Matematik modellarni baholash. Korrelyaytsiya koeffisienti




Download 0.54 Mb.
bet10/19
Sana13.06.2021
Hajmi0.54 Mb.
#14988
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19
1.3. Matematik modellarni baholash. Korrelyaytsiya koeffisienti.

Korrelyatsion tahlilning ikki asosiy masalasi mavjud. Birinchi masalasi korrelyatsion bog’lanish shaklini aniqlash, ya`ni regressiya funksiyasining ko’rinishini topishdir.

Shuni ta`kidlab o’tish kerakki, regressiya funksiyalari ko’pchilik hollarda chiziqli ko’rinishga ega bo’ladi.

Korrelyatsion tahlilning ikkinchi masalasi korrelyatsion bog’lanishning zichligini aniqlash bo’lib, bunda Y ning X ga korrelyatsion bog’liqligi zichligi Y ning qiymatlari YX shartli o’rtacha qiymat atrofida tarqoqligi kattaligi bo’yicha baholanadi.



Ko’p tarqoqlik Y ning X ga kuchsiz bog’liqligidan yoki bog’liqligi yo’qligidan darak beradi, kam tarkoklik ancha kuchli bog’liqlik borligini ko’rsatadi.

Korrelyastion indeks R juftli omillar o’rtasidagi bog’lanish zichligini baҳolashda qo’llaniladi. Chiziqli bog’lanishlar zichligini aniqlashda korrelyastiya koeffistientidan foydalanish mumkin. Korrelyastiya koeffistienti r ning manfiy qiymati hodisalar o’rtasida teskari bog’lanish mavjud ekanligidan dalolat beradi.

Endi oddiy korrelyastiya va regressiyani qaraylik. Ikkita x va y tasodifiy o’zgaruvchilar o’rtasidagi korrelyastiya oddiy (xususiy) korrelyastiya deyiladi. Xususiy korrelyastiya usuli bilan tahlil qilishdan maqsad, ikki o’zgaruvchi (hodisa) o’rtasidagi bog’lanishning mavjudligi va zichligini aniqlashdan iborat.

Faraz qilaylik, ikkita tasodifiy: bog’liqmas o’zgaruvchi x va bog’lik, o’zgaruvchi y – natijaviy ko’rsatkich bir xil p hajmli (n – kuzatuvlar soni) miqdoriy qiymatlaridan tuzilgan tanlanma to’plamlari jadvali bilan berilgan bo’lsin:

1.3.1.-jadval

x

x1

x2



xn




y

y1

y2



yn


Ushbu jadvaldagi qiymatlardan tuzilgan nuqtalarni tekislikda koordinatalar tizimida yasab, tarqoqlik diagrammasi hosil qilinadi.

x va y tasodifiy o’zgaruvchilarning birgalikda taqsimoti (korrelyastion bog’lanishi) quyidagi parametrlar bilan tasvirlanadi:

-taqsimot markazi (M(x), M(y)) vaziyatini aniqlovchi x va y tasodifiy miqdorlarning matematik kutilmalari (o’rtacha qiymatlari):

(1.3.1)

- markazga nisbatan taqsimot tarqoqligini aniqlovchi va dispersiyalar:

- (1.3.1) jadvaldagi ma’lumotlar to’plami bilan berilgan ikkita x va y tasodifiy miqdorlar o’rtasidagi statistik bog’lanishlar darajasini ifoda qiluvchi kovariastiya (korrelyastion moment) koeffistienti:
(1.3.3)
Agar x tasodifiy miqdorning katta qiymatlari y tasodifiy miqdorning katta qiymatlariga mos kelsa, ya’ni ular orasida to’g’ridan-to’g’ri o’zaro zich bog’liqlik mavjud bo’lsa, unda kovariastiyaning musbat qiymati kuzatiladi.

x tasodifiy miqdorning kichik qiymatlariga y tasodifiy miqdorning katta qiymatlari mos kelgan holatlarda kovariastiyaning manfiy qiymati kuzatiladi. Kuchsiz bog’liqlik holat-larda kovariastiya ko’rsatkichi qiymati 0 ga yaqin bo’ladi.

Tadqiqot qilinayotgan miqdorlarning o’lchov birligiga bog’liq bo’lgan kovariastiya koeffistientini amalda qo’llanilishini chegaralab qo’yadi.

Agar x va y tasodifiy o’zgaruvchilar chiziqli bog’langan bo’lsa, u holda bog’lanish zichligini baholashda xususiy (juft) korrelyastiya koeffistientidan foydalaniladi.

Ikki o`zgaruvchi o`rtasidagi korrelyatsiya oddiy korrelyatsiya deyiladi. Oddiy korrelyatsiya yoyi bilan tahlil qilishdan maqsad, ikki hodisa o`rtasidagi bog’lanishning mavjudligi va zichligini aniqlashdan iboratdir. Ikki o`zgaruvchi o`rtasidagi bog’lanish zichligining umumlashtirilgan bahosi korrelyatsiya indeksi hisoblanadi va u quyidagi formula orqali hisoblanadi:



(1.3.4)

bu yerda, va lar mos ravishda x va y o’zgaruvchilarning o’rtacha kvadratik chetlanishlaridir va ular quyidagi formulalar yordamida hisoblanadi:

Korrelyatsiya indeksi oralig’ida bo`ladi. Agar bo`lsa, omillar o`rtasida funksional bog’lanish mavjud bo`ladi. Agar bo`lsa, u holda o`rganilayotgan omillar o`zaro bog’lanmagan bo`ladi.

Bog’lanish zichligi baholanayotgan vaqtda quyidagi tasniflash qo`llaniladi:

- gacha - kuchsiz bog’lanish;

- - o`rtacha zichlikdan kuchsizroq bog’lanish;

- - o`rtacha bog’lanish;

- - o`rtachadan zichroq bog’lanish;

- - zich bog’lanish.

Mazkur tasniflash shartli hisoblanadi. Korrelyatsiya indeksi juft bog’lanish har qanday shaklining bog’lanish zichligini baholash uchun to`g’ri keladi. Agar bog’lanish chiziqli bo`lsa, u holda bog’lanish zichligini baholashda korrelyatsiya koeffitsientidan foydalanish mumkin:

(1.3.6)

bu yerda, va mos ravishda va o`zgaruvchilarning o`rtacha kvadratik chetlanishidir va ular quyidagi formulalar yordamida hisoblanadi:



, (1.3.7)

Shuningdek, korrelyatsiya koeffitsientini hisoblashning quyidagi modifikatsiyalangan formulalaridan ham foydalanish mumkin:



, (1.3.8)

(1.3.9)

Korrelyatsiya koeffitsienti oralig’idagi qiymatga ega bo`ladi. Korrelyatsiya koeffitsientining manfiy qiymati hodisalar o`rtasida teskari bog’lanish mavjud ekanligidan dalolat beradi. Ayrim hollarda korrelyatsiyaning indeksi yoki koeffitsienti bilan bir qatorda, determinatsiya koeffitsiyenti deb ataluvchi ko`rsatkich ham aniqlanadi. Determinatsiya koeffitsienti natija ko`rsatkichi va variatsiyasining qaysi qismi omil ko`rsatkichlari variatsiyasi bilan bog’langanligini ko`rsatadi. Agar tahlil ta`sir qilayotgan omil qiymatining o`zgarishiga muvofiq hodisalar qiymati taxminan bir tekisda o`zgarishini ko`rsatsa, u holda to`g’ri chiziqli bog’lanish mavjudligini ko`rsatadi. Mabodo bu o`zgarish bir tekisda bo`lmasa, unda egri chiziqli bog’lanish bo`ladi.



Korrelyatsion bog’lanishlar tasnifi quyidagi 1.3.1-chizmada keltirilgan.

1.3.1-chizma. Korrelyatsion bog’lanish tasnifi.

Korrelyatsion tahlilning birinchi vazifasi, korrelyatsion bog’lanish shakllarini, ya`ni regressiya funktsiyasi ko`rinishlarini (chiziqli, darajali, logarifmik va boshqalar) aniqlashdan iborat. Bog’lanish shakllarini tanlash regression tahlil va tanlanayotgan funksiya haqidagi ma`lum gipotezalarni ishlab chiqish hamda tahlil qilishdan boshlanadi. Regressiyalarni tenglashtirish korrelyatsion modellarning tarkibiy qismi bo`lib, uni to`g’ri tanlay bilish, modellashtirishning eng mas`uliyatli bosqichi hisoblanadi.

Tahlil vaqtida garchi ba`zi bir tanlangan shakllarning to`g’riligini baholashning ba`zi bir usullari ishlab chiqilgan bo`lsa ham, bog’lanish shaklini tanlay olish juda muhim hisoblanadi.

Iqtisodiy hodisalar o`rtasidagi bog’lanishlarning murakkabligi ko`pincha mavjud hodisalar butun kompleksini tahlili bilan qamrab olish mumkin bo`lmagan holatni keltirib chiqaradi. Regressiyalarni konkret tenglashtirish har doim ma`lum darajada abstraktlash asosida quriladi. Regressiya tenglamalarini qurish hodisalar o`rtasidagi bog’lanish konkret shaklini aniqlashda gipotetik eksperiment hisoblanadi.

Iqtisodiy tadqiqotlarda qo`llanilayotgan korrelyatsion formulalar turli shaklga ega. Iqtisodiy qatorlar dinamikasi o`rtasidagi bog’lanishlar chizig’i shaklini aniqlayotganda, ko`pchilik hollarda quyidagi shakllardan foydalaniladi:

- chiziqli - (1.3.10)

- ikkinchi darajali parabola - (1.3.11)

- uchinchi darajali parabola - (1.3.12)

- n - darajali parabola - (1.3.13)

- ikkinchi darajali giperbola - (1.3.14)

- b - Ikkinchi darajali giperbola - (1.3.15)

- logarifmik - (1.3.16)

- yarim logarifmik - (1.3.17)

- ko`rsatkichli funksiya - (1.3.18)

- darajali funksiya - (1.3.19)

- logistik funksiya - (1.3.20)

Funksiyalar parametri odatda eng kichik kvadratlar usuli bilan aniqlanadi. Normal tenglamalar tizimi (1.3.10-1.3.20) tizimga o`xshash bo`ladi.

Regressiya tenglamasining shaklini tanlashda quyidagilarga rioya qilish lozim:

- bog’lanishning umumiy shakli, bog’lanishning tabiati va xarakteriga nisbatan professional tushuncha mos kelishi kerak;

- imkoni boricha interpretatsiya va amaliy qo`llashda oson bo`lgan tenglamalarning eng sodda shakllaridan foydalanish lozim.

Boshlang’ich ma`lumotlarning grafik tasviri - tarqoq diagramma va regressiyalarning empirik chiziqlari regressiyalarni tenglama shakllarini tanlashda yordam ko`rsatadi.

Biz ushbu bitiruv-malakaviy ishida ko’rinishidagi matematik modellar uchun interpolyasiya usuli yordamida tajriba natijalari jadval ko’rinishida berilganda ko’phad ko’rinishini topishning umumiy algoritmlarini tuzish va uning asosida grafik dizaynga ega dasturiy ta`minot yaratish bilan shug’ullanamiz.



Download 0.54 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19




Download 0.54 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa



Matematik modellarni baholash. Korrelyaytsiya koeffisienti

Download 0.54 Mb.