• Annotatsiya
 • Boshlang‘ich sinf matematika darslarida interfaol metodlardan foydalanish va ularning samaradorligi
  Download 250.52 Kb.
  Pdf ko'rish
  bet1/3
  Sana15.06.2022
  Hajmi250.52 Kb.
  #23719
    1   2   3
  Bog'liq
  boshlang-ich-sinf-matematika-darslarida-interfaol-metodlardan-foydalanish-va-ularning-samaradorligi
  13


  Boshlang‘ich sinf matematika darslarida interfaol 
  metodlardan foydalanish va ularning samaradorligi 
   
  Gulchehra Jurayevna Ismonova 
  Andijon viloyati, Marhamat tumani, 7-maktab 
  Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich sinflarda matematika darslari 
  samaradorligini oshirishda interfaol metodlardan foydalanish usullari, hamda 
  ularning samaradorligi haqida so‘z yuritilgan. 
  Kalit so‘zlar: Boshlang‘ich ta’lim, metodlar, matematika, loyiha, daraja 
  The use of interactive methods in elementary mathematics 
  lessons and their effectiveness 
  Gulchehra Jurayevna Ismonova 
  Andijan region, Marhamat district, School №7 
  Abstract: This article discusses the use of interactive methods to increase the 
  effectiveness of mathematics lessons in the primary grades, as well as their 
  effectiveness. 
  Keywords: Primary education, methods, mathematics, project, degree 
  Asosiy qism 
  Pedagogik jarayonni tashkil etish va uning muvaffaqiyatli kechishini 
  ta’minlovchi muhim shartlaridan biridir.
  Pedagogik jarayonni loyihalashda: 
  1. Pedagogik faoliyat mazmunini tahlil qilish; 
  2. Natijalarni oldindan ko‘ra bilish; 
  3. Rejalashtirilgan faoliyatni amalga oshirish loyihasini yaratish kabi vazifalar 
  bajariladi. 
  Bu bosqichda o‘qituvchining mustaqil, shu bilan birga o‘quvchi bilan 
  hamkorlikda 
  o‘quv jarayonining mazmuni, vositalarini belgilash asosida 
  loyihalashtirilgan faoliyati yetakchi o‘rin tutadi. Loyihalar predmet va uning 
  yo‘nalishiga ko‘ra bir-biridan farqlanadi.
  Loyihalarda pedagog tomonidan quyidagi faoliyatlar namoyon bo‘ladi: 
  - ketma-ket amalga oshiriluvchi va tashhisning qo‘yilishi yakunlanuvchi tahliliy 
  faoliyat; 
  - oldindan ko‘ra bilish va loyihalash. 
  "Science and Education" Scientific Journal / ISSN 2181-0842
  November 2021 / Volume 2 Issue 11
  www.openscience.uz
  925


  Tashhis, oldindan ko‘ra bilish va loyihalash har qanday pedagogik vazifani hal 
  etishning ajralmas uchligi hisoblanadi. Loyihaning maqsadi oldindan qog‘ozda 
  taqvim-reja, qisqacha yozma bayon sifatida aks ettriladi. Strategik, taktik va operativ 
  vazifalarning samarali hal etilishi loyihalash texnologiyasining sifatiga bog‘liq. 
  O‘quv dasturi yoki o‘quvchi shaxsi ta’lim mazmunini loyihalashning asosi bo‘lib, bu 
  vaziyatda o‘qituvchi pedagogik faoliyat, maqsadi va sharoitlarga muvofiq holda 
  o‘quvchilarga nimani taqdim etish xususida mustaqil qaror qabul qiladi.
  Qaror qabul qilish jarayonida quyidagilarni hisobga olish maqsadga 
  muvofiqdir: 
  1. O‘quvchilar tavsiya etilayotgan ma’lumotdan nimani va qanday hajmda 
  o‘zlashtirishlari zarurligi; 
  2. 
  O‘quvchilarning dastlabki tayyorgarlik darajasi, ularning o‘quv 
  ma’lumotlarini qabul qilish imkoniyatlari; 
  3. O‘qituvchining kasbiy mahorati, shuningdek, ta’lim muassasasi moddiy-
  texnik bazasi. 
  Bu o‘rinda o‘quv ma’lumotlarini loyihalash texnologiyasi muhim o‘rin tutadi. 
  Unda: 
  - o‘quvchilarga taqdim etiladigan materiallar; 
  - o‘quvchilarga mustaqil bajarish uchun beriladigan vazifalar; 
  - o‘quvchilar tomonidan o‘zlashtirilgan ma’lumot (bilim) turlari o‘z aksini 
  topadi. 
  Agar pedagog faoliyati o‘quvchilarning talablarini qondirish, ya’ni yakuniy 
  maqsadlarga qaratilsa, u holda pedagog yaxlit pedagogik jarayonni yoki alohida dars 
  va tarbiyaviy tadbirlarni loyihalashda ham qiyinchilikka duch kelmaydi. 
  Muayyan o‘quv mashg‘uloti jarayonining loyihasini ishlab chiqish quyidagi 
  bosqichlardan iborat bo‘ladi: 
  1. Ta’lim jarayonini loyihalashning dastlabki bosqichi o‘quv predmetining 
  mundarijasidan joy olgan mavzu yoki faoliyat mazmuniga doir manbalarni o‘rganish, 
  chunonchi, materiallarni yig‘ish va ularning g‘oyasi bilan ularda ilgari surilgan 
  g‘oyalarni umumlashtirish, turkumlashtirish hamda yaxlitlashdan iborat. O‘quv 
  predmetining mavzusi yoki faoliyat mazmuniga doir manbalar mohiyatini o‘rganib 
  chiqish o‘qituvchi uchun o‘quvchilar e’tiboriga taqdim etilayotgan mavzu xususida 
  ularga batafsil, mukammal ma’lumotlarni bera olish, ta’limning umumiy jarayonini 
  tasavvur etish imkonini beradi. 
  2. Bu bosqich o‘quv predmetining mavzusi yuzasidan yagona, umumiy 
  maqsadni aniq belgilash, umumiy maqsad doirasida kichik bo‘limlar bo‘yicha hal 
  etiluvchi xususiy maqsadlarni ham belgilash, ta’lim maqsadiga erishish yo‘lda ijobiy 
  hal etib borilishi lozim bo‘lgasn vazifalarni ishlab chiqishga yo‘naltiriladi. Ta’lim 
  maqsadi va vazifalarining aniq, puxta belgilab olinishi o‘qituvchi, shuningdek, 
  "Science and Education" Scientific Journal / ISSN 2181-0842
  November 2021 / Volume 2 Issue 11
  www.openscience.uz
  926


  o‘quvchilar faoliyatini muayan yo‘nalishga solish, ta’lim maqsadiga erishishda 
  vaqtdan unumli foydalanish, ta’lim jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan 
  didaktik va tarbiyaviy muammolarning oldini olish, mavjud sart-sharoitlardan oqilona 
  foydalanishga zamin hozirlaydi. Bosqich natijasi o‘quv predmetining mavzusi 
  bo‘yicha yagona, umumiy hamda xususiy maqsadlar, shuningdek, vazifalarni qayd 
  etish bilan tavsiflanadi. 
  3. Mazkur bosqich ta’lim maqsadi va vazifalariga tayanilgan holda, o‘quv 
  jarayonining mazmunini ishlab chiqishdan iboratdir. Ta’lim jarayoni o‘quv materiali 
  mazmunini yoritishga xizmat qiluvchi muayan mavzu bo‘yicha nazariy va amaliy 
  bilimlar majmuini ifoda etish imkonini beradi. Ta’lim mazmunida, shuningdek, 
  o‘quvchilar tomonidan o‘zlashtirilishi lozim bo‘lgan tushuncha, ko‘nikma hamda 
  malakalarning hajmi ham o‘z ifodasini topa olishi lozim. Zero, ta’lim mazmunining 
  g‘oyaviy jihatdan mukammalligi o‘quvchilar tomonidan muayan bilim, ko‘nikma va 
  malakalarning o‘zlashtirilish darajasi bilan belgilanadi. Bu bosqich samarasi 
  o‘quvchilar tomonidan ma’lum tushunchalarning o‘zlashtirilishi, ko‘nikma va 
  malakalarning shakllanishini ta’minlovchi shartlarning ishlab chiqilganligida 
  namoyon bo‘ladi. 
  4. Ta’lim jarayonini loyihalashning eng muhim bosqishi sanalgan bu bosqichda 
  mashg‘ulotning shakli, metodi va vositalarini tanlash kabi harakatlar amalga 
  oshiriladi. Mazkur bosqichning muhimligi shundaki, aynan mashg‘ulot shakli, metod 
  va vositalari ta’lim jarayonining muvaffaqiyatli ta’minlanishiga olib keladi. Ular 
  yordami bilangina o‘quv predmetining mavzusi borasidagi nazariy bilimlar 
  o‘quvchilarga uzatiladi, o‘quvchilar tomonidan esa ushbu bilimlar qabul qilinadi. 
  Muayyan mashg‘ulot uchun eng maqbul deb topilgan shakl, metod va vositalarning 
  belgilanishi ta’lim jarayonining qariyb 90 foizlik muvaffaqiyatini kafolatlaydi. Yangi, 
  zamonaviy pedagogik texnologiyalarning asosiy mohiyati aynan mana shu bosqichda 
  ochib beriladi. O‘quvchilarni ijodiy izlanish, faollik, erkin fikr yuritishga 
  yo‘naltiruvchi 
  ta’lim 
  shakli, 
  metod 
  va 
  vositalarining 
  to‘g‘ri 
  tanlanishi 
  mashg‘ulotlarning qiziqarli, bahs-munozaralarga boy bo‘lishi, ijodiy tortishuvlarning 
  yuzaga kelishiga turtki beradi. Mana shu holatdagina o‘quvchilar tashabbusni o‘z 
  qo‘llariga oladilar, o‘qituvchining zimmasida esa ularning faoliyatini ma’lum 
  yo‘nalishga solib yuborish, umumiy faoliyatni nazorat qila olish, murakkab 
  vaziyatlarda yo‘l-yo‘riq ko‘rsatish, maslahatlar berish hamda ular faoliyatini baholash 
  kabi vazifalar qoladi. 
  5. Navbatdagi bosqichda o‘quvchilar tomonidan bilim, ko‘nikma va 
  malakalarning o‘zlashtirilishi uchun yetarli deb belgilangan vaqt hajmi, ya’ni, 
  muayyan mavzu yuzasidan ma’lum tushuncha, ko‘nikma va malakalarning 
  o‘quvchilar tomonidan qancha vaqt oralig‘ida o‘zlashtirilishi mumkinligi aniqlanadi. 
  "Science and Education" Scientific Journal / ISSN 2181-0842
  November 2021 / Volume 2 Issue 11
  www.openscience.uz
  927


  6. Mazkur bosqichda mashqlar tizimi ishlab chiqiladi. Bosqich natijasi sifatida 
  ishlab chiqilgan mashqlar tizimining samaradorligiga alohida ahamiyat berish talabi 
  mazkur bosqichning asosiy sharti hisoblanadi. 
  7. Ta’lim jarayonini loyihalashtirishning bu bosqichida o‘quvchilarning umumiy 
  faoliyatlarini nazorat qilish va test tizimini ishlab chiqish kabi vazifalar amalga 
  oshiriladi. Nazariy va amaliy jihatdan to‘g‘ri bo‘lgan test tizimining ishlab chiqilishi 
  o‘quvchilarning mavzu yuzasidan muayyan tushunchalarni o‘zlashtirish, shuningdek, 
  amaliy ko‘nikma va malakalarni shakllantira olganlik darajalarini aniq va xolis 
  aniqlay olish imkonini beradi. Test tizimini ishlab chiqishda testlarning izchil, uzviy 
  hamda bir-biri bilan uyg‘un bo‘lishlariga ahamiyat berish maqsadga muvofiqdir. 
  8. Ta’lim jarayonini loyihalashning so‘nggi bosqichi yaratilgan loyihaning 
  ta’lim jarayoniga tatbiq etilishi, ta’lim jarayonining yakuniy darajasini o‘rganish 
  bilan nihoyalanadi. Mazkur bosqichda ta’lim jarayonining umumiy ahvoli, erishilgan 
  yutuq hamda yo‘l qo‘yilgan kamchiliklar, ularning yuzaga kelish sabablari tahlil 
  etiladi, navbatdagi mashg‘ulotlar jarayonida sodir bo‘lgan kamchiliklarning oldini 
  olishga qaratilgan chora-tadbirlar belgilanadi. Bildirilgan fikrlardan anglanadeki, har 
  bir bosqichda amalga oshirilayotgan vazifalar o‘rtasida muayyan izchillik mavjud 
  bo‘lib, u ta’lim jarayonini samarali tashkil etish imkonini beradi. 

  Download 250.52 Kb.
    1   2   3
  Download 250.52 Kb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Boshlang‘ich sinf matematika darslarida interfaol metodlardan foydalanish va ularning samaradorligi

  Download 250.52 Kb.
  Pdf ko'rish