• Newtonovy zákony
 • Výchova ke zdraví
 • Tlak v kapalinách a plynech
 • Světelné jevy
 • Charakteristika vyučovacího předmětu
  Download 0.5 Mb.
  bet2/4
  Sana25.03.2017
  Hajmi0.5 Mb.
  1   2   3   4  1. Úvod


  • uvede příklady toho, jak fyzika usnadňuje každodenní život

  • příklady využití fyzikálních zákonů v denním životě

  MPV: člověk a svět práce

  ŠVP 1.1

  1. Pohyb


  • v jednoduchých případech rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu; předvede pohyb rovnoměrný, zrychlený a zpomalený

  • při řešení problémů využívá vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles

  • v jednoduchých případech odhadne rychlost

  • při řešení velmi jednoduchých fyzikálních problémů používá fyzikální vzorce typů a = bc nebo a = b/c a uvážlivě do nich dosazuje správné hodnoty veličin

  • veličiny do vzorců dosazuje i s jednotkami a automaticky provádí jednotkovou kontrolu výsledku

  • pohyb rovnoměrný, zrychlený, zpomalený

  • pohyb přímočarý a křivočarý

  • dráha, značka dráhy

  • rychlost, značka rychlosti, jednotky rychlosti m/s, km/h, km/s

  • vztahy s = vt a v = s/t  MPV: matematika a její aplikace
  LP: Měření délek posuvným měřidlem (vícenásobné měření, tloušťka listu papíru, vnější a vnitřní průměr trubky)
  ŠVP 1.3

  Exkurze: automobilka Škoda  • podle změřených nebo jinak získaných údajů sestaví tabulku dráhy jednoduchého pohybu

  • podle jednoduché tabulky vytvoří ručně nebo pomocí tabulkového procesoru graf

  • používá jízdní řád

  • v jednoduchých případech určí z grafu dráhy charakter pohybu

  • vypočítá průměrnou rychlost

  • určí, vzhledem k čemu se dané těleso pohybuje a vzhledem k čemu je v klidu

  • tabulka dráhy
  • graf dráhy
  • jízdní řád
  • průměrná rychlost, její značka a jednotky  MPV: informační a komunikační technologie  ŠVP 1. 3


  1. Síla


  • určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry, výslednici a účinky

  • porovná síly podle velikosti, ukáže směr síly; v jednoduchých případech odhadne sílu

  • znázorní známou sílu šipkou

  • v jednoduchých případech rozhodne, zda jsou dvě síly v rovnováze

  • účinky síly  • rovnováha sil
  ŠVP 1. 3


  • ze známé hmotnosti vypočítá tíhu tělesa a obráceně

  • rozlišuje a ve správné souvislosti používá termíny „hmotnost“ a „tíha“

  • porovná tíhu tělesa na Zemi a na Měsíci, popř. i na jiných tělesech

  • gravitační síla Země, tíha tělesa

  • přímá úměrnost mezi gravitační silou a hmotností tělesa; veličina g a její přibližná hodnota


  ŠVP 1.2

  • skládá síly stejného nebo opačného směru
  • výslednice dvou sil stejných a opačných směrů
  MPV: člověk a svět práce

  Doplňkové nepovinné učivo:

  - skládá síly různých směrů pomocí rovnoběžníku sil

  - kvalitativně řeší problémy se silami na nakloněné rovině a s rozkladem síly v praktických situacích


  • určí, které těleso působí na které třecí silou, jaký má tato síla směr a jaké účinky

  • v jednoduchých případech změří třecí sílu siloměrem

  • rozhodne, kdy je třecí síla užitečná a kdy ne, a navrhne, jak ji zvětšit nebo zmenšit

  • třecí síla

  • ovlivňování velikosti třecí síly v praxi

  • kolo


  MPV: člověk a svět práce

  LP: Na čem závisí tření ?
  -měřením určí součinitel tření

  • při řešení praktických problémů využívá vztah mezi tlakovou silou, tlakem a obsahem plochy, na niž síla působí

  • v jednoduchých praktických situacích porovná tlaky a odhadne tlak

  • v praktických situacích rozhodne, kdy je užitečné tlak zvětšovat a kdy zmenšovat, a navrhne vhodný způsob

  • tlaková síla, tlak

  • značka tlaku, jednotky tlaku

  MPV: člověk a svět práce

  MPV: matematika a její aplikace


  1. Newtonovy zákony


  • využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při působení stálé výsledné síly v jednoduchých situacích

  • ukáže příklady setrvačnosti na pohybech na povrchu Země i na pohybech nebeských těles; vysvětlí, proč se tělesa na Zemi zastavují

  • ukáže nebo popíše, jak by se pohybovalo těleso, kdyby na něj nepůsobila třecí ani jiná síla

  • kvalitativně předpoví pohyb tělesa, na které působí známá síla

  • porovná pohyb dvou těles různé hmotnosti, na které působí stejná síla

  • v jednoduchých případech vzájemného působení dvou těles odliší akci a reakci a ukáže jejich účinky

  • zákon setrvačnosti (první Newtonův zákon)  • zákon síly (druhý Newtonův zákon)
  • zákon akce a reakce (třetí Newtonův zákon)


  Výchova ke zdraví: chování lidského těla při autonehodách
  1. Páka (otáčivé účinky síly)


  • aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických problémů

  • najde páku v jednoduchých praktických zařízeních, ukáže její osu, ramena a působící síly a vysvětlí její význam

  • ze známých sil a ramen rozhodne, je-li páka v rovnováze

  • vypočítá sílu, kterou páka působí, zná-li potřebné veličiny

  • vypočítá moment síly ze známé síly a ramene

  • nalezne páku v některých jednoduchých strojích, určí, jak tyto stroje mění sílu a uvede příklady jejich využití

  • v jednoduchých případech určí nebo odhadne polohu těžiště

  • podle polohy těžiště vzhledem k podstavě tělesa předpoví pohyb tělesa

  • rozliší stabilní a nestabilní rovnováhu tělesa

  • páka, osa, ramena, působící síly

  • rovnoramenná a nerovnoramenná páka  • rovnováha na páce a na pevné kladce
  • moment síly


  • těžiště

  • stabilní rovnováha

  MPV: člověk a svět práce

  MPV: matematika a její aplikace  Doplňkové nepovinné učivo: volná kladka, kladkostroj, kolo na hřídeli, jednoduché stroje

  LP: Experimentální určení polohy těžiště  1. Tlak v kapalinách a plynech


  • využívá vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů

  • najde hustotu látky v tabulkách hustot a použije ji při řešení problémů

  • používá poznatku, že tlak v klidné kapalině roste s hloubkou, pro řešení praktických problémů

  • ze známé hloubky pod hladinou a hustoty kapaliny vypočítá hydrostatický tlak

  • pomocí principu spojených nádob určí hladinu kapaliny

  • pomocí atmosférického tlaku vysvětlí některé skutečnosti

  • změří přetlak a atmosférický tlak vhodným přístrojem

  • ukáže pokusem existenci vztlakové síly, změří vztlakovou sílu

  • vypočítá vztlakovou sílu, která působí na těleso o známém objemu ponořené do kapaliny

  • předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní (rozhodne, zda se těleso z dané látky v dané kapalině ponoří, nebo ne)

  • určí hustotu kapaliny hustoměrem

  • pomocí Pascalova zákona vysvětlí činnost hydraulických zařízení

  • hustota, jednotky hustoty kg/m3, kg/dm3, g/cm3

  • hustota vody

  • tabulky hustot

  • hydrostatický tlak  • spojené nádoby

  • atmosférický tlak
  • vztlaková síla, Archimedův zákon

  • potápění, vznášení se a plování těles v klidných tekutinách  • hustoměr

  • Pascalův zákon, hydraulická zařízení

  MPV: matematika a její aplikace

  MPV: matematika a její aplikace


  MPV: přírodopis – tlak krve

  MPV: matematika a její aplikace  ŠVP 1. 3
  LP: Určení hustoty výpočtem z naměřeného objemu a hmotnosti

  LP: Archimedův zákon – určení vztlakové síly
  1. Světelné jevy


  • v jednoduchých případech ukáže šíření světla od světelného zdroje přes osvětlené těleso až do oka

  • využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla při řešení problémů

  • pokusem ukáže, že světlo se šíří přímočaře, a využívá toho v praxi

  • rozloží bílé světlo na barevná světla

  • v jednoduchých případech předpoví, jak bude vypadat stín

  • pomocí modelu vysvětlí měsíční fáze, zatmění Slunce a zatmění Měsíce

  • světelný zdroj, paprsek,

  • rychlost světla ve vakuu a v různých prostředích

  • rozklad bílého světla hranolem

  • stín

  • měsíční fáze, zatmění Slunce a Měsíce


  • předpoví, jak se paprsek odrazí od zrcadla

  • v jednoduchých případech předpoví nebo vysvětlí, co vidíme v zrcadle

  • ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých prostředích rozhodne, zda se světlo bude lámat ke kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při analýze průchodu světla čočkami

  • zákon odrazu, zobrazení na rovinném, dutém a vypuklém zrcadle (kvalitativně)  LP: Počet odrazů v úhlovém zrcadlu

  • kvalitativně předpoví, jak se paprsek lomí při přechodu z jednoho prostředí do druhého

  • rozliší spojku a rozptylku

  • spojkou zobrazí předmět na stínítko

  • správně používá běžné optické přístroje

  • uvědoměle dodržuje zásady hygieny zraku

  • zákon lomu

  • čočky, spojky, rozptylky

  • zobrazení tenkou spojkou a rozptylkou (kvalitativně)
  MPV: přírodopis – lidské oko

  Výchova ke zdraví: zraková hygiena
  Katalog: svp

  Download 0.5 Mb.
  1   2   3   4
  Download 0.5 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Charakteristika vyučovacího předmětu

  Download 0.5 Mb.