• Cvičení s PHP/MapScript
 • Cviceni s PHP/MapScript
 • Cvičení s MapServerem Instalace Apache Web Server
  Download 128.87 Kb.
  Sana22.12.2019
  Hajmi128.87 Kb.

  Cvičení s MapServerem

  Instalace Apache Web Server

  Instalační soubor lze stáhnout z adresy:http://www.apache.org. Je vhodné se řídit instalačními pokyny. Pro nás se jedná o instalační soubor apache_1.3.20-win32-no_src-r2.msi.K dispozici jsou rovněž zdrojové kódy, které je možné kompilovat. Vlastní kompilování je vhodné zejména pro platformu Linux, kde je obvykle bezproblémové a umožňuje do jádra WWW serveru kompilovat specifické nastavení pro danou konfiguraci počítače. Kompilování však vyžaduje určité minimální znalosti kompilování C++ kódů.

  Windows

  V případě platformy Windows je vhodné využít instalační program, který zajistí instalaci a konfiguraci WWW serveru v rámci operačního systému. Instalace probíhá formou průvodce ve kterém se specifikují základní konfigurační informace pro WWW server.

  Spuštění WWW serveru

  Podmínky: Nainstalovaný TCP/IP protokol. WNT, 2000 - možné zvolit jak se bude WWW server spouštět.

  1. Jako služba OS (pro jednoho uživatele nebo pro všechny)

  2. Ručně

  Zda server běží se ověří následovně: http://127.0.0.1/ nebo http://pcj424x.vsb.cz/. Pokud se objeví úvodní stránka nebo seznam stránek index.html.

  Konfigurace Apache Web Server

  Struktura adresářů: (Implicitní umístění je C:\Program Files\Apache Group\Apache\)

  root: - apache.exe a podpůrné dll knihovny
  bin: podpůrné programy pro správu WWW serveru
  cgi-bin: implicitní adresář pro umisťování cgi aplikací
  conf: obsahuje konfigurační soubory
  htdocs: implicitní adresář pro kořen WWW stránek
  include: obsahuje C a C++ knihovny
  lib a libexec: knihovny
  logs: logy - error.log, access.log
  modules: knihovny modulů


  Konfigurační soubory

  Acces.conf, srm.conf se dnes nepoužívají a vše se konfiguruje v rámci httpd.conf
  Httpd.conf - hlavní konfigurační soubor Apache
  magic - configurace detekování typů souborů na základě prvních bytů v souboru
  mime.types - definování MIME typů


  httpd.conf

  ServerRoot "C:/Program Files/Apache Group/Apache"
  Timeout 300
  MaxKeepAliveRequests 100
  Port 80
  ServerAdmin jan.ruzicka@vsb.cz
  ServerName gisntwc.vsb.cz
  DocumentRoot "C:/Program Files/Apache Group/Apache/htdocs"  #
  # This may also be "None", "All", or any combination of "Indexes",
  # "Includes", "FollowSymLinks", "ExecCGI", or "MultiViews".
  #
  # Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
  # doesn't give it to you.
  #
  Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
  #
  # This controls which options the .htaccess files in directories can
  # override. Can also be "All", or any combination of "Options", "FileInfo",
  # "AuthConfig", and "Limit"
  #
  AllowOverride None
  #
  # Controls who can get stuff from this server.
  #
  Order allow,deny
  Allow from all


  ErrorLog logs/error.log – podívat se do adresáře logs

  Instalace Minesota Map Server - CGI aplikace

  CGI aplikace lze stáhnout z: http://mapserver.gis.umn.edu. Pro nás se jedná o zip soubor ms34png.zip.Instalace se provede pouhým rozbalením zip souboru a zkopírováním příslušných souborů do adresáře cgi-bin WWW serveru. Dvě základní verze: PNG (copy zlib.dll do system32), GIF

  Ověření instalace

  http://127.0.0.1/cgi-bin/mapserv.exe
  Oznámí:


  No query information to decode. QUERY_STRING is set, but empty.
  Chybné oznámení:


  Not Found

  The requested URL /cgi-bin/mapserv.exe was not found on this server.
  Soubor není v adresáři přítomen nebo je poškozen

  Internal Server Error

  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

  Please contact the server administrator, jan.ruzicka@vsb.cz and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

  More information about this error may be available in the server error log.
  Soubor není korektní CGI aplikací - obvykle to znamená, že je poškozen

  Příprava jednoduché mapové kompozice pro MapServer

  Pracovat budeme v adresáři: C:\Program Files\Apache Group\Apache\htdocs\Php. Do tohoto adresáře zkopírujeme adresáře DataSHP a symbols. Adresář DataSHP obsahuje ESRI Shapefiles a adresář symbols definici symbolů.

  Vytvoření souboru s příponou map

  Reference na http://mapserver.gis.umn.edu/doc/mapfile-reference.html

  NAME prvni.map

  Název souboru

  STATUS ON

  Mapa se má vykreslit

  SIZE 600 400

  Velikost generovaného rastru

  EXTENT -903000 -1225000 -430000 -929000

  Rozsah v reálných souřadnicích MinX, MinY, MaxX, MaxY

  UNITS meters

  jednotky

  SHAPEPATH "DataSHP"

  Cesta k SHP souborům

  SYMBOLSET symbols/symbols.sym

  Cesta k symbolům

  FONTSET symbols/fonts.txt

  Cesta k deklaraci fontů

  IMAGECOLOR 211 211 211

  barva pozadí  WEB

  IMAGEPATH '../tmp/'

  IMAGEURL '../tmp/'

  TEMPLATE prvni.html

  END #WEB


  Nastavení prostředí

  cesta na disku

  cesta v rámci Webu

  šablona pro umístění mapy

  END # MAPFILE

  Ukončení souboru MAP

  Přidání vrstvy – vložíme před END # MAPFILE

  LAYER

  Vrstva

  NAME 'vusc'

  název

  TYPE Polygon

  typ

  STATUS DEFAULT

  zobrazení

  DATA vusc

  SHP

  CLASS

  Implicitní třída pro všechny prvky

  NAME 'vusc'

  Název třídy

  COLOR 230 255 230

  Barva výplně polygonů

  OUTLINECOLOR 128 128 128

  Barva obrysu polygonů

  END # CLASS

  Konec deklarace třídy

  END # LAYER

  Konec deklarace vrstvy

  Vytvoření “template” souboru první.html
  CR - cvicne


  ČR
  Cvičení s PHP/MapScript

  dl("php_mapscript.dll"); //přimapování DLL knihovny
  $mapfile = "prvni.map"; //název souboru mapové kompozice
  $mapa = ms_newMapObj($mapfile); //vytvoření objektu MapObj
  $img = $mapa->draw(); //získání objektu typu Image
  $url = $img->saveWebImage(1, 1); //uložení obrázku do souboru a získání jeho URL adresy


  ?>

  WIDTH=600 HEIGHT=400 BORDER=1>  Cviceni s PHP/MapScript  dl("php_mapscript.dll");
  $mapfile = "prvni.map";
  $mapa = ms_newMapObj($mapfile);


  $rect = $mapa->extent; //získání obdélníka
  $x = $mapa2_x; //místo kliknutí uživatele – souřadnice x v pixelech
  $y = $mapa2_y; //místo kliknutí uživatele – souřadnice y v pixelech


  if ($akce==1) { //ověření zda uživatel zvolil zoom
  $rect2 = ms_newRectObj(); //vytvoření nového objektu typu Rectangle
  //nastavení rozsahu obdélníka v reálných souřadnicích
  //rozsah (minx, ...) se předává v sekci setting the rectangle
  $rect2->setextent($minx, $miny, $maxx, $maxy);
  $rect3 = ms_newRectObj();
  $rect3->setextent(0, 0, 600, 400); //vytvoření obdélníka v pixelech
  //zoom mapy na předchozí rozsah zapsaný níže
  $mapa->zoomrectangle($rect3, $width, $height, $rect2);
  }


  if ($akce==1) {
  $pPoint = ms_newPointObj(); //vytvoření nového Bodu
  $pPoint->setXY($x, $y); //nastavení souřadnic dle kliknutí uživatele
  //zoom na bod
  $mapa->zoompoint($zoomf, $pPoint, $width, $height, $rect);
  }


  $rect = $mapa->extent; //obdélník ma nový rozsah

  ?>


  //zapsání nového rozsahu do stránky
  ?>
  minx; ?>>
  miny; ?>>
  maxx; ?>>
  maxy; ?>>


  $img = $mapa->draw();
  $url = $img->saveWebImage(1, 1);


  ?>

  WIDTH=600 HEIGHT=400 BORDER=1>
  Akce:


  > Zoom
  Zoom:
  > Zoom In

  > Pan

  > Zoom Out

  Cviceni s PHP/MapScript


  dl("php_mapscript.dll");

  $mapfile = "prvni.map";

  $mapa = ms_newMapObj($mapfile);
  $lyrname = "mesta"; //název vrstvy pro umístění bodů

  $lyr = $mapa->getLayerByName($lyrname); //získání objketu typu Layer
  $rect = $mapa->extent;

  $x = $mapa2_x;

  $y = $mapa2_y;
  if ($akce==1) {

  $rect2 = ms_newRectObj();

  $rect2->setextent($minx, $miny, $maxx, $maxy);

  $rect3 = ms_newRectObj();

  $rect3->setextent(0, 0, 600, 400);

  $mapa->zoomrectangle($rect3, $width, $height, $rect2);

  }
  if ($akce==1) {

  $pPoint = ms_newPointObj();

  $pPoint->setXY($x, $y);

  $mapa->zoompoint($zoomf, $pPoint, $width, $height, $rect);

  }

  $rect = $mapa->extent;
  ?>


  minx; ?>>

  miny; ?>>

  maxx; ?>>

  maxy; ?>>

  $con=odbc_connect("Prvni", "", ""); //spojení s databází
  $img = $mapa->draw();
  $oPoint = ms_newPointObj(); //nový objekt

  $SQL = "SELECT * FROM Body"; //SQL dotaz

  $res=odbc_exec($con, $SQL); //získání recordsetu
  //cyklus po jednotlivých záznamech recordsetu

  do {

  $cx=odbc_result($res, "x"); //získání hodnoty z položky x

  $cy=odbc_result($res, "y"); //získání hodnoty z položky y

  $oPoint->setXY($cx, $cy); //nastavení souřadnic pro bod

  $oPoint->draw($mapa, $lyr, $img, 0, "Text"); //vykreslení bodu

  } while (odbc_fetch_row($res)); //další záznam – v případě konce recordsetu vrací -1

  $oPoint->free(); //uvolnění bodu z paměti

  odbc_close($con); //uzavření spojení s databází

  $url = $img->saveWebImage(1, 1);
  ?>
  WIDTH=600 HEIGHT=400 BORDER=1>

  Akce:


  > Zoom

  Zoom:


  > Zoom In

  > Pan

  > Zoom Out

  Cviceni s PHP/MapScript


  dl("php_mapscript.dll");

  $mapfile = "prvni.map";

  $mapa = ms_newMapObj($mapfile);
  $lyrname = "mesta";

  $lyr = $mapa->getLayerByName($lyrname);
  $rect = $mapa->extent;

  $x = $mapa2_x;

  $y = $mapa2_y;
  if ($akce==1 || $akce==2) { //při umisťování bodů je rovněž nutné mapu překreslit

  $rect2 = ms_newRectObj();

  $rect2->setextent($minx, $miny, $maxx, $maxy);

  $rect3 = ms_newRectObj();

  $rect3->setextent(0, 0, 600, 400);

  $mapa->zoomrectangle($rect3, $width, $height, $rect2);

  }
  if ($akce==1) {

  $pPoint = ms_newPointObj();

  $pPoint->setXY($x, $y);

  $mapa->zoompoint($zoomf, $pPoint, $width, $height, $rect);

  }

  $rect = $mapa->extent;
  ?>


  minx; ?>>

  miny; ?>>

  maxx; ?>>

  maxy; ?>>

  $con=odbc_connect("Prvni", "", "");

  $scale = ($rect->maxx - $rect->minx) / $mapa->width; //výpočet měřítka

  $x1 = $rect->minx + ($scale * $x); //výpočet souřadnice x

  $y1 = $rect->maxy - ($scale * $y); //výpočet souřadnice y
  if ($akce==2) { //pokud uživatel chce umístit bod

  $SQL = "INSERT INTO BODY (X, Y) VALUES ($x1, $y1)"; //SQL pro insert

  $res=odbc_exec($con, $SQL); //zápis hodnot

  }
  $img = $mapa->draw();
  $oPoint = ms_newPointObj();

  $SQL = "SELECT * FROM Body";

  $res=odbc_exec($con, $SQL);
  do {

  $cx=odbc_result($res, "x");

  $cy=odbc_result($res, "y");

  $oPoint->setXY($cx, $cy);

  $oPoint->draw($mapa, $lyr, $img, 0, "Hoo");

  } while (odbc_fetch_row($res));

  $oPoint->free();

  odbc_close($con);

  $url = $img->saveWebImage(1, 1);
  ?>
  WIDTH=600 HEIGHT=400 BORDER=1>

  Akce:


  > Zoom

  > Set Point

  Zoom:


  > Zoom In

  > Pan

  > Zoom Out

  Download 128.87 Kb.
  Download 128.87 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Cvičení s MapServerem Instalace Apache Web Server

  Download 128.87 Kb.