• Çevre Bilimleri Ve Mühendisliğinde Enstrümental Analiz Yöntemleri
 • Çevre Mühendisliği Laboratuvarı
 • Atık Minimizasyonu Ve Dönüşümü
 • Elektrokimyasal Su Ve Atıksu Arıtma Prosesleri
 • Kirleticilerin Çevredeki Taşınımı Ve Davranışı
 • Pestisitler Ve Çevre Kirliliği
 • Çevre Mühendisliğinde Enzimatik Uygulamalar
 • Çevre Kalitesinin Biyolojik İzleme Teknikleri İle İzlenmesi
 • Çevre Mühendisliğinde Toksikoloji Çalışmaları
 • Biyokimyasal Toksikoloji
 • Su Ortamlarında Ötrofikasyon Kontrolü
 • Atıksuların Kimyasal Yöntemler İle Arıtımı
 • Kirlenmiş Ortamların İyileştirilmesi
 • Atık sulardan Biyolojik Azot Ve Fosfor
 • Bitkilerle Kirletici Ortamların İyileştirilmesi
 • Çiftlik Atıklarının Havasız Sistemlerle Arıtımı
 • Su Kirliliği Ve Ekolojik Etkileri
 • Çevre Mühendisliğinde İstatistiksel Yöntemler
 • Atıksuların Deniz Deşarjı
 • Mühendislikte Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları
 • Doğal Sulakalanlarda Yönetim Planlaması
 • Yüzey Ve Yeraltı Suları İzleme Teknikleri
 • Yeraltı Suları Kalite Kontrolü
 • Çevresel İzleme (Environmental Monitoring
 • Toprak Kirliliğinin Biyolojik Yöntemler İle İyileştirilmesi
 • Biyolojik Tarım Ve Çevre
 • Hava Kirliliğinin Bitkiler Üzerindeki Etkileri
 • BİTLİs eren üNİversitesi fen biLİmleri enstiTÜSÜ Çevre mühendiSLİĞİ anabiLİm dali
  Download 307.04 Kb.
  bet2/4
  Sana24.03.2017
  Hajmi307.04 Kb.
  1   2   3   4

  DERS İÇERİKLERİ

  DERS KODU

  Dersin Adı ve İçeriği

  S/Z

  T

  U

  K

  AKTS

  CMU0501

  Su Kimyası

  Suyun Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, Çözünürlük ve Çözünürlük Çarpımı, Suyun Toprak Tabakalarına Etkisi, Doğal Sular, Deniz Suyu, Gaz Transferi, İçme ve Evlerde Kullanılan Sular, Sulardaki Tosik Metabolitler, Sularda Sertlik, Suyun Dezenfeksiyonu, Suyun Fiziksel Analizi, Suyun Kimyasal Analizi  Z

  3


  0


  3


  6

  CMU0502


  Adsorpsiyon Prosesleri

  Adsorpsiyona Giriş, Çevre kirletici deşarj standartları, Endüstriyel kirleticiler, Adsorbentlerin karakterizasyonu, Adsorbentlerin tipleri, Adsorpsiyon sistemlerinin dizaynı, Adsorpsiyonun modellenmesi ve kütle transferi, Adsorbentlerin rejenerasyonu  S

  3

  0

  3

  6

  CMU0503


  Çevre Bilimleri Ve Mühendisliğinde Enstrümental Analiz Yöntemleri

  Numune alma ve hazırlama yöntemleri (katı faz ve sıvı faz, gaz-katı ekstraksiyon yöntemleri), Gaz ve sıvı kromatografi, UV-Vis absorpsiyon spektroskopi, İyon kromatografi, Atomik absorpsiyon ve alev emisyon spektroskopi, kütle spektrometresi, Potensiyometrik yöntemler  S

  3


  0


  3


  6

  CMU0504


  Çevre Mühendisliği Laboratuvarı

  Numunelerin alınması ve korunması, Su atıksu ve katıların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik temel analizleri, laboatuar cihazlarının tanıtımı ve temel kullanımı, laboratuarda elde edilen sonuçların sunumu ve değerlendirilmesi  S

  3


  0


  3


  6

  CMU0505

  Atık Minimizasyonu Ve Dönüşümü

  Atık minimizasyonu tanımı, teknikleri ve uygulamalarını içerir. Düşük atıklı veya atığı olmayan temiz teknolojiler ve uygulamaları, endüstriyel ve evsel atıkların minimizasyonu ve dönüşümü, hava, su ve toprak kirleticilerinin azaltılması metotları ile endüstriler uygulamaları içerir.  S

  3

  0

  3

  6

  CMU0506


  Elektrokimyasal Su Ve Atıksu Arıtma Prosesleri

  Elektrokimyasal Arıtmaya Giriş, Elektrokimyasal Hücre, Dizayn Parametreleri, Elektrokimyasal Arıtma Prosesleri. Elektrooksidasyon, Elektrokoagülasyon, Elekroflotasyon ve Uygulama örnekleri.  S

  3


  0


  3


  6

  CMU0507

  Kirleticilerin Çevredeki Taşınımı Ve Davranışı

  Kirleticilerin sınıflandırılması, fizikokimyasal özellikleri, hava, toprak ve su ortamları ile bu ortamların bileşenlerinin tanımlanması, kirletici iletimi ve dağılımı, reaksiyonlar, kütle dengesi ve kaynak analizi, kirletici taşınım süreçleri, risk değerlendirme çalışmaları  S

  3

  0

  3

  6

  CMU0508


  Pestisitler Ve Çevre Kirliliği

  Pestisit uygulamaları; Pestisit kullanımından kaynaklanan temel çevre sorunları; Pestisitlerin çevreyi kirletme düzeyleri; Pestisitlerin kalıcı özellikleri; Pestisit kalıntılarının biyolojik yoğunlaşma süreci; Toprakta pestisit kaynakları; Pestisitlerin bozulma yolları. Bazı pestisit analiz yöntemleri. Pestisitlerin canlılara etkileri  S

  3


  0


  3


  6

  CMU0509


  Çevre Mühendisliğinde Enzimatik Uygulamalar

  Enzimler, Enzimlerin Yapısı, Enzimlerin Biyosentezi, Enzimlerin Katalitik Aktiviteleri, Enzim Tayinleri, Enzim Hazırlanmasında Kalite Ölçümü, Genel Üretim Metodları, Mikrobiyal Enzim Üretimi, İzolasyon ve Saflaştırma, Tutuklama, Tekstil Sanayinde, Kağıt ve Kağıt Hamuru Prosesinde Enzimler, Endüstriyel Enzim Uygulamalarında Gelişmeler.  S

  3  0  3  6

  CMU0510


  Çevre Kalitesinin Biyolojik İzleme Teknikleri İle İzlenmesi

  Çevre Kalitesini Etkileyen Faktörlerin Genel Olarak Ortaya Konulması; Biyolojik İzleme ve Önemi; Uygun Monitor Organizmalar ve Özellikleri; Biyolojik İzlemede Kullanılan Yöntemler; Yapılan Biyolojik İzleme Çalışmalarının Güvenirliliğinin Diğer Analizlerle Karşılaştırılması; Biyolojik İzleme Çalışmalarına İlişkin Örnekler.  S

  3


  0


  3


  6

  CMU0511

  Çevre Mühendisliğinde Toksikoloji Çalışmaları

  Evsel ve Endüstriyel kaynaklardan çevreye katılan toksik bileşikler, bu bileşiklerin çevrede hareketleri, giderilmeleri, canlılara etkilerinin tespiti. Çevre Mühendisliği alanında, toksikoloji çalışmalarında kullanılan yöntemler, bu yöntemlerin karşılaştırılmaları ve bu alandaki yeni gelişmeler.  S

  3

  0

  3

  6

  CMU0512  Biyokimyasal Toksikoloji

  Ksenobiyotiklerin metabolik yolakları, biyokimyasal ve moleküler düzeydeki toksisiteleri ve toksik etki mekanizmaları.  S

  3


  0


  3


  6

  CMU0513

  Su Ortamlarında Ötrofikasyon Kontrolü

  Su ortamlarında ötrofikasyon olayının oluşum şekli, doğal ve insan kaynaklı ötrofikasyonun ve su ortamlarında olabilecek etkilerinin tanımlanması, azot ve fosforun kaynakları ve verildikleri su ortamındaki davranışları, ötrofikasyon olayının bulunduğu su ortamında su kalitesinin ve burada yaşayan canlıları (Su ekolojisini) ne şekilde etkilediğinin araştırılması, ötrofikasyonun su kalite modellerindeki yeri, bütün bunlara bağlı olarak kabağında, kara ve su ortamında kontrol tekniklerinin planlanması ve uygulanması.  S

  3

  0

  3

  6

  CMU0514


  Atıksuların Kimyasal Yöntemler İle Arıtımı

  Kimyasal arıtma yöntemleri ve uygulamaları; koagülasyon ve kimyasal çöktürme, nötralizasyon ve adsorpsiyon, kimyasal oksidasyonun temel esasları ve uygulamaları, atıksu yapısının kimyasal proseslere etkisi, kimyasal arıtma sonrası oluşacak çamur miktarı hesabı, evsel atıksuların kimyasal arıtımı, endüstriyel atıksuların arıtımı: deri endüstrisi, tekstil endüstrisi, metal son işlemleri endüstrisi, kağıt endüstrisi, ilaç endüstrisi, çöp sızıntı suyu.

  S

  3


  0


  3


  6

  CMU0515


  Kirlenmiş Ortamların İyileştirilmesi

  Toprak Ve Sulardaki Kirletici Maddeler, Kirletici Maddelerin İzlenmesi ve Çevresel Etkileri. Kirletici Maddelerin Alcı Ortama Bağlı Sinir Değerleri ve Kalite Sınıfları. Kirlenmiş Ortamların İyileştirilme Yöntemleri: Biyokimyasal, Fizikokimyasal. Örneklerle Kirletici Maddenin Giderileceği Uygun Yöntemin Seçimi ve Günümüzdeki Uygulamaları  S

  3


  0


  3  6

  CMU0516

  Atık sulardan Biyolojik Azot Ve Fosfor Giderimi

  Atık sularda Azot ve Fosfor: kaynak ve miktarları, alıcı ortama etkileri- Biyolojik Azot Gideriminin Prensipleri: Nitrifikasyon kinetiği ve stokiometrisi, Denitrifikasyon kinetiği ve stokiometrisi.
  Fosfor (yun. phosphoros - yoruglik tashuvchi, phos - yoruglik va phoro - tashiyman, lot. Phosphorus), P - Mendeleyev davriy sistemasining V guruhiga mansub kimyoviy element. Tartib raqami 15, atom massasi 30,97376.
  Biyolojik Fosfor Gideriminin Prensipleri : biyokimyasal mekanizma.- Besi Maddesi (azot ve fosfor) Gideren Aktif Çamur Sistemlerinin Tasarımı: Proses Akım Şemaları, Atıksu Karakterinin ve İşletme Koşullarının Etkileri, Azot Gideren Prosesler için Tasarım Algoritması. Azotla Birlikte Fosfor Gideren Sistemler.


  S

  3

  0

  3

  6

  CMU0517  Bitkilerle Kirletici Ortamların İyileştirilmesi

  Temel bitki fizyolojisi, fitoremediasyon mekanizmalari: Fitostabilizasyon (Phytostabilization), Fitoakümülasyon (Phytoaccumulation veya Phytoextraction), Fitodegredasyon (Phytodegradation), Fitovolatilizasyon (Phytovolatilisation), Rizodegredasyon (Rhizodegradation), Evapotranspirasyon. Fitoremediasyon Tekniğinin Diğer Arıtma Yöntemleri ile Kıyaslanması. Fiziki Yapınin etkisi: Topoğrafik ve Morfolojik Yapı, İklim Şartları. Bitki Örneklerinin Alımı ve Analize Hazırlanması. Su, Sediment, Toprak Orneklerinin Alimi ve Analize Hazirlanmasi. Hiperakumulator ve halofit bitki tanimi. Kirleticini Organlara Tasinimi ve Tasinim Faktorunun Hesabi. Biyokonsantaryon Faktor Tanimi ve Hesaplanmasi.  S

  3  0  3  6

  CMU0518


  Çiftlik Atıklarının Havasız Sistemlerle Arıtımı

  Hayvansal Atıkların Karakterizayonu. Tarımsal Atıkların Karakterizasyonu. Havasız Arıtmayı Etkileyen Faktörler: Fiziksel Parametrelerin Etkileri, Kimyasal Parametrelerin Etkileri, Bakteriyel Konsorsiyumun Önemi Ve İsletme Koşularının Etkisi. Ciflik Atıklarının Depolama Şekilleri. Çiftlik Atıklarının Nakil Yöntemleri. Havasız Arıtma için Günümüzde Kullanılan Reaktör Tipleri. Reaktör Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar. Alternatif Atik Yönetim Sistemleri.  S

  3


  0


  3


  6

  CMU0519


  Su Kirliliği Ve Ekolojik Etkileri

  Kirlilik Kaynakları: Doğal Kaynaklar ve İnsan Kaynaklı Kirleticiler. Kirletici Maddeler: Ağır Metaller, Radyoaktif Maddeler. Yağlar. Organik Maddeler vs. Kirlenmenin Yolları: Hava, Su ve Karasal. Yayılı ve Noktasal Kaynaklı Kirletirler. Canlı Üzerindeki Etkileri ve Etki Mekanizmaları. Su, Sediment ve Sediment Arası Boşluk Suyu Karakterinin Önemi. Aerobik ve Anaerobik Süreçler ve Kirleticilerin Bu Süreçler Üzerindeki Etkisi. Besin Zinciri. Ülkemizden ve Dünyamızdan Kirlenmiş Sulara Örnekler. Günümüzde Kirletirleri Gidermede Kullanılan Yöntemler ve Öneriler.  S

  3


  0


  3


  6

  CMU0520

  Çevre Mühendisliğinde İstatistiksel Yöntemler

  Fiziksel, biyolojik ve kimyasal arıtımda ölçülen verilerin istatistiksel analizi. Grafiksel gösterimler. Regresyon (doğrusal ve çoklu regresyon), Korelasyon, Hata ve Varyans analizleri. Olasılık ve Örnekleme dağılımları. Güven aralığı, Hipotez ve Uygunluk Testleri.  S

  3

  0

  3

  6

  CMU0521


  Atıksuların Deniz Deşarjı

  Atıksu deniz deşarj sistemleri. Deniz suyunun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri. Denizlerde meydana gelen akıntı türleri. Deniz deşarjı öncesi atıksuya uygulanması gereken arıtma sistemleri. Deşarj sonrası atıksuların deniz ortamında seyrelmesi. Deşarj tesislerinin hidrolik tasarımı. Deniz deşarj sistemlerinin maliyet analizi  S

  3


  0


  3


  6

  CMU0522

  Mühendislikte Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları

  Uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri yöntem ve tekniklerinin temel kavramlarının anlaşılması, mühendislik alanında belirli örnek problemlere uygulanması gibi konuları içerir.  S

  3

  0

  3

  6

  CMU0523

  Doğal Sulakalanlarda Yönetim Planlaması

  Sulakalanların tanımı; İşlev ve değerleri, Sulakalanlarda yönetim planı hazırlanması ve aşamaları, Medvet ve Eorusat’a göre yönetim planı, Sulakalanlar mevzuatı ve Ramsar sözleşmesi, Hedefler ve Eylem planları, faaliyetler uygulama ve izleme; Sulakalan koruma bölgeleri  S

  3

  0

  3

  6

  CMU0524


  Yüzey Ve Yeraltı Suları İzleme Teknikleri

  Yüzey sularının akım miktarlarının ölçümü, barajdan olası su kaçaklarının yerlerinin belirlenmesi, yeraltı suyunun hızının hesaplanması, yeraltı suyu veya kaynak suyunun beslenim alanının belirlenmesi, yeraltı suyundaki kirletici kaynağının nedeninin saptanması, yeraltı suyu veya kaynak koruma alanlarının sınırlarının çizilmesi gibi izleme çalışmalarını, bu çalışmaların aşamalarını, izleme çalışmalarında kullanılan izleyici ve miktarları gibi konuları içerir.  S

  3


  0


  3


  6

  CMU0525


  Yeraltı Suları Kalite Kontrolü

  Hidrolojik çevrim, Doğal bir kaynak olarak yeraltı suyu, Akifer kavramı, Yeraltı suyunun fiziksel ve kimyasal kompozisyonu, Ulusal ve uluslararası yeraltı suyu sınıflandırmaları, Yeraltı suyu kaynaklarının yönetimi, korunması ve kontrolü.  S

  3

  0

  3

  6

  CMU0526


  Çevresel İzleme (Environmental Monitoring

  Sulak alanlarda yetişen Bitkilerin Evapotranspirasyonu; Erozyon ve Filtrasyon; Su Kalitesi; Sulak alan Bitkileri ve Hayvanları, insan Üzerindeki Etkileri, insanın Etkileri; Modelleme; Yönetim Araçları; Planlama  S

  3


  0


  3


  6

  CMU0527


  Toprak Kirliliğinin Biyolojik Yöntemler İle İyileştirilmesi

  Toprak çevresi, biyolojik yöntemlerle iyileştirmenin avantaj ve dezavantajları, biyolojik iyileştirmeyi etkileyen faktörler, kirlilik kaynakları, kirleticilerin taşınımı ve dönüşümü, organik bileşiklerin biyolojik dönüşümü, inorganik iyon ve bileşiklerin biyolojik dönüşümü, mevcut biyolojik iyileştirme uygulamaları, biyolojik iyileştirme sistemleri ve uygulamaları, yerinde uygulamalar, katı fazın biyolojik iyileştirilmesi, bioreaktörler, seçilmiş bileşiklerin biyolojik ayrışması, hidrokarbonların biyolojik ayrışması, metallerin biyolojik ayrışması  S

  3


  0


  3


  6

  CMU0528

  Biyolojik Tarım Ve Çevre

  Tarım ve Çevre İlişkileri; Çevre Kirliliğine Tarımın etkisi; Kullanılan tarım yöntemlerinin doğada oluşturduğu sorunlar; Biyolojik Tarımın Tanımı ve amaçları; Biyolojik tarıma geçiş yolları; Toprak-hava-su ekosistemleri, bitkiler-hayvan ilişkileri; Organik gübre ve özellikle kompost üretimi; Toprağın doğal verimliliğinin artırılması ve devamının sağlanmasının yolları ve bunun doğayı korumaya katkısı; Tarımda organik maddenin önemi; Organik Maddelerin topraktaki etkisi; Başlıca Biyolojik Tarım yöntemleri.  S

  3

  0

  3

  6

  CMU0529


  Hava Kirliliğinin Bitkiler Üzerindeki Etkileri

  Hava Kirliliğinin Temel İlkeleri, Bitkilerin Anatomik ve Morfolojik Özellikleri, Hava Kirliliğinin Bitkiler Üzerindeki Zararlarını Etkileyen Faktörler, Hava Kirleticilerin Bitkilerin Üzerinde Oluşturduğu Zararlar, Hava Kirleticilerin Fitotoksik Etki Mekanizmaları, Sinergist ve Antagonist Etki Mekanizmaları, Hava Kirleticilerin Bitkiler Üzerindeki Etkileri Konusunda Yapılan Araştırmalar ve Sonuçları, Kükürt Dioksit, Azot Oksitler, Ozon ve Diğer Kirleticilerin Bitkileri Üzerindeki Etkileri.  S

  3


  0


  3


  6

  CMU0597

  Uzmanlık Alan Dersi

  Tezi yürüten danışman öğretim üyelerinin yönettikleri tez konusundaki gelişmeleri birlikte değerlendirmelerini amaçlar.  Z

  6  0  0  6

  CMU0598  Seminer

  Öğrencilerin ders aşamasında; tez danışmanı ve seminer dersi sorumlusu öğretim elemanının ortak görüşü ile tespit edilen bir konuyu hazırlayarak sunumunu yaptığı kredisiz bir derstir.

  Z

  -


  -


  -


  6

  CMU0599


  Tez

  Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayan öğrencilerin, Anabilim Dalı Başkanlığının önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayladığı bir konuda ve tez danışmanının sorumluluğunda yaptıkları çalışmadır.  Z

  -


  -


  -


  24


  Download 307.04 Kb.
  1   2   3   4
  Download 307.04 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  BİTLİs eren üNİversitesi fen biLİmleri enstiTÜSÜ Çevre mühendiSLİĞİ anabiLİm dali

  Download 307.04 Kb.