLOGICKÉ INFORMACE

Uvedené informace jsou založeny na dostupných údajích o tomto materiálu, o složkách tohoto materiálu a o podobných materiálech.
12.1. TOXICITA

Produkt -- Nepředpokládají se škodlivé účinky na vodní organismy.


12.2. PERZISTENCE A ROZLOŽITELNOST

Biodegradace:

Složka základového oleje -- Předpokládá se přirozená biologická rozložitelnost.


12.3. BIOAKUMULAČNÍ POTENCIÁL

Složka základového oleje -- Má potenciál bioakumulace, avšak metabolismus nebo fyzikální vlivy mohou snižovat biokoncentraci, nebo omezovat biologickou dostupnost.


12.4. MOBILITA V PŮDĚ

Složka základového oleje -- Produkt má nízkou rozpustnost, plave na hladině a předpokládá se, že bude pronikat z vody na zem. Předpokládá se rozložení na úsady a pevné látky obsažené v odpadní vodě.


12.5. PERZISTENCE, BIOAKUMULACE A TOXICITA PRO LÁTKU(Y)

Tento produkt není látkou, která je PBT nebo vPvB, ani takovou látku neobsahuje.


12.6. JINÉ NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY

Nejsou předpokládány žádné nepříznivé účinky.
ODDÍL 13

POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

Doporučení pro likvidaci jsou určena pro materiál ve stavu, v jakém je dodán. Likvidace musí splňovat příslušné zákony a předpisy a musí odpovídat charakteru materiálu v době jeho likvidace.


13.1. METODY NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Produkt lze spálit v uzavřené kontrolované peci jako palivo nebo jej lze zlikvidovat pod dohledem ve spalovně při velmi vysoké teplotě, aby se zabránilo tvorbě nežádoucích zplodin. Chraňte životní prostředí. Použitý olej zlikvidujte na určených místech. Minimalizujte kontakt s kůží. Použité oleje nesměšujte s rozpouštědly, brzdovými kapalinami či chladidly.INFORMACE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ:
Kód odpadu: 13 01 10*
POZNÁMKA: Kódy jsou určeny na základě nejběžnějšího použití tohoto přípravku a nemusí zahrnovat kontaminující látky obsažené v důsledku použití. Původci odpadu musí vyhodnotit proces použití při kterém vzniká odpad a přítomné kontaminanty, aby bylo možno určit příslušný(é) kód(y) likvidace odpadu.
Odpad z tohoto produktu je považován za nebezpečný v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění a podléhá opatřením plynoucím z tohoto zákona.

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů

Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška MŽP č. 384/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s PCB

Vyhláška MŽP č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadůVarovné upozornění na prázdném obalu Varování na prázdném zásobníku (pokud se hodí): Prázdné zásobníky mohou obsahovat zbytky a mohou být nebezpečné. Nepokoušejte se zásobníky znovu plnit ani čistit bez řádného poučení. Prázdné sudy dokonale vyprázdněte a uložte na bezpečném místě až do řádné regenerace nebo likvidace. Prázdné zásobníky pokud možno recyklujte, obnovujte nebo likvidujte u náležitě kvalifikovaného případně licencovaného smluvního partnera a v souladu s nařízeními vlády. ZÁSOBNÍKY NESMÍTE TLAKOVAT, ŘEZAT, SVAŘOVAT, PÁJET, VRTAT, BROUSIT ANI VYSTAVOVAT TEPLU, PLAMENI, JISKRÁM, STATICKÉ ELEKTŘINĚ A DALŠÍM ZDROJŮM VZNÍCENÍ. MOHOU EXPLODOVAT A ZPŮSOBIT ZRANĚNÍ NEBO USMRCENÍ.


ODDÍL 14

INFORMACE PRO PŘEPRAVU


Pozemní doprava (ADR/RID): 14.1-14.6 Nepodléhá regulaci pro pozemní dopravu

VNITROZEMSKÉ VODNÍ CESTY (ADNR/ADN): 14.1-14.6 Nepodléhá regulaci pro říční dopravu

Námořní doprava (IMDG): 14.1-14.6 Nepodléhá regulaci pro námořní dopravu podle IMDG-Code


VODNÍ PLOCHA (úmluva MARPOL 73/78 - příloha II):

14.7. HROMADNÁ PŘEPRAVA PODLE PŘÍLOHY II MARPOL 73/78 A PŘEDPISU IBC

Neklasifikováno podle přílohy IILetecká doprava (IATA): 14.1-14.6 Nepodléhá regulaci pro leteckou dopravu

ODDÍL 15

INFORMACE O PŘEDPISECH


REGULAČNÍ STATUS A SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY A PŘEDPISY
Splňuje následující státní/místní předpisy pro dokumentaci chemických látek: AICS, DSL, ENCS, IECSC, KECI, PICCS, TSCA

15.1. NAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI, ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ/SPECIFICKÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE LÁTKY NEBO SMĚSI
Související směrnice a předpisy EU:

1907/2006 [... o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek ... a jejich změnách]

1272/2008 [o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.. a o změně této směrnice]
Nutná opatření či omezení na základě výše uvedených nařízení a směrnic jsou uvedena v příslušném nařízení EU nebo národním nařízení.
SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY A PŘEDPISY

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a přípravcích a o změně některých dalších zákonů

Vyhláška MPO č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno

Vyhláška MPO č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku

Vyhláška MPO č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném zněníZákon č. 65/1965 Sb., Zákoník práce


15.2. POSOUZENÍ CHEMICKÉ BEZPEČNOSTI
Informace o REACH: Posouzení chemické bezpečnosti bylo provedeno pro jednu či více látek obsažených v tomto materiálu.ODDÍL 16

DALŠÍ INFORMACE


REFERENCE: Mezi zdroje informací použitých při sestavení tohoto bezpečnostního listu patří některé z následujících: výsledky z vnitropodnikových toxikologických studií či toxikologických studií dodavatele, dokumentace k produktům organizace CONCAWE, publikace z jiných obchodních sdružení, EU Konsorcium REACH pro rozpouštědla uhlovodíků, americké rozšířené souhrny programu HPV, databáze EU IUCLID, americké publikace NTP a případně jiné zdroje.

Seznam zkratek, které by mohly být (ale nejsou nutně) použity v tomto bezpečnostním listu:

Zkratka

Úplný text

není k dispozici

Nevztahuje se

nezjištěno

Nezjištěno

Není zřejmé

Není stanoveno

VOC

Těkavé organické látky

AICS

Australský seznam chemických látek (AICS)

AIHA WEEL

Expoziční limity na pracovišti Americké asociace pro průmyslovou hygienu (AIHA)

ASTM

ASTM International, původně pod názvem Americká společnost pro testování a materiály (ASTM)

DSL

Seznam domácích látek (Kanada)

EINECS

Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek

ELINCS

Evropský seznam oznámených chemických látek

ENCS

Seznam existujících a nových chemických látek (japonský seznam)

IECSC

Seznam existujících chemických látek v Číně

KECI

Korejský seznam existujících chemických látek

NDSL

Seznam nedomácích látek (Kanada)

Novozélandský seznam chemických látek (NZIoC)

Novozélandský seznam chemických látek

PICCS

Filipínský seznam chemikálií a chemických látek

TLV

Prahový limit (Americká konference vládních průmyslových hygieniků)

TSCA

Zákon o kontrole toxických látek (americký seznam látek)

Látky s nedefinovaným složením (UVCB)

Látka o neznámém či proměnném složení, komplexní reakční produkty či biologické materiály

LC

Smrtelná koncentrace

LD

Smrtelná dávka

LL

Smrtelné dávkování

EC

Efektivní koncentrace

EL

Efektivní dávkování

NOEC

Koncentrace nevyvolávající žádné pozorovatelné účinky

NOELR

Rychlost dávkování nevyvolávající žádné pozorovatelné účinky


LEGENDA KE KÓDŮM H V § 3 TOHOTO DOKUMENTU (pouze pro informaci):

Skin Irrit. 2 H315: Způsobuje podráždění kůže; Poleptání/podráždění kůže, kat.

Skin Sens. 1 H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci; Senzibilizace při styku s kůží, kat.

Eye Dam. 1 H318: Způsobuje vážné poškození očí; vážné poškození/podráždění očí, kat.TENTO BEZPEČNOSTNÍ LIST OBSAHUJE NÁSLEDUJÍCÍ REVIZE:

Změny v rámci revize:

Oddíl 01: Země Regiony informace byly změněny.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zde uvedené informace a doporučení jsou podle našich nejlepších znalostí a přesvědčení společnosti ExxonMobil přesné a spolehlivé ke dni jejich vydání. Abyste se ujistili, že tento dokument je nejnovější verzí která je k dispozici, můžete kontaktovat společnost ExxonMobil. Informace a doporučení jsou určené pro posouzení a prozkoumání uživatelem. Je zodpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že výrobek je vhodný pro zamýšlené použití. Přebaluje-li zákazník tento produkt, je na jeho zodpovědnosti aby zajistil, že na novém obalu budou uvedeny veškeré zákonně stanovené informace pro ochranu zdraví a bezpečnosti. Osobám manipulujícím s tímto produktem a jeho uživatelům musí být předány příslušné informace o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečnou manipulaci. Změny v tomto dokumentu jsou přísně zakázány. Nové vydávání nebo předávání tohoto dokumentu nebo jeho částí je zakázáno kromě případů stanovených zákonem. Termín "ExxonMobil" je použit jako zjednodušení, může obsahovat jednu nebo více součástí ExxonMobil Chemical Company, ExxonMobil Corporation nebo pobočky, ve kterých tyto společnosti drží jakýkoli přímý nebo nepřímý podíl.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pouze pro vnitřní potřebu


MHC: 0B, 0B, 0, 0, 0, 0

PPEC: A

DGN: 2007806XCZ (546743)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PŘÍLOHA

Příloha není pro tento materiál nutná.Download 188.47 Kb.
Download 188.47 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaBezpečnostní list

Download 188.47 Kb.