Buzoqboshi qo’ng’izlari oziqlanishiga ko’ra …hasharotlardir
Download 172.4 Kb.
Sana22.11.2020
Hajmi172.4 Kb.

  1. Buzoqboshi qo’ng’izlari oziqlanishiga ko’ra …hasharotlardir

  2. Qaysi hasharat mo’ylovi uchida yelpig’ichsimon 7 ta yaprog’i bor?

  3. G’o’za katta bitiqachon tirik tug’adi?

4. Kemiruvchi tipdagi og’iz apparati qanday asosiy qismlardan iborat

5. Olma qurti, ko’sak qurti, kuzgi tunlamlarni lichinkalari qaysi tipga mansub

6. Fitonomus, gessen pashshalari qurtlari qaysi tipga mansub

7. Biotik faktorlarga nima kiradi

8. Abiotik faktorlarga nima kiradi

9. Hasharotlarni oyoqlari nechta qismdan iborat bo’ladi

10 Hasharotlarni ayirish sistemasini ko’rsatib bering

11. O’simlik kasalligini belgilarini qaysi biri faqat zamburug‘lar uchun xos?

12. O’simlik kasalligini qaysi biri viruslar uchun xos?

13. O’simlikning qaysi kasallik belgilari mikoplazmalar uchun xosdir?

14. Quyidagi belgilardan qaysi biri avtotrof organizmlarlar uchun xos?

15. Quyidagi keltirilgan sabablardan qaysi biri yuqumli kasalliklarni keltiradi?

16. O’simlik o’tkazuvchi to’qima zararlanganda qanday kasallik alomati hosil bo’ladi?

17. Vegetativ ko’payish qanday amalga oshiriladi?

18. Miseliy noqulay sharoitda tanasini qanday saqlaydi?

19. Quyidagi keltirilgan zamburug‘lar sinfining qaysi biri tuban zamburug‘lar guruhiga kiradi?

20. Quyidagi keltirilgan sporalardan qaysi biri jinsiy ko’payishda hosil bo’ladi?

21. O’simliklarni zararli organizmlardan himoya qilishda qo’llaniladigan barcha kimyoviy moddalar nima deb ataladi?

22. Pestisidlar zararkunandalar organizmiga kiritilish usuliga ko’ra necha guruhga bo’linadi?

23. Pestisidlarning zaharliligi qanday belgilanadi ?

24. Akarisidlar qaysi organizmlarga qarshi qo’llaniladi?

25. Buzoqboshi qo‘ngizlari oziqlanishiga ko‘ra qanaqa hasharotlardir?

26. Pestisidlarning toksikligi qanday belgilanadi?

27. Erta bahorda daraxtlar kurtak chiqarguncha kalmaraz va monilioz kasalliklariga qarshi bordo suyuqligining necha foizlisi qo’llaniladi?

28. OOQ si necha minut qaynatiladi?

29. OOQ ning qo’r eritmasi Bome darajasi bo’yicha necha darajali holatda bo’ladi?

30. Sun’iy chidamlilik qachon yuzaga keladi?

31. Pestisidlar deb nimaga aytiladi?

32. G‘o‘zaning fuzarioz so‘lish kasalligi o‘sish davrining qaysi davrida kuzatiladi?

33. O‘simliklarni biologik himoya qilishning asosiy maqsadi nima?

34. Biologikusuldaqandayvositalardanfoydalaniladi ?

35. Quyidagilardan qaysi birlari endoparazit hisoblanadi?

36. Biolaboratoriyada trixogrammani xo‘jayin hasharoti qaysi hasharot?

37. Trixogramma pintoi g‘umbaklarining yashovchanligi necha %ga teng?

38. Trixogrammani biolaboratoriyada ko‘paytirish uchun optimal havo harorati qancha bo‘lishi kerak?

39. Oltinko‘z ko‘sak qurtining qaysi bosqichiga qarshi qo‘llaniladi ?

40. Oltinko‘zning tuxumini biolaboratoriyada qancha vaqtgacha saqlash mumkin?

41. Kech muddatda ekilgan yoki qayta ekilgan maydonlarda trixogramma ishlatilganda tuxumxo‘rning samaradorligi necha foizgacha pasayishi mumkin?

42. Brakon necha metr yerga tarqaladi?

43. Karantin so’zining ma’nosi nimani anglatadi ?

44. Fitosanitar sertifikati nima ?

45. O’simliklar karantini to’g‘risidagi (yangi tahriri) qonun qachon qabul qilingan?

46. Karantin ekspertizasi maqsadi nima?

47. Ichki karantin va uning mohiyati qaysi javobda berilgan?

48. O’simliklar karantini to’g‘risidagi (yangi tahriri) qonun nechta moddadan iborat?

49. Karantin obyektini ta’rifini ko’rsating?

50. Introduksion-karantin ko’chatxonasiga ta’rif bering?

51. Import karantin ruxsatnomasiga tarif berilgan javobni ko’rsating?

52. Karantindagi hudud deb nimaga aytiladi?

53. Olma qurtini zararini kamaytirishda qanday agrotexnik tadbirlar muhim rol o‘ynaydi?

54. O‘simliklarni zararli organizmlardan himoya qilishda qo‘llaniladigan moddalarga nima deyiladi?

55. Quyidagi nematodalardan qaysi biri kartoshkaning sista hosil qiluvchi nematodalari guruhiga kiradi?

56. Qalqandorlar mavsumda necha avlod beradi ?

57. Shudgorlarni qaysi zararkunandalar uchun ta’siri kuchli?

58. Ko‘sak qurtiga qanday paytlarda kimyoviy kurash chorasi olib borilmaydi?

59. Zararli hasharotlarga qo‘llaniladigan kimyoviy moddalar nima?

60. Simqurtlarni ekish oldidan iqtisodiy xavfli soni (1m2da)?

61. Entomofaglarni g‘o‘za bitlariga nisbati qanday bo‘lganda kimyoviy kurash chorasi olib borilmaydi?

62. Fitonomusning bedazordagi iqtisodiy xavfli soni?

63. Qaysi kemiruvchi zararknandalar g‘o‘zaga maysalik paytida zarar etkazadilar?

64. Karamni barg kemiruvchi zararkunandasini aniqlang?

65. Shiralarga qarshi kimyoviy kurash qachon o‘tkaziladi?

66. Ko‘sak qurtiga qanday paytlarda kimyoviy kurash chorasi olib borilmaydi?

67. Kuzgi tunlam tuxumining rivojlanishi uchun foydali harorat yig‘indisi?

68. Fitonomus, chigirtkalar, bug‘doy tripsi 1 yilda nechta avlod beradi?

69. Fitonomus, gessen pashshalari qurtlari qaysi tipga mansub?

70. G‘o‘zani ildiz organlarini asosiy zararkunandalari qaysilar?

71. Q/x entomologiyasi fani qaysi fanlar bilan yaqin aloqada?

72. Pyavitsa (shilimshiqqurt) mavsumda necha avlod beradi?

73. G‘o‘zada necha tur bitlar zarar keltiradi?

74. Quyidagi qaysi zararkunanda tuxumini tuproqqa ko‘zachaga qo‘yadi?

75. Karadrina ko‘pincha qaysi bosqichda qishlaydi?

76. Qaysi zararkunanda 12-20 marta avlod beradi?

77. Quyidagi qaysi hasharotlarni lichinkalari imagosimondir?

78. Qovun pashshasi qaysi turkumiga mansub?

79. Brakon paraziti tunlamlarning qaysi rivojlanish bosqichida qo‘llaniladi?

80. Trixogramma paraziti tunlamlarning qaysi rivojlanish bosqichida qo‘llaniladi?

81. G‘o‘za bitlar bilan qachon kuchli zararlanadi?

82. To‘qay chigirtkasiniqishlov bosqichi?

83. Uzum barg o‘rovchisiga qarshi qo‘llaniladigan pestitsidni ayting?

84. Yozda tirik tug‘adigan hasharot?

85. Bordo chirildog‘i qaysi rivojlanish bosqichida qishlaydi?

86. Chirildoqlar qaysi rivojlanish bosqichida zararli?

87. Chiridoqlar bir yilda necha marta avlod beradi?

88. Simqurtlar qaysi turkumga mansub?

89. Qarsildoq qo‘ngizlari nechta avlod beradi?

90. Qarsildoq qo‘ngizlari qachon qarsillagan ovoz chiqaradi?

91. Qora qo‘ngizlar tuxumini qayerga qo‘yadi?

92. Buzoqboshi qo‘ngizlar oziqlanishiga ko‘ra …hasharotlardir

93. G‘o‘za shiralar bilan qachon kuchli zararlanadi?

94. Zararli buzoqboshi qayerga va nechtagacha tuxum qo‘yadi?

95. Zararli buzoqboshi nechta avlod beradi?

96. Quyidagi qaysi zararkunanda tuxumini tuproqqa ko‘zgacha qo‘yadi?

97. Karadrina ko‘pincha qaysi bosqichda qishlaydi?

98. Qaysi zararkunanda 12-20 marta avlod beradi?

99. Hammaxo‘r hasharotlarni toping?

100. Ko‘sak qurtini turkumini aniqlang?

101. Yerni o‘g‘itlash va almashlab ekishqaysi kurash usuliga kiradi?

102. G‘o‘zaning qaysi kasalligi tuproqdagi temir va magniy birikmalarini yetishmasligi tufayli namoyon bo‘ladi ?

103. G‘o‘za kasalliklariga qarshi trixodermin preparatini ishlatish qaysi kurash choralariga kiradi?

104. G‘o‘zaning karantin kasalliklariga qaysilar kiradi?

105. G‘o‘zaning gommoz kasalligini eng xavfli turi qaysi?

106. G‘o‘zaning gommoz kasalligini necha xil ko‘rinishi mavjud?

107. G‘o‘zaning fuzarioz so‘lish kasalligi zarari qaysi davrida ko‘proq kuzatiladi?

108. G‘o‘zaning fuzarioz so‘lish kasalligi tufayli o‘simlikning qaysi qismi zararlanadi?

109. G‘o‘zaning vertisillyoz so‘lish kasalligiga qarshi almashlab ekishga qaysi ekin samaralidir?

110. G‘o‘zaning vertisillyoz so‘lish kasalligini qo‘zg‘atuvchi zamburug‘ qishlash uchun nima hosil bo‘ladi?

111. Vertisillyoz so‘lish kasalligi g‘o‘za rivojlanishining qaysi davrida namoyon bo‘ladi?

112. G‘o‘zaning qora ildiz chirish kasalligini qo‘zg‘atuvchi zamburug‘ qanday holatda qishlaydi?

113. G‘o‘zaning qora ildiz chirish kasalligi yil faslining qaysi davrida kuzatiladi?

114. G‘o‘zaning ildiz chirish kasalligini qaysi mikroorganizm qo‘zg‘atadi?

115. Bug‘doyning qattiq qorakuya kasalligi o‘simlikni qaysi a’zolarida kuzatiladi?

116. Bug‘doyning un shudring kasalligini qo‘zg‘atuvchi zamburug‘ o‘sish davrida sog‘ o‘simliklarga qanday yuqadi?

117. Boshoqli donli ekinlarning un- shudring kasalligini qo‘zg‘atuvchi zamburug‘ qanday qishlab chiqadi?

118. Boshoqli donli ekinlarni zang kasalliklariga qarshi qaysi preparatlar ishlatiladi?

119. Bug‘doyning qo‘ng‘ir zang kasalligi o‘simlik qaysi a’zolarida kuzatiladi.

120. Bug‘doyning sariq zang kasalligini zamburug‘ o‘sish davrida sog‘ o‘simliklariga qaysi sporalari yordamida yuqadi?

121. Bug‘doyning poya zang kasalligini qo‘zg‘atuvchi zamburug‘ oraliq xo‘jayin o‘simligida qanday sporalar hosil qiladi.

122. Bug‘doyning qaysi kasalligini oraliq xo‘jayini zirk o‘simligi hisoblanadi?

123. Bug‘doyning changsimon qorakuya kasalligi sog‘ o‘simlikka qaysi davrida yuqadi?

124. Bug‘doy qaysi kasallik bilan zararlanganda boshoqlarda don o‘rnida xlamidosporalar bilan to‘lgan xaltachalar hosil bo‘ladi?

125. Qorason kasalligi bilan kartoshkaning qaysi a’zolari zaralanadi?

126. Kartoshkaning qaysi kasalligini bakteriya qo‘zg‘atadi?

127. Kartoshkaning halqali chirish kasalligini belgilari qanday bo‘ladi?

128. Kartoshkaning stolbur kasalligini qaysi mikrorganizm qo‘zg‘atadi?

129. Pomidorning qaysi kasalligi faqat issiqxona sharoitida uchraydi?

130. Pomidorning bakteriyali raki necha xil ko‘rinishda namoyon bo‘ladi?

131. Pomidorning faqat generativ a’zolarini zararlovchi qaysi kasallik?

132. O‘simlik kasalligini belgilarini qaysi biri faqat zamburug‘lar uchun xos?

133. Quyidagi keltirilgan sabablardan qaysi biri yuqumli kasalliklarni keltiradi?

134. Ushbu kasallikdan qaysi biri so‘lishga misol bo‘ladi?

135. O‘simlik o‘tkazuvchi to‘qima zararlanganda qanday kasallik belgisi hosil bo‘ladi?

136. Sholining pirikulyarioz kasalligiga qarshi qanday kimyoviy preparat ishlatiladi?

137. Fitopatologiya so‘zi qanday olingan va qanday ma’noni anglatadi?

138. G‘o‘zaning ildiz chirish kasalligini qaysi zamburug‘ keltirib chiqaradi?

139. G‘o‘zaning qora ildiz chirish kasalligini qaysi zamburug‘ keltirib chiqaradi?

140. G‘o‘zaning gommoz kasalligini qaysi bakteriya keltirib chiqaradi?

141. G‘o‘zaning fuzarioz so‘lish kasalligini qaysi zamburug‘ keltirib chiqaradi?

142. G‘o‘zaning vertiselyoz so‘lish kasalligini qaysi zamburug‘ keltirib chiqaradi?

143. G‘o‘zani ildiz chirish kasalligi bilan qaysi rivojlanish fazalarida zararlanadi?

144. Gommoz kasalligi rivojlanganda g‘o‘zani qaysi organlari zararlanadi?

145. Qaysi kasallik g‘o‘zani karantin kasalligi?

146. G‘alla ekinlarida uchraydigan chang qorakuya kasalligini qaysi zamburug‘ keltirib chiqadi?

147. G‘alla ekinlarida uchraydigan qattiq qorakuya kasalligini qaysi zamburug‘ keltirib chiqadi?

148. G‘alla ekinlarida uchraydigan pufaksimon qorakuya kasalligini qaysi zamburug‘ keltirib chiqadi?

149. G‘alla ekinlarida uchraydigan sariq zang kasalligini qaysi zamburug‘ keltirib chiqadi?

150. G‘alla ekinlari sariq zang kasalligi bilan zararlanganda o‘simlikning qaysi organlari zararlanadi?

151. Qishloq xo‘jalik fitopatologiya fanining asosiy maqsadi nimadan iborat.

152. Oqqanot o‘simliklarning shonalash davridagi iqtisodiy zarar keltaruvchi miqdor mezoni necha foiz bo‘ladi?

153. Kuzgi tunlam o‘simliklarning nihol davrida iqtisodiy zarar keltaruvchi miqdor mezoni bo‘yicha metr kvadratda nechta qurti to‘g’ri keladi?

154. O‘rgimchakkana g’o‘zani may-iyun oylaridan boshlab zararlansa necha foiz hosil bo‘ladi?

155. Tut daraxtlarining asosiy so‘ruvchi zararkunandalari?

156. O‘rgimchakkana yil mobaynida necha marta avlod beradi?

157. O‘rgimchakkana tanasi qanday qismlarga bo‘lingan va nechta oyog’i bor?

158. Olma qurti va kuzgi tunlam bir yilda nechta avlod beradi?

159. Ko‘sak qurtiga qarshi biologik kurashda qaysi entomofaglar qo‘llaniladi?

160. Q/x entomologiyasi fani qaysi fanlar bilan yaqin aloqada?

161. G’o‘za, meva organlarini asosiy zararkunandalari?

162. Koloroda qo‘ng’izi, karam oq kapalaglarni o‘simliklarga zararli tiplari?

163. Fitonomus, gessen pashshalari qurtlari qaysi tipga mansub?

164. Soxta qalqondorlar qaysi ekinlarni zararlaydi?

165. Tok barg o‘rovchisi qaysi turkumga kiradi?

166. Osiyo va marokash chigirtkalarining rivojlanishi?

167. Gessen pashshasi qaysi ekinga zarar keltiradi?

168. Fitonomus qaysi turkumga mansub?

169. Kolorado qo‘ng’izi qaysi bosqichda qishlaydi?

170. Oqqanot qaysi rivojlanish bosqichida zarar yetkazadi

171. Qon biti qaysi o‘simlikni zararlaydi?

172. Olma qon biti qaysi turkumga mansub?

173. Bitlarni paraziti?

174. Oqqanotni paraziti?

175. Hasharotlarni ayirish sistematikasini ko‘rsatib bering?

176. Qishloq xo‘jalik ekinlarini zararlovchi hasharotlarga kiradilar?

177. Koloroda qo‘ng’izining hayotiy siklini ko‘rsating?

178. Qaysi pestisidlar atrof muhit uchun kam zaharli?

179. Ko‘sak qurtiga qanday paytlarda kimyoviy kurash chorasi olib borilmaydi?

180. G’o‘za bitlarining maxsus afidofaglari?

181. G’o‘zaning karantin kasalliklariga qaysilar kiradi?

182. Kutish muddati deganda nimani tushunasiz?

183. Signal berish bayrog’ining ranglari?

184. Ildiz chirish kasalligini yo‘qotishdagi agrotexnik tadbirlar?

185. Fizik usulda qo‘llaniladigan vositalar?

186. Mexanik usulda qaysi vositalar qo‘llaniladi?

187. Agrotexnik usulning mohiyati?

188. Ko‘sak qurtining yirtqichlari?

189. Zararli xasvaning parazitlari?

190. O‘zaro simbiozning nechta turi bor?

191. Entomofagning introduksiyasi nima?

192. G’o‘za chekankasi qaysi zararkunanda sonini kamaytirishda rol o‘ynaydi?

193. Fosforli va kaliyli o‘g’itlar qaysi zararkunanda rivojiga to‘sqinlik qiladi?

194. Kartoshkaning rak kasalligi Yevropaning nechta davlatida tarqalgan?

195. Olma qurtini zararini kamaytirishda qanday agrotexnik tadbirlar muhim rol o‘ynaydi?

196. O‘simliklarni uyg’unlashgan himoya qilish deganda nimani tushunasiz?

197. Qaysi preparatlar maxsus akarisidlar guruhiga mansub?

198. G’o‘za beda almashlab ekishning biologik usuldagi ahamiyati?

199. Pestisidlar zararkunandalar organizmiga kiritilish usuliga ko‘ra necha guruhga bo‘linadi?

200. Pestisidlarning zaharliligi qanday belgilanadi?

201. Sirtdan ta’sir etuvchi fungisidlar o‘simlik sirtida necha kungacha saqlanadi ?

202. O’zbekiston respublikasi o’simliklarning bosh davlat inspeksiyasi boshlig’i 2002 yil 26 noyabr kuni tasdiqlagan “O’zbekiston davlati uchun karantin ahamiyatga ega bo’lgan o’simlik zarakunandalari, kasalliklari va ashaddiy begona o’tlari ro’yxati” ga nechta zarakunanda kiritilgan ?

203. Kartoshkaga zarar yetkazuvchi karantin zararkunandani ko’rsating?

204. Zararli organizm bu – 

205. Fumigasiya nima ?

206. Eksperizaga yo’llangan mahsulotni karantin laboratoriyasi xodimlari qanday navbatlarda tekshiradi ?

207. Respublika hududida uchramaydigan karantin zararkunandalar soni nechta ?

208. Birinchi karantin to’g’risidagi qaror qachon qayerda qabul qilingan?

209. O’zbekiston Respublikasining karantin to’g’risidagi qonuni qachon qabul qilingan ?

210. Tok fillokserasi birinchi marta qaysi davlatda tarqalgan?

211. Laboratoriya mutaxassisi (gerbalogning) vazifasi qaysi javobda keltirilgan?

212. Laboratoriya mutaxassisi (entomologning) vazifasini ko’rsating?

213. Mahsulot ekspertizaga topshirilgandan keyin karantin laboratoriyalari ekspertiza xulosasini eng ko’pi bilan necha kundan keyin tayyorlashi kerak?

214. Ekspertizaga olib kelingan urug’lar laboratoriyada qancha vaqt saqlanadi?

215. O’zbekiston hududida nechta karantin ko’chatxonalari (pitomniklari) mavjud?

216. Ekspertiza uchun urug’ qog’ozga qancha qalinlikda yoziladi ?

217. Ichki qismi zararlangan urug’lar ni entomologik ekspertiza qilishning qaysi usuli eng samarali?

218. Karantin so’zining ma’nosi nimani anglatadi?

219. Karantin obyekti (karantindagi organizm) nima?

220. Karantin ostidagi hudud nima?

221. Fitosanitar nazorati nima?

222. Kartoshka kuyasini lotincha nomini ko’rsating ?

223. Pomidor kuyasini lotincha nomini ko’rsating ?

224. Komstok qurtining lotincha nomini ko’rsating ?

225. Karantin obyektlarini zararsizlantirish usullarini ko’rsating ?

226. Paxta (g’o’za) kuyasini lotincha nomini ko’rsating ?

227. G’o’zaning karantin kasalliklarini ko’rsating?

228. Texas ildiz chirish kasalligi bilan nechta begona o’t turlarini zararlanishi isbotlangan?

229. O’zbekistonda nechta turdagi begona o’tlar uchrashi aniqlangan?

230. O’zbekiston respublika hududida uchramaydigan begona o’tlarni ko’rsating?

231. Respublika hududida uchramaydigan karantin o’simlik kasalliklari soni nechta?

232. Respublika hududida uchramaydigan karantin nematodalar soni nechta?

233. Respublika hududida uchramaydigan karantin bakterial kasalliklar soni nechta?

234. Respublika hududida uchramaydigan karantin virus kasalliklari soni nechta?

235. Respublika hududida uchramaydigan karantin begona o’tlar soni nechta?

236. Kartoshkaning karantin kasalliklarini ko’rsating?

237. Kartoshkaning rak kasalligi qaysi mamlakatlarda uchraydi?

238. G'o'zaning antraknoz kasailigi qaysi davlatlarda tarqalgan?

239. Karantin ekspertizasida qanday usullar qo’llaniladi?

240. Laboratoriya mutaxassisi (fitopatologning) vazifasi

241. Karantin mahsulotini boshqa mamlakatga jo’natish uchun qanday hujjat bo’lishi lozim?

242. Bug’doyning karantin kasalliklarini ko’rsating?

243. Kartoshkaning rak kasalligi Yevropaning nechta davlatida tarqalgan?

244. Fosforli va kaliyli o‘g’itlar qaysi zararkunanda rivojiga to‘sqinlik qiladi?

245. Lavlagining kumushsimon karantin kasalligi Yevropaning qaysi davlatlarida tarqalgan?

246. Lavlagining parmalovchi nematodasi necha tur o’simliklarni zararlaydi?

247. Olxo’ri chechagi (sharka) karantin kasalligi necha fioz hosildorlikni yo’qotilishiga sabab bo’ladi?

248. Tokning karantin kasalliklarini ko’rsating?

249. Malsekko karantin kasalligi qaysi ekinlarda uchraydigan kasallik hisoblanadi?

250. Sitrus ekinlarda uchraydigan karantin kasalliklarni ko’rsating?

251. Makkajo’xorining karantin kasalliklarini ko’rsating?

252. Organizmlar immuniteti xususiyatining mohiyati nima?

253. O’simliklarning kasalliklarga chidamlilik xususiyati nima?

254. O’simlik immunitetning nomoyon bo’lishi uchun zarur sharoitlar?

255. O’simliklar hosilini kamayishining oldini olishining asosiy yo’llari?

256. Immunitet fanining rivojlanish tarixi?

257. Immunitet nazariyasining asoschisi?

258. I.I. Mechnikovning immunitet to’g’risidagi talimoti qanday baholangan?

259. T.D. Straxovning o’simliklar immuniteti fanini rivojlanishidagi xizmatlari

260. O’simlik immunitetining kategoriyalari

261. Kompleks immuniteti deb nimaga aytiladi?

262. Tug’ma immunitet deb nimaga aytiladi?

263. Orttirilgan immunitet deb nimaga aytiladi?

264. Mikroorganizmlarning parazitlik turlari?

265. Soprafitlar va shartli soprafitlar qanday oziqlanadi?

266. Parazit mikroorganizmlar qanday oziqlanadi?

267. Parazit mikroorganizmlar oziq moddalarni o’simlikdan olishiga qarab necha guruhga bo’linadi?

268. Biotroflar qanday oziqlanadi?

269. Patogenlik nima?

270. Virulentlik nima?

271. Tajovuzkorlik nima?

272. Mikroorganizmlarning o’simliklarni kasallantirishdagi asosiy vositasi?

273. Fitotoksinlar nima vazifani bajaradi?

274. O’simlikka patogenning kirib kelish yo’llari?

275. Qo’zg’atuvchilarning inkubasion davri deb nimaga aytiladi?

276. Passiv immuniteti faktorlariga nimalar kiradi?

277. Fiziologik aktiv moddalar o’simliklarning chidamliligida qanday rol o’ynaydi?

278. Fitonsidlar o’simlik hayotida qanday rol o’ynaydi?

279. Orttirilgan immunitet necha turga bo’linadi?

280. Yuqumli kasallikka nisbatan orttirilgan immunitet qachon hosil bo’ladi?

281. Mikroelementlar o’simlik immunitetida qanday rol o’ynaydi?

282. Kasallik ko’zg’atuvchi mikroorganizmlarning ixtisoslashuvi nima?

283. Fiziologik rasa deb nimaga aytiladi?

284. Bug’doyni kasallantiruvchi zang zamburug’ining nechta fiziologik rassasi aniqlangan?

285. G’o’zani kasallantiruvchi V.dahliae zamburug’ining nechta fiziologik rassasi aniqlagan?

286. Fiziologik rassalarning hosil bo’lish yo’llari?

287. Geterokarioz nimaga sabab bo’ladi?

288. Biotiplar nima?

289. Kompleks immunitetining mohiyati nima?

290. Agressivlik nima?

291. Virulentlik nima?

292. Chidamli navlar hasharotlarga qanday ta’sir ko’rsatadi?

293. Zararlangan to’qimalarning tiklanish yo’llari?

294. O’simlik chidamliligining fiziologik xususiyati nima?

295. Chidamli navlar yaratishda seleksioner o’simlik va kasallik qo’zg’atuvchilarning qanday xususiyatlarini e’tiborga olish kerak?

296. «Genga va gen» gipotezasining mohiyati nima?

297. Monogenli vertikal chidamli navlarni ekishda nimaga amal qilish kerak?

298. Poligen chidamlilik nima?

299. Kasallanish ehtimoli nima?

300. Kasallik ko’g’atuvchi mikroorganizmlarning ixtisoslashuvi nima?

301. Passiv immuniteti faktorlariga nimalar kiradi?

302. Zarpechaklar o’simliklarning qaysi guruhiga kiradi?

303. Urug’ va boshqa o’simlik materiallarini fitopatologik ekspertiza qilishda quyidagi usullardan qaysi birini qo’llash talab etilmaydi?

304. Ekspertiza uchun urug’ qog’ozga qancha qalinlikda yoziladi?

305. Rentgen nurlarining ikkinchi nomi nima?

306. Chigitni rentgenografiya usuli vositasida ekspertiza qilishda qanday nurlar qo’llaniladi?

307. Fitopatologik karantin ekspertizasini kim o’tkazadi?

308. G’o’zaning vertisillyoz vilti qanaqa kasallik

309. G’o’zaning vertisillyoz viltining zamburug’i o’simlik hujayrasiga qanday kirib boradi.

310. G’o’zaning ildiz chirish kasalligi qanday sharoitda o’simlikda yuzaga keladi.

311. G’o’zaning fuzarioz viltiga qanday kimyoviy modda qo’llaniladi.

312. G’o’zaning vertisillyoz viltining tuproqda ko’payib ketishiga sabab nima.

313. G’o’zada qanday tashqi karantin zamburug’li kasallik bor

314. G’o’zada qanday bakteriyali kasallik mavjud.

315. G’o’zaning gommoz kasalligiga qarshi qanday kimyoviy modda qo’llaniladi.

316. Bug’doyning chang qorakuya kasalligiga qarshi qanday kimyoviy modda qo’llaniladi.

317. Kartoshkadagi fitoftoroz kasallik belgilari qanaqa rangdan iborat.

318. Agrotexnik kurash usulining nechta asosiy bo’limi mavjud?

319. Yerni o’g’itlash va almashlab yekish qaysi kurash usuliga kiradi?

320, To’qay chigirtkasini qishlov bosqichi?

321. Yozda tirik tug’adigan hasharot?

322. Chiridoqlar bir yilda necha marta avlod beradi?

323. Simqurtlar qaysi turkumga mansub?

324. Qarsildoq qo’ngizlari nechta avlod beradi?

325. Qarsildoq qo’ngizlari qachon qarsillagan ovoz chiqaradi?

326. Buzoqboshi qo’ngizlari oziqla nishiga ko’ra …hasharotlardir

327. Quyidagi qaysi zararkunanda tuxumini tuproqqa ko’zachaga qo’yadi?

328. Karadrina ko’pincha qaysi bosqichda qishlaydi?

329. Hammaxo’r hasharotlarni toping?

330. Ko’sak qurtini turkumini aniqlang?

331. Buzoqboshi qo’ngizlari oziqlanishiga ko’ra qanaqa hasharotlardir?

332. Yerni o’g’itlash va almashlab ekish qaysi kurash usuliga kiradi?

333. G’o’za bitining qishlov bosqichi?

334. Agrotexnik kurash usulining nechta asosiy bo’limi mavjud?

335. Tamaki tripsi nechtagacha va qayerga tuxum qo’yadi?

336. Zararli buzoqboshi qayerga va nechtagacha tuxum qo’yadi?

337. G’o’za katta biti qachon tirik tug’adi?

338. Qalqandorlar qaysi o’simlikka zarar yetkazadi?

339. G’o’zaning asosiy so’ruvchi zararkunandalari qaysilar?

340. G’o’zaning asosiy kemiruvchi zararkunandalari qaysilar?

341. Ko’sak qurti necha marta avlod beradi?

342. Ko’zgi tunlam necha marta avlod beradi?

343. Beda, g’o’za, yashil olma biti va oqqanot qaysi turkumga kiradi?

344. Hasharotlarning diapauza holatini aytib bering

345. O’rgimchakkana g’o’zani may-iyun oylaridan boshlab zararlasa necha % hosil nobudbo’ladi?

346. O’rgimchakkanaga qarshi kurashda qaysi preparatlar qo’llaniladi?

347. Hasharotlarga qo’llaniladigan pestisidlar qanday nomlanadi?

348. Hashorotlarda necha xil metomorfoz bor?

349. Ko’sak qurtini qishlash holati

350. Karam bitining rivojlanishi

351. Zararkunandalarni qo’rqitish uchun qo’llaniladigan moddalar nima deyiladi?

352. Qovunda asosiy zararkunandalarni ayting?

353. Fitonomus, gessen pashshalari qurtlari qaysi tipga mansub?

354. Pomidorning kemiruvchi zararkunandalarini ayting

355. Qishloq xo’jalik entomologiyasi fani qaysi fanlar bilan yaqin aloqada?

356. Mexanik kurashda zararkunandalarga qarshi qanday vositalardan foydalaniladi?

357. Ko’sak qurtni tolali paxtadan iqtisodiy xavfli soni?

358. Biotik faktorlarga nima kiradi?

359. Abiotik faktorlarga nima kiradi?

360. Virin OS preparati qaysi hasharotga qo’llaniladi?

361. Buzoqbosh hashorotini oyoqlari qaysi tipga mansub?

362. Enkarziya qaysi zararkunandani entomofagi hisoblanadi?

363. Fitoseylyus qaysi zararkunandani entomofagi hisoblanadi?

364. Afididlar qaysi zararkunandani entomofagi hisoblanadi?

365. Olma qon biti qaysi turkumga mansub?

366. Chigirtka tuxumini qayerga quyadi?

367. Hasharotlar qaysi fazasida o’simliklarga zarar keltiradi?

368. Dendrobasillin preparati qaysi zararkunandalarga qarshi qo’llaniladi?

369. Brakonni laboratoriya sharoitidagi xo’jayini nima?

370. Feromon tutqichlarni dalaga quyishdan asosiy maqsad nima?

371. Brakon entomofagi qaysi zararkunandalarga qo’llaniladi?

372. G’o’za o’simligini chekanka qilish qaysi zararkunanda sonini kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi?

373. Zararli xasva nechta avlod beradi?

374. Bug’doyning so’ruvchi zararkundalarini toping?

375. Olma qurti necha avlod beradi?

376. Beda qandalasining qishlash fazasini ayting?

377. O’rgimchakkana qaysi rivojlanish bosqichida qishlaydi?

378. Karam bitining rivojlanishi qanday?

379. Karam oq kapalagining rivojlanishi qanday?

380. Zararkunandalarni qo’rqitish uchun qo’llaniladigan moddalar nima deyiladi?

381. Hasharotlar xulqini boshqaruvchi moddalar

382. Osiyo va marokash chigirtkalarining rivojlanishi

383. Chigirtkasimonlar lichinkalari tiplari

384. Olma qurti, ko’sak qurti, kuzgi tunlamlarni lichinkalari qaysi tipga mansub?

385. Ko’sak qurtiga qarshi biologik kurashda qaysi entomofaglar qo’llaniladi?

386. Mexanik kurashda zararkunandalarga qarshi qanday vositalardan foydalaniladi?

387. Ko’sak qurtni tolali paxtadan iqtisodiy xavfli soni

388. Biotik omillarga nima kiradi?

389. Abiotik omillarga nima kiradi?

390. Ovisidlar qaysi organizmlarga qarshi qo’llaniladi?

391. Trixogramma qaysi zararkunandalarga qarshi qo’llaniladi?

392. Oqqanot qaysi rivojlanish bosqichida zarar yetkazadi?

393. Kolorado qo’ng’izi qaysi bosqichda qishlaydi?

394. Fitonomus qaysi turkumga mansub?

395. Bodringni asosiy so’ruvchi zararkunandasini ayting?

396. Ekinlar zararkunandalarini aniqlang?

397. Ko’p yillik bashorat deganda nimani tushunasiz?

398. Kuzgi tunlamni rivojlanishi uchun quyi bo’sag’a harorati?

399. Ko’sak qurtini rivojlanishi uchun quyi bo’sag’a harorati?

400. Zararli organizmlarni tekshiruv turlari?

401. Kuzgi tunlam qurtlarini kuzgi nazorati qayerda o’tkaziladi?

402. Fosforli va kaliyli o’g’itlar qaysi zararkunanda rivojiga to’sqinlik qiladi

403. Zararkunandalarni aniqlangan o’choqlarini signal berish bayrog’ining ranglari qanday?

404. Ko’sak qurtining yirtqichlarini ayting?

405. Ko’sak qurtini o’rta tolali g’o’zadagi IXS

406. Pomidor zararkunandasini aniqlang?

407. Meva daraxtlarini meva organlarini zararlovchi zararkunanda?

408. Olma qurtini zararini kamaytirishda qanday agrotexnik tadbirlar muhim rol o’ynaydi?

409. Qaysi preparatlar maxsus akarisidlar guruhiga mansub

410. O’rgimchakkanaga qachon kurash chorasi o’tkaziladi?

411. O’rgimchakkanaga qarshi biologik kurashda qaysi akarifaglarni qo’llash mumkin

412. Olma qurti tuxumining zararlovchi entomofagi?

413. Zang kanasini qanday entomofaglari bor?

414. Olma qurtini zararini kamaytirishda qanday agrotexnik tadbirlar muhim rol o’ynaydi?

415. Pomidorning meva zararkunandalaridan qaysilarini bilasiz?

416. Hasharotlarning qurtlari qachon pestisid ta’siriga chidamsiz bo’ladi?

417. Talstar qaysi zararli organizmlarga qarshi qo’llaniladi?

418. Shilliqqurtlarga qarshi qo’llanuvchi moddalar bu?

419. Qon biti qaysi o’simlikni zararlaydi

420. Ko’sak qurtiga qarshi biologik kurashda qaysi entomofaglar qo’llaniladi?

421. Olma qurtini qishlash holatini ko’rsating

422. Zararli xasva, kolorado qo’g’izi, fitonomus, qo’ng’izlarni qaysi rivojlanish fazasida yashaydi?

423. Meva va novda zararkunandalari ayting?

424. G’o’za meva organlarini asosiy zararkunandalari?

425. Meva daraxtlarini meva organlarini zararlovchi zararkunanda?

426. O’simliklarni zararli organizmlardan himoya qilishda qo’llaniladigan moddalarga nima deyiladi?

427. Shudgorlarni qaysi zararkunandalar uchun ta’siri kuchli?

428. Ko’sak qurtiga qanday paytlarda kimyoviy kurash chorasi olib borilmaydi?

429. Simqurtlarini ekish oldidan iqtisodiy xavfli soni (1m2da)?

430. Entomofaglarni g’o’za bitlariga nisbati qanday bo’lganda kimyoviy kurash chorasi olib borilmaydi?

431. Fitonomusning bedazordagi iqtisodiy xavfli soni?

432. Qaysi kemiruvchi zararkunandalar g’o’zaga maysalik paytida zarar yetkazadilar?

433. Karamni barg kemiruvchi zararkunandasini aniqlang?

434. Ko’sak qurtiga qanday paytlarda kimyoviy kurash chorasi olib borilmaydi?

435. Kuzgi tunlam tuxumining rivojlanishi uchun foydali harorat yig’indisi?

436. Fitonomus, chigartkalar, bug’doy tripsi 1 yilda nechta avlod beradi

437. Fitonomus, gessen pashshalari qurtlari qaysi tipga mansub?

438. G’o’zani ildiz organlarini asosiy zararkunandalari qaysilar?

439. Pyavisa (shilimshiqqurt) mavsumda necha avlod beradi?

440. Tut daraxtining asosiy so’ruvchi zararkunandalari ayting?

441. Shilimshiqqurt (pyavisa) o’simliklarning qaysi organiga zarar yetkazadi?

442. G’o’za katta biti qachon tirik tug’adi?

443. Olma qurtini qishlash holatini ko’rsating

444. O’rgimchakkana qaysi rivojlanish bosqichida qishlaydi

445. Qaysi hasharotni faqat erkagi qanotli?

446. O’simliklarni kimyoviy usulda himoya qilish zararli organizmlarni yo’qotishda nimalardan foydalanishga asoslangan?

447. Agronomik toksikologiya nimani o’rganadi?

448. O’zbekistonda dunyoda qo’llaniladigan pestisidlarni necha foizi qo’llaniladi?

449. O’simliklarni kimyoviy himoya qilish fanini yaxshi o’zlashtirish uchun qaysi fanlarni yaxshi bilish zarur?

450. Pestisidlar deb nimaga aytiladi?

451. Mo’tadil turg’un pestisidlar.

452. Kummulyasiya nima?

453. Hasharotlarni rivojlanishini boshqaruvchi moddalarni toping?

454. O’simliklarni zararli organizmlardan himoya qilishda qo’llaniladigan barcha kimyoviy moddalar nima deb ataladi?

455. Pestisidlar zararkunandalar organizmiga kiritilish usuliga ko’ra necha guruhga bo’linadi?

456. Pestisidlarning zaharliligi qanday belgilanadi?

457. Uta zaharli pestisidlar bilan necha soat ishlash kerak?

458. Turg’un pestisidlar.

459. Hasharotlar qaysi rivojlanish bosqichida pestisidlarga nisbatan chidamli bo’ladi?

460. Hasharotlar qaysi rivojlanish bosqichida pestisidlarga nisbatan chidamsiz bo’ladi?

461. Tabiiy chidamlilik nima?

462. Sun’iy chidamlilik bu…

463. Individual chidamlilik…

464. Guruhli chidamlilik bu…

465. Chorrahali chidamlilik bu…

466. Sun’iy chidamlilik qachon yuzaga keladi?

467. Pestisidlarni changlash usuli bilan qo’llayotganda shamolning tezligi necha m/s dan oshmasligi kerak?

468. Sun’iy chidamlilik bu…

469. Issiqxona ekinlari dorilangandan necha kun o’tgach issiqxona tuprog’iga ishlov berishga ruxsat etiladi?

470. Hasharotlarning qurtlari qachon pestisid ta’siriga chidamsiz bo’ladi?

471. Emulgatorlar sifatida ishlatiladigan moddalarni toping?

472. O’simliklarni o’sishini to’xtatuvchi moddalarni aniqlang

473. Hasharotlar organizmida fermentlar aktivligiga ta’sir etuvchi moddalarni ko’rsating

474. Hasharotlarni ishtahasiga ta’sir etuvchi moddalarni ko’rsating

475. Fosfororganik pestisidlar qanday ta’sirga ega?

476. Fosfororganik pestisidlar odam va issiqqonli organizmlar uchun qanday zaharlilikka ega?

477. Fosfororganik pestisidlar qanday organizmlarga qarshi qo’llaniladi?

478. Fosfororganik pestisidni toping?

479. Fosfororganik pestisidlar ta’sir qiluvchi obyektiga ko’ra qanday pestisidlarga kiradi?

480. Fosfororganik pestisidni toping?

481. Akarisidlar qaysi organizmlarga qarshi qo’llaniladi?

482. Omaytning kutish muddati tokzorda necha kun?

483. Maxsus akarisidni toping.

484. Kanalarning tuxumlariga qarshi qo’llaniladigan preparatni toping?

485. Fungisidlar qaysi organizmlarga qarshi qo’llaniladi?

486. Maxsus akarisidni toping?

487. Maxsus akarisidni toping?

488. Danitol va desis qanday ta’sirga ega?

489. Desis zararli xasvaga qarshi gektariga necha litr sarflanadi?

490. Talstar qaysi zararli organizmlarga qarshi qo’llaniladi?

491. Desis qaysi zararli organizmlarga ta’sir etadi?

492. Desis zararkunandalarga qanday ta’sir etadi?

493. Danitol qaysi pestisid guruhiga mansub?

494. Mineral moylar odamga qanday zarar yetkazadi?

495. Zararli organizmlarning qishlovchi avlodiga qarshi qanday pestisid qullaniladi?

496. Feromonlar nima?

497. Sistemali ta’sir etuvchi preparatlar zararli organizmlarga qanday ta’sir etadi?

498. Chuvalchanglarga qarshi qo’llaniladigan pestisidlarni ko’rsating.

499. Hayvon va sichqonsimon kemiruvchilarga qarshi qaysi kimyoviy moddalardan foydalanasiz?

500. Algisidlar nimalarga qarshi qo’llaniladi?

Download 172.4 Kb.
Download 172.4 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaBuzoqboshi qo’ng’izlari oziqlanishiga ko’ra …hasharotlardir

Download 172.4 Kb.