• PT: environmentální výchova TO
 • Elektromagnetická indukce a praktické využití elektrické energie
 • Charakteristika vyučovacího předmětu
  Download 0.5 Mb.
  bet3/4
  Sana25.03.2017
  Hajmi0.5 Mb.
  1   2   3   4


  1. Práce a výkon


  • v jednoduchých případech určí práci ze známé síly a dráhy a vyjádří ji ve správných jednotkách

  • využívá vztah mezi výkonem, prací a časem

  • ze vztahů W = F∙s a P = W/t vypočítá jednu veličinu, zná-li druhé dvě

  • využívá „zlaté pravidlo mechaniky“ (u jednoduchých strojů se práce vložená rovná práci získané) k řešení jednoduchých problémů

  • z vložené a získané práce nebo z příkonu a výkonu vypočítá účinnost a ztráty

  • práce, značka práce, jednotky práce  • výkon, značka výkonu, jednotky výkonu  • příkon, ztráty, účinnost

  MPV: člověk a svět práce

  MPV: matematika a její aplikace  ŠVP 2.5
  LP: Měření účinnosti jednoduchého stroje – nakloněná rovina

  1. Energie a teplo


  • v jednoduchých případech porovná pohybovou energii dvou těles

  • podle vykonané práce určí změnu pohybové nebo polohové energie

  • rozhodne, kdy těleso má větší a kdy menší polohovou energii

  • ze změny výšky a z hmotnosti vypočítá změnu gravitační polohové energie

  • na běžných jevech ukáže, kdy se polohová energie přeměňuje na pohybovou nebo obráceně

  • používá zákona zachování mechanické energie k přibližnému řešení některých problémů

  • pohybová energie
  • polohová energie (gravitační, pružnosti, magnetická, elektrická)
  • přeměny energie  MPV: matematika a její aplikace


  • pokusem ukáže, že při tření se zvětšuje teplota tělesa

  • vysvětlí vztah mezi vnitřní energií tělesa a pohybovou a polohovou energií jeho částic; uvede nebo pokusem předvede jevy nasvědčující tomu, že při vyšší teplotě se částice pohybují rychleji

  • v jednoduchých případech přibližně porovná vnitřní energie dvou těles

  • určí teplo, které je třeba k ohřátí daného množství

  • vnitřní energie (tepelná, chemická, jaderná)  • Jouleův pokus
  • měrná tepelná kapacita
  LP: Měření měrné tepelné kapacita kovů v kalorimetru  • vody o daný teplotní rozdíl

  • určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem

  • rozliší různé druhy energie: pohybovou, polohovou (gravitační, magnetickou, elektrickou, pružnosti), vnitřní (tepelnou, chemickou, jadernou), zářivou

  • určí, jak se při určitém procesu přeměňují různé druhy energie

  • využívá zákona zachování energie a poznatků o přeměnách a přenosu energie pro řešení jednoduchých problémů  • zákon zachování energie

  • perpetuum mobile

  PT: environmentální výchova

  TO: lidské aktivity a problémy životního prostředí
  • rozliší šíření tepla vedením, prouděním a zářením a ukáže je pokusem

  • používá poznatky o šíření tepla k řešení praktických problémů, zejména k šetrnému využívání energie

  • šíření tepla, vedení, proudění, záření  • obrázkem nebo popisem znázorní model částicové struktury plynů, kapalin a krystalů

  • v tabulkách najde teplotu tání nebo varu látky, rozhodne, v jakém je látka skupenství za dané teploty

  • používá poznatky o tom, co ovlivňuje rychlost vypařování, k řešení praktických problémů

  • využívá poznatků o změnách atmosférického tlaku a o proudění v atmosféře k vysvětlení některých jevů v počasí a podnebí

  • částicová struktura látek

  • přeměny skupenství, tání a tuhnutí, vypařování a kapalnění

  • teplota tání, teplota varu

  • skupenské teplo tání

  MPV: chemie

  PT: environmentální výchova

  TO: základní podmínky života

  ŠVP 1. 5 a 1. 6


  • podle obrázku nebo modelu rozliší benzinový a Dieselův motor a popíše jeho funkci a části

  • benzinový (zážehový) a Dieselův (vznětový) motor

  MPV: člověk a svět práce
  1. Elektřina a magnetizmus


  • obrázkem nebo popisem znázorní model molekuly a atomu

  • podle obrázku rozliší atom od iontu a atomy a ionty různých prvků od sebe

  • určí, zda je náboj určitého atomu, iontu nebo

  • molekuly, atomy (opakování)

  • jádro, obal
  • proton, neutron, elektron; jejich náboj

  • kladný a záporný iont; jeho náboj

  MPV: chemie


  ŠVP 1.5

  ŠVP 1.2


  • částice v atomu kladný, záporný, nebo nulový

  • provede některé jednoduché pokusy z elektrostatiky

  • sestaví správně podle schématu složitější elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

  • určí směr proudu v obvodu, je-li znám kladný pól zdroje

  • změří elektrický proud ampérmetrem; správně zapojí ampérmetr do obvodu

  • využívá pravidel pro proud v jednoduchém a rozvětveném obvodu pro řešení problémů

  • směr proudu

  • elektrický proud, značka proudu, jednotka proudu

  • ampérmetr

  • 1. Kirchhoffův zákon (bez uvedení jména)

  Výchova ke zdraví: ochrana před nebezpečným napětím a proudem

  ŠVP 1.6

  • změří elektrické napětí voltmetrem; správně zapojí voltmetr do obvodu; používá digitální multimetr a správně na něm nastaví měřenou veličinu

  • správně zapojí reostat do obvodu a použije ho ke změně proudu

  • využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů; vypočítá proud, odpor nebo napětí, jsou-li známy druhé dvě veličiny

  • elektrické napětí, značka napětí, jednotka napětí

  • voltmetr, multimetr

  • elektrický odpor, značka odporu, jednotka odporu

  • Ohmův zákon


  MPV: matematika a její aplikace  ŠVP 1. 6
  Doplňkové nepovinné učivo:

  vypočítá odpor drátu z jeho průřezu, délky a měrného odporu  • zapojí několik součástek do obvodu paralelně a sériově

  • nakreslí schéma obvodu s několika součástkami zapojenými paralelně a sériově

  • na schématu i v reálném obvodu odliší paralelní a sériové zapojení součástek

  • určí napětí a proud v různých místech obvodu, jsou-li známy potřebné veličiny

  • vypočítá výsledný odpor rezistorů zapojených do série

  • zapojení paralelní (vedle sebe) a sériové (za sebou)  • vztahy pro napětí a proud u spotřebičů popř. rezistorů zapojených paralelně a sériově

  • výsledný odpor několika rezistorů v sérii

  MPV: matematika a její aplikace

  LP: Měření ele. proudu a napětí pro výpočet ele. odporu rezistoru
  Exkurze: nkt cables Vrchlabí k.s

  • využívá vztahy P = UI pro elektrický příkon a W = Pt pro práci při řešení problémů; vzájemně při tom převádí jednotky J a kWh

  • odečte spotřebovanou elektrickou energii na elektroměru

  • elektrická práce a výkon

  • jednotka energie kWh

  MPV: matematika a její aplikace
  PT: environmentální výchova

  TO: lidské aktivity a problémy životního prostředí

  ŠVP 1.6

  • ze slané nebo kyselé vody a kovových elektrod vyrobí galvanický článek a prokáže na něm napětí

  • z několika článků sestrojí baterii

  • správně používá komerční články a baterie

  • vysvětlí, kdy a jak prochází proud kapalinou a plynem

  • galvanický článek
  • baterie
  • vedení proudu v kapalinách a plynech

  MPV: chemie

  MPV: člověk a svět práce  LP: Sestrojení galvanických článků a změření jejich napětí

  • pokusem ukáže, že okolo vodiče s proudem a v cívce vzniká magnetické pole

  • využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a na cívku s proudem

  • vysvětlí, jak pracuje elektromotor na stejnosměrný proud

  • magnetické účinky proudu

  • cívka

  • stejnosměrný elektromotor

  MPV: člověk a svět práce


  ŠVP 1.6  1. Elektromagnetická indukce a praktické využití elektrické energie


  • využívá prakticky poznatky o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní

  • pokusem ukáže vznik indukovaného napětí v cívce

  • z elektrotechnické stavebnice sestaví alternátor, dynamo a transformátor a ukáže jejich funkci

  • odliší zdroje stejnosměrného a střídavého proudu; nakreslí zjednodušený graf napětí těchto zdrojů v závislosti na čase

  • elektromagnetická indukce

  • generátor, alternátor, dynamo, transformátor
  • stejnosměrný a střídavý proud, jejich značky


  MPV: člověk a svět práce
  ŠVP 3.3
  LP: Vlastnosti magnetického pole samostatně vyrobené cívky

  • využívá vztahu pro transformační poměr N1 : N2 = U1 : U2 = I2 : I1 při řešení problémů

  • nakreslí schéma přenosu elektrické energie z elektrárny k místům spotřeby a odůvodní nutnost přenášet energii při vysokém napětí

  • transformační poměr pro napětí a proud

  • výroba a přenos elektrické energie

  • ochrana před nebezpečným napětím proti zemi

  • ochranný, nulovací a fázový vodič

  MPV: matematika a její aplikace


  LP: Sestrojení transformátoru a ověření jeho funkce měřením střídavého napětí

  • odliší ochranný vodič podle barvy izolace

  • nakreslí schéma připojení elektrického spotřebiče s ochranným vodičem k zásuvce

  • v jednoduchých případech rozhodne, zda určité zacházení s elektrickým zařízením je nebezpečné, nebo ne

  • rozhodne popř. předvede, co dělat v případě mimořádné události související s elektrickým zařízením (např. přestanou svítit světla, dojde k úrazu elektrickým proudem, ze spotřebiče se kouří, vznikl požár apod.)


  • bezpečné zacházení s elektrickým zařízením
  • nácvik chování při mimořádné situaci  Výchova ke zdraví: bezpečné zacházení s elektrickým zařízením

  ŠVP 1.6


  1. Kmitání, vlnění, zvuk


  • pokusem předvede jednoduchý kmitavý pohyb

  • změří periodu nebo frekvenci pomalého periodického děje

  • z frekvence vypočítá periodu nebo obráceně

  • z grafu periodické veličiny určí její frekvenci a periodu

  • kmitavý pohyb

  • perioda, frekvence a její souvislost s výškou tónu

  • jednotka frekvence hertz
  ŠVP 1.7

  ŠVP 4.1


  LP: Na čem závisí doba kmitu matematického kyvadla?

  • pokusem ukáže mechanické vlnění

  • pokusem ukáže, že zvuk se šíří konečnou rychlostí

  • najde v tabulkách nebo na internetu rychlost zvuku v dané látce a použije ji k řešení problémů

  • vlnění

  • vlastnosti zvuku – látkové prostředí jako podmínka šíření zvuku

  • rychlost šíření zvuku v různých prostředích

  • odraz zvuku na překážce, ozvěna; pohlcování zvuku
  ŠVP 1.7

  • posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí (navrhne, jak snížit hluk ve svém okolí a jak se chránit před hlukem)

  • podle obrázku popíše funkci ucha

  • hygiena sluchu, ochrana před hlukem

  • přenos a vnímání zvuku v lidském uchu

  Výchova ke zdraví: ochrana před nebezpečným hlukem

  MPV: hudební výchova

  MPV: přírodopis - sluch

  1. Jaderná fyzika


  • obrázkem nebo popisem znázorní model atomu a jádra

  • (podle vlastností odliší sílu elektrickou a jadernou)

  • podle značky jádra určí počet protonů a neutronů

  • k protonovému číslu přiřadí značku prvku a obráceně

  • rozliší jadernou reakci od chemické

  • popíše nebezpečí radioaktivního záření (včetně radonu) a možnou ochranu proti němu

  • popíše princip jaderné elektrárny a její výhody i nevýhody

  • popíše princip a účinky jaderných zbraní

  • stavba atomu (opakování) a jádra

  • jaderná síla

  • označování jader

  • jaderná energie, štěpná reakce, jaderný reaktor, jaderná elektrárna
  • ochrana lidí před radioaktivním zářením
  MPV: chemie
  PT: environmentální výchova

  TO: lidské aktivity a problémy životního prostředí
  Výchova ke zdraví: ochrana před radioaktivitou  ŠVP 1.5

  1. Země a vesmír


  • správně používá základní astronomické pojmy; ukáže (např. náčrtkem) vztahy mezi nimi

  • pomocí glóbusu nebo náčrtkem vysvětlí střídání dne a noci, roční období a podnebná pásm4a

  • objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců planet kolem planet

  • popíše základní vlastnosti Slunce, Země, Měsíce a významných planet
   (porovná je podle velikosti, teploty, skupenství na povrchu; mezi významné planety můžeme zařadit např. Venuši, Mars a Jupiter)

  • odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností

  sluneční soustava – její hlavní složky: planeta, měsíc, planetka, kometa, meteor

  hvězda, galaxie, souhvězdí  MPV: zeměpis


  Exkurze: hvězdárna

  HK
  ŠVP 1.2

  ŠVP 2.4
  LP: Domácí lab. práce – pozorování hvězdné oblohy


  1. Energie


  • rozliší druhy energie a jejich přeměny

  • rozliší, které přeměny energie jsou pro člověka užitečné a které škodlivé, a v konkrétních případech navrhne, jak škodlivým přeměnám předcházet

  • zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí i z dalších hledisek

  • energie pohybová, polohová (gravitační, elektrická, magnetická, pružnosti), vnitřní (tepelná, chemická, jaderná), zářivá (sluneční)
  PT: environmentální výchova

  TO: lidské aktivity a problémy životního prostředí  ŠVP 3.2

  ŠVP 4.3  1. Polovodiče


  • odliší polovodič od vodiče a nevodiče na základě analýzy jejich vlastností

  • zapojí správně polovodičovou diodu

  • vedení proudu v polovodičích typu N a P

  • volný elektron, díra

  • přechod PN, polovodičová dioda

  MPV: člověk a svět práce  ŠVP 3.3

  Katalog: svp

  Download 0.5 Mb.
  1   2   3   4
  Download 0.5 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Charakteristika vyučovacího předmětu

  Download 0.5 Mb.