• Türkiyede Çevre Sorunları
 • Çökelme Teorisi Ve Uygulamaları
 • Çevre Mühendisliğinde Optimizasyon Teknikleri Ve Sistem Analizi
 • Çevre Mühendisliği Membran Prosesleri
 • Atıksu Arıtımında Akışkan Yatak Reaktörleri
 • Anaerobık Arıtma Sıstemlerı
 • Atık Su Çamurlarının Susuzlaştırılması
 • Katı Atık Depolama Teknikleri
 • Biyoreaktörlerde Ölçek Büyütme
 • Biyoyakıt Üretim Teknolojileri
 • Deneme Ve Araştırma Yöntemleri
 • Organik Atıkları Değerlendirme Yöntemleri
 • Su Bitkileri İle Arıtma Sistemleri
 • Endüstriyel Katı Atıklar
 • Endüstrıyel Katı Atıkların Stabılızasyonu
 • Endüstriyel Atıkların Kirlilik Potansiyellerinin Belirlenmesi
 • Su Ve Atıksu Analızlerı İçın Laboratuar Teknıklerı
 • Atıksuların Gerı Kazanılması Ve Tekrar Kullanılması
 • Bıyolojık Arıtmanın Esasları
 • Düzenli Depolama-Biyoreaktör Tasarımı Ve İşletilmesi
 • Katı Atık Yönetim Faaliyetlerinin Çevresel Ve Sağlık Etkileri
 • İleri Oksidasyon Prosesleri
 • Biyogaz Üretim Teknolojisi
 • Zararlı Atıklar Ve Yönetimi
 • Çevre Koruma Amaçlı Uzaktan Algılama
 • Çevresel Difüzyon Ve Dispersiyon
 • BİTLİs eren üNİversitesi fen biLİmleri enstiTÜSÜ Çevre mühendiSLİĞİ anabiLİm dali
  Download 307.04 Kb.
  bet4/4
  Sana24.03.2017
  Hajmi307.04 Kb.
  1   2   3   4  DERS İÇERİKLERİ


  DERS

  KODU

  Dersin Adı ve İçeriği

  S/Z


  T

  U

  K

  AKTS

  ÇMÜ501

  Yüksek Lisans Semineri

  S

  0

  0

  0

  10

  ÇMÜ520


  Türkiye'de Çevre Sorunları

  Türkiye’de çevre sorunlarının bölgelere gore dağılımı, su kirliliği, hava kirliliği, toprak kirliliği, gürültü, katı atıklar, tarım topraklarının amaç dışı kullanımı,enerji sorunları, vb. ,yapılan çalışmalar, Türkiye’de çevre mevzuatı ve ilgili kuruluşlar

  S

  2


  0


  2


  4

  ÇMÜ521  Çökelme Teorisi Ve Uygulamaları

  Su ve atıksu arıtımında çökelme işleminin yeri, çökelme tipleri (taneli, yumaklı, bölgesel)Çökelme teorilerine genel bakış. Akı teorisinin çökeltim havuzlarının tasarım ve işletilmesinde uygulanması. Yumaklaşma / çökelme özelliklerinin ve çökeltim havuzunun veriminin ölçülmesi. Tüp çöktürücüler ve uygulamaları, yatay akışlı-düşey akışlı lamelli çöktürücüler ve uygulamaları. Lamelli çökeltme havuzları için tasarım parametreleri.Yeni uygulanan tekniklerin klasik havuzlara nazaran avantajları ve dezavantajları.  S

  3

  0

  3

  6

  ÇMÜ522

  Çevre Mühendisliğinde Optimizasyon Teknikleri Ve Sistem Analizi

  Optimizasyon teknikleri; lineer,non-lineer ve dinamik programlama. Arıtma tesislerinde debi ve maliyet arasındaki ilişki. Su kalite control maliyeti ve su kalite control yardımıyla optimizasyon modellenmesi. Otimizasyon tekniklerinin çevre mühendisliği uygulamaları,Çevre kirlenmesi kontrolü için sistem analizi, Bögesel kirlenme kontrolünün fayda-maliyet analizi. Şebeke planlama teknikleri(pert,cpm). Kanalizasyon ve arıtma tesislerinin planlanmasında bilgisayar kullanımı. Su kaynaklarının sistem analizi.  S

  3

  0

  3

  6

  ÇMÜ523

  Çevre Mühendisliği Membran Prosesleri

  Membran tipleri, Transfer mekanizması: çözelti, difüzyon ve filtrasyon, Su ve atıksu arıtımında membranların yeri, Membran Filtrasyon Yöntemleri, Dializ ve elektrodializ, Mikrofiltrasyon, Ultrafiltrasyon, Nanofiltrasyon, Ters Osmoz, Proses tasarımı ve optimizasyonu, Membran biyoreaktörleri,

  S

  2

  0

  2

  4

  ÇMÜ524


  Atıksu Arıtımında Akışkan Yatak Reaktörleri

  Akışkan yataklarının tanımı. Akışkanlık mekanizması. Sıvı-katı akışkanlığı. Partikül şeklinin etkisi. Minumum akışkanlık hızı. Üç fazlı fludize (akışkan) yatakların fiziksel davranışı. Türbülanslı akımlarda hız gradyanti-dağıtma enerjisi arasındaki ilişkiler. Akışkan yataklı reaktörlerde optimum porozite. Çok yüzeyli akışkanlık. Biyolojik akışkan yataklı reaktörlerin karakteristikleri. Biyofilm büyümesi ve kopma mekanizması. Biyokütle konsantrasyonunun modellenmesi. Üç-fazlı biyolojik akışkan yataklı reaktörler. Evsel ve endüstriyel atıksu arıtımında akışkan yataklı reaktörlerinin uygulamaları.

  S

  2


  0


  2


  4  ÇMÜ525


  Anaerobık Arıtma Sıstemlerı

  Anaerobik atık arıtma esaslarına giriş ve tarihi. Çevresel faktörler ve proses kontrolü. Proses kinetikleri. Biyoenerji sistemlerinin tasarım ve işletimi Klasik anaerobik çürütücüler. Anaerobik filtreler, yukarı akışlı havasız çamur yatağı. Anaerobik akışkan yataklı sistemler. Membran anaerobik reaktörler. Anaerobik döner biyodiskler. Faz ayırıma sistemleri. Anaerobik arıtım biyoteknolojisinin evsel ve endüstriyel atıksulara uygulanması. Anaerobik arıtımın ekonomisi.  S

  3


  0


  3


  6

  ÇMÜ526


  Atık Su Çamurlarının Susuzlaştırılması

  Çamurun karekteristikleri: Reolojisi, Çamurdaki suyun sınıflandırılması, Çamurun iyileştirilmesi, Tabii su alma teknolojileri:Çamur kurutma yatakları, çamur lagünleri, Dusuzlaştırmanın mekanik araçları: kek filtrasyonun teorisi, Susuzlaştırma ölçümleri: özgül filter direnci, kapiler emme zamanıcapillary , filtrasyon zamanı, Filterpres, Belt pres filtreler, centrifujleme, vacum filtreler, Çamur susuzlaştırmanın diğer özellikleriotheri

  S

  3


  0


  3


  6

  ÇMÜ527


  Katı Atık Depolama Teknikleri

  Evsel ve endüstriyel katı atık depo sahalarının yer seçimi, deponi alanlarının izole edilmesi, planlaması (depolama yerindeki yapılar, işletme şekli, araç gereçler, personel gereksinimi), sızıntı suyu miktarının hesabı ve sızıntı suyu arıtma tesisinin boyutlandırılması, deponilerde deponi gazı oluşumu, kontrolü ve değerlendirmesi, deponi alanlarının ıslahı.  S

  2  0  2  4

  ÇMÜ528


  Biyoreaktörlerde Ölçek Büyütme

  Ölçek büyütme ve küçültme kavramlarının genel tanımları, biyolojik reaktörlerde ölçek büyütme, havalandırma yapılan ve yapılmayan sistemlerde mekanik karıştırma sırasında güç tüketimi, fermentasyon ortamlarda oksijen aktarımı olayları, hacimsel oksijen aktarımı katsayısı hesabı, ölçek büyütme uygulamaları.  S

  2


  0


  2


  4

  ÇMÜ529  Biyoyakıt Üretim Teknolojileri

  Biyoyakıt tanımı, Enerji kullanımı ve Enerji kullanım verimi, Biyoyakıt üretimi ve kullanımı, Alternatif enerjiler ve çevresel etki, Biyokimysal reaksiyonlardan enerji üretimi, Miyoyakıt üretimi için mikrobiyal modelleme, Biyoyakıt üretimi için hammadde kaynakları, Etanol Üretimi, Biyodizel üretimi, Biyolojik hidrojen üretimi, Mikrobiyal yakıt hücreleri, Biyolojik metan üretimi  S

  3  0  3  6

  ÇMÜ530


  Deneme Ve Araştırma Yöntemleri

  Çevresel araştırmalarda örnekleme esasları, olasılık, iki örnek grubunun karşılaştırılması, regrasyon ve korelasyon, deneme desenleri, varyans analizi, faktöriyel analiz,çoklu varyans analizi, faktöryel deneme desenleri , kovaryans analizi, lineer olmayan regrasyonlar, eğri uydurma esasları, istatistiksel analizlerde bilgisayar uygulamaları, araştırma raporu yazımı.  S

  2


  0


  2


  4

  ÇMÜ531


  Atık Su Biyolojisi

  Atıksu biyolojisine giriş, genel durum ve taksonomi, çamur kabarması, köpük oluşumu, kabarma problemlerinin sebepleri ve kontrolü, Coliform bakterilerinin özelikleri, indikatör organizma olarak kullanılmaları, kontrol ve izleme programları, atıksularda ve çamurlarda gözlenen patojenler, özellikleri ve atıksu arıtma işleminde uzaklaştırılması, çevresel etkileri. Atıksu parazitleri, özellikleri atıksularda ve çamurlarda oluşumu ve faaliyetleri, biyolojik arıtmayı sağlayan mikrorganizma yapısının incelenmesi, enzim kriterlerinin incelenmesi, mikrobiyal metabolizma ve büyüme, çevresel değişimlere karşı mikroorganizmaların reaksiyonu.  S

  2


  0


  2


  4

  ÇMÜ532


  Organik Atıkları Değerlendirme Yöntemleri

  Giriş. Atıkların temel nütrient içerikleri ve kompostlaştırılabilicek atıklar. Havalı ve havasız kompostlama: temel ilkeleri, mikrobiyolojisi, biyokimyası. İşletme parametreleri: havalandırma, su muhtevası, sıcaklık, dane boyutu, besi elementleri, C/N oranı, pH, katkı meddeleri. Havalı ve havasız kompostalama sistemleri: basit sistemler, mekanik sistemler. Proses kinetikleri. Kompostun tarımsal alanlarda kullanımı ve meydana getirdiği çevresel etkileri. Mevzuat.  S

  2


  0


  2


  4

  ÇMÜ533


  Su Bitkileri İle Arıtma Sistemleri

  Doğal arıtım sistemlerinin tanımı; amaçları ve özellikleri. Doğal arıtım sistemlerinin çeşitleri; sulak alanlar;

  Alanlar - mil. 2-9-a.larda Quyi Volga bo‘yi, Jan. Uraloldi, Don bo‘yi, Shim. Kaspiy bo‘yi (Dneprgacha) mintaqalarda yashagan kabilalar; sar-matlarnipt avlodi. O‘zlarini ironlar deb ataydilar, Vizantiya manbalarida alanlar, gruzin manbalarida oslar, rus yodnomalarida yaslar deb ataladilar.
  doğal sulak alanlar; yapay sulak alanlar; serbest yüzey ve yüzey altı akımlı sulak alan sistemler. Atık su arıtımında kullanılan sucul bitkiler (batık, köklü ve yüzücü su bitkileri). Sucul bitkilerin kirleticileri giderme mekanizmaları. Su bitkileri ile arıtmada boyutlandırma esasları (ön tasarım esasları, arazi seçimi, ön arıtma ihtiyacı, bitki seçimi). Yüzücü su bitkileri arıtma sistemlerinin tipleri (su sümbülü ve su mercimeği sistemleri); boyutlandırma parametreleri (hidrolik bekletme süresi, su derinliği, havuz şekilleri, organik yükleme hızı, hidrolik yükleme hızı); BOİ, AKM, patojen, metal, nutrient giderimi, Performans beklentileri; Halk sağlığı (sivrisinek ve koku kontrolü). Su bitkilerini hasatlama ve değerlendirme. Su bitkileri ile arıtmada örnek çalışmalar…  S

  2


  0


  2


  4

  ÇMÜ534


  Kolloidal Sistemler

  Kolloidal sistemlerin hazırlanması, özellikleri ve sınıflandırılmaları, adlandırma, kinetik özellikler, optik özellikler, yüzey alanları, kolloitlerin çevresel önemi, elektrolitlerle koagulasyon kinetiği, partiküller arasındaki etkileşimler, liyofobik ve liyofilik sollerin kararlılığı, emülsiyonlar, köpükler, makromoleküler kolloitler.  S

  2


  0


  2


  4

  ÇMÜ535

  Endüstriyel Katı Atıklar

  Stabilizasyon proseslerinin tanımı ve genel özellikleri, fiziksel, kimyasal ve termal stabilizasyon yöntemleri, stabilizasyon proseslerinde kullanılan kimyasallar ve fonksiyonları, stabilize edilmiş katı atıkların kirlilik potansiyellerinin belirlenmesi, stabilizasyon proseslerine örnekler.  S

  2

  0

  2

  4

  ÇMÜ536

  Endüstrıyel Katı Atıkların Stabılızasyonu

  Stabilizasyon proseslerinin tanımı ve genel özellikleri, fiziksel, kimyasal ve termal stabilizasyon yöntemleri, stabilizasyon proseslerinde kullanılan kimyasallar ve fonksiyonları, stabilize edilmiş katı atıkların kirlilik potansiyellerinin belirlenmesi, stabilizasyon proseslerine örnekler.  S

  2

  0

  2

  4

  ÇMÜ537

  Endüstriyel Atıkların Kirlilik Potansiyellerinin Belirlenmesi

  Endüstriyel uygulamalarda oluşan katı, sıvı ve gaz atıkların genel özellikleri, kirletici özellikleri, tayin yöntemleri, kirlilik test metotları (TCLP, SPLP, ELT, MEP ekstraksiyon işlemleri). Deri, tekstil, metalurji ve maden endüstrisinden örnekler.  S

  2


  0


  2


  6

  ÇMÜ538  Su Ve Atıksu Analızlerı İçın Laboratuar Teknıklerı

  Su ve atıksu karakterizasyonunun esasları, numune alma, saklama yöntemleri, gravimetric, volumetric ve spektroskobik analiz metotları.  S

  3  0  3  6

  ÇMÜ539


  Atıksuların Gerı Kazanılması Ve Tekrar Kullanılması

  Atıksu ıslahı ve tekrar kullanımına genel bir bakış,Halk Sağlığı ve öevresel problemler, Risk değerlendirmesi,Su ıslah teknolojileri,Islah edilmiş suların depolanması,Tarımsal ve peyzaj sulaması,Endüstriyel su reuse uygulamaları,Islah edilmiş su ile yeraltı suyunun yüklenmesi,Islah edilmiş atıksu ile planlı indirek ve direk içilebilir su kazanımı,Planlama  S

  3


  0


  3


  6

  ÇMÜ540


  Bıyolojık Arıtmanın Esasları

  Biyolojik atıksu arıtımına genel bir bakış, Mikroorganizmaların kompozisyonu ve sınıflandırılması, Mikrobiyal metabolizma, Bakteriyel büyüme ve faaliyetleri, Mikrobiyal büyüme kinetikleri, Askıda büyümeli arıtma proseslerinin modellenmesi, Tutunmalı büyümeye sahip arıtma proseslerinde besi giderimi, Aerobik biyolojik oksidasyon, Biyolojik besi giderim mekanizması, Anaerobik fermentasyon ve oksidasyon, Toksik ve dirençli organik bileşiklerin giderimi, Ağır metallerin biyolojik giderimi.  S

  3


  0


  3


  6

  ÇMÜ541


  Düzenli Depolama-Biyoreaktör Tasarımı Ve İşletilmesi

  Düzenli depolama esasları, Biyoreaktör çalışmaları, Tam ölçekli denemeler, Sızıntı suyu geri döngüsünün hidrodinamiği, Geri devirin gaz karakteristiğine etkisi, Düzenli depolama biyoreaktör tasarımı ve işletim esasları, Düzenli depolama biyoreaktörlerinden madde geri kazanımı ve tekrar kullanılabilirliği.  S

  3


  0


  3


  6

  ÇMÜ542


  Katı Atık Yönetim Faaliyetlerinin Çevresel Ve Sağlık Etkileri

  Atık, atık yönetimi ve yönetim seçeneklerinin tanımı, etkinlikleri, katı atık yönetim faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonlar ve çevresel etkileri, çöp transfer istasyonlarının, geri kazanma tesislerinin, kompostlama alanlarının, düzenli depolama alanlarının ve katı atık yakma uygulamasının çevresel ve sağlık etkileri, katı atık yönetim faaliyetlerinde çalışan personelin mesleki hastalık problemleri, yasal düzenlemeler, politika ve çevresel kalite kriteri.  S

  3

  0

  3

  6

  ÇMÜ543


  Çevre Nanoteknolojisi

  Çevre nanoteknolojisine giriş, Nanoölçekteki teknolojilerin çevre kirliliği üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri, Çevre teknolojilerinde nanoteknolojilerin önemi (su arıtma uygulamaları vb.), Kirliliğin belirlenmesi için nanosensörler, Nanopartiküllerin çevreye ve insan sağlığına etkileri, Değişik ortamlarda (su, hava, toprak vb.) nanopartiküllerin temel özellikleri (taşınım, agregasyon, birikme vb.), Enerji üretiminde nanoteknoloji ve yenilenebilir enerji kullanımı, Nanopartiküllerin karakterizasyonu (SEM, AFM, TEM, VSI vb), Nanoteknoloji ile ilgili olarak gelecekte yapılması gerekli bilimsel araştırmalar ve yasal düzenlemeler.  S

  3


  0


  3


  6

  ÇMÜ544

  İleri Oksidasyon Prosesleri

  İleri Oksidasyon Proseslerinin (İOP) tanımı, sınıflandırılması ve fonksiyonları, ileri oksidan çeşitleri, İOP’lerin avantajları ve dezavantajları, İOP’ni etkileyen faktörler, Radikal tanımı ve çeşitleri, radikal reaksiyonları, radikal Fotokimyasal oksidasyon tutucular H2O2 ve O3 fotolizi H2O2 ve ultraviyole (UV) prosesi Fenton ve foto-fenton reaktanların kimyası Ozon ve ozon kimyası İOP’nin su geri kazanımı, dezenfeksiyon, endüstriyel atıksu ön ve son arıtımı, biyolojik arıtılabilirliğin iyileştirilmesi ve toksisitenin azaltılması ile ilgili uygulamalar.  S

  3

  0

  3

  6

  ÇMÜ554


  Göl Ve Akarsu Kirliliği

  Havza genelinde kirlenme-kirletici kaynaklar, göl ve akarsu kirliliğinin ekolojik,ekonomik ve halk sağlığı açısından olumsuz etkileri, göl ve akarsulara deşarj esasları, kirleticilerin durgun ve akarsularda yayılım esasları, oksijen kazanma, organik atıkların parçalanması, alglerin yapısı ve çeşitleri, ekosferde enerji akımı, göl ve baraj haznelerinde su kalitesinin değişimleri, su ortamlarının trofik seviyesini belirlemede kullanılabilecek indikatörler, Ötrofikasyon ve kontrol yöntemleri, hipolimnetik oksijen tüketimi, fitoplankton modellerinin uygulamaları, ötrofikasyon kontrolünün pratik uygulamaları  S

  3


  0


  3


  6

  ÇMÜ558


  İleri Arıtma Metotları

  İleri atıksu arıtma metotları (kimyasal çöktürme, adsorbsiyon, kimyasal oksidasyon, ultrafiltrasyon, ters osmoz, eelektrodializ), kimyasal ve biyolojik azot giderimi, nitrifikasyon, denitrifikasyon, kimyasal ve biyolojik fosfor giderimi, kompleks organic madde giderimi, çözünmüş inorganic madde giderimi, askıda katı giderimi.  S

  3


  0


  3


  6

  ÇMÜ562  Çevresel Biyoteknoloji

  Mikrobiyolojik temel kavramlar, Biyokütlenin canlılığı ve aktivitesi, biyokimyasal oksidasyon, Biyolojik büyümenin kinetiği (Kesikli ve sürekli kültürlerin büyüme kinetikleri) Enzimler, Enzim kinetikleri, Enzim inhibisyonu, Kemostat kültürler, kemostat kültürlerde büyüme inhibisyonu ve özellikleri, arıtma sistemlerinde uygulamaları, Aktif çamur prosesi, zararlı atıkların biyodönüşümleri, Metal iyonlarının biyosorpsiyonu, Anaerobik Arıtma Mikrobiyolojisi.  S

  2  0  2  4

  ÇMÜ563


  Biyogaz Üretim Teknolojisi

  Biyogaz üretiminin tarihçesi; üretimde kullanılan atıklar; kaynakları, potansiyeli, bileşenleri ve özelikleri; üretim koşulları, biyogaz üretim verimine etkileri; biyogaza dönüşüm tepkimeleri, mekanizma ve kinetiği; biyogaz üreteçleri, tür ve yapıları; üretim prosesi kontrol parametreleri, biyogazın özellikleri; bileşimi; ısıl değeri; kullanım alanları, biyogaz dağıtım ve kullanım sistemleri, üretim teknolojileri ve uygulamaları, araştırma-geliştirme çalışmaları ve uygulamalarının dünyada ve Türkiye’deki durumu.  S

  2


  0


  2


  4

  ÇMÜ565

  Yeraltı Suyu Kirliliği

  Yeraltı sularının hidroliği, yeraltı suyunun kalitesi ve özellikleri, kirletici kaynaklar, yeraltı suyu kalite parametreleri ve kirleticilerin etkileri. Su kalite standartları, çeşitli kullanımlarla su kalitesindeki değişimler, Türkiye’de su kirliliği düzenlemeleri, kirleticilerin kontrolü ve izlenmesi, yeraltı sularının yönetiminde uluslararası uygulamalar.  S

  2


  0


  2

  4


  ÇMÜ566

  Çevresel Modelleme

  Çevre mühendisliğinde matematiksel modelleme kavramı, matematiksel modellemenin amaçları ve önemi, makroskopik ve mikroskopik kütle denklikleri, bu denkliklerin çıkarılışı, çeşitli biyolojik sistemlere uygulanması ve analitiksel çözümleri, çevre mühendisleri için gerekli momentum ve enerji denklikleri, denkliklerin çıkarılması ve çözümleri  S

  3


  0


  3


  6

  ÇMÜ567

  Zararlı Atıklar Ve Yönetimi

  Zararlı atıkların belirlenmesi ve özellikleri, Türleri ve Kaynakları, Tehlikeli Atıkların Özellikleri, Zararlı Atıkların Kaynakta Uzaklaştırılma Yöntemleri, Fiziksel Arıtma, Kimyasal Arıtma, Biyolojik Arıtma, Isıl Yöntemler, Solidifikasyon, Düzenli Depolama, Tehlikeli Atıkların Taşınması, Tehlikeli Atıkların Geri Kazanılması, Yasal düzenlemeler. Ulusal ve Uluslararası Mevzuat.  S

  2  0  2  4

  ÇMÜ572

  Çevre Koruma Amaçlı Uzaktan Algılama

  Uzaktan algılama temel bilgileri, uydu fotoğrafları, bilgisayarlı değerlendirme, hava kirliliği, su kirliliği, erozyon, yerleşim yerleri genişlemesi, deniz kirliliği uygulamaları.  S

  2


  0


  2


  4

  ÇMÜ573

  Çevresel Difüzyon Ve Dispersiyon

  Temel tanımlar, Difüzyon, Dispersiyon, Fick kanunu, Moleküler difüzyon. Difüzyon denklemlerinin matematiği, Türbülans difüzyonu, laminar ve türbülanslı akımlarda dispersiyon, boyuna dispersiyon, Türbülanlı jet akımlar, Temel denklemler ve bazı dispersiyon denklemlerinin çözümleri  S

  3

  0

  3

  6

  ÇMÜ599

  Yüksek Lisans Tezi

  Z

  0

  0

  0

  60

  ÇMÜ601

  Uzmanlık Alanı Dersi

  Z

  -

  -

  -

  10
  Download 307.04 Kb.
  1   2   3   4
  Download 307.04 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  BİTLİs eren üNİversitesi fen biLİmleri enstiTÜSÜ Çevre mühendiSLİĞİ anabiLİm dali

  Download 307.04 Kb.