• PT: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech TO
 • MECHANICKÁ PRÁCE, VÝKON A ENERGIE
 • ZÁKLADNÍ POZNATKY MOLEKULOVÉ FYZIKY A TERMIKY
 • VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO
 • STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNU
 • PT:Environmentální výchova TO
 • STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN
 • MECHANICKÉ VLNĚNÍ A ZVUK
 • ELEKTRICKÝ PROUD V LÁTKÁCH
 • STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE
 • NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE
 • PT: Environmentální výchova TO
 • ELEKTROMAGNETICKÉ VLNĚNÍ A KMITÁNÍ
 • SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY
 • Charakteristika vyučovacího předmětu
  Download 0.5 Mb.
  bet4/4
  Sana25.03.2017
  Hajmi0.5 Mb.
  1   2   3   4  1. FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEJICH MĚŘENÍ


  • používá fyzikální pojmy, veličiny, jednotky a

  jejich značky

  • vyhledá potřebné informace o fyzikálních veličinách, jednotkách nebo konstantách v MFCHT.

  • rozliší základní a odvozené veličiny a jednotky,

  převádí jednotky

  • měří vybrané fyzikální veličiny vhodnými metodami

  • zpracuje a vyhodnotí výsledky měření

  • rozliší skalární veličiny od vektorových a využívá je při řešení fyzikálních problémů a úloh

  • Fyzikální veličiny a jejich jednotky

  • Mezinárodní soustava jednotek SI

  • Měření fyzikálních veličin

  • Chyby měření

  • Absolutní a relativní odchylka měření

  • Skalární a vektorové fyzikální veličiny

  • Operace s vektory
  MPV: člověk a svět práce
  PT: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

  TO: Žijeme v Evropě

  (Významní evropští fyzici a mezinárodní soustava jednotek SI)


  MPV: matematika-převody, semilogaritmický tvar, statistické zpracování výsledků, vektorová algebra
  MPV: dějepis-významní fyzici  LP: Měření délky posuvným měřidlem a mikrometrem

  LP: Měření obsahu
  1. KINEMATIKA


  • užívá model hmotného bodu při řešení problémů a zná meze jeho použitelnosti

  • rozpozná, jaký druh pohybu koná těleso vzhledem k jinému tělesu

  • užívá základní kinematické vztahy při řešení

  problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a

  rovnoměrně zrychlených ( zpomalených )  • sestrojí grafy závislosti dráhy, rychlosti,

  zrychlení na čase pro pohyby rovnoměrné a

  rovnoměrně zrychlené ( zpomalené )  • Vztažná soustava a hmotný bod

  • Poloha a změna polohy tělesa

  • Rychlost a zrychlení tělesa

  • Rovnoměrný přímočarý pohyb

  • Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb

  • Rovnoměrný pohyb po kružnici

  MPV: matematika-oblouková míra


  1. DYNAMIKA


  • určí v konkrétních situacích síly působící na těleso

  • sestrojí výslednici sil a rozloží sílu na složky

  • využívá Newtonovy pohybové zákony při řešení

  úloh a k předvídání pohybu těles

  • využívá zákon zachování hybnosti při řešení úloh

  • rozhodne, zda je vztažná soustava inerciální nebo neinerciální.

  • posoudí vliv třecích sil na pohyb tělesa

  • Síla jako fyzikální veličina

  • Skládání a rozkládání sil

  • Newtonovy pohybové zákony

  • Inerciální vztažná soustava

  • Hybnost a její změna

  • Třecí síla
  LP: měření součinitele smykového tření pomocí nakloněné roviny

  1. MECHANICKÁ PRÁCE, VÝKON A ENERGIE

  • v konkrétních případech určí práci vykonanou

  konstantní silou a z ní změnu energie tělesa

  • využívá zákon zachování mechanické energie

  při řešení problémů a úloh

  • v konkrétních případech vypočítá výkon a

  účinnost zařízení

  • Mechanická práce

  • Kinetická a potenciální energie

  • Souvislost změny mechanické energie s prací

  • Zákony zachování energie, hmotnosti a

  hybnosti

  • Výkon a účinnost  1. GRAVITAČNÍ POLE


  • uvede konkrétní příklady gravitačního působení těles

  • určí, ve kterých případech lze považovat gravitační pole za homogenní

  • objasní pohyb těles v gravitačním poli Země a pohyb planet v gravitačním poli Slunce

  • Newtonův gravitační zákon

  • Centrální a homogenní gravitační pole

  • Gravitační a tíhová síla

  • Pohyby těles v centrálním a v homogenním gravitačním poli

  • Kosmické rychlosti a Keplerovy zákony  1. MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA


  • užívá model tuhého tělesa při řešení problémů a zná meze jeho použitelnosti

  • rozliší posuvný a otáčivý pohyb tuhého tělesa

  • určí v konkrétních situacích momenty sil působících na těleso a vypočítá výsledný moment síly

  • určí v konkrétních situacích sily působící na těleso a vypočítá nebo sestrojí jejich výslednici

  • rozloží v určitých situacích sílu na její složky

  • nalezne experimentálně těžiště některých těles

  • vypočítá kinetickou energii tuhého tělesa

  • Posuvný a otáčivý pohyb tuhého tělesa

  • Moment síly vzhledem k ose otáčení

  • Těžiště tuhého tělesa

  • Skládání a rozkládání sil

  • Rovnovážná poloha tuhého tělesa

  • Kinetická energie tuhého tělesa  LP:Měření hustoty pevné látky

  1. MECHANIKA TEKUTIN


  • uvede společné a rozdílné vlastnosti kapalin a plynů

  • využívá poznatky o zákonitostech tlaku klidných tekutinách při řešení praktických úloh

  • objasní chování tělesa v klidné tekutině z analýzy sil působících na těleso

  • využívá rovnici kontinuity a Bernoulliho rovnici při řešení úloh

  • Vlastnosti kapalin a plynů

  • Tlak v tekutinách

  • Pascalův zákon a hydraulická zařízení

  • Hydrostatický tlak a Archimédův zákon

  • Proudění tekutin

  • Rovnice spojitosti toku a Bernoulliho rovnice
  Exkurze: Agro-Hytos Vrchlabí

  1. ZÁKLADNÍ POZNATKY MOLEKULOVÉ FYZIKY A TERMIKY


  • využívá základní principy kinetické teorie látek při

  objasňování vlastností látek různých skupenství a

  procesů v nich probíhajících  • rozhodne, zda je daná soustava v určitých případech v rovnovážném stavu

  • převádí Celsiovu teplotu na termodynamickou a naopak

  • měří teplotu laboratorním teploměrem

  • vypočítá hmotnost molekuly a hodnoty molárních veličin při řešení určitých úloh

  • Kinetická teorie látek a modely vnitřní struktury různých skupenství látky

  • Rovnovážný stav soustavy

  • Teplota a její měření

  • Molární veličiny

  MPV: chemie
  1. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO


  • uvede konkrétní příklady změny vnitřní energie konáním práce a tepelnou výměnou

  • určí v konkrétních případech teplo přijaté či odevzdané při tepelné výměně

  • Vnitřní energie a její změna

  • První termodynamický zákon

  • Teplo. Kalorimetrická rovnice

  • Měrná tepelná kapacita

  • Různé způsoby přenosu vnitřní energie
  LP: Měření kapacity kalorimetru
  LP: Měření měrné tepelné kapacity neznámé látky

  1. STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNU


  • užívá model ideálního plynu při řešení problémů a zná meze jeho použitelnosti

  • využívá stavovou rovnici ideálního plynu stálé hmotnosti při předvídání stavových změn plynu

  • uplatňuje druhý termodynamický zákon při řešení fyzikálních úloh

  • Stavová rovnice ideálního plynu

  • Jednoduché děje s ideálním plynem stálé hmotnosti

  • Práce plynu a kruhový děj

  • Druhý termodynamický zákon

  • Tepelné motory

  MPV: chemie

  PT:Environmentální výchova

  TO: Člověk a životní prostředí

  (Spalovací motory)  1. STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK


  • uvede konkrétní příklady krystalických a amorfních látek

  • analyzuje vznik a průběh procesu pružné deformace pevných těles

  • zákonitosti teplotní roztažnosti pevných

  těles využívá k řešení praktických problémů

  • Látky krystalické a amorfní

  • Druhy deformace

  • Normálové napětí a Hookův zákon

  • Délková a objemová roztažnost pevných látek

  MPV: geologie

  MPV: chemie


  1. STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN


  • užívá model ideální kapaliny při řešení problémů a zná meze jeho použitelnosti

  • vysvětlí jevy související s povrchovou silou a energií kapalin

  • zákonitosti teplotní roztažnosti kapalin využívá k řešení praktických problémů a porovná ji s teplotní roztažnosti pevných těles

  • zhodnotí význam anomálie vody v přírodě

  • Povrchová vrstva kapaliny.

  • Povrchové napětí a kapilární jevy

  • Objemová teplotní roztažnost kapalin
  MPV: chemie

  LP: Ověření vztahu pro výšku vodního sloupce v kapiláře

  1. ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK


  • porovná tání krystalických a amorfních látek

  • objasní kvalitativně i kvantitativně změny skupenství, předvídá děje související se změnami stavu látek za pomoci fázového diagramu

  • uvede faktory, které ovlivňují vypařování a teplotu varu a tání

  • Tání, tuhnutí, vypařování, var, kapalnění

  • Sytá pára, fázový diagram

  • Skupenské a měrné skupenské teplo

  • Vlhkost vzduchu  1. MECHANICKÉ KMITÁNÍ


  • uvede příklady mechanických oscilátorů

  • popíše a charakterizuje kmitavý pohyb z hlediska kinematiky

  • popíše přeměny energie v mechanickém oscilátoru

  • popíše a charakterizuje kmitavý pohyb z hlediska dynamiky, především u kyvadla a závaží na pružině

  • Mechanický oscilátor a jeho perioda a frekvence

  • Časový diagram harmonického kmitání

  • Rovnice okamžité výchylky

  • Přeměny energie v mechanickém oscilátoru

  • Tlumené a nucené kmitání

  • Rezonance
  LP: Měření periody matematického kyvadla v závislosti na jeho parametrech.


  1. MECHANICKÉ VLNĚNÍ A ZVUK


  • objasní vznik postupné a stojaté vlny v řadě bodů

  • zapíše rovnici postupné vlny

  • porovná možnosti šíření mechanického vlnění v různých prostředích

  • objasní pojmy odraz a interference mechanického vlnění

  • uvede základní charakteristiky zvuku a popíše některé jevy spojené se šířením zvuku

  • Druhy vlnění a jejich charakteristika

  • Vlnová délka a fázová rychlost vlnění

  • Šíření vlnění v prostoru

  • Interference vlnění a stojaté vlnění

  • Odraz, lom a ohyb vlnění v izotropním prostředí

  • Zvuk. Zdroje zvuku. Šíření zvuku

  • Hlasitost a intenzita zvuku.

  PT:Environmentální výchova

  TO: Člověk a životní prostředí

  (Ochrana před nadměrným hlukem)

  MPV: estetická výchova - hudební

  MPV: biologie


  1. ELEKTROSTATIKA


  • uvede vlastnosti elektrického náboje

  • předvede různé způsoby elektrování těles

  • porovná centrální a homogenní elektrické pole

  • porovná účinky elektrického pole na vodič a izolant

  • popíše elektrické pole různými veličinami

  • Elektrický náboj a jeho zachování

  • Coulombův zákon

  • Intenzita a potenciál elektrického pole

  • Elektrické napětí

  • Kapacita vodiče, kondenzátor  1. ELEKTRICKÝ PROUD V LÁTKÁCH


  • sestaví správně podle schématu elektrický obvod

  • změří elektrický proud a elektrické napětí

  • využívá Ohmův zákon při řešení jednoduchých i rozvětvených elektrických obvodů

  • rozlišuje elektromotorické a svorkové napětí

  • řídí se zásadami bezpečného zacházení s elektrickými spotřebiči

  • vypočítá proud a napětí v jednotlivých částech obvodu

  • porovná účinky elektrického proudu v kovech, kapalinách, plynech a polovodičích

  • objasní funkci některých polovodičových součástek

  • aplikuje poznatky o mechanismech vedení elektrického proudu v kovech, polovodičích, kapalinách a plynech při analýze chování těles z těchto látek v elektrických obvodech

  • Elektrický proud jako děj a jako veličina

  • Měření elektrického proudu a napětí

  • Ohmův zákon pro část obvodu a uzavřený obvod

  • Elektrický odpor a jeho vlastnosti.

  • Spojování rezistorů

  • Elektrická energie a výkon stejnosměrného

  • proudu

  • Elektrický proud v polovodičích

  • Vlastní a příměsová vodivost.

  • Polovodičová dioda

  • Elektrický proud v kapalinách

  • Elektrolytická disociace a elektrolýza

  • Chemické zdroje napětí

  • Elektrický proud v plynech

  • Různé typy výbojů v plynech

  MPV: chemie  LP: Sestrojení zatěžovací charakteristiky elektrického zdroje

  LP:Porovnání VA-charakteristiky rezistoru a žárovky

  LP:Měření rezistivity kovového vodiče.

  LP: Sestrojení VA-charakteristiky polovodičové diody.  LP: Ověření Faradayových zákonů elektrolýzy

  1. STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE


  • určí zdroje stacionárního magnetického pole

  • znázorní magnetické pole magnetů a vodičů s proudem

  • uvede základní vlastnosti magnetického pole a pomocí nich řeší úlohy

  • vysvětlí funkci magnetických zařízení a magnetické vlastnosti materiálu

  • Magnetické pole vodiče s proudem

  • Magnetická síla

  • Silové působení magnetického pole na vodič

  s proudem

  • Magnetická indukce

  • Magnetické pole rovnoběžných vodičů a cívky

  • Částice s nábojem v magnetickém poli

  • Magnetické vlastnosti látek

  • Magnetické materiály v praxi
  Doplňkové nepovinné učivo: magnetické pole Země


  1. NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE


  • určí zdroje nestacionárního magnetického pole

  • vyloží základní vlastnosti nestacionárního magnetického pole pomocí Faradayova a Lenzova zákona

  • využívá zákon elektromagnetické indukce při určování indukovaného napětí

  • Elektromagnetická indukce

  • Faradayův zákon

  • Lenzův zákon

  • Indukované napětí a proud

  • Vlastní indukce, indukčnost

  • Přechodové jevy  1. STŘÍDAVÝ PROUD


  • objasní vznik střídavého proudu

  • znázorní časový průběh střídavého proudu a napětí v grafu v závislosti na čase

  • rozliší okamžité, maximální a efektivní hodnoty střídavého proudu a napětí

  • popíše vliv rezistoru, cívky a kondenzátoru na obvod střídavého proudu

  • vysvětlí funkci generátoru střídavého proudu, elektromotoru a transformátoru

  • popíše základní principy výroby a vedení elektrického proudu v praxi

  • Střídavé harmonické napětí a proud.

  • Frekvence a perioda střídavého proudu

  • Rovnice harmonického střídavého napětí a proudu a časové diagramy

  • Efektivní hodnoty střídavého proudu a napětí

  • Výkon střídavého proudu

  • Obvody střídavého proudu

  • Alternátor, elektromotor a transformátor

  • Elektrárna a přenosová soustava energetiky

  PT: Environmentální výchova

  TO: Člověk a životní prostředí

  (Druhy elektráren, jejich vliv na životní prostředí)
  Doplňkové nepovinné učivo: popis domácí spotřebitelské sítě
  LP: Měření indukčnosti cívky a kapacity kondenzátoru pomocí střídavého proudu
  LP: Navržení a ověření transformátoru.

  1. ELEKTROMAGNETICKÉ VLNĚNÍ A KMITÁNÍ


  • objasní souvislost elektromagnetických a mechanických kmitů

  • popíše vlastnosti elektromagnetické vlny a elektromagnetického oscilátoru

  • mechanické vlnění využije k popisu elektromagnetických vln

  • Elektromagnetické kmity

  • Vlastní a nucené kmity, rezonance

  • Elektromagnetické vlnění

  • Postupná a stojatá vlna v dvojvodičovém vedení

  • Šíření elektromagnetického vlnění v prostoru a jejich vlastnosti.
  Doplňkové nepovinné učivo: popis přenosové soustavy

  1. OPTIKA


  • porovná šíření různých druhů elektromagnetického vlnění v různých prostředích

  • uvede rozdíly mezi mechanickým a elektromagnetickým vlněním

  • využívá zákona odrazu a lomu při řešení úloh

  • popíše základní vlnové vlastnosti světla

  • objasní kvalitativně ohyb světla a jeho interferenci na tenké vrstvě

  • rozliší skutečný a zdánlivý obraz vytvořený optickou soustavou

  • aplikuje poznatky o odrazu světla ke grafickému určování polohy a vlastností obrazu vytvořeného rovinným a kulovým zrcadlem

  • aplikuje poznatky o lomu světla ke grafickému určování polohy a vlastností obrazu vytvořeného čočkou

  • využívá zobrazovací rovnici a vztahy pro příčné zvětšení

  • Elektromagnetická vlna

  • Spektrum elektromagnetického záření

  • Světlo jako elektromagnetické vlnění

  • Frekvence a vlnová délka světla

  • Šíření a rychlost světla v různých optických prostředích

  • Světelný paprsek a paprsková optika

  • Zákon odrazu a zákon lomu.

  • Disperze světla, interference a ohyb světla

  • Optická soustava a optické zobrazení

  • Vlastnosti obrazu

  • Zobrazení odrazem na rovinném a kulovém zrcadle

  • Zobrazovací rovnice a příčné zvětšení kulového zrcadla

  • Zobrazení lomem na tenkých čočkách

  • Zobrazovací rovnice a příčné zvětšení čočky

  • Oko jako optická soustava

  • Vady oka. Lupa

  MPV: matematika-geometrická konstrukce  MPV: biologie

  LP: Ověření zákonu lomu světla
  LP: Ověření optické rovnice pro spojku.

  1. SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY


  • vysvětlí rozdíly mezi klasickou a relativistickou fyzikou, vymezí jejich pole působnosti

  • Galileova transformace, klasický princip relativity, klasické skládání rychlostí

  • Základní postuláty a jejich důsledky

  • Relativistická kinematika

  • Relativistická dynamika  1. FYZIKA MIKROSVĚTA


  • využívá poznatků o kvantových vlastnostech záření k objasnění různých projevů interakce záření s látkou

  • vysvětlí dualismus vlna- částice

  • vypočítá energii fotonu

  • popíše model atomu vodíku

  • využívá zákonitosti kvantování energie atomu k určování frekvencí záření, které může atom emitovat nebo absorbovat

  • popíše princip laseru

  • posoudí stabilitu jader pomocí vazebné energie

  • objasní podstatu jednotlivých typů radioaktivních přeměn

  • objasní význam poločasu rozpadu

  • uvede možnosti využití radioizotopů

  • využívá zákon radioaktivní přeměny k předvídání chování radioaktivních látek

  • provede energetickou bilanci jaderné reakce

  • popíše jadernou syntézu a štěpení těžkých jader a posoudí jejich využití

  • navrhne možné způsoby ochrany člověka před nebezpečnými druhy záření

  • Fotoelektrický jev. Foton a jeho vlastnosti

  • Vlnové vlastnosti částic

  • Korpuskulární a vlnová povaha částic a záření

  • Jádro a elektronový obal atomu

  • Kvantování energie elektronů v atomu

  • Emisní a absorpční spektra

  • Spontánní a stimulovaná emise

  • Laser

  • Složení atomového jádra. Jaderné síly

  • Hmotnostní úbytek a vazebná energie

  • Stabilita jader a radioaktivita.

  • Typy radioaktivních přeměn

  • Využití radionuklidů

  • Poločas přeměny

  • Zákon radioaktivní přeměny

  • Jaderné reakce

  • Štěpení a syntéza jader

  • Jaderný reaktor a jaderná elektrárna

  • Ochrana před škodlivými účinky jaderného záření

  • Jaderná bezpečnost

  MPV: chemie
  PT: Environmentální výchova

  TO: Člověk a životní prostředí

  (Jaderná energetika)


  PT: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

  TO: Žijeme v Evropě

  (Vývoj evropské a světové energetiky a vědy)
  LP: Ověření zákonu radioaktivní přeměny pomocí modelu čočky
  Doplňkové nepovinné učivo: astrofyzika


  Katalog: svp

  Download 0.5 Mb.
  1   2   3   4
  Download 0.5 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Charakteristika vyučovacího předmětu

  Download 0.5 Mb.