Bitiruv malakaviy ish
Download 260.83 Kb.
bet4/4
Sana21.03.2017
Hajmi260.83 Kb.
1   2   3   4
Islom Karimovning 2009-yilning asosiy yakunlari va 2010-yilda ijtimoiy – iqtisodiy rivojlantirishning eng muhim ustuvor yo ‘nalishlariga bag ‘ishlangan Vazirlar Mahkamasining «Asosiy vazifamiz – Vatanimiz taraqqiyoti va xalqimiz farovonligi yanada yuksaltirishdir» nomli ma’ruzasi.

Islom Abdugʻaniyevich Karimov (1938-yil 30-yanvar, Samarqand shahri - 2016-yil 2-sentabr, Toshkent shahri) - davlat va siyosat arbobi, Oʻzbekiston Respublikasining birinchi prezidenti. Oʻzbekiston Qahramoni (1994).

«Xalq so ‘zi» gazetasi, 2010-yil 29-yanvar.

2 Социально-экономическое развитие Республики Узбекистан по итогам 2009 года. Статистичекие сборник. Ташкент, ГосКомСтат. 2010. -3с

3 I.А.Karimov. Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi. – Т.: «O‘zbekiston», 2010. – B.53.

4 I.А.Karimov. Barcha reja vа dasturlarimiz Vatanimiz tarqqiyotini yuksaltirish, xaqimiz farovonligini oshirishga xizmat qiladi. Prezident I.Karimovning 2010 yilning asosiy yakunlari vа 2011 yilda O`zbekistonni ijtimoiy–iqtisodiy rivojlantirishning eng muhim ustuvor yo`nalishlariga bag`ishlangan Vazirlar Mahkamasining majlisidagi ma’ruzasi // “Xalq so`zi” gazetasi. 2011 yil 21 yanvar, B.2.

5 I.A.Karimov Asosiy vazifamiz – vatanimiz taraqqiyoti vа xalqimiz farovonligini yanada yuksaltirish . Т.: “O`zbekiston”, 2010. B.63.

6 O`zbekiston Respublikasi prezidenti I.Karimovning 2011 yilning asosiy yakunlari vа 2012 yilda O`zbekistonni ijtimoiy–iqtisodiy rivojlantirishning eng muhim ustuvor yo`nalishlariga bag`ishlangan Vazirlar Mahkamasining majlisidagi ma’ruzasi // “Xalq so`zi” gazetasi. 2012 yil 20 yanvar, B.2.

7I.А.Karimov Barcha reja vа dasturlarimiz Vatanimiz taraqqiyotini yuksaltirish, xalqimiz farovonligini oshirishga xizmat qiladi. O`zbekiston Respublikasi prezidenti I.Karimovning 2011 yilning asosiy yakunlari vа 2012 yilda O`zbekistonni ijtimoiy–iqtisodiy rivojlantirishning eng muhim ustuvor yo`nalishlariga bag`ishlangan Vazirlar Mahkamasining majlisidagi ma’ruzasi // “Xalq so`zi” gazetasi. 2012 yil 21 yanvar, B.2.

8 Федцов В.Г. Культура гостинично-туристического сервиса : учебное пособие. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 503 с.

9 Храбовченко В.В. Экологический туризм: Учеб.-метод.пособие. М.: Финансы и Статистика, 2004.- 208 с.

10 Пардаев М.Қ. Атабаев Р. Туризм асослари. Самарқанд, СамИСИ. 2006 – 74 б., Пардаев М.Қ., Атабаев Р., Пардаев М.Қ. Туризмни ривожлантириш имкониятлари.Т.: “Фан ва технология”. 2007. - 32 бет, Хизмат кўрсатиш, сервис ва туризм соҳаларини ривожлантириш: муаммолар ва уларнинг ечимлари. Т.: “Иқтисод ва молия”. 2008.- 259 б.

11 Тухлиев Н., Абдуллаева Т. Менеджмент и организация бизнеса в туризме Узбекистана. –Т.: Гос. Науч. Изд-во “O’zbekiston milliy ensiklopediyasi”, 2006. – 386 с., Тухлиев Н., Абдуллаева Т. Экологический туризм: сущност, тенденции и стратегия развития. –Т.: Гос. Науч. Изд-во “O’zbekiston milliy ensiklopediyasi”, 2006. – 416 с., Тухлиев Н., Абдуллаева Т. Национальные модели развития туризма. –Т.: Гос. Науч. Изд-во “O’zbekiston milliy ensiklopediyasi”, 2006. – 386 с.

12 Эштаев А.А., Норчаев А.Н., Рўзиев С.С. Ўзбекистон Республикасида туризм хизмати ва сервис соҳасини ривожлантириш йўллари. Т.: ТДИУ, 2007. – 38 б.

13 Шикова Е.Л. Экономика и менеджмент не коммерческих организаций: учебник СПБ: Лань, 2004. – С. 134

14 Винокуров Р.А. Экономика труда. – СПВ.: Питер, 2004. – С. 64-65.

15 Джоббер Д. Принципы и практика маркентинга: Пер. анг-М: издательский дом “Вильянс” 2000.- С.22.

16 Аванесова Г.А. Сервисная деятельность: историческая и современная практика, предпринимательство менеджмент (учеб – пособие). М – Аспект – Пресс. 2005.- С. 63

17 Романович В.К. и др. Сервисная деятельность: учеб пос-3е изд. – СПБ. - Б.10-15

18 Романов Ж.А. Сервисная деятельность М: Дашков К. 2006. – С. 9

19 Иноземцев В. Парадоксы постиндустриальной экономики // МЭ и МО. 2005, №3 - С. 3-4

20 Федцов В.Г. Культура гостиночно-туристского сервиса : учебное пособие. Ростов. : Феникс, 2008.- С.503

21 Маркова М.Д. Маркетинг услуг. М. Финансы и статистика. 1996. - С.8

22 К. Х. Абдурахмонов “Меҳнат иқтисодиёти” дарслик Т:”Меҳнат” 2004. - Б.273-274

23 Ўлмасов А., Вахобов А. В. Иқтисодиёт назарияси: дарслик. Тошкент, “Шарқ” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси Бош таҳририяти, 2006. – Б.480

24 Вахобов А. Бозор муносабатлари тизимидаги ижтимоий фондлар: иқтисод фанлари доктори диссертацияси. Тошкент 2000 й. - Б.166

25 Пардаев М.Қ., Исроилов Ж.И., Ғаппаров А.Қ. Хизмат кўрсатиш соҳасида иқтисодий таҳлилни такомиллаштириш муаммолари. Рисола. Самарқанд. “Зарафшон”, 2009. – Б.66

26 O`zbek tilining izohli lug`ati. J. 2 E-M – B.328.

27 Ahmedov E. O‘zbekiston shaharlari mustaqillik yillarida.- Toshkent, 2002.

28 Karimov I.A. O`zbekiston iqtisodiy siyosatining ustuvor yo`nalishlari. -T.: O`zbekiston, 1993, B.15.

29 Ata-Mirzayev O., Gentshke V., Murtazayeva R., Saliyev L., Istoriko-demograficheskiye ocherki urbanizatsiya

Uzbekistana. -T.: Universitet, 2002.
30 O`zbekturizm Milliy kompaniyasining Buxoro mintaqaviy boshqarmasning rasmiy axboroti, 2014 yil yanvar.


31 Alisher Navoiy - “Farhod va Shirin” dostoni, XXVIII bob.

32 Tojiyeva M. “Iqtisodiy turizm” Ma’ruzalar matni, Uslubiy qo‘llanma. T.:2010-yil B.283.

33 O`zbek tilining izohli lug`ati. J. 2 E-M – B.586.

34 Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостопримства (отелы и рестораны). М.: ОАО НПО: Изд-во “Экономика”, 2000., Уокер Дж. Введение в гостопримство: Учебник / пер. с англ. М.: ЮНИТИ, 1999., Основы управления предприятиями и организациями индустурии гостопримства / Под ред.А.Браймера. – М., 1994. ва бошқалар.

35 Mamatqulov X.M. Turizm va servisga oid izohli lug`at. Samarqand: SamISI, 2010. - 151 b.

36 Tomas Kuk (ingliz ruhoniysi) 1841 yilda 600 kishidan iborat 1-temir yo`l sayyohligini tashkil qilib, turistik sayohatga asos soldi

37 Muhammad Ibn  Abdulloh Muhammad at - Tanji  (arab. محمد بن عبد الله بن محمد الطنجي‎‎ 25 fevral 1304, — 1377) islom dunyosidagi barcha mamlakatlarga sayohat qilgan, mashhur arab sayyohi vа  savdogari

38 Jahon Turizm Tashkiloti Bosh Assambleyasi Bali shahrida (Indoneziya) bo`lib o`tgan majlis., 1993-yil, X sessiya.

39 Ahmedov E. O‘zbekiston shaharlari mustaqillik yillarida.- Toshkent, 2002.

40 O`zbekiston iqtisodiy axborotnomasi – Toshkent.: 1/2014, B.8.

41 Ata-Mirzayev O., Gentshke V., Murtazayeva R., Saliyev L., Istoriko-demograficheskiye ocherki urbanizatsiya

Uzbekistana. -T.: Universitet, 2002.42 SH.Mahmudov – O`zbekturizm MK Buxoro bo`linmasi boshlig`ining ma’zuzasi., 2014-yil yanvar

43 Основные показатели развития тризма и отдыха в Республике Узбекистан в 2007 году. Статистический бюллетень. Т.: Госкомстат, 2008. –с.2.

44 Ўша жойда – б 61.

45 www.UzReport.uz

46 Ibragimov Nutfillo Salimovich, O`zbekistonda Xalqaro turizmni rivojlantirishda distinatsion menejment konsepsiyasini qo`llash mavzusidagi iqtisod fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiyasi avtoreferati – T. – B.12. 30-bet.

47 Каримов И.А. 2012 йил Ватанимиз тараққиётини янги босқичга кўтарадиган йил бўлади // ”Халқ сўзи”, 2012 йил, 20 январь.

48 O`zbekiston iqtisodiy axborotnomasi – Toshkent.: 1/2014, B.11.

49 www.UzReport.uz

50 O`zbekiston iqtisodiy axborotnomasi – Toshkent.: 1/2014, B.12.

51 SH.Mahmudov – O`zbekturizm MK Buxoro bo`linmasi boshlig`ining O`zbekiston iqtisodiy axborotnomasi jurnaliga bergan intervyusidan., 2014-yil, yanvar

52 http://talaba.zn.uz

53 http://uz.denemetr.com

54 O`zbekiston iqtisodiy axborotnomasi – Toshkent.: 1/2014, B.13.

55 O`zbekiston iqtisodiy axborotnomasi – Toshkent.: 1/2014, B.15.

56 Matyoqubov Umidjon Rahimovich, Ekologik vaziyatni inobtag olib turizm samaradorligini oshirish yo`nalishlari va istiqbollari mavzusidagi Iqtisod fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiyasi avtoreferati – S. B.13. 35 bet.


57 O`zbekiston iqtisodiy axborotnomasi – Toshkent.: 1/2014, B.16.

58 O`zbekiston iqtisodiy axborotnomasi – Toshkent.: 1/2014, B.25.

59 Ibragimov Nutfillo Salimovich, O`zbekistonda Xalqaro turizmni rivojlantirishda distinatsion menejment konsepsiyasini qo`llash mavzusidagi iqtisod fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiyasi avtoreferati – T. – B.12. 30-bet.

60 Ata-Mirzayev O., Gentshke V., Murtazayeva R., Saliyev L., Istoriko-demograficheskiye ocherki urbanizatsiya Uzbekistana. -T.: Universitet, 2002.

61 O`zbekiston iqtisodiy axborotnomasi – Toshkent.: 1/2014, B.26.

62 Karimov I.A. 2013-yil 17-apreldagi«2013–2016-yillarda qishloq joylarida xizmat ko‘rsatish va servis sohasini jadal rivojlantirish yuzasidan qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi qarori

63 O`zbekiston iqtisodiy axborotnomasi – Toshkent.: 1/2014,B. 25.

64 «O`zbekturizm Milliy Kompaniyasi 1992 yil 27 iyulda O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Karimov I. A. № PF-447-sonli «O`zbekturizm» Milliy Kompaniyasining tuzilishi to`g`risida» gi Farmoni bilan tashkil etilgan.

65 http://www.uzbektourism.uz

66 O`zbekiston iqtisodiy axborotnomasi – Toshkent.: 1/2014, B.27.

67 YUNESKOning O`zbekistondagi vakolatxonasi rahbari Krista Pikkat.Turizm sohasida yetuk kadrlarni tayyorlash//O`zbekiston Iqtisodiy axborotnomasi. 1/2014-yil. B.30.

68 O`zbekturizm MK Buxoro bo`linmasi boshlig`i SH.Mahmudovning O`zbekiston iqtisodiy axborotnomasi jurnaliga taqdim etgan ma’lumoti. 2014-yil yanvar.69 O`zbekturizm MK Buxoro bo`linmasi boshlig`I SH.Mahmudovning O`zbekiston iqtisodiy axborotnomasi jurnaliga taqdim etgan ma’lumoti. 2014-yil yanvar.

70 Buxoro viloyat statistika boshqarmasi ma`lumotlari asosida tuzildi.


71 Buxoro viloyatida Turizm, mehmondorchilik va sog`lomlashtirish sohasida 2013 yilda olingan jami daromadlarda tashkilot turlarining hissasi. Buxoro viloyat statistika boshqarmasi ma`lumotlari asosida tuzildi.


72 Buxoro viloyatida turizm, mehmondorchilik va sog`lomlashtirish sohasidagi bevosita ish bilan ta`minlanganlar soni, yillar bo`yicha.

Buxoro viloyat statistika boshqarmasi ma`lumotlari asosida tuzildi.73 Ro`ziev Sobirjon Samatovich. Buxoro viloyatidagi turizm, mehmondorchilik va sog`lomlashtirish bozori tahlili.


74 O`ktam Xo`jayorov. Betakror Qashqadaryoning turizm istiqbollari // O`zbekiston iqtisodiy axborotnomasi. 1/2014-yil. B.35

75 O`ktam Xo`jayorov. Betakror Qashqadaryoning turizm istiqbollari // O`zbekiston iqtisodiy axborotnomasi. 1/2014-yil. B.35

76 Zokir Tadjixodjayev, Abror Jo`rayev, Halim Hamroyev. Turizm sohasiga yetuk kadrlar tayyorlash//O`zbekiston iqtisodiy axborotnomasi. 1/2014-yil. B.29.

77 Tojiyeva M. Turizm iqtisodiyoti. B. 2013-y. B-25

78 Zokir Tadjixodjayev, Abror Jo`rayev, Halim Hamroyev. Turizm sohasiga yetuk kadrlar tayyorlash//O`zbekiston iqtisodiy axborotnomasi. 1/2014-yil. B.29.

79 I.А.Karimov O`zbekiston: milliy istiqlol, iqtisod, siyosat, mafkura.Т.1.-Т.: O`zbekiston, 1996, B.252.

80 I.A.Karimov Bunyodkorlik yo`lida. Т.4.-Т.: O`zbekiston, 1996. B.282-283.

81 Пузакова Е.П. Международный туристический бизнес. М. издательсво «ПРИОР», 2001,стр.3

82 Балабанов И.Т. , Балабанов А.И. Экономика туризма. М. Финансы и статистика,2000, стр.3.

83 Axmedov E. “O`zbekiston shaharlari mustaqillik yillarida”, Т..Abu Ali ibn Sino, 2002-yil, B.85-86.

группа 62Download 260.83 Kb.
1   2   3   4
Download 260.83 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaBitiruv malakaviy ish

Download 260.83 Kb.