BÖLMƏ proqram təMİnati ##1 Proqram təminatı nədir?
Download 66.87 Kb.
Sana21.03.2017
Hajmi66.87 Kb.

BÖLMƏ 4. PROQRAM TƏMİNATI

##1 Proqram təminatı nədir?

A) Kompyuterin fəaliyyəti, informasiyanın emalının təşkili və idarə edilməsi üçün istifadə olunan proqramlar kompleksi

B) Tətbiqi proqramlar üçün normal mühitin təmin edilməsi üçün istifadə olunan proqramlar

C) İnformasiyanın mübadiləsinin həyata keçirilməsi üçün istifadə olunan proqram

D) Əməliyyat sisteminin imkanlarını genişləndirən proqram

E) Xüsusi nəzarət proqramı##2 Proqram təminatı funksiyasına görə bölünür:

A) Sistem proqram təminatı və texniki xidmət proqramı

B) Problemyönümlü və üsulayönümlü proqram

C) Sistem proqramları və tətbiqi proqram təminatı

D) Texniki xidmət proqramı və serviz proqramı

E) Test proqramı və tətbiqi proqram təminatı##3 Sistem proqram təminatının əsas funksiyası:

A) İnformasiyanın mübadiləsini həyata keçirmək

B) Kompyuterin işini və informasiyanın emalı prosesini idarə etmək

C) Kompyuterə qoşulan xarici qurğuların parametrlərini təyin etmək

D) Kompyuter ilə istifadəçi arasında dialoq yaratmaq

E) Müəyyən sinif məsələlərin həllini təşkil etmək##4 Drayver nədir

A) Müəyyən sinif məsələlərin həllini təşkil etmək üçün istifadə edən proqram

B) İnformasiyanın mübadiləsini həyata keçirmək üçün istifadə edən proqram

C) Kompyuterə qoşulan xarici qurğuların parametrlərini təyin etmək üçün istifadə edən proqram

D) Kompyuter ilə istifadəçi arasında dialoq yaratmaq üçün istifadə edən proqram

E) Yeni qurğuların xidmətini və ya mövcud qurğuların qeyri standart istifadəsini təmin edən proqram

##5 Drayver proqram təminatının hansı növünə aid edilir?

A) Əməliyyat sistemlərinə

B) İxtisaslaşdırılmış proqramlara

C) Tətbiqi proqram təminatına

D) Sistem proqram təminatına

E) Xüsusi nəzarət proqramına##6 Utilitin funksiyası:

A) Kompyuter ilə istifadəçi arasında dialoq yaratmaq üçün istifadə edən proqram

B) İnformasiyanın mübadiləsini həyata keçirmək üçün istifadə edən proqram

C) Kompyuterə qoşulan xarici qurğuların parametrlərini təyin etmək üçün istifadə edən proqram

D) Köməkçi, həm də zəruri məqsədlər üçün istifadə olunan proqram

E) Müəyyən sinif məsələlərin həllini təşkil etmək üçün istifadə edən proqram##7 Utilitə daxil deyil:

A) Antivirus proqramı

B) Sıxlaşdırma proqramı

C) Test proqramı

D) Kommunikasiya proqramı

E) Kompyuter diaqnostikası proqramı##8 Antivirus proqramı hansı növ proqrama aiddir?

A) Serviz proqramına

B) Tətbiqi proqram təminatına

C) Əməliyyat sistemlərinə

D) Xüsusi nəzarət proqramına

E) Üsulayönümlü proqrama##9 Windows sistemində arxivləşdirmə proqramları:

A) Arj, WinRar,.Com

B). WinZip, WinRar, WinArj

C) .Exe, .Com, WinArj

D) UnRar, .Exe, PkZip

E) WinZip , .Exe,.Zip .Rar## 10 Örtük proqramı nədir?

A) Kompyuter diaqnostikası proqramı

B) Xüsusi nəzarət proqramı

C) DOS üzərində qurulmuş proqram

D) Sıxlaşdırma proqramı

E) Norton Utilites##11 Örtük proqramına aiddir?

A) Mase Utilites

B) Norton Utilites

C) Norton Commander

D) WinZip

E) WinRar## 12 Əməliyyat örtüyünün funksiyası?

A) Kompyuterə əlavə qurğuların qoşulmasını təmin edir

B) Müəyyən köməkçi məqsədlər üçün istifadə edilir

C) Kompyuterin qurğularını test edir

D) Kompyuterin proqramlarını idarə edir

E) Kompyuterin imkanlarını artırır və qrafiki proqramların yaradılmasını sadələşdirir## 13 Texniki xidmət proqramının vəzifəsi?

A )İstifadəçiyə yeni interfeysin təqdim edilməsi

B) Kompyuterin düzgün işləməsinə nəzarət etmək və nasazlıqları aşkar etmək

C) İstifadəçiyə əlavə xidmət etmək və ƏS-nin imkanlarını genişləndirmək

D) Fayl sisteminə və disklərə xidmət

E) Verilənlərin bərpası və arxivləşdirmə## 14 Texniki xidmət proqramının əsas proqramları:

A) Test proqramı və xüsusi nəzarət proqramları

B) Verilənlərin ötürülməsi və arxivləşdirmə proqramı

C) Tətbiqi proqram təminatı və antivirus proqramları

D) xüsusi nəzarət proqramları və Norton Commander

E) Test proqramı və əməliyyat sistemləri## 15 Test proqramı əsasən hansı yaddaşda yerləşir?

A) Daimi yaddaş qurğusunda

B) Operativ yaddaşda

C) Xarici yaddaş qurğusunda

D) Keş yaddaşda

E) heç birində## 16 Proqram təminatı kompyuter sistemində hansı termin ilə işlədilir?

A) Hardware

B) Software

C) Wysiwyg

D) Wave-file

E) OLE


## 17 Sistem proqram təminatının tərkib hissələri?

A ) Serviz proqramı, antiviruslar, tətbiqi proqramlar)

B) Sixlaşdırma proqramları, tətbiqi proqram təminatı və əməliyyat sistemləri

C) Əməliyyat sistemi, proqramlaşdırma sistemi, texniki proqram, serviz proqramı

D) İlkin yükləmə bloku, proqramlaşdırma sistemi, tətbiqi proqramlar

E) Əmrlər prosessoru, alqoritmik dillər, tətbiqi proqram paketləri.## 18 NC (Norton Commander) nədir?

A) Əməliyyat sistemidir

B) MS DOS üzərində yerləşən örtükdür

C) Translyatordur

D) Mətn prosessorudur

E) Tətbiqi proqram paketidir.## 19 İş üsuluna ğörə proqram təminatı hansı koteqoriyalara bölünür?

A) Sistem proqramları, qeyri rezident, rezident.

B) Şəbəkə sistemi, əməliyyat sistemi

C) Şəbəkə sistemi və rezident

D) Xidməti proqram, qeyri rezident, rezident

E) Əməliyyat sistemi, , rezident## 20 Verilənlər bazasının idarəetmə sistemi:

A) Ümumi təyinatlı tətbiqi proqram paketidir.

B) İdarəetmənin təşkili üçün istifadə olunan proqram paketidir

C) Xüsusi təyinatlı tətbiqi proqram paketidir

D) Sistem proqram paketidir

E) Əməliyyat sistemidir## 21 Kompyüterin fəaliyyətini təşkil və idarə edən proqramlar toplusu necə adlanır?

A) Şəbəkə sistemləri

B) Əməliyyat sistemi.

C) Xidməti proqram sistemləri

D) Sistem proqramları

E) Tətbiqi proqram paketi## 22 Əməliyyat sistemləri hansılardır?

A) OS/2, UNIX, MS DOS, Windows vista.

B) Windows vista, Winanp, MS Excel

C) MS DOS, UNIX,MS Access

D) MS DOS, WindowsXP, MS Excel

E) WORD,Windows NT, OS/2## 23 Eyni zamanda həll olunan məsələlərin sayına görə əməliyyat sistemləri:

A ) Şəbəkə və bir məsələli

B) 2 və 8 məsələli

C) Şəbəkə və çox məsələli

D) 1, 2 və çox məsələli

E) Bir və çox məsələli.## 24 Eyni zamanda işləyən istifadəçi sayına görə əməliyyat sistemləri:

A) Bir və çox istifadəçili.

B) Lokal və şəbəkə

C) çox istifadəçili və şəbəkə

D) Bir istifadəçili və çoxprosserlu

E) Lokal və çox istifadəçili## 25 Universal(Ümumi təyinatlı) proqram paketlərinə aiddir:

A) Mətn redaktorları, elektron cədvəllər, verilənlər bazası, inteqrə edilmiş paketlər.

B) Mətn redaktorları, elektron cədvəllər, test proqramları, xidməti proqramlar

C) Şəbəkə paketləri, elektron cədvəllər, verilənlər bazası

D) Elektron cədvəllər, verilənlər bazası, inteqrə edilmiş paketlər, sistem proqramları

E) elektron cədvəllər, test proqramları, mətn redaktorları, verilənlər bazası## 26 Alqoritmik proqramı maşın dilinə çevirən proqram:

A) İdentifikator

B) Utilit

C) Drayver

D) Operator

E) Translyator.## 27 Translyator hansı işi yerinə yetirir?

A) Alqoritmik proqramı maşın dilinə çevirir.

B) Əmrləri icra edir

C) Proqramı yerinə yetirir

D) İnterpretasiya edir

E) Kodlaşdırır## 28 Əməliyyat sistemlərin yaranma tarixi ardıcıllığı

A) Unix, MS DOS, OC/2, Windows

B) OC/2,MS DOS, Windows, Unix

C) MS DOS, OC/2, Windows, Unix

D) OC/2, Windows, Unix, MS DOS

E) Unix, OC/2, MS DOS, Windows

## 29 Office proqramları hansı növ proqram paketlərinə aid edilə bilər:

A) Ümumi təyinatlı tətbiqi proqram paketlərinə.

B) Xidməti proqram paketlərinə

C) Əməliyyat sistemlərinə

D) Sistem proqramlara

E) İnstrumental proqramlara## 30 Translyator hansı qruplara bölünür?

A) Assembler, interpretator, kompilyator.

B) Assembler, interpretator,

C) Kompilyator və Assembler

D) Assembler, avtokod, makroassembler

E) Avtokod, interpretator, generator## 31 İnterpretatorun funksiyası:

A) Proqramı maşın dilinə çevirir

B) Proqram tam tərcümə edildikdən sonra icra edir

C) Proqram tərcümə edildikdən sonra işçi proqrama çevirir

D) Proqramın hər bir operatorunu tərcümə edən kimi icra edir.

E) Aşağı səviyyəli dildən yuxarı səviyyəli dilə tərcümə edir## 32 Kompilyatorun funksiyası:

A) Proqramı maşın dilinə tam tərcümə etdikdən sonra icra edir

B) Proqramın hər bir operatoru tərcümə edilən kimi icra edir

C) Proqram tərcümə edildikdən sonra işçi proqrama çevirir

D) Proqramı maşın dilinə çevirir

E) Aşağı səviyyəli dildən yuxarı səviyyəli dilə tərcümə edir##33 Assemblerin funksiyası:

A) Proqramı maşın dilinə çevirir

B) Proqram tam tərcümə edildikdən sonra icra edir

C) Proqramı aşağı səviyyəli dildən maşın dilinə çevirir

D) Proqram tərcümə edildikdən sonra işçi proqrama çevirir

E) Proqramın hər bir operatoru tərcümə edilən kimi icra edir## 34 Redaktorun əsas məqsədi:

A) Mətnlərin, qrafiki məlumatların və təsvirlərin yaradılması və dəyişdirilməsi.

B) Cədvəllərdə hesablamaların aparılması

C) İstifadəçinin imkanlarını genişləndirmək

D) Məlumatlar bazasını yaratmaq

E) Təsvirlərin yaradılması və dəyişdirilməsi## 35 Redaktorun növləri:

A) Mətn, qrafik, elektron

B) Mətn, qrafik, nəşriyyat

C) Cədvəl prosessoru, qrafik, nəşriyyat

D) Mətn, şəbəkə, nəşriyyat

E) Cədvəl prosessoru qrafik, mətn## 36 Qrafik redaktorun əsas funksiyası:

A) Müxtəlif formatlı təsvirlər yaratmaq və redaktə etmək.

B) Cədvəllərlə işləmək və verilənlər üzərində əməliyyat aparmaq

C) Sxemlərin daxil edilməsi və çapa verilməsi

D) Mətnlərin və sənədlərin hazırlanması

E) hesablamaların aparılması və çapa verilməsi## 37 Yerləşmə mühitinə görə.......... virusları mövcuddur

A) Lokal , şəbəkə

B) Fayl, yükləmə, qorxulu

C) Rezident, qeyri rezident

D) Fayl, yükləmə, şəbəkə

E) Rezident, yükləmə, şəbəkə## 38 Serviz proqramlarına aiddir:

A) Örtüklər, utilitlər, antivirus vasitələri

B) Antivirus vasitələri, xüsusi nəzarət proqramları

C) Əməliyyat sistemləri, tətbiqi proqram paketləri

D) Utilitlər, antivirus vasitələri

E) Örtüklər, utilitlər, test proqramı## 39 Virus nədir?

A) Kiçik həcmli xüsusi yazılmış ziyanverici proqram

B) Standart proqramlardan biri

C) İnformasiya təhlükəsizliyi proqramı

D) İnformasiyanı qoruyan xüsusi proqram

E) Virusları neytrallaşdıran proqram## 40 Virusun məqsədi

A) Standart proqramlardan silmək

B) Kompyuter sisteminə daxil olaraq onlara ziyan vurmaq

C) İnformasiya təhlükəsizliyini yaratmaq

D) İnformasiyanı qorumaq

E) Virusları neytrallaşdırmaq## 41 Antivirus proqramların əsas funksiyası:

A) Virusları neytrallaşdıran proqram

B) İnformasiya təhlükəsizliyini həyata keçirmək

C) İnformasiyanın qorunmasını həyata keçirmək

D) Virusları tapmaq və onları aradan qaldırmaq.

E) Proqramlarin işini pozmaq## 42 Fayl virusunun əsas xüsusiyyəti:

A) Fayl sistemini sıradan çıxardır

B) Disklərin yükləmə sektorunu zədələyir

C) Həm faylları, həm də diskləri zədələyir

D) Faylla daxil olaraq onları korlayır

E) Şəbəkə sistemini pozur##43 Yükləmə virusunun əsas xüsusiyyəti:

A) Disklərin yükləmə sektorunu zədələyir.

B) Faylları korlayır

C) Həm faylları, həm də diskləri zədələyir

D) Fayl sistemini sıradan çıxardır

E) Şəbəkə sistemini pozur## 44 Şəbəkə virusunun əsas xüsusiyyəti:

A) Lokal şəbəkəyə və internetə ziyan vuraraq orada fəaliyyət göstərir

B) Faylları korlayır

C) Həm faylları, həm də diskləri zədələyir

D) Fayl sistemini sıradan çıxardır

E) Disklərin yükləmə sektorunu zədələyir##44 Makrovirus nədir?

A) Fayl sistemini sıradan çıxardır

B) Lokal şəbəkəyə və internetə ziyan vuraraq orada fəaliyyət göstərir

C) Həm faylları, həm də diskləri zədələyir

D) Makrokomandalar şəklində özünü biruzə verərək kompyuterə ziyan vuran proqram

E) Disklərin yükləmə sektorunu zədələyir##45 Antivirusların hansı növləri var?

A) Filtrlər, örtüklər, filtrlər, vaksinlər

B) Həkim-proqramlar, müfəttişlər, filtrlər, vaksinlər,arxivlər

C) Müfəttişlər, dedektorlar, həkim-proqramlar

D) Dedektorlar, həkim-proqramlar, müfəttişlər, filtrlər, vaksinlər

E) Vaksinlər, həkim-proqramlar, müfəttişlər##46 İnformasiya resurslarından istifadəsinə görə əməliyyat sistemləri:

A) Lokal və şəbəkə

B) birməsələli və çoxməsələli

C) biristifadəçi və çoxistifadəçi

D) paket və vaxt bölgüsü

E) şəbəkə və çoxməsələli##47 Tətbiqi proqram təminatının başlıca təyinatı:

A) Kompyuterə əlavə xidmətlərin göstərilməsi

B) Əməliyyat sistemlərinin imkanlarını genişləndirmək

C) İstifadəçinin konkret məsələsinin işlənib hazırlanması və yerinə yetirilməsi

D) İnterfeysinin imkanlarını genişləndirmək

E) Servis xidmətlərin göstərilməsi##48 Arxivləşdirmə proqramları nə üçün istifadə olunur?

A) Faylları sıxaraq daha kiçik həcmdə surətini çıxararaq onları bir faylda saxlamaq məqsədilə

B) Kompyuterin virusa yoluxmasının qarşısını almaq məqsədilə

C) Əməliyyat sistemlərinin imkanlarını genişləndirmək

D) Kompyuterə əlavə xidmətlərin göstərilməsi məqsədilə

E) İnterfeysinin imkanlarını genişləndirmək##49 Proqramlaşdırma sistemini əsas məqsədi:

A)Yeni proqram vasitələri yaratmaq

B) İnterfeysinin imkanlarını genişləndirmək

C) Əməliyyat sistemlərinin imkanlarını genişləndirməkD) Tətbiqi proqram paketi yaratmaq

E) Sistem proqram vasitəsi yaratmaq

Download 66.87 Kb.
Download 66.87 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaBÖLMƏ proqram təMİnati ##1 Proqram təminatı nədir?

Download 66.87 Kb.