Mühazirəotağı/Cədvəl 401, 402 MəsləhətsaatlarıMühazirəotağı/Cədvəl 401, 402 Məsləhətsaatları
Computer Essential 2002-2003 Timothy J. O’Leary, Linda I. O’Leary
Mühazirə 28.98 Kb. 1
o'qib
Mühazirəçi: T. E. N., Prof. İ. M.Əliyev FƏNN: avtomatikanin əsaslari mühazirə 3Mühazirəçi: T. E. N., Prof. İ. M.Əliyev FƏNN: avtomatikanin əsaslari mühazirə 3
Mövzu: KƏnd təSƏRRÜfatinda istehsal prosesləRİNİn avtomatlaşdirilmasinin nöVLƏRİ
Mühazirə 56 Kb. 3
o'qib
Mühazirə mətnləri GƏNCƏ 2012 Ekoloji proseslərdə elektrik ölçmələri haqqında ümumi məlumatMühazirə mətnləri GƏNCƏ 2012 Ekoloji proseslərdə elektrik ölçmələri haqqında ümumi məlumat
Fiziki kəmiyyət əksər fiziki obyektlər və fiziki sistemlər, onların vəziyyəti və onlarda baş verən proseslər üçün miqyasca ümumi olan xassədir
Mühazirə 323.54 Kb. 20
o'qib
Mühazirə №20-21 Klassik elektron nəzəriyyəsinin əsasları. Om və Coul-Lens qanunlarıMühazirə №20-21 Klassik elektron nəzəriyyəsinin əsasları. Om və Coul-Lens qanunları
Mkl elektrik yükü keçmişdir. Silindrlərin bir –birini sıxdıqları sahədə heç bir dəyişiklik Mkl müsahidə olunmamışdır. Bu göstərir ki
Mühazirə 240 Kb. 4
o'qib
Mühazirə 5 saat; laboratoriya 30 saat. Cəmi 105 saat. Kredit : Auditoriya : №Mühazirə 5 saat; laboratoriya 30 saat. Cəmi 105 saat. Kredit : Auditoriya : №
B. S. S. rdarov, Ə. B. Həsənzadə, T. A. Haqverdiyeva. Beton və dəmir-beton müəssələrinin layihələndirilməsi. Bakı 2013
Mühazirə 30.51 Kb. 4
o'qib
Mühazirəçi: T. E. N., Prof. İ. M.Əliyev FƏNN: avtomatikanin əsaslari mühazirə 1Mühazirəçi: T. E. N., Prof. İ. M.Əliyev FƏNN: avtomatikanin əsaslari mühazirə 1
Onlara texnoloji əməliyyatlarda insanın iştirakını azad edən mexanikləşdirmə vasitələri və həmçinin bu proseslərin parametr­lərinə nəzarət və idarəetmə əməliyyatlarından insanı əməkdən azad etməyə imkan verən avtomatlaşdırma vasitələri
Mühazirə 57.5 Kb. 2
o'qib
Mühazirəçi : dos. Hüseynov İsmayıl Firuddin Mövzu: Nəqliyyat vasitələrinin aktiv təhlükəsizliyi istismar xüsusiyyətləri. PlanMühazirəçi : dos. Hüseynov İsmayıl Firuddin Mövzu: Nəqliyyat vasitələrinin aktiv təhlükəsizliyi istismar xüsusiyyətləri. Plan
Tağızadə Ə. H., Bayramov R. P. Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi. Bakı. «Çaşıoğlu». 2002. 243 s
Mühazirə 216.5 Kb. 7
o'qib
Tarix və arxeologiya departamentinin müdiri: Roza Arazova Təsdiq edirəmTarix və arxeologiya departamentinin müdiri: Roza Arazova Təsdiq edirəm
Azərbaycan tarixi (uzaq keçmişdən 1870-ci illərə qədər). Red. Prof. Süleyman Əliyarlı. Bakı, 1996
Mühazirə 33.26 Kb. 3
o'qib
Tarix və arxeologiya departamentinin müdiri: Roza Arazova Təsdiq edirəmTarix və arxeologiya departamentinin müdiri: Roza Arazova Təsdiq edirəm
Azərbaycan tarixi (uzaq keçmişdən 1870-ci illərə qədər). Red. Prof. Süleyman Əliyarlı. Bakı, 1996 və başqa nəşrlər
Mühazirə 135.5 Kb. 12
o'qib
Tarix və arxeologiya departamentinin müdiri: Roza Arazova Təsdiq edirəmTarix və arxeologiya departamentinin müdiri: Roza Arazova Təsdiq edirəm
Azərbaycan tarixi (uzaq keçmişdən 1870-ci illərə qədər). Red. Prof. Süleyman Əliyarlı. Bakı, 1996və başqa nəşrlər
Mühazirə 136.5 Kb. 15
o'qib
Avtomatikanin rele elementləRİ VƏ onlarinAvtomatikanin rele elementləRİ VƏ onlarin
Rele – müxtəlif avtomatik sistemlərin ən çox yayılmış elementlərindən biri olub, onun girişinə xarici fiziki kəmiyyət təsir etdikdə çıxış kəmiyyətinin qiyməti sıçrayışla dəyişir
Mühazirə 1.84 Mb. 13
o'qib
Mühazirə 15 Gaus teoremiMühazirə 15 Gaus teoremi
Fərz edək ki, bircinsli elektrik sahəsinə baxırıq. Onda intensivliyi olan bircinsli elektrik sahəsində yerləşən səthindən keçən intensivlik seli
Mühazirə 200.5 Kb. 1
o'qib
Mühazirə №17 DielektriklərMühazirə №17 Dielektriklər
Molekula (atom) elektrik cəhəşdə neytral olur. Beləki, sin molekulanın nüvəsinin müsbət yüklərinin ümumi cəmini ilə, işərə və elektronların ümumi yükünü – ilə işarə etsək, onda bu yüklər sisteminə elektrik dipolu kimi baxmaq olar
Mühazirə 145 Kb. 1
o'qib
Mühazirə 16 Elektrostatik sahədə yükün hərəkəti zamanı görülən iş. PotensialMühazirə 16 Elektrostatik sahədə yükün hərəkəti zamanı görülən iş. Potensial
Fərz edək ki, nöqtəvi yükünün elektrik sahəsində sınaq yükü nöqtəsindən nöqtəsinə öz yerinii ixtiyarı trayektoriya boyunca dəyişir. (şəkil 1)
Mühazirə 159 Kb. 1
o'qib
Mühazirəci: t e. n., dos. S. Z. Məmmədov. Fənn \" Elektrotexnika\" Mövzu 10 elektriK ÖLÇMƏLƏRİ. ƏSas anlayişlarMühazirəci: t e. n., dos. S. Z. Məmmədov. Fənn " Elektrotexnika" Mövzu 10 elektriK ÖLÇMƏLƏRİ. ƏSas anlayişlar
Beynəlxalq vahidlər sistemində əsas ölçü vahidləri. Bu sistem 1960-ci ilodə qəbul olunmuşdur: uzunluq – m; kütlə kq; zaman – san; cərəyan şiddəti –A; temperatur – 0K; işiq şiddəti –cd
Mühazirə 153 Kb. 9
o'qib

  1   2   3   4   5